poklady.jpg

FERENČÍKOVÁ, Adriana: Poklady pod povrchom slov ukryté. Výber z diela. Ed.: K. Balleková, Ľ. Dvornická, G. Múcsková, M. Smatana. Bratislava: Veda 2019. 480 s. ISBN 978- 80-224-1800-3.

Publikácia Poklady pod povrchom slov ukryté vyšla pri príležitosti životného jubilea významnej osobnosti slovenskej dialektológie, rešpektovanej aj v širšom slovanskom dialektologickom spoločenstve. Odbornej verejnosti prináša najrozsiahlejší výber vedeckých textov A. Ferenčíkovej, pôvodne uverejňovaných v rôznych lingvistických časopisoch, zborníkoch či príležitostných knižných dielach domácej aj zahraničnej proveniencie, ktoré dosiaľ neboli publikované v inom súbornom vydaní. Úvodné časti knihy tvoria medailón s názvom Privet, prehľadová analytická štúdia editorov Cesty Adriany Ferenčíkovej k pokladom ukrytým pod povrchom slov a Edičná poznámka. Samotné vedecké texty, tvoriace jadro publikácie, sú rozdelené do troch hlavných kapitol: Lexika v zrkadle areálovej lingvistiky, Gramatické slová v zrkadle syntaktických vzťahov a Sondy do vývinu jazyka. Sú ďalej členené na podkapitoly, v ktorých sa v najreprezentatívnejšej podobe ukazuje rámec autorkinho vedeckého záberu. Odkrýva v nich málo známe a často nevnímané gramatické a lexikálne osobitosti nárečí a zásadne posúva lingvistické poznanie areálovej diferencovanosti jazyka, jeho dynamiky a vývinu. Do kapitoly Rozhovor s jubilantkou bol zaradený text Bodaj by našu reč každodennú osviežovali aj dúšky z bohatého narečového zdroja, pripravený pre publikáciu Očami slovenskych jazykovedcov (2019). Osvetľuje jubilantku cez prizmu vlastných spomienok. Záverečná časť diela Literatura a pomocný aparát obsahuje aj zoznamy skratiek, značiek a lokalít. Záver publikácie tvorí abecedný index vybraných jazykových javov, tvoriacich rozsiahly súbor lexikálno-gramatických prostriedkov na vyjadrenie syntaktických a syntagmatických vzťahov v slovenských a slovanských nárečiach.