etymo2.jpeg

KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. 2., opravené vyd. Bratislava: Veda 2019. 704 s. ISBN 978-80-224-1767-9.

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc slov patriacich do slovnej zásoby súčasného slovenského spisovného jazyka (výrazy zachované ešte z praslovanského obdobia, slová vzniknuté počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka, výrazy prevzaté v rôznych historických obdobiach z rôznych cudzích jazykov). V novom vydaní tejto slovníkovej príručky, určenej okrem jazykovedcov aj širšej kultúrnej verejnosti a všetkým záujemcom o slovenský jazyk, boli uskutočnené zmeny súvisiace s opravou drobných chýb, ktoré neboli odstránené počas prípravy prvého vydania, ako aj s modifikáciou niektorých formulácií použitých v texte jednotlivých hesiel.