ŠIMKOVÁ, Mária – LEVICKÁ, Jana – DEBNÁR, Marek. Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume; zodp. red. Mária Šimková. Bratislava : Veda, 2018. 194 s. ISBN 978-80-224-1679-5.

V monografii sa reflektujú zmeny v súčasnej slovenčine, v jej skúmaní a opise, ktoré súvisia s vývinom celého jazykového spoločenstva i s novými metódami a možnosťami výskumu jazyka a textových útvarov. Autori sa zamerali na niekoľko oblastí: pravopis alebo adaptácia prevzatých slov, lexikológia vrátane terminológie, štylistika s presahom do dištančného čítania. Premenlivé vlastnosti jazykového systému slovenčiny a sondy do pohybov v parole sú dokumentované na báze dát Slovenského národného korpusu s názornými ukážkami efektívneho využitia korpusových zdrojov a metód korpusovej lingvistiky. Kniha je primárne určená lingvistom, literárnym vedcom, záujemcom zo súvisiacich interdisciplinárnych oblastí (napr. digital humanities), terminológom, prekladateľom a študentom príslušných odborov.