Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Third International Seminar. Bratislava, Slovakia, 10 – 12 November 2005. J. Levická. Bratislava: Veda 2005. 245 s. Proceedings. Ed. R. Garabík ISBN 80-224-0895-6.

  • Zborník materiálov z tretieho medzinárodného seminára Slovanské a východoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní konaného v Bratislave 10. – 12. novembra 2005. Počítačová a korpusová lingvistika v širšom prehľade z hľadiska zastúpených krajín (Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rusko, Slovinsko), ako aj z hľadiska prednášaných a diskutovaných tém (počítačová lexikografia, analýza a syntéza reči, paralelné korpusy, terminológia, e-learning a pod.).