horecky4.png

Človek a jeho jazyk. 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého - Man and His Language. 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký. Eds. Jana Levická, Miroslav Zumrík. Bratislava: Veda, 2019. mutácia 188 s., angl. mutácia 209 s. ISBN 978-80-224-1740-2.

V štvrtom voľnom pokračovaní série Človek a jeho jazyk sa editori usilujú predstaviť dielo Jána Horeckého ako zdroj inšpirácií pri ďalšom skúmaní jazyka a terminológie v historickom i systémovom aspekte. Publikácia prináša výber štúdií a textov J. Horeckého, v ktorých sa autor zamýšľal nad kľúčovými terminologickými a onomaziologickými otázkami, akými sú teoretické otázky terminológie, vzťah termínu a pojmu, onomaziologické hľadisko termínotvorby či sémantické vzťahy v terminológii, jej interlingválne skúmanie a ustaľovanie slovenskej terminológie. Na inšpiračný potenciál prác J. Horeckého poukazujú štúdie oboch zostavovateľov – štúdia J. Levickej o slovenskej terminológii v kontexte jazykovo-spoločenskej situácie 60. rokov 20. storočia a štúdia M. Zumríka, v ktorej porovnáva Horeckého chápanie pojmu s procedurálnou teóriou pojmu. Špecifickosťou tohto zväzku je bilingválne slovensko-anglické spracovanie, ktorého cieľom je sprostredkovanie terminologického uvažovania a prác profesora Jána Horeckého nielen slovenskému, ale aj zahraničnému čitateľovi.