Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch konanej 21. - 22. 5. 2014 v Bratislave. Ed. Jana Wachtarczyková, Lucia Satinská, Slavomír Ondrejovič ; rec. Ľubomír Kralčák, Milan Ferenčík. Bratislava: Veda, 2015. 342 s. Sociolinguistica Slovaca, 8. ISBN 978-80-224-1418-0.

PDF