Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Ed. K. Balleková − G. Múcsková − Ľ. Králik. Bratislava: Veda 2015. 592 s. ISBN 978-80-224-1494-4

Zborník vedeckých štúdií, venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc., je tematicky zameraný na vývin jazyka a jazykové kontakty. Príspevky zastrešujú jazykovedné oblasti, ktorým sa jubilant vo vedeckovýskumnej a pedagogickej univerzitnej činnosti venoval, teda v piatich kapitolách zahŕňajú oblasť prirodzeného jazykového vývinu v interdisciplinárnych a všeobecnolingvistických súvislostiach, oblasť historickej a nárečovej lingvistiky, onomastiky, synchrónnej dynamiky jazyka v komparácii a kontaktoch a okruh vonkajších dejín jazyka. Vo viacerých štúdiách autori nadväzujú na svoj predošlý, často aj dlhodobý výskum, pričom recenzenti 32. zväzku Jazykovedných štúdií oceňujú, že ide o vedeckú publikáciu umožňujúcu sledovať kontinuitu dlhodobých výskumov, syntézu ich výsledkov, ako aj teoreticko-metodologický vývin samotných vedeckých odborov. Veľkým prínosom zborníka sú práce, ktoré prinášajú výsledky z heuristického a tzv. primárneho výskumu. Výnimočným je zastúpenie popredných slovenských a českých odborníkov, ale aj svetovo etablovaných a rešpektovaných autorov, čo výrazne zvyšuje vedeckú kvalitu a medzinárodné renomé zborníka.