19. slovenská onomastická konferencia (Bratislava 28. – 30. apríla 2014). Zborník referátov venovaný PhDr. Milanovi Majtánovi, DrSc., k osemdesiatym narodeninám. Ed. I. Valentová. Bratislava: Veda 2015. 584 s. ISBN 978-80-224-1426-5.

Zborník referátov je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na 19. slovenskej onomastickej konferencii, venovanej PhDr. Milanovi Majtánovi, DrSc., pri príležitosti jeho vzácneho životného jubilea. Okrem účastníkov konferencie do zborníka prispeli aj ďalší autori, ktorí si takto uctili významnú osobnosť slovenskej onomastiky, historickej jazykovedy, dialektológie a lexikológie. Vedecké štúdie domácich a zahraničných autorov sú tematicky zamerané na všeobecné otázky onomastiky, antroponymiu, toponymiu, literárnu onymiu a chrématonymiu. Zborník obsahuje aj kompletnú bibliografiu prác PhDr. M. Majtána, DrSc.