Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie

2020 – 2023

Zodpovedný riešiteľ z rezortu školstva: Juraj Hladký

Zástupca zodpovedného riešiteľa z rezortu školstva: Andrej Závodný

Spoluriešitelia z rezortu školstva: Mária Imrichová

Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa zo SAV: Iveta Valentová

Spoluriešitelia zo SAV: Milan Harvalík, Jana Levická

Program: VEGA

Anotácia:

Terminológia predstavuje jeden z cieľov výskumu onomastiky, pretože je prostriedkom rozširovania poznania. Jej vývin závisí od rozvoja vednej disciplíny, od pojmového a objektového poznania. V dôsledku rozvoja vednej disciplíny vznikajú nové termíny (mnohé z nich sú synonymné), ktoré je však potrebné zjednocovať v záujme zrozumiteľnosti a bezporuchovej komunikácie. Od posledného systematického spracovania slovenskej onomastickej terminológie v rámci príručiek slovanskej onomastickej terminológie už uplynulo viac ako 30 rokov. Počas týchto rokov slovenská onomastika prešla značným vývinom, čo spôsobilo aj zmeny v terminológii. Cieľom projektu je aktualizovať a doplniť slovenskú onomastickú terminológiu v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie a s ohľadom na vývin onomastickej teórie a metodológie zaoberať sa teoretickými otázkami terminológie s dôrazom na systémový charakter a vertikálno-horizontálny rozmer terminológie.