Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe

2020 – 2023

Zodpovedná riešiteľka: Gabriela Múcsková

Spoluriešiteľky zo SAV: Silvia Duchková, Dana Guričanová, Ingrid Hrubaničová, Katarína Kálmánová, Romana Krolčíková, Sibyla Mislovičová, Gabriela Múcsková, Jaroslava Rusinková, Iveta Valentová, Iveta Vančová

Spoluriešiteľky mimo SAV: Ľudmila Buzássyová, Katarína Muziková

Anotácia: Aktuálny výskum slovenského pravopisu a dynamiky súčasného jazyka realizovaný v posledných rokoch na viacerých slovakistických pracoviskách i potreby používateľov a školskej praxe ukazujú nevyhnutnosť prehĺbenejšieho výskumu pravopisnej podoby súčasného jazyka, zmien a procesov, ktoré v ňom prebiehajú, ako aj potrebu aktualizácie existujúcich pravopisných pravidiel a odporúčaní. Cieľom projektu je jednak východisková sumarizácia výsledkov doterajších analýz, ale najmä doplnenie najnovších poznatkov a realizácia ďalších cielených analýz na báze korpusových zdrojov a skúseností z praxe jazykovej poradne. Výsledky sa budú kondenzovať do podoby novej kodifikačnej príručky osobitne so zameraním na oblasť ortografie. Súčasťou riešenia predkladaného projektu budú aj diskusie s odbornou a širšou kultúrnou verejnosťou a zohľadnenie oprávnených požiadaviek používateľov na praktickú pravopisnú príručku.