Nové slová – nové médiá – nové tendencie v jazyku a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku

New words, new media, new social and language tendency in Serbia and Slovakia

2021 – 2022

Program: Medziakademická dohoda

Zodpovedná riešiteľka zo SAV: Jana Wachtarczyková

Spoluriešiteľky zo SAV: Jana Levická, Romana Krolčíková

Spoluriešiteľky zo SAVU: Stefana Paunović Rodić, Vesna Đorđević, Jelena Janković

Anotácia: Projekt medzi JÚĽŠ SAV v Bratislave a Ústavom srbského jazyka Srbskej akadémie vied a umení v Belehrade je vôbec prvým srbsko-slovenským lingvistickým medziakademickým projektom. Jeho zámerom je preto nadviazanie spolupráce a vytvorenie dlhodobo udržateľnej platformy bilaterálneho srbsko-slovenského jazykovedného (sociolingvistického a sociokultúrneho) výskumu. Výsledkom bude nastavenie procesov bilaterálnej spolupráce (režim stretnutí, zdieľanie jazykových databáz, využívanie nástrojov korpusovej lingvistiky), ktoré prinesú synergický efekt výskumu v oblasti južnoslovanskej a západoslovanskej neológie. Tento efekt bude mať podobu komparácie a následnej syntézy čiastkových srbských a slovenských výskumov. Výskumné ciele projektu sú deskripcia a explanácia nových slov v srbčine a slovenčine na korpusovom materiáli. Oporami pre interpretáciu nových tendencií v jazyku a v spoločnosti je koncept jazykovej interakcie a sociálneho aktérstva s prihliadnutím na špecifickú jazykovo-kultúrnu situáciu v obidvoch krajinách. Na príklade neologizmov chceme sledovať a porovnávať, ako geopolitické faktory a angloamerikanizácia kultúry v slovanskom mediálnom priestore vplývajú na slovnú zásobu jazyka, na jej obohacovanie, prehodnocovanie, a tým aj na jej reštrukturáciu.