Nové kvality a hodnoty v súčasných slovanských jazykoch

New Qualities and Values in Current Slavonic Languages

2019 – 2021

Program: Medziakademická dohoda

Zodpovedná riešiteľka z SAV: Jana Wachtarczyková

Spoluriešiteľky z SAV: Perla Bartalošová, Júlia Behýlová

Anotácia: V centre pozornosti projektu sú nové kvality (súcna) a nové hodnoty prejavujúce sa v jazyku a vo verbálnom správaní používateľov jazyka. Axiologická perspektíva projektu kladie nevyhnutné otázky – v čom vidíme nové kvality v slovanských jazykoch a aké hodnoty reprezentujú? Ako sa v slovanských jazykoch definuje pojem hodnoty a kvality? Nahrádzajú sa pôvodné kvalitatívne a hodnotové prvky novými prvkami alebo paralelne koexistujú v určitých konšteláciách? Dochádza vo vzťahu medzi kvalitami a hodnotami k ich kumulácii alebo k rekonfigurácii? Prináša nová kvalita (nová jazyková forma) vždy aj novú hodnotu (obsah, informáciu)? V rámci projektu si riešitelia všímajú tradičné komunikačné formy, ale aj tzv. nové médiá a nové technologicky sprostredkované a časopriestorovo rozpojené formy spoločenskej interakcie. Zámerom tejto komparatívnej axiologickej perspektívy je priblížiť odlišnosti v definovaní a chápaní kvalít a hodnôt v slovanských jazykoch a načrtnúť typológiu nových kvalít a hodnôt tak, ako sa v jednotlivých slovanských kultúrach profilujú.