Lexika slovenských terénnych názvov

2020 – 2023

Zodpovedná riešiteľka: Iveta Valentová

Riešitelia z JÚĽŠ:

Zástupkyňa zodpovednej riešiteľky z SAV: Tatiana Laliková

Spoluriešitelia z SAV: Milan Harvalík, Renáta Ondrejková, Anna Ramšáková

Zástupca zodpovednej riešiteľky z rezortu školstva: Juraj Hladký

Program: VEGA

Anotácia:

Terénne názvy ako osobitná trieda geografických názvov majú zo všetkých vlastných mien najbližšie k apelatívnej slovnej zásobe. Anojkonymická lexika dopĺňa pohľad na vývin slovnej zásoby a poskytuje cenné doklady pri skúmaní vývinu a členenia slovenských nárečí. Terénne názvy odrážajú materiálnu i duchovnú kultúru, hospodárske, historické, politické, sociálne, etnické a iné vzťahy a ich vývin, a preto aj lexika, ktorú obsahujú, poskytuje zaujímavé informácie nielen pre jazykovedu, ale aj pre iné vedné odbory a má širšie spoločenské využitie. Výskumné úlohy sú pokračovaním úloh grantového projektu Výskum lexiky slovenských terénnych. Podľa koncepcie digitálneho lexikografického a areálového spracovania lexiky slovenských a do slovenského jazyka adaptovaných terénnych názov sa bude pokračovať v digitalizácii terénnych názvov a koncipovaní hesiel digitálnej verzie slovníka.