Historická fonológia slovenčiny

2020 – 2023

Zodpovedný riešiteľ: Siniša Habijanec

Program: VEGA

Anotácia:

Cieľom projektu VEGA je príprava novej syntetickej historickej fonológie slovenského jazyka, zakladajúcej sa na najnovších poznatkoch z oblasti teórie historickej jazykovedy, historicko-porovnávacej slovanskej jazykovedy a teoretickej fonológie – disciplín, v ktorých nastal značný pokrok v ostatných 45 rokoch, odkedy vyšlo posledné dielo tohto druhu. Výskum sa okrem toho bude zakladať na aktuálnom stave poznania slovenských nárečí, reprezentovanom údajmi z nárečového archívu dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Záverečným výstupom bude rozsiahla monografia prezentujúca fonologický vývin slovenčiny, ktorej súčasťou bude aj bohatá mapová príloha. Projekt zabezpečí kontinuitu teoretického diachrónneho výskumu slovenčiny, ako aj personálne zastúpenie jeho historickej zložky v oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV; takisto poukáže na význam slovenčiny pre rekonštrukciu praslovančiny.

Annotation:

The goal of the VEGA project is the preparation of a new comprehensive historical phonology of Slovak based on the current state of the art in the fields of theoretical historical linguistics, comparative-historical Slavic linguistics, and theoretical phonology – disciplines that have experienced significant advances in the last 45 years since the appearance of the most recent work of this type. The research will also be based on the current state of knowledge of the Slovak dialects as represented in the data of the Dialect Division. The final outcome of the project will be a comprehensive monograph presenting the phonological development of Slovak and including maps. The project will ensure the continuity of theoretical diachronic research on Slovak as well as the continuity of staffing for the historical component in the Institute. Furthermore, the project demonstrates the significance of Slovak for the diachronic investigation of other Slavic languages as well as for the reconstruction of Proto-Slavic.