Historická fonológia slovenčiny

2020 – 2023

Zodpovedný riešiteľ: Siniša Habijanec

Program: VEGA

Anotácia:

Cieľom projektu VEGA je príprava novej syntetickej historickej fonológie slovenského jazyka, zakladajúcej sa na najnovších poznatkoch z oblasti teórie historickej jazykovedy, historicko-porovnávacej slovanskej jazykovedy a teoretickej fonológie – disciplín, v ktorých nastal značný pokrok v ostatných 45 rokoch, odkedy vyšlo posledné dielo tohto druhu. Výskum sa okrem toho bude zakladať na aktuálnom stave poznania slovenských nárečí, reprezentovanom údajmi z nárečového archívu dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Záverečným výstupom bude rozsiahla monografia prezentujúca fonologický vývin slovenčiny, ktorej súčasťou bude aj bohatá mapová príloha. Projekt zabezpečí kontinuitu teoretického diachrónneho výskumu slovenčiny, ako aj personálne zastúpenie jeho historickej zložky v oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV; takisto poukáže na význam slovenčiny pre rekonštrukciu praslovančiny.