Európska jazyková sieť

European Language Grid

2019 – 2021

Zodpovedný riešiteľ z SAV: Radovan Garabík

Program: Horizont 2020

Anotácia: ELG bude vyvíjať a zavádzať škálovateľnú cloudovú platformu, ktorá bude ľahko integrovateľným spôsobom zabezpečovať prístup k stovkám komerčných a nekomerčných jazykových technológií pre všetky európske jazyky vrátane existujúcich nástrojov a služieb, ako aj prístup k dátovým zdrojom. Projekt umožní komerčnej a nekomerčnej európskej komunite jazykových technológií ukladať a exportovať svoje technológie a súbory údajov do zdieľanej centrálnej platformy, pristupovať k nim a prepájať ich aj s inými zdrojmi. JÚĽŠ nie je riešiteľská organizácia, ale zúčastňuje sa v úlohe National Competence Centre. Na riešení participuje 9 spoluriešiteľských inštitúcií.

Stránka projektu