Európska lexikografická infraštruktúra

European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS)

2018 – 2022

Program: Horizon2020

Spoluriešitelia z SAV: Vladimír Benko, Alexandra Jarošová

Anotácia: Zámerom projektu ELEXIS je vybudovať infraštruktúru podporujúcu spoluprácu a výmenu poznatkov medzi rôznymi výskumnými komunitami v lexikografii s cieľom preklenúť priepasť medzi jazykmi s menej rozvinutými zdrojmi a tými, ktoré disponujú pokročilými nástrojmi a skúsenosťami s elektronickou lexikografiou. V priebehu projektu sa vypracujú spoločné stratégie, normy a riešenia týkajúce sa vývoja, extrahovania, štruktúrovania a spájania lexikografických zdrojov. Infraštruktúra ELEXIS umožní vedeckým komunitám aj subjektom z priemyselnej sféry prístup k metódam, nástrojom a lexikografickým dátam. Podporí kultúru otvoreného prístupu v rámci lexikografie v súlade s odporúčaním Európskej komisie o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní.