Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií

Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027

Zodpovedná riešiteľka: Alexandra Jarošová

Koordinátorka projektu: Lucia Molnár Satinská

Spoluriešiteľstvo zo SAV: Vladimír Benko, Dáša Cimermanová, Radovan Garabík, Júlia Choleva (Vrábľová), Siniša Habijanec, Natália Kolenčíková, Lucia Molnár Satinská, Jaroslava Rusinková, Roman Soóky, Slavomíra Stanková, Dušan Žovinec

Spoluriešiteľky mimo SAV: Katarína Bohová, Miroslava Gavurová, Viera Kováčová

Spoluriešiteľské organizácie: Filozofická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku, Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Program a čislo projektu: APVV-22-0370

Anotácia: V súčasnej tzv. post pravdivej dobe, v ktorej sa stiera hranica medzi faktami a názormi, vzniká tento projekt ako reakcia na potrebu posilniť strategickú komunikáciu štátu s ľuďmi, a tým minimalizovať dopady cielených dezinformácií na obyvateľstvo. Vytváraniu modelu úspešnej strategickej komunikácie predchádzajú v projekte tri výskumné perspektívy rozdelené do troch pracovných balíčkov. (1) výskum súčasného fungovania dezinformačných praktík a zrozumiteľnej komunikácie tvorí hlavné zameranie celého projektu. Oporou mu bude (2) historicko-kultúrny výskum dezinformačných praktík, ktorý vo vybraných historických javoch bude spracúvať tému inkvizície, antisemitizmu a budovanie obrazu nepriateľa na jednej strane a na strane druhej vybrané javy tradičnej ľudovej kultúry spojené s poverami a mágiou, ktoré vychádzali z (často predkresťanských) predstáv o vnútorných súvislostiach javov alebo procesov a pretrvávali v ľudových zvykoch a tradíciách. Hlavné zameranie projektu podporí i (3) počítačové spracovanie dezinformačných textov, ktorého úlohou je zostaviť korpus súčasných dezinformačných textov. Ten poslúži ako zdroj textov na ďalšiu lingvistickú analýzu a/alebo referenčné dáta v pracovnom balíčku 1. Porovnateľný korpus nedezinformačných textov bude slúžiť ako kontrola i na kontrastívny výskum. Cieľom projektu je teda teoreticky i empiricky podložený opis a explanácia jazykovokomunikačných praktík tvorenia a úspešného šírenia dezinformácií. Výsledkom projektu má byť sústava poznatkov, ktoré poslúžia pri koncipovaní modelu úspešnej strategickej komunikácie štátu s obyvateľstvom založenej na zrozumiteľnosti, komunikačnej kultúre a sociálnej inklúzii.