Premeny jazyka a jazykovedy očami slovenských jazykovedcov

Metamorphosis of language and linguistics through the eyes of Slovak linguists

2015 – 2018

Zodpovedná riešiteľka: Jana Wachtarczyková

Spoluriešitelia zo SAV: Júlia Behýlová, Katarína Gajdošová

Spoluriešitelia z rezortu školstva: Miloš Horváth

Program: VEGA

Anotácia: Základnou myšlienkou projektu je zachytiť, spracovať a predstaviť dynamiku vývoja jazyka a jazykovedy tak, ako ju vníma staršia a najstaršia generácia slovenských jazykovedcov na základe vlastných skúseností, výskumov a celoživotného vedeckého poznávania. Prostredníctvom rozhovorov s autoritami slovenskej jazykovedy získavame prierezové poznanie – komplex odborných názorov na centrálnu tému vývinu jazyka a jazykovedy v slovenskom prostredí za posledné desaťročia. Reflexiu tejto problematiky vytvoria odpovede jednotlivých jazykovedcov na ťažiskové otázky (rovnaké pre každého respondenta), napr. o fungovaní slovenčiny v minulosti a súčasnosti, o najdôležitejších zmenách v slovenčine, o vzťahu spisovného jazyka k ostatným varietám slovenčiny, o ustupujúcich a progresívnych tendenciách v jazyku, o jazykovej norme, o relevancii jazykovej normy a o tom, čo je zdrojom pohybu a premien jazyka a ako pristupovať k novým kvalitám (prvkom i procesom) v jazyku. Projekt by prispieť aj k objektívnejšiemu profilovaniu názorov na stav, vývinové premeny a perspektívy jazyka a jazykovedy, na otázky úzu, noriem a kodifikácie, na problematiku kultúry vyjadrovania v širšom kultúrnom spoločenstve. Takto sa v otázkam jazykovej kultúry môže utvoriť presvedčivá argumentačná platforma, slúžiaca na vzťahovo-výkladové prezentovanie jazykovo-komunikačnej podstaty a významu modernej komunikácie, nie na stopové, nezriedka bulvarizované až mýtizované a dehonestované kritériá a prejavy spoločenského dorozumievania.