Krátky slovník slovenského jazyka

Krátky slovník slovenského jazyka predstavuje doplnenú a upravenú podobu jednozväzkového výkladového slovníka spisovnej slovenčiny odrážajúceho aj zmeny v slovnej zásobe slovenčiny odzrkadľujúce spoločenské, politické a ekonomické premeny po roku 1989. V slovníku používateľ nájde najdôležitejšie údaje o význame približne 60 000 zachytených slov spolu s dokladovými spojeniami ilustrujúcimi význam slova, základné gramatické informácie o pravopisne kodifikovaných podobách slov a informácie o funkčnom zaradení jednotlivých slov.

Vyhľadávanie

slovníková časť

textová časť

Ďalšie informácie

Posledné vydanie

Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X (autorský kolektív: J. Doruľa, J. Kačala, M. Marsinová, I. Masár, Š. Michalus, Š. Peciar, M. Pisárčiková, M. Považaj, V. Slivková, E. Smiešková, E. Tibenská, M. Urbančok).

Staršie vydania

Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava: Veda 1997. 943 s. ISBN 80-224-0464-0 (autorský kolektív: J. Doruľa, J. Kačala, M. Marsinová, I. Masár, Š. Michalus, Š. Peciar, M. Pisárčiková, M. Považaj, V. Slivková, E. Smiešková, E. Tibenská, M. Urbančok).

Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková. 2. oprav. vyd. Bratislava: Veda 1989. 587 s. ISBN 80-224-0003-3 (autorský kolektív: J. Doruľa, J. Kačala, M. Marsinová, I. Masár, Š. Michalus, Š. Peciar, M. Pisárčiková, M. Považaj, V. Slivková, E. Smiešková, E. Tibenská, M. Urbančok). . Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková. 1. vyd. Bratislava: Veda 1987. 587 s. (autorský kolektív: J. Doruľa, J. Kačala, M. Marsinová, I. Masár, Š. Michalus, Š. Peciar, M. Pisárčiková, M. Považaj, V. Slivková, E. Smiešková, E. Tibenská, M. Urbančok).