Riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., vyhlasuje konkurz na obsadenie

2 miest na pozíciu vedeckovýskumného pracovníka

(na prácu v oblasti výskumu súčasného slovenského jazyka a súčasnej a nárečovej lexikografie).

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z. z.


Požiadavky: skončené vysokoškolské štúdium filologického zamerania, výborná znalosť slovenčiny, znalosť práce s nástrojmi na prípravu textu v prostredí Windows

Žiadosti doložené motivačným listom, životopisom a dokladom o vzdelaní predložte do 31. 10. 2022.


Kontakt

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Panská 26

811 01 Bratislava 1

Tel.: +421/2/544 31 761, 544 31 762

Kontaktná osoba: Katarína Krajčovičová

E-mail: katarina.krajcovicova@juls.savba.sk