Podujatia plánované v r. 2019

XXI. slovenská onomastická konferencia Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte

Nitra 10. 9. – 12. 9. 2019

Konferencia bude tematicky zameraná na riešenie aktuálnych otázok onomastickej metodológie a terminológie, spoločenského fungovania proprií a na interdisciplinárne aspekty onomastického výskumu.

Kontaktná osoba: Iveta Valentová, 02/54431761 – 2, iveta.valentova@juls.savba.sk


SLOVKO 2019

Bratislava 23. 10. – 25. 10. 2019

Cieľom 10. ročníka medzinárodnej konferencie organizovanej oddelením Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave je vytvoriť priestor na informovanie a sprístupnenie aktuálnych výsledkov v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka, korpusovej lingvistiky a výskumu dynamiky jazyka so zameraním na zmeny v súčasnom jazyku na báze korpusového materiálu.

Kontaktná osoba: Katarína Gajdošová, 02/54431761 – 2, katarina.gajdosova@korpus.juls.savba.sk


14. celoslovenské stretnutie jazykovedcov

Bratislava 13. – 14. november 2019

Cieľom v poradí už 14. celoslovenského stretnutia jazykovedcov je zlepšiť vzájomnú informovanosť o realizovaných výskumných projektoch, publikovaných i pripravovaných prácach a iných aktivitách našich slovakistických pracovísk. Aktuálne výskumné projekty a aktivity jednotlivých pracovísk by sa mali predstaviť formou prednášok, prezentácií alebo posterov, priestor bude aj na propagáciu publikovaných lingvistických prác a vysokoškolských učebníc. Súčasťou tohoročného stretnutia bude aj diskusia pri okrúhlom stole na tému Edukačná lingvistika – aktuálne otázky vzťahu lingvistiky a školy. V rámci podujatia sa uskutoční aj Valné zhromaždenie SJS.

Kontaktná osoba: Katarína Gajdošová, 02/54431761 – 2, katarina.gajdosova@korpus.juls.savba.sk


XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov

Nitra 21. 11. – 22. 11. 2019

Na tradičnej medzinárodnej konferencii budú mať mladí vedeckí pracovníci a doktorandi opäť možnosť predstaviť výsledky svojho výskumu a diskutovať o nich s rovesníkmi, ako aj so skúsenejšími kolegami.

Kontaktná osoba: Katarína Gajdošová, 02/54431761 – 2, katarina.gajdosova@korpus.juls.savba.sk