Podujatia plánované v r. 2018

ELRC workshop

Bratislava 31. 5. 2018

Slovenský workshop konzorcia ELRC (European Language Resource Coordination) bude zameraný na podrobnejšie informovanie zástupcov verejných inštitúcií o platforme tzv. strojového prekladu a možnostiach jeho využitia pri prekladaní úradných dokumentov do/z úradného jazyka jednotlivých členských krajín EÚ.

Kontaktná osoba: Miroslav Zumrík, 02/54431761 – 2, miroslav.zumrik@juls.savba.sk


XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov

Banská Bystrica 24. – 26. október 2018

V roku 2018 sa tradičné podujatie pre mladých vedcov uskutoční v Banskej Bystrici. Mladí vedeckí pracovníci a doktorandi budú mať opäť možnosť predstaviť výsledky svojho výskumu a diskutovať o nich.

Kontaktná osoba: Katarína Gajdošová, 02/54431761 – 2, katarina.gajdosova@korpus.juls.savba.sk


Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb

Bratislava 4. december 2018

Medzinárodný vedecký seminár bude zameraný na prierezové témy vo výskumnej oblasti významnej slovenskej jazykovedkyne – derivatologičky a lexikografky PhDr. Kláry Buzássyovej, CSc. Pôjde predovšetkým o metodologické otázky jazykovedy, slovotvorbu, lexikografiu, lexikálnu a gramatickú sémantiku slov, internacionalizáciu v jazyku, sociolingvistický a pragmatickolingvistický pohľad na jazykovú kultúru. Organizátori plánujú osloviť s vystúpením konkrétnych lingvistov, ktorí s jubilantkou spolupracovali alebo sa vo svojej práci venujú uvedeným témam. Príspevky z vedeckého seminára budú publikované v monotematickom čísle Jazykovedného časopisu. Organizátori zároveň v samostatnej publikácii pripravia výber z diela jubilantky.

Kontaktná osoba: Bronislava Chocholová, 02/54431761 – 2, bronislava.chocholova@juls.savba.sk