Podujatia plánované v r. 2017

Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá a 13. celoslovenské stretnutie jazykovedcov

Bratislava 28. – 29. 11. 2017, Malé kongresové centrum vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3

Vedecká konferencia je súčasťou 4. fázy vedeckovýskumného projektu Analýza nových smerovaní vo vývine súčasnej slovenčiny s dôrazom na používateľské hľadisko, na ktorom sa v r. 2014 – 2017 podieľal kolektív oddelenia jazykovej kultúry a terminológie JÚĽŠ SAV. Tematicky bude zameraná najmä na problematiku morfológie súčasného slovenského jazyka.

Súčasťou konferencie bude aj 13. celoslovenské stretnutie jazykovedcov, v rámci ktorého budú mať jednotlivé slovakistické pracoviská možnosť formou posterov, predstavením publikácií, príp. v diskusii prezentovať svoje aktuálne projekty a výsledky svojej práce. Nasledovať bude Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV, ktoré sa bude konať 29. 11. 2017.

Kontaktná osoba: Silvia Duchková, 02/54431761-2, silviad@juls.savba.sk

bližšie informácie - program konferencie (PDF)