Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách a 12. celoslovenské stretnutie jazykovedcov

Srdečne Vás pozývame na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou venovanú 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a tematicky zameranú na historické a súčasné aspekty výskumu a interpretácie jeho diela v kontexte vývinu slovenského jazyka a jazykovedy.

Konferencia bude spojená s 12. ročníkom celoslovenského stretnutia jazykovedcov a s prezentáciou projektov a vedeckých aktivít domácich slovakistických pracovísk (formou posterov a krátkych prezentácií v rámci samostatného bloku). Súčasťou podujatia bude aj Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV.

Termín: 27. – 28. 10. 2015

Miesto: Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava

Vedeckí garanti konferencie:

prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.

prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.

prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

prof. PhDr. Pavol Žigo, DrSc.

PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Program

Konferenčný poplatok: 50 € (určený na organizačné zabezpečenie konferencie a vydanie zborníka) prosíme uhradiť na uvedený účet do 10. 10. 2015

Platobné údaje: IBAN: Sk 23 8180 0000 007000006607 SWIFT: SPSRSKBAXXX Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava Adresa účtu prijímateľa: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava

Platby pre vykonanie cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA: IBAN: Sk 23 8180 0000 007000006607 BIC/ SWIFT:SUBASKBX Banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava Adresa účtu prijímateľa: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko. Doklad o zaplatení dostane každý účastník pri registrácii.

Publikácia

V zborníku vedeckých príspevkov (kat. ADE) budú publikované príspevky prednesené na konferencii; zároveň je možné poslať do zborníka príspevok aj bez aktívnej účasti na konferencii. Informácie o formálnej úprave príspevkov dostanete pri registrácii.

Dôležité termíny

  • do 31. 5. 2015: poslanie prihlášok s abstraktom (v rozsahu max. 300 znakov) na adresu: vybor_sjs@juls.savba.sk

  • do 30. 6. 2015: posúdenie abstraktov a poslanie potvrdenie o prijatí príspevkov do programu konferencie alebo do zborníka vedeckých príspevkov

    • do 31. 8. 2015: rozoslanie 2. cirkulára so zoznamom účastníkov a informáciou o spôsobe platby konferenčného poplatku, o ubytovaní a stravovaní (cirkulár bude obsahovať 2. návratku s objednávkou) do 31. 12. 2015: odovzdanie príspevkov do zborníka

Konferenčný príspevok

  • Rozsah: 20 min. Jazyk: všetky slovanské jazyky, angličtina a nemčina

Prezentácia projektov a vedeckých aktivít domácich slovakistických pracovísk Napriek tomu, že hlavnou náplňou stretnutia bude konferencia o diele Ľ. Štúra, chceme naplniť aj tradičný informačný zámer celoslovenských stretnutí jazykovedcov a vyčleniť časť podujatia na prezentáciu projektov a vedeckých výstupov domácich slovakistických pracovísk v rámci samostatného bloku formou krátkych vystúpení. V konferenčných priestoroch budú zároveň k dispozícii panely a stolíky určené na posterové prezentácie.

Príspevok v rámci workshopu

  • Rozsah: 10 min.

Poster

  • V rozsahu jedného prezentačného stojana (rozmer približne 1 x 1,5 m)

Strava

Okrem občerstvenia na slávnostnej recepcii si stravu hradia účastníci sami. Pre záujemcov môžeme objednať obedy (na 27. a 28. 10.) v blízkej reštaurácii Štefánka – záujem o objednanie obedov a účasť na slávnostnej recepcii vyznačte v návratke. Návratku je potrebné poslať do 30. 9. 2015.

Ubytovanie

Ubytovanie v Bratislave si účastníci zabezpečujú individuálne. V blízkosti miesta rokovania sú napríklad tieto možnosti ubytovania:

  • My Home
  • City Hostel

Tešíme sa na stretnutie!

Organizačný výbor konferencie:

Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.

Mgr. Daniela Majchráková, PhD.

Mgr. Michaela Kajanová