K aktuálnym výskumom slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku (spevnosť, jazyk, inštitúcie)

2017 – 2018

Zodpovedný riešiteľ: Katarína Balleková

Koordinátor projektu: Ústav etnológie SAV

Spoluriešitelia zo SAV: Zuzana Beňušková

Spoluriešitelia mimo SAV: Alžbeta Hornoková-Uhrinová, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Anotácia: Projekt má interdisciplinárny charakter (etnológia, etnomuzikológia, jazykoveda). Vychádza z terénnych a archívnych výskumov spoluriešiteľov a jeho cieľom je mapovanie vybraných segmentov kultúry (Krekovičová, Beňušková) a jazyka (Uhrinová-Hornoková, Balleková) v prostredí slovenskej menšiny v Maďarsku vo vzťahu k etnickej identifikácii jej príslušníkov. Štúdium dialektov (výskumy K. Ballekovej). Konkrétne lokálne nárečia spoluvytvárajú slovenskú identifikáciu minority najmä na úrovni lokálnej, kde dochádza k preferovaniu istých znakov dialektu lokality.