Jazykovedný časopis

  • ISSN: 0021-5597. Vychádza od roku: 1948. Periodicita: 3x ročne.

  • Vydáva: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Tlač: Slovak Academic Press, spol. s r. o.

  • Ročné predplatné: 8,00 € Jednotlivé číslo: 4,00 €
  • Objednávky a predplatné prijíma: Slovak Academic Press, spol. s r. o., P. O. Box 57, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

  • E-mail: sap @ sappress.sk, www.sappress.sk.

Redakcia

  • Hlavný redaktor: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. Výkonní redaktori: PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD., Mgr. Miroslav Zumrík, PhD. Technický redaktor: Mgr. Vladimír Radik.

  • Adresa redakcie: Panská 26 811 01 Bratislava Tel.: 02/54 43 17 61-2 E-mail: gabriela.mucskova @ juls.savba.sk