Etymologická databáza slovenskej lexiky

Projekt etymologickej databázy slovenskej lexiky vyplynul z úvah o možnostiach a perspektívach etymologického výskumu na Slovensku po vydaní Stručného etymologického slovníka slovenčiny od Ľ. Králika (Bratislava: Veda 2015), spracúvajúceho slovnú zásobu súčasného spisovného slovenského jazyka (cca 10­tisíc výrazov) a koncipovaného ako príručka zohľadňujúca aj potreby širšej kultúrnej verejnosti.

Vychádzajúc z vnútornej logiky vlastného etymologického výskumu, možno celkom prirodzene dospieť k záveru, že po dokončení tohto populárno-vedeckého etymologického kompendia by malo nasledovať zostavenie „prísne vedeckého“ etymologického slovníka (určeného pre odbornú verejnosť), ktorý by okrem slovnej zásoby dnešnej spisovnej slovenčiny spracúval aj lexiku starších období vývinu slovenského jazyka a slovenských nárečí, pričom by podrobne uvádzal inoslovanské paralely analyzovaných slovenských výrazov, adekvátne by sa vyrovnával s existujúcou odbornou literatúru atď. V tejto súvislosti nemožno zároveň nepoukázať na skúsenosti z iných slovanských krajín, ktoré ukazujú, že práca na etymologických slovníkoch uvedeného typu si vyžaduje nielen dlhšie časové obdobie (niekoľko desaťročí), ale aj účasť celého tímu vysokokvalifikovaných špecialistov; realizácia podobného lexikografického projektu v slovenských podmienkach presahuje aktuálne personálne a organizačné možnosti slovenskej jazykovedy.

Možným východiskom z takejto situácie sa stal projekt etymologickej databázy slovenskej lexiky, predpokladajúci jej spracovanie v už zmienenom rozsahu (súčasný spisovný jazyk, staršia slovenčina, slovenské nárečia), avšak vo forme, ktorú možno v porovnaní s tradičnými vedeckými etymologickými slovníkmi charakterizovať ako výrazne zjednodušenú – napr. citovanie praslovanských etymónov analyzovaných slovenských výrazov bez podrobného prehľadu ich reflexov v iných slovanských jazykoch či výkladu o ich etymologickej problematike (v databáze sa uvádzajú len odkazy na odbornú literatúru, kde môže používateľ získať podrobnejšie informácie), selektívne uvádzanie derivátov od heslového výrazu a pod.

Osobitne sa treba zmieniť aj o faktoroch, ktoré rozhodli v prospech elektronickej formy etymologickej databázy (na rozdiel od tlačených publikácií ako možných čiastkových výstupov projektu) – okrem neobmedzenej dostupnosti v prostredí internetu, zvlášť dôležitej najmä pre používateľov z radov zahraničných slovakistov a slavistov, je to predovšetkým možnosť priebežných obsahových aktualizácií, najmä pokiaľ ide o perspektívne dopĺňanie heslára a úpravu textu existujúcich hesiel (vrátane zohľadňovania najnovšej vedeckej literatúry pri etymologických výkladoch).

Prvú etapu budovania etymologickej databázy slovenskej lexiky podporila Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA; grant č. 2/0136/16).

Heslár

Štruktúra hesla (v príprave)

Literatúra a pramene (v príprave)

Skratky (v príprave)