Súťaž záverečných prác

EFNIL EFNIL (Európska federácia národných jazykových inštitúcií) vyzýva študentov a študentky, aby sa zúčastnili súťaže o najlepšie diplomové práce v Európe v oblasti používania jazyka, jazykovej politiky a viacjazyčnosti.

EFNIL cena za diplomovú prácu

Tri najlepšie hodnotené práce budú ocenené:

 1. EFNIL cenou za diplomovú prácu (1 500 EUR)
 2. pozvaním na prezentáciu záverečnej práce na výročnej medzinárodnej konferencii EFNIL (všetky výdavky hradené)
 3. možnosťou uverejniť prácu vo forme článku v ročných zborníkoch EFNIL
 4. možnosťou uverejniť celú prácu na webovej stránke EFNIL

O organizácii EFNIL

EFNIL je nezávislá organizácia, ktorá združuje zástupcov hlavných jazykových organizácií a iných národných jazykových orgánov členských štátov Európskej únie a pridružených krajín. Federácia sa snaží podporovať jazykovú rozmanitosť v Európe s dôrazom na národné jazyky Európskej únie.

Medzi ciele federácie patrí:

 • Podporovať európsku jazykovú rozmanitosť ako prostriedok na zachovanie a rozšírenie bohatstva európskej kultúry a rozvoj pocitu spoločnej európskej identity.
 • Podpora európskych národných jazykov ako najlepších garantov jazykových príležitostí v rámci ich príslušných členských štátov.
 • Podporovať európske jazykové organizácie v ich úlohách ako centier excelentnosti v oblasti analýzy a opisu jazyka a tiež ako poradné orgány pre jazykovú politiku príslušných politických inštitúcií.
 • Uľahčiť rozvoj a podporu spoločných európskych jazykovedných výskumných projektov a výmenu informácií medzi jazykovými inštitúciami.

V rámci každého členského štátu povzbudiť:

 • výučbu národného jazyka alebo jazykov na všetkých úrovniach vzdelávania, aby sa podporila písomná a ústna kompetencie, potrebná na to, aby všetci mohli plnohodnotne fungovať v spoločnosti;
 • výučbu cudzích jazykov v rámci vzdelávacieho systému (v súlade so spoločnými európskymi normami výkonnosti) od najskoršieho možného veku;
 • príležitosti v učení sa národného jazyka krajiny pre tých (deti aj dospelých), ktorých materinský jazyk je odlišný od oficiálneho jazyka štátu, v ktorom majú bydlisko, ale zachovali si kompetencie i vo svojom rodnom jazyku;
 • výmenu príležitostí pre študentov a učiteľov v Európskej únii.

Témy výskumu

Zaujímajú nás výskumy, ktoré sa týkajú vyššie uvedených oblastí, ako sú napr.

 • bilingvizmus a učenie sa jazykov,
 • stratégie výučby jazykov,
 • používanie jazyka vo viacjazyčnom prostredí,
 • ciele a účinky jazykových politík,
 • porovnávacie štúdie jazykových politík,
 • jazykové technológie a viacjazyčnosť,
 • preklad a tlmočenie.

Práca môže byť napísaná v ktoromkoľvek z úradných jazykov Európskej únie. Uprednostnené však budú témy analyzujúce a diskutujúce o politických krokoch alebo politikách.

EFNIL zhromaždil podrobné informácie o jazykových politikách a jazykových postupoch vo väčšine európskych krajín vo svojom projekte European Language Monitor (ELM) a sprístupnil tieto informácie online: ELM. Týmto povzbudzujeme študentov a študentky k tomu, aby informácie z nich využili a v prípade potreby kontaktovali sekretariát EFNIL alebo členské inštitúcie EFNIL.

Výber víťazných prác

Porota bude posudzovať práce podľa týchto kritérií:

 1. akademický obsah
 2. ohodnotenie univerzitou
 3. zhrnutie práce v anglickom jazyku (rozsah 3 až 5 strán)
 4. odporúčanie od školiteľa, školiteľky práce.

Porota bude pozostávať z piatich členov vybraných výkonným výborom EFNIL.

Podmienky účasti

Účastníci musia poskytnúť tieto dokumenty:

 1. odôvodnená žiadosť o udelenie ceny (1 strana v anglickom jazyku)
 2. kópia práce (v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ)
 3. zhrnutie práce (3 až 5 strán v anglickom jazyku)
 4. kópia hodnotenia záverečnej práce udeleného univerzitou, na ktorej bola práca obhajovaná (v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ)
 5. odporúčanie pre EFNIL od školiteľa, školiteľky práce (v anglickom jazyku).

Všetky dokumenty musia byť predložené v elektronickej podobe ako sú PDF, ODF alebo WORD a odoslané e-mailom na adresu efnil @ nytud.hu .

Vyhodnotenie

Výhercovia a výherkyne budú upovedomení dva mesiace po uzávierke a ich mená budú zverejnené na webovej stránke organizácie EFNIL. Na základe výsledkov zúčastnení budú pozvaní prezentovať svoje práce na výročnej konferencii EFNIL, ktorá sa koná v niektorej z európskych krajín v septembri/októbri, a vyzvaní publikovať ich v zborníku z konferencie. Navyše bude výhercom umožnené zverejniť svoje práce na webovej stránke EFNIL v plnom rozsahu.

Ocenené záverečné práce nájdete tu.

Termín

Uzávierka predkladania prác je 15. januára 2024.

Kontakt

Pre viac informácií kontaktujte sekretariát organizácie na adrese efnil @ nytud.hu alebo členku výkonného výboru Júliu Cholevu na adrese julia.choleva @ juls.savba.sk.