Dohoda o spolupráci medzi JÚĽŠ SAV a Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku

2023 – 2027

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Iveta Valentová, PhD.

Partnerské krajiny: Maďarsko

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (doc. Tünde Tušková, PhD., riaditeľka)

Program: Bilaterálne – iné

Anotácia: Pracovníci partnerských inštitúcií sa aktívne zúčastňujú na vedeckých konferenciách, spolupracujú na vedeckých projektoch.