Slovenský národný korpus

Slovak National Corpus

2018 – 2021

Zodpovedný riešiteľ: Mária Šimková

Spoluriešitelia zo SAV: Katarína Gajdošová, Rudolf Hladík, Agáta Karčová (MD), Laura Klimová, Beata Kmeťová, Romana Krolčíková, Jana Levická, Daniela Majchráková (MD), Beata Taberyová, Ivor Uhliarik, Miroslav Zumrík, Dušan Žovinec

Program: ŠPVV

Anotácia: Slovenský národný korpus (https://korpus.juls.savba.sk) predstavuje komplex elektronických textových a jazykových zdrojov, ktoré sa v JÚĽŠ SAV budujú od r. 2002 a sú online dostupné odborníkom aj širokej verejnosti na vyhľadávanie jazykových informácií, na využitie v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka a vo výučbe slovenčiny ako materinského i cudzieho jazyka. Používateľom sú k dispozícii rôzne korpusy súčasných textov vrátane paralelných korpusov, hovorený korpus, nárečový korpus, historický korpus, ako aj morfologická databáza a terminologická databáza. Na ich tvorbu sa vyvíjajú vlastné alebo sa využívajú existujúce počítačové nástroje. Tvorbou, skvalitňovaním, spravovaním a sprístupňovaním uvedených zdrojov je poverený kolektív Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV aktuálne na základe Zmluvy o združení prostriedkov na tvorbu a rozvoj Slovenského národného korpusu (č. 0323/2017) uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR, SAV, JÚĽŠ SAV.