Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Kláre Buzássyovej
  • Giorgiovi Cadorinimu

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

vás srdečne pozývajú na otvorenú diskusiu

s názvom

Nevyužívané možnosti slovenskej jazykovedy,

ktorej úvodné slovo prednesie

prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.,

a ktorá sa uskutoční

3. decembra 2019 (utorok) o 15.00 hod.

v zasadacej miestnosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave.


Diskusia je orientovaná na otázku, čo sa zanedbáva v slovenskej lingvistike so zreteľom na jej reálne možnosti, a na pokus o pomenovanie jej hlavných deficitných položiek, ktoré znižujú celkovú poznávaciu a úžitkovú hodnotu jej výskumného produktu. Nejde však len o diagnózu stavu, ale aj o ujasňovanie príčin deficitnej realizácie jej výskumného potenciálu s cieľom ponúknuť myšlienky, nápady, návrhy na zlepšenie aktuálneho stavu. Diskusia môže byť krokom k navodeniu zodpovedajúceho diskurzu v slovenskej lingvistickej komunite ako nástroja na kultivovanie nášho jazykovedného prostredia. Jej zmyslom je vniesť do tejto komunity podnety, ktoré oživia sebaraflexiu lingvistickej obce a vyvolajú reakcie prispievajúce k rozvoju jazykovedného myslenia a poznávania v súlade s možnosťami slovenskej lingvistiky.