Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ladislavovi Kučerovi
 • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke

 • 23. 5. 2019: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 21. 5. 2019 nás opustil doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 5. 2019 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke!
 • 23: 5. 2019: Zmena termínu jubilejnej prednášky M. Sedlákovej dňa 29. 5. 2019 v Bratislave
 • 15. 5. 2019: Spustenie novej verzie stránky SJS pri JÚĽŠ SAV

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy a fonetiky, prípadne iných príbuzných disciplín. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied. Sídlom spoločnosti je Bratislava. V iných mestách spoločnosť vykonáva činnosť prostredníctvom svojich pobočiek.

Poslaním spoločnosti je najmä:

 • Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavať vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj jazykovedy na Slovensku.
 • Vytvárať predpoklady na optimálny rozvoj jazykovedy a jej spoločenského využitia v prospech rozvoja Slovenskej republiky.
 • Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov s osobitným zreteľom na mladých pracovníkov.
 • Propagovať výsledky vedy na medzinárodných fórach.
 • Poskytovať svojim členom pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci.
 • Usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.
 • Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.
 • Spolupracovať pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími príbuznými organizáciami.

Členom Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV sa podla § 3, odseku 2 Stanov Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV môže stať „vedecký pracovník v odbore jazykovedy alebo v príbuzných vedných disciplínach s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom výskume alebo na pedagogickom úseku v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy a fonetiky, prípadne iných príbuzných disciplín...”

Vyplnenú prihlášku s podpisom a priloženým zoznamom publikačnej činnosti, príp. inej vedecko-organizačnej a odbornej činnosti môžete poslať na uvedenú adresu SJS pri SAV alebo odovzdať v pobočke SJS, ak existuje v mieste vášho pracoviska, resp. bydliska. V čase medzi Valnými zhromaždeniami SJS pri JÚĽŠ SAV schvaľuje prijatie nových členov Výbor SJS.

V prípade zmeny vo vašich údajoch (napr. vyššie dosiahnuté vzdelanie, zmena mena po vydaji) nám, prosím, zašlite e-mailom aktualizované údaje.