Anna Ramšáková

Vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied, Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra
Panská 26, SK-81101 Bratislava, Slovenská republika
telefón +421-2-54431762, fax +421-2-54431756
anna.ramsakova at juls.savba.sk

Výskumné zameranie

Život a práca

 • Pochádza z kysuckej goralskej obce Skalité
 • 1992 Základná škola Skalité – Ústredie
 • 1995 Škótsko, Enterprise European Bussiness Game – III. miesto (z 5 súťažných tímov: Anglicko, Dánsko, Slovensko, Škótsko, Španielsko) v súťaži fiktívnych firiem s inovatívnymi podnikateľskými nápadmi  PDF
 • 1996 Obchodná akadémia Čadca
 • 2005 Dialekt v obci Skalité (diplomová práca, Mgr.)
 • 2010 Opis zvukovej a tvaroslovnej roviny hornokysuckých pomedzných a kysuckých goralských nárečí (dizertačná práca, PhD.)
 • 2009 – 2013 tajomníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti (ďalej SJS) pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra (ďalej JÚĽŠ) SAV v Bratislave
 • 2011 – 2012 členka Organizačného výboru celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
 • 2011 – 2015 Podporný fond Štefana Schwarza  PDF
 • 2011 Cena prezidenta Slovenskej republiky za príspevok k vedeckému poznaniu a k rozvoju vedy na Slovensku v oblasti filologických vied  PDF PDF PDF PDF
 • Od októbra 2010 je vedeckou pracovníčkou JÚĽŠ SAV v Bratislave

Publikačná činnosť

2020

 • 1. AAB RAMŠÁKOVÁ, Anna. Nárečia horných Kysúc v okrese Čadca = Dialects of the Upper Kysuce in the District of Čadca. Recenzenti Júlia Dudášová-Kriššáková, Ivor Ripka. Bratislava : Veda, 2020. 240 s. Jazykovedné štúdie, XXXVII. ISBN 978-80-224-1845-4 (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov).   PDF PDF
 • 2. ADFB RAMŠÁKOVÁ, Anna. Poznáme významy slov beskyd a grapa? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 32-40. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0021/17 : Výskum lexiky slovenských terénnych názvov).   PDF
 • 3. ADFB RAMŠÁKOVÁ, Anna. Poznáme významy slov kýčera a sihla? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 102-110. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov).   PDF

2018

 • 1. AECA RAMŠÁKOVÁ, Anna. Palatalizácia v hornokysuckej nárečovej oblasti. Rec. Jiří Korostenski, Ondřej Šefčík. In Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě III. - Opava : Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2018, s. 81-94. ISBN 978-80-7510-279-9.   PDF

2016

 • 1. ADNB RAMŠÁKOVÁ, Anna. Metódy tvorby máp Slovanského jazykového atlasu = Working methods used in a project Slavic Linguistic Atlas. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 171-180. (2015: 0.111 - SJR, Q3 - SJR). (2016 - Scopus). ISSN 0037-6787.   PDF

2015

 • 1. BDFB RAMŠÁKOVÁ, Anna. O pomenovaniach mince, peniaza, platidla ako prostriedku výmeny = The naming of coins, money, tender as a medium of exchange. In Kultúra slova, 2015, roč. 49, č. 1, s. 36-43. ISSN 0023-5202.   PDF
 • 2. BDFB RAMŠÁKOVÁ, Anna. Nielen o pomenovaniach významov "prehnane šetriť, skupániť" a "prehnane minúť, prehajdákať peniaze" = Not only of the names meanings "prehnane šetriť, skupániť" and "prehnane minúť, prehajdákať peniaze". In Kultúra slova, 2015, roč. 49, č. 2, s. 98-105. ISSN 0023-5202.   PDF
 • 3. EDJ GAŽI, Gabriel – RAMŠÁKOVÁ, Anna – WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Noc literatúry prvýkrát aj na Panskej 26 = Night of Literature for the First Time at Panská Street 26. In Slovenská reč, 2015, roč. 80, č. 1-2, s. 93-94. (2014: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2015 - Scopus). ISSN 0037-6981.   PDF
 • 4. AFD Ramšáková, Anna: Hláskoslovné zmeny diferencujúce kysucký nárečový areál = Phonetic Phenomena Differentiating Kysuce Dialect Area. Rec. Milan Majtán, Siniša Habijanec. In Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Ed. Katarína Balleková, Ľubor Králik, Gabriela Múcsková, rec. Milan Majtán, Siniša Habijanec. - Bratislava : Veda, 2015, s. 229-237. ISBN 978-80-224-1494-4.   PDF
 • 5. GAI RAMŠÁKOVÁ, Anna – CHOCHOLOVÁ, Bronislava. Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, konaného 2. 5. 10. 2013 v Častej-Papierničke. In Jazykovedný zápisník : bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. 31 - 32, 2012 - 2013. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, [2015], s. 10-11.   PDF
 • 6. FAI Rozpamätávanie. Prvá svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí = Remembrances. The First World War in the Language of Great Grand Parents. Ed. Katarína Balleková, Martina Kopecká, Miloslav Smatana, Dagmar Šimunová, rec. Gabriela Múcsková, Katarína Žeňuchová, Ľuboš Kačírek. Bratislava : Veda, 2015. 260 s. ISBN 978-80-224-1495-1   PDF

2014

 • 1. EDI Ramšáková, Anna: Jednotlivé a všeobecné onomastické premisy z Prešova. (Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Zborník z 18. onomastickej konferencie konanej 12. – 14. septembra 2011. Editor: Martin Ološtiak. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 2012. 391 s. ISBN 978-80-555-0576-3.) In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 3 – 4, s. 222 – 235. ISSN 0037-6981 (tlačená vezia), ISSN 1338-4279 (verzia online).   PDF
 • 2. AEC Ramšáková, Anna: Karpatský jazykový areál. Karpatizmy v kysuckej nárečovej oblasti. In: Valašsko - historie a kultura. Ed. S. Urbanová, L. Dokoupil, J. Ivánek a P. Kadlec. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a Ústav pro regionální studia) a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2014. s. 223 – 233 a 519 – 522. ISBN 978-80-7464-499-3.   PDF
 • 3. EDI Ramšáková, Anna: Rozprávky, ktoré vzdelávajú. (Habovštiaková, Katarína: Krásna je naša reč. Rozprávky o slovenčine. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo 2012, 120 s. ISBN: 978-80-8135-034-4.) In: Kultúra slova, 2014, roč. 48, č. 6, s. 355 – 358. ISSN 0023-5202.   PDF
 • 4. EDJ Ramšáková, Anna: Za Michalom Frankom. In: Kultúra slova, 2014, roč. 48, č. 6, s. 353 – 354. ISSN 0023-5202.   PDF

2013

 • 1. EDI Ramšáková, Anna: Opakovanie je matkou múdrosti. (Michal Franko: Slovo o reči. Pohľady pedagóga na aktuálne problémy jazykovej kultúry a na sotácke nárečie. Michalovce: Zemplínska spoločnosť Michalovce 2011. 191 s. ISBN: 978-80-89252-08-4.) In: Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 6, s. 354 – 361. ISSN 0023-5202.   PDF
 • 2. AED Ramšáková, Anna: Integračné javy zvukovej a tvaroslovnej roviny v nárečiach na česko-poľsko-slovenskom pomedzí. In: PHILOLOGICA LXXII. Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Ed. G. Múcsková, K. Muziková, Z. Hargašová. Bratislava: Univerzita Komenského 2013. s. 157 – 168. ISBN 978-80-223-3562-1.   PDF

2012

 • 1. BED Múcsková, Gabriela a Ramšáková, Anna: Úvod do zborníka abstraktov Varia XX. In: Varia XX. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. A. Ramšáková, B. Chocholová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012. 142 s. ISBN 978-80-970561-2-4.   PDF
 • 2. BDF Ramšáková, Anna: Zafše še fšeľico džečiskom zvravilo. In: Kultúra slova, 2012, roč. 46, č. 3, s. 154 – 160. ISSN 0023-5202.   PDF
 • 3. EDI Ramšáková, Anna: Knižný prírastok slovanskej dialektológie. (Juliusz Zborowski: Słownik gwary Zakopanego i okolic (opracowany i uzupełniony z materiałów Autora przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem Joanny Okoniowej). Zakopane – Kraków 2009. 492 s. ISBN: 978-83-60982-24-2.) In: Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 1, s. 87 – 90. ISSN 0037-6787.   PDF
 • 4. BEF Ramšáková, Anna: Aktuálnosť vedeckého a ľudského rozmeru Antona Bernoláka. Príhovor za JÚĽŠ SAV v Bratislave a SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave na Vedeckej konferencii o živote a diele Antona Bernoláka pri príležitosti Osláv 250. výročia narodenia Antona Bernoláka a 215. výročia jeho príchodu do Nových Zámkov v Dome kultúry v Nových Zámkoch 3. 10. 2012. (1 s., zborník v tlači)   PDF  PDF PDF

Prejsť na začiatok

2010

 • 1. AED Ramšáková, Anna: Fonologická analýza goralského nárečia v obci Skalité, interferencia spisovného jazyka a nárečia na zvukovej rovine. In: Varia XVII. Zborník materiálov z XVII. kolokvia mladých jazykovedcov, Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007. Zost. V. Kováčová. Bratislava: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 411 – 422. ISBN 978-80-8084-550-6.   PDF
 • 2. AED Ramšáková, Anna: Výklad distribúcie foném za praslovanské striednice vo fonologickom systéme nárečí lokalít Skalité, Čierne, Oščadnica, Turzovka, Korňa, Kornica. In: Varia XIX. Zborník abstraktov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava – Modra-Harmónia 15. – 17. 11. 2009). Ed. J. Hladký a Ľ. Rendár. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 74 – 76. ISBN 978-80-970561-0-0. + CD – Zborník plných príspevkov, s. 292 – 315.   PDF
 • 3. DAI Ramšáková, Anna: Opis zvukovej a tvaroslovnej roviny hornokysuckých pomedzných a kysuckých goralských nárečí. Dizertačná práca. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 2010. 378 s.   PDF
 • 4. BEF Ramšáková, Anna: Čadca a jej nárečia. In: Čadca – legendy, fakty, poklady. Zost. J. Marec. Čadca: Mesto Čadca 2010, s. 90 – 103. ISBN 978-80-970511-8-1.   PDF
 • 5. AED Ramšáková, Anna: Integračné a diferenciačné javy zvukovej a tvaroslovnej roviny v nárečiach na horných Kysuciach. In: Jazykovedné štúdie XXVIII. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Ed. K. Balleková. Bratislava: Veda 2010, s. 341 – 350. ISBN 978-80-224-1171-4.   PDF

2009

 • 1. AED Ramšáková, Anna: Komparácia variantov fonologického systému goralských nárečí obcí Čierne, Oščadnica, Skalité. In: Varia XVIII. Zborník abstraktov. Ed. M. Ivanová a M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2009, s. 150 – 152. ISBN 978-80-8068-976-6. + CD – Zborník plných príspevkov, s. 596 – 612.   PDF
 • 2. BEF Ramšáková, Anna: Hláskoslovie goralských nárečí v obci Čierne, Oščadnica, Skalité. In: Zborník Kysuckého múzea 12/2009. 35 rokov múzea kysuckej dediny. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci 2009, s. 261 – 288. ISBN 978-80-969445-6-9.   PDF
 • 3. AED Ramšáková, Anna: Jozef Štolc – učitel, autor školských učebníc a príručiek. In: Jazykovedné štúdie XXVI. História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. Ed. G. Múcsková. Bratislava: Veda 2009, s. 117 – 125. ISBN 978-80-224-1094-6.   PDF
 • 4. EDI Ramšáková, Anna: Slovakistický zborník II. Časopis Slovakistickej vojvodinskej spoločnosti. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 1, s. 41 – 46. ISSN 0037-6981.   PDF

2008

 • 1. Ramšáková, Anna: Vedecký seminár História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. In: Slovenská reč, 2008, roč. 73, č. 2, s. 104 – 108. ISSN 0037-6981. (Správa z konferencie História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania konanej pri príležitosti nedožitej storočnice univerzitného prof. Jozefa Štolca v Bratislave 22. 5. 2008.)   PDF

Edičná a redakčná činnosť

2013

 • 1. FAI Chocholová, Bronislava – Ramšáková, Anna: Jazykovedný zápisník, roč. 25 – 26, 2006/2007. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave 2013. 39 s. Dostupné na: http://juls.savba.sk/sjs/zapisnikySJS/zap2006_2007.pdf.   PDF
 • 2. FAI Chocholová, Bronislava – Ramšáková, Anna: Jazykovedný zápisník, roč. 27 – 28, 2008/2009. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave 2013. 37 s. Dostupné na: http://juls.savba.sk/sjs/zapisnikySJS/zap2008_2009.pdf.   PDF

Ohlasy


Prejsť na začiatok

Popularizačné aktivity

 • Spektrum vedy. Žigo, Pavol – Dolník, Juraj – Ferenčíková, Adriana: Tajomstvá každodenného jazyka. STV 2: premiéra: 9. 2. 2012.   MOV

Účasť v domácich a zahraničných projektoch

Lexika slovenských terénnych názvov (od roku 2020)
Grantový projekt VEGA č. 2/0019/20

 • Lexika slovenských terénnych názvov je digitálny výkladový a dokladový slovník slovenskej a do slovenčiny adaptovanej inojazyčnej apelatívnej a propriálnej lexiky, ktorá sa vyskytuje v terénnych názvoch z územia Slovenska. Terénne názvy, anojkonymá (alebo aj nesídelné geografické názvy ) sú vlastné mená neživého prírodného objektu a javu na Zemi a toho človekom vytvoreného objektu na Zemi, ktorý nie je určený na bývanie a je pevne fixovaný v krajine. V slovníku sa analyzujú chotárne názvy (názvy hospodársky využívaných objektov, napr. polí, pasienkov, záhrad, viníc, lesov), oronymá (fyzickogeografické názvy alebo názvy geografického reliéfu, napr. názvy pohorí, vrchov, dolín, nížin), speleonymá (názvy jaskýň a priepastí), niektoré hodonymá (názvy dopravných ciest) a názvy objektov a javov, ktoré nie sú určené na bývanie, ako napr. kameň, božia muka, výšková kóta. Terénne názvy ako osobitná trieda geografických názvov majú zo všetkých vlastných mien najbližšie k apelatívnej slovnej zásobe. Anojkonymická lexika dopĺňa pohľad na vývin slovnej zásoby a poskytuje cenné doklady pri skúmaní vývinu a členenia slovenských nárečí. Terénne názvy odrážajú materiálnu i duchovnú kultúru, hospodárske, historické, politické, sociálne, etnické a iné vzťahy a ich vývin, a preto aj lexika, ktorú obsahujú, poskytuje zaujímavé informácie nielen pre jazykovedu, ale aj pre iné vedné odbory a má širšie spoločenské využitie. Výskumné úlohy sú pokračovaním úloh grantového projektu Výskum lexiky slovenských terénnych. Podľa koncepcie digitálneho lexikografického a areálového spracovania lexiky slovenských a do slovenského jazyka adaptovaných terénnych názov sa bude pokračovať v digitalizácii terénnych názvov a koncipovaní hesiel digitálnej verzie slovníka...  PDF PDF PDF

Výskum lexiky slovenských terénnych názvov (rok 2019)
Grantový projekt VEGA č. 2/0021/17

Slovanský jazykový atlas (2010 – 2015)
Grantový projekt VEGA č. 2/0076/08

 • Medzinárodný výskumný projekt Slovanský jazykový atlas (ďalej SJA), na ktorom i v súčasnosti participujú odborníci z oblasti dialektológie a histórie všetkých slovanských jazykov, sa stal prostriedkom areálovej identifikácie prirodzených zmien v jazykoch slovanského priestoru. S ohľadom na rozdiely, v ktorých sa odrážajú základné vývinové historické procesy a ich spoločné východisko – praslovanský stav, sa pre potreby projektu uskutočnil výber skúmaných diferenčných javov zhrnutých do 3454 otázok (Voprosnik Obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa, 1965). Počas terénneho výskumu v rokoch 1961 – 1973 explorátori získavali jazykový materiál v sieti 853 lokalít slovanského sveta, aby sa napokon zabezpečila dostatočná materiálová báza na spracovanie javov z oblasti hláskoslovia, tvaroslovia, lexiky, tvorenia slov, sémantiky, prozódie a syntaxe. SJA je súbor máp, ktoré kartograficky spracúvajú jazykovú situáciu vo všetkých slovanských jazykoch. Do roku 2013 vyšlo celkovo 12 zväzkov SJA, 6 v lexikálno-slovotvornej sérii a 7 v hláskoslovnej sérii. Slovenské nárečia reprezentuje nárečový materiál z 29 lokalít, z toho 3 lokality sú z územia Maďarska... PDF PDF

Slovník slovenských nárečí (2008 – 2016)
Grantový projekt VEGA č. 2/0103/11
Grantový projekt VEGA č. 2/0105/14

 • Celonárodný Slovník slovenských nárečí zaznamenáva a primeraným lexikografickým spôsobom spracúva apelatívnu slovnú zásobu slovenských miestnych nárečí (nárečí ako územne a funkčne limitovaného štruktúrneho útvaru národného jazyka). Slovníkové spracovanie nárečovej lexiky z celého územia národného jazyka (v Slovenskej republike) dáva príležitosť podať informatívny obraz o jazykovozemepisnej, sémantickej a štýlovej diferencovanosti nárečovej lexiky a tak predstaviť výsledky kontinuitného vývinu nárečí, zachytiť dynamiku v nárečovom systéme v jej závislosti od spoločenských faktorov a naznačiť aj vzájomný vzťah domácej a prevzatej slovnej zásoby. (Slovník slovenských nárečí I, A – K, 1994, s. 11.) PDF PDF

Individuálny nárečový výskum na Kysuciach

 • Kysucké slovenské a kysucké goralské nárečia sú najmenej prebádané dialekty v slovenskej dialektológii. Vyskytujú sa v nich viaceré archaizmy, ktoré reprezentujú starší vývinový stav. Opis a analýza uvedených skupín nárečí prispievajú k objasneniu rekonštrukcie ich genézy, systému a fungovania. Sú odrazom dôsledkov dynamických zmien v sledovaných dialektoch z dôvodov sociálnych, geografických, kultúrnych, hospodárskych a politických interakcií. Poznatky o fonologických štruktúrach a deklinačných paradigmách dvoch vývinovo odlišných skupín dialektov (hornokysuckých pomedzných a kysuckých goralských nárečí) sú zdrojom poznania nielen o vzniku a fungovaní základných princípov dvoch slovanských jazykov (slovenského a poľského jazyka), ale aj o princípoch a zákonitostiach fungovania fonologickej a morfologickej roviny jazyka vôbec.

Vlastný terénny nárečový výskum na Kysuciach

  Prejsť na začiatok

Vystúpenia na odborných podujatiach, konferenciách a univerzitných pracoviskách

Rožnov pod Radhošťom 19. 9. 2013
 • Valašsko – história a kultúra (1. medziodborová medzinárodná konferencia, 18. – 20. 9. 2013)
 • Názov príspevku: Valasi a ich jazyk. Karpatizmy v kysuckej nárečovej oblasti (v kontexte nárečovej situácie v malopoľských, sliezskych, moravských, slovenských, ukrajinských, moldavských i ukrajinských dialektoch)   PDF

Nové Zámky 3. 10. 2012
 • Vedecká konferencia o živote a diele Antona Bernoláka pri príležitosti Osláv 250. výročia narodenia Antona Bernoláka a 215. výročia jeho príchodu do Nových Zámkov
 • Názov príspevku: Aktuálnosť vedeckého a ľudského rozmeru Antona Bernoláka. Príhovor za JÚĽŠ SAV v Bratislave a SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave   PDF PDF PDF PDF

Poprad 11. 10. 2011
 • Podtatranské múzeum v Poprade. Metodický deň pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, venovaný osobnosti univ. prof. PhDr. Jozefovi Štolcovi
 • Názov prednášky: Jazykovedec Jozef Štolc

  Názov príspevku: Jozef Štolc – učiteľ, autor školských učebníc a príručiek

Bratislava 27. 4. 2011
 • Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Konkurz na Schwarzov fond
 • Názov prednášky: Súčasný stav a perspektívy nárečového výskumu na horných Kysuciach

Prešov 25. 3. 2011
 • Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
 • Názov prednášky: Kľúčové projekty súčasnej slovenskej dialektológie

  Názov prednášky: Fonologické štruktúry hornokysuckých pomedzných a kysuckých goralských nárečí

Prešov 2. 3. 2010
 • Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
 • Názov prednášky: Integračné a diferenciačné javy zvukovej a tvaroslovnej roviny hornokysuckých pomedzných a kysuckých goralských nárečí

Modra 18. – 20. 11. 2009
 • XIX. kolokvium mladých jazykovedcov
 • Názov prednášky: Výklad historických zmien vybraných javov vo fonologickom systéme nárečí lokalít Skalité, Čierne, Oščadnica, Turzovka, Korňa, Kornica.

Bratislava 8. 11. 2010
 • Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Konkurz na Schwarzov fond
 • Názov prednášky: Vedecká práca Mgr. Anny Ramšákovej, PhD., vedeckej pracovníčky dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Kysak - Sigord 3. – 5. 12. 2008
 • XVIII. kolokvium mladých jazykovedcov
 • Názov prednášky: Komparácia variantov fonologického systému goralských nárečí obcí Čierne, Oščadnica, Skalité

Škutovky 7. – 9. 11. 2007
 • XVII. kolokvium mladých jazykovedcov
 • Názov prednášky: Fonologická analýza goralského nárečia v obci Skalité, interferencia spisovného jazyka a nárečia na zvukovej rovine

Prejsť na začiatok
Bratislava 2004/2005
 • Katedra slovenského jazyka Filozovickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študentská vedecká a odborná konferencia
 • Názov prednášky: Goralské nárečia

Trnava 2004/2005
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozovickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Medzinárodná študentská a doktorandská odborná konferencia „Na kus reči“
 • Názov prednášky: Skalitskí Gorali a ich jazyk

Bratislava 2002/2003
 • Katedra slovenského jazyka Filozovickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študentská vedecká a odborná konferencia
 • Názov prednášky: Dialekt v obci Skalité

Vyžiadané prezentácie

Bratislava 24. 3. 2015
 • Dialektologické oddelenie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Interná prezentácia
 • Názov prezentácie: Schwarzovo štipendium 2011 – 2015. Jazykový materiál ako odraz interkultúrnych kontaktov v mikroregiónoch a makroareáloch slovanského jazykového sveta   PDF

Bratislava 13. 5. 2013
 • Dialektologické oddelenie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Prezentácia pre študentov slovakistiky z Katedry slavistiky Viedenskej univerzity
 • Názov prezentácie: Slovenská dialektológia – minulosť a súčasnosť

Aplikácie výsledkov

Bratislava, zimný semester 2008/2009. Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Vlastná pedagogická činnosť doktoranda
 • Povinný predmet: Praktický kurz zo základov jazykovedy, študenti 1. ročníka odboru slovenský jazyk a literatúra

Študijné pobyty

Ochrid – Macedónsko 14. 6. – 29. 6. 2014
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Skopje
 • Letná škola macedónskeho jazyka pre začiatočníkov

Cottbus – Nemecko 26. 7. – 13. 8. 2010
 • Srbské gymnázium a Srbský inštitút v Cottbuse
 • Letná škola dolnej srbčiny pre začiatočníkov

Krakov – Poľsko letný semester 2003/2004
 • Inštitút histórie poľského jazyka Jagelonskej univerzity v Krakove
 • Štipendijný pobyt (v odbore poľský jazyk) na základe medzivládneho programu spolupráce v oblasti vzdelávania

Prejsť na začiatok