Anna Ramšáková

Vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied, Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra
Panská 26, SK-81101 Bratislava, Slovenská republika
telefón +421-2-54431762, fax +421-2-54431756
annar at juls.savba.sk

Výskumné zameranie

Život a práca

 • Pochádza z kysuckej goralskej obce Skalité
 • 1992 Základná škola Skalité – Ústredie
 • 1995 Škótsko, Enterprise European Bussiness Game – III. miesto (z 5 súťažných tímov: Anglicko, Dánsko, Slovensko, Škótsko, Španielsko) v súťaži fiktívnych firiem s inovatívnymi podnikateľskými nápadmi  PDF
 • 1996 Obchodná akadémia Čadca
 • 2005 Dialekt v obci Skalité (diplomová práca, Mgr.)
 • 2010 Opis zvukovej a tvaroslovnej roviny hornokysuckých pomedzných a kysuckých goralských nárečí (dizertačná práca, PhD.)
 • 2009 – 2013 tajomníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti (ďalej SJS) pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra (ďalej JÚĽŠ) SAV v Bratislave
 • 2011 – 2012 členka Organizačného výboru celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
 • 2011 – 2015 Podporný fond Štefana Schwarza  PDF
 • 2011 Cena prezidenta Slovenskej republiky za príspevok k vedeckému poznaniu a k rozvoju vedy na Slovensku v oblasti filologických vied
 • Od októbra 2010 je vedeckou pracovníčkou JÚĽŠ SAV v Bratislave

Publikačná činnosť

2015

 • 1. BDF Ramšáková, Anna: O pomenovaniach mince, peniaza, platidla ako prostriedku výmeny. In: Kultúra slova, 2015, roč. 49, č. 1, s. 36 – 43. ISSN 0023-5202.   PDF
 • 2. BDF Ramšáková, Anna: Nielen o pomenovaniach významov „prehnane šetriť, skupániť“ a „prehnane minúť, prehajdákať peniaze“. In: Kultúra slova, 2015, roč. 49, č. 2, s. 98 – 105. ISSN 0023-5202.  
 • 3. GII Gaži, Gabriel – Ramšáková, Anna – Wachtarczyková Jana: Noc literatúry prvýkrát aj na Panskej 26. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, č. 1 – 2, s. 93 – 94. ISSN 0037-6981 (tlačená verzia). ISSN 1338-4279 (verzia online).  
 • 4. AEDA Ramšáková, Anna: Hláskoslovné zmeny diferencujúce kysucký nárečový areál. Rec. Milan Majtán, Siniša Habijanec. In: Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda 2015, s. 203 – 211. ISBN 978-80-224-1494-4.  

2014

 • 1. EDI Ramšáková, Anna: Jednotlivé a všeobecné onomastické premisy z Prešova. (Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Zborník z 18. onomastickej konferencie konanej 12. – 14. septembra 2011. Editor: Martin Ološtiak. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 2012. 391 s. ISBN 978-80-555-0576-3.) In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 3 – 4, s. 222 – 235. ISSN 0037-6981 (tlačená vezia), ISSN 1338-4279 (verzia online).   PDF
 • 2. AEC Ramšáková, Anna: Karpatský jazykový areál. Karpatizmy v kysuckej nárečovej oblasti. In: Valašsko - historie a kultura. Ed. S. Urbanová, L. Dokoupil, J. Ivánek a P. Kadlec. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a Ústav pro regionální studia) a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2014. s. 223 – 233 a 519 – 522. ISBN 978-80-7464-499-3.   PDF
 • 3. EDI Ramšáková, Anna: Rozprávky, ktoré vzdelávajú. (Habovštiaková, Katarína: Krásna je naša reč. Rozprávky o slovenčine. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo 2012, 120 s. ISBN: 978-80-8135-034-4.) In: Kultúra slova, 2014, roč. 48, č. 6, s. 355 – 358. ISSN 0023-5202.   PDF
 • 4. EDJ Ramšáková, Anna: Za Michalom Frankom. In: Kultúra slova, 2014, roč. 48, č. 6, s. 353 – 354. ISSN 0023-5202.   PDF

2013

 • 1. EDI Ramšáková, Anna: Opakovanie je matkou múdrosti. (Michal Franko: Slovo o reči. Pohľady pedagóga na aktuálne problémy jazykovej kultúry a na sotácke nárečie. Michalovce: Zemplínska spoločnosť Michalovce 2011. 191 s. ISBN: 978-80-89252-08-4.) In: Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 6, s. 354 – 361. ISSN 0023-5202.   PDF
 • 2. AED Ramšáková, Anna: Integračné javy zvukovej a tvaroslovnej roviny v nárečiach na česko-poľsko-slovenskom pomedzí. In: PHILOLOGICA LXXII. Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Ed. G. Múcsková, K. Muziková, Z. Hargašová. Bratislava: Univerzita Komenského 2013. s. 157 – 168. ISBN 978-80-223-3562-1.   PDF

2012

 • 1. BED Múcsková, Gabriela a Ramšáková, Anna: Úvod do zborníka abstraktov Varia XX. In: Varia XX. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. A. Ramšáková, B. Chocholová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012. 142 s. ISBN 978-80-970561-2-4.   PDF
 • 2. BDF Ramšáková, Anna: Zafše še fšeľico džečiskom zvravilo. In: Kultúra slova, 2012, roč. 46, č. 3, s. 154 – 160. ISSN 0023-5202.   PDF
 • 3. EDI Ramšáková, Anna: Knižný prírastok slovanskej dialektológie. (Juliusz Zborowski: Słownik gwary Zakopanego i okolic (opracowany i uzupełniony z materiałów Autora przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem Joanny Okoniowej). Zakopane – Kraków 2009. 492 s. ISBN: 978-83-60982-24-2.) In: Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 1, s. 87 – 90. ISSN 0037-6787.   PDF
 • 4. BEF Ramšáková, Anna: Aktuálnosť vedeckého a ľudského rozmeru Antona Bernoláka. Príhovor za JÚĽŠ SAV v Bratislave a SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave na Vedeckej konferencii o živote a diele Antona Bernoláka pri príležitosti Osláv 250. výročia narodenia Antona Bernoláka a 215. výročia jeho príchodu do Nových Zámkov v Dome kultúry v Nových Zámkoch 3. 10. 2012. (1 s., zborník v tlači)   PDF

Prejsť na začiatok

2010

 • 1. AED Ramšáková, Anna: Fonologická analýza goralského nárečia v obci Skalité, interferencia spisovného jazyka a nárečia na zvukovej rovine. In: Varia XVII. Zborník materiálov z XVII. kolokvia mladých jazykovedcov, Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007. Zost. V. Kováčová. Bratislava: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 411 – 422. ISBN 978-80-8084-550-6.   PDF
 • 2. AED Ramšáková, Anna: Výklad distribúcie foném za praslovanské striednice vo fonologickom systéme nárečí lokalít Skalité, Čierne, Oščadnica, Turzovka, Korňa, Kornica. In: Varia XIX. Zborník abstraktov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava – Modra-Harmónia 15. – 17. 11. 2009). Ed. J. Hladký a Ľ. Rendár. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 74 – 76. ISBN 978-80-970561-0-0. + CD – Zborník plných príspevkov, s. 292 – 315.   PDF
 • 3. DAI Ramšáková, Anna: Opis zvukovej a tvaroslovnej roviny hornokysuckých pomedzných a kysuckých goralských nárečí. Dizertačná práca. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 2010. 378 s.   PDF
 • 4. BEF Ramšáková, Anna: Čadca a jej nárečia. In: Čadca – legendy, fakty, poklady. Zost. J. Marec. Čadca: Mesto Čadca 2010, s. 90 – 103. ISBN 978-80-970511-8-1.   PDF
 • 5. AED Ramšáková, Anna: Integračné a diferenciačné javy zvukovej a tvaroslovnej roviny v nárečiach na horných Kysuciach. In: Jazykovedné štúdie XXVIII. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Ed. K. Balleková. Bratislava: Veda 2010, s. 341 – 350. ISBN 978-80-224-1171-4.   PDF

2009

 • 1. AED Ramšáková, Anna: Komparácia variantov fonologického systému goralských nárečí obcí Čierne, Oščadnica, Skalité. In: Varia XVIII. Zborník abstraktov. Ed. M. Ivanová a M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2009, s. 150 – 152. ISBN 978-80-8068-976-6. + CD – Zborník plných príspevkov, s. 596 – 612.   PDF
 • 2. BEF Ramšáková, Anna: Hláskoslovie goralských nárečí v obci Čierne, Oščadnica, Skalité. In: Zborník Kysuckého múzea 12/2009. 35 rokov múzea kysuckej dediny. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci 2009, s. 261 – 288. ISBN 978-80-969445-6-9.   PDF
 • 3. AED Ramšáková, Anna: Jozef Štolc – učitel, autor školských učebníc a príručiek. In: Jazykovedné štúdie XXVI. História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. Ed. G. Múcsková. Bratislava: Veda 2009, s. 117 – 125. ISBN 978-80-224-1094-6.   PDF
 • 4. EDI Ramšáková, Anna: Slovakistický zborník II. Časopis Slovakistickej vojvodinskej spoločnosti. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 1, s. 41 – 46. ISSN 0037-6981.   PDF

2008

 • 1. Ramšáková, Anna: Vedecký seminár História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. In: Slovenská reč, 2008, roč. 73, č. 2, s. 104 – 108. ISSN 0037-6981. (Správa z konferencie História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania konanej pri príležitosti nedožitej storočnice univerzitného prof. Jozefa Štolca v Bratislave 22. 5. 2008.)   PDF

Edičná a redakčná činnosť

2013

 • 1. FAI Chocholová, Bronislava – Ramšáková, Anna: Jazykovedný zápisník, roč. 25 – 26, 2006/2007. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave 2013. 39 s. Dostupné na: http://juls.savba.sk/sjs/zapisnikySJS/zap2006_2007.pdf.   PDF
 • 2. FAI Chocholová, Bronislava – Ramšáková, Anna: Jazykovedný zápisník, roč. 27 – 28, 2008/2009. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave 2013. 37 s. Dostupné na: http://juls.savba.sk/sjs/zapisnikySJS/zap2008_2009.pdf.   PDF

Ohlasy

 • [2] Hargašová, Zuzana: Zborník na počesť storočnice Jozefa Štolca. In: Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 4, s. 244.
 • [2] Ripka, Ivor: Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. In: Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 1, s. 85.  
 • [4] Malčík, Petr: Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. In: Linguistica Brunensia, 2012, roč. 60, č. 1 – 2, s. 325.

Prejsť na začiatok

Popularizačné aktivity

 • Spektrum vedy. Žigo, Pavol – Dolník, Juraj – Ferenčíková, Adriana: Tajomstvá každodenného jazyka. STV 2: premiéra: 9. 2. 2012.   MOV

Účasť v domácich a zahraničných projektoch

Slovanský jazykový atlas (od roku 2010)

 • Medzinárodný výskumný projekt Slovanský jazykový atlas (ďalej SJA), na ktorom i v súčasnosti participujú odborníci z oblasti dialektológie a histórie všetkých slovanských jazykov, sa stal prostriedkom areálovej identifikácie prirodzených zmien v jazykoch slovanského priestoru. S ohľadom na rozdiely, v ktorých sa odrážajú základné vývinové historické procesy a ich spoločné východisko – praslovanský stav, sa pre potreby projektu uskutočnil výber skúmaných diferenčných javov zhrnutých do 3454 otázok (Voprosnik Obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa, 1965). Počas terénneho výskumu v rokoch 1961 – 1973 explorátori získavali jazykový materiál v sieti 853 lokalít slovanského sveta, aby sa napokon zabezpečila dostatočná materiálová báza na spracovanie javov z oblasti hláskoslovia, tvaroslovia, lexiky, tvorenia slov, sémantiky, prozódie a syntaxe. SJA je súbor máp, ktoré kartograficky spracúvajú jazykovú situáciu vo všetkých slovanských jazykoch. Do roku 2013 vyšlo celkovo 12 zväzkov SJA, 6 v lexikálno-slovotvornej sérii a 7 v hláskoslovnej sérii. Slovenské nárečia reprezentuje nárečový materiál z 29 lokalít, z toho 3 lokality sú z územia Maďarska.

Slovník slovenských nárečí (od roku 2008)

 • Celonárodný Slovník slovenských nárečí zaznamenáva a primeraným lexikografickým spôsobom spracúva apelatívnu slovnú zásobu slovenských miestnych nárečí (nárečí ako územne a funkčne limitovaného štruktúrneho útvaru národného jazyka). Slovníkové spracovanie nárečovej lexiky z celého územia národného jazyka (v Slovenskej republike) dáva príležitosť podať informatívny obraz o jazykovozemepisnej, sémantickej a štýlovej diferencovanosti nárečovej lexiky a tak predstaviť výsledky kontinuitného vývinu nárečí, zachytiť dynamiku v nárečovom systéme v jej závislosti od spoločenských faktorov a naznačiť aj vzájomný vzťah domácej a prevzatej slovnej zásoby. (Slovník slovenských nárečí I, A – K, 1994, s. 11.)

Individuálny nárečový výskum na Kysuciach

 • Kysucké slovenské a kysucké goralské nárečia sú najmenej prebádané dialekty v slovenskej dialektológii. Vyskytujú sa v nich viaceré archaizmy, ktoré reprezentujú starší vývinový stav. Opis a analýza uvedených skupín nárečí prispievajú k objasneniu rekonštrukcie ich genézy, systému a fungovania. Sú odrazom dôsledkov dynamických zmien v sledovaných dialektoch z dôvodov sociálnych, geografických, kultúrnych, hospodárskych a politických interakcií. Poznatky o fonologických štruktúrach a deklinačných paradigmách dvoch vývinovo odlišných skupín dialektov (hornokysuckých pomedzných a kysuckých goralských nárečí) sú zdrojom poznania nielen o vzniku a fungovaní základných princípov dvoch slovanských jazykov (slovenského a poľského jazyka), ale aj o princípoch a zákonitostiach fungovania fonologickej a morfologickej roviny jazyka vôbec.

Vlastný terénny nárečový výskum na Kysuciach

Pri uvádzaní pomenovaní osád uplatňujeme ich funkčné živé názvy

  2000 – 2004 v obci SKALITÉ (v osadách a častiach: Centrum, Potok, Rieka, U Gonščáka, Kudlov, Pri kaplnke, Serafínov, U Francoka, U Gamrota, U Tomice, Tridsiatok, Sihly, U Rucka, U Sventkov)

  2007 v obci ČIERNE (v osadách a častiach: Brehy, Centrum, Podvŕšky, Sosnivie, U Benčíkov, U Gelačákov, U Grochalov, U Jašúrkov, U Klužákov, U Slivkov, U Špili, V Pľačisku)

  2008 v obci OŠČADNICA (v osadách: Košariská, Magura, Rovne, U Jendrišáka, U Marguša, U Pika, U Smolky, U Švancary, Závozy)

  2009 v prímestských častiach mesta ČADCA – MILOŠOVÁ (v osadách: U Kešňáka, Dejovka, Megonky, U Prívary), ČADEČKA (v osadách: U Ramši, U Králi, U Šimčiska), HORELICA (v osadách: U Bryndzary, U Drláka, U Beleša, U Mravca, U Hanuščáka, U Veščary, Kýčera), RIEKA (v osadách: U Rebroša, U Kepusty, Rieka), VOJTY, v meste TURZOVKA (v osadách a častiach: Hlinené, Vyšný koniec, Plechovka, Turkov, U Mravca), v obciach KORŇA (v osadách: Gajdošove, Komaniková, Korduliakovci, Mravcovci, U Muchov, U Peknika, U Sadléka, U Sučíka, U Súhradky) a KORNICA (v osadách: Barani, Cisárikovci, U Šamajov)

  2012 v obciach: MAKOV (v osadách: U Papaji, Na návale, Čierne), OLEŠNÁ (v osadách: U Masarka, Na sihle, V meste, U Čornika, Potôčky, U Zmiatka, Šulkov potok), PODVYSOKÁ (v osadách: U Chabroňov, U Mojičkov, U Mravca, Pri Tesle), RAKOVÁ (v osadách: U Matúška, U Halušky, U Sihelníka, Trstená, Fojstvo 1, Fojstvo 2, Korcháň), STAŠKOV (v osadách: Na marase, U Matlákov, U Vyhňarov, U Kožákov, Lazy, Polgrúň, Na potoku, U Šinali, U Hatali), SVRČINOVEC (v osadách: U Skorky, U Kubale, U Padyšáka), VYSOKÁ NAD KYSUCOU (v časti Horný Kelčov v osadách U Pavlíkov, U Liskov), ZÁKOPČIE (v osadách: Tarabovci, U Ruľcov, Cenigovci)

  Prejsť na začiatok

Vystúpenia na odborných podujatiach, konferenciách a univerzitných pracoviskách

Rožnov pod Radhošťom 19. 9. 2013
 • Valašsko – história a kultúra (1. medziodborová medzinárodná konferencia, 18. – 20. 9. 2013)
 • Názov príspevku: Valasi a ich jazyk. Karpatizmy v kysuckej nárečovej oblasti (v kontexte nárečovej situácie v malopoľských, sliezskych, moravských, slovenských, ukrajinských, moldavských i ukrajinských dialektoch)   PDF

Nové Zámky 3. 10. 2012
 • Vedecká konferencia o živote a diele Antona Bernoláka pri príležitosti Osláv 250. výročia narodenia Antona Bernoláka a 215. výročia jeho príchodu do Nových Zámkov
 • Názov príspevku: Aktuálnosť vedeckého a ľudského rozmeru Antona Bernoláka. Príhovor za JÚĽŠ SAV v Bratislave a SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

Poprad 11. 10. 2011
 • Podtatranské múzeum v Poprade. Metodický deň pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, venovaný osobnosti univ. prof. PhDr. Jozefovi Štolcovi
 • Názov prednášky: Jazykovedec Jozef Štolc

  Názov príspevku: Jozef Štolc – učiteľ, autor školských učebníc a príručiek

Bratislava 27. 4. 2011
 • Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Konkurz na Schwarzov fond
 • Názov prednášky: Súčasný stav a perspektívy nárečového výskumu na horných Kysuciach

Prešov 25. 3. 2011
 • Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
 • Názov prednášky: Kľúčové projekty súčasnej slovenskej dialektológie

  Názov prednášky: Fonologické štruktúry hornokysuckých pomedzných a kysuckých goralských nárečí

Prešov 2. 3. 2010
 • Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
 • Názov prednášky: Integračné a diferenciačné javy zvukovej a tvaroslovnej roviny hornokysuckých pomedzných a kysuckých goralských nárečí

Modra 18. – 20. 11. 2009
 • XIX. kolokvium mladých jazykovedcov
 • Názov prednášky: Výklad historických zmien vybraných javov vo fonologickom systéme nárečí lokalít Skalité, Čierne, Oščadnica, Turzovka, Korňa, Kornica.

Bratislava 8. 11. 2010
 • Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Konkurz na Schwarzov fond
 • Názov prednášky: Vedecká práca Mgr. Anny Ramšákovej, PhD., vedeckej pracovníčky dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Kysak - Sigord 3. – 5. 12. 2008
 • XVIII. kolokvium mladých jazykovedcov
 • Názov prednášky: Komparácia variantov fonologického systému goralských nárečí obcí Čierne, Oščadnica, Skalité

Škutovky 7. – 9. 11. 2007
 • XVII. kolokvium mladých jazykovedcov
 • Názov prednášky: Fonologická analýza goralského nárečia v obci Skalité, interferencia spisovného jazyka a nárečia na zvukovej rovine

Prejsť na začiatok
Bratislava 2004/2005
 • Katedra slovenského jazyka Filozovickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študentská vedecká a odborná konferencia
 • Názov prednášky: Goralské nárečia

Trnava 2004/2005
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozovickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Medzinárodná študentská a doktorandská odborná konferencia „Na kus reči“
 • Názov prednášky: Skalitskí Gorali a ich jazyk

Bratislava 2002/2003
 • Katedra slovenského jazyka Filozovickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študentská vedecká a odborná konferencia
 • Názov prednášky: Dialekt v obci Skalité

Vyžiadané prezentácie

Bratislava 24. 3. 2015
 • Dialektologické oddelenie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Interná prezentácia
 • Názov prezentácie: Schwarzovo štipendium 2011 – 2015. Jazykový materiál ako odraz interkultúrnych kontaktov v mikroregiónoch a makroareáloch slovanského jazykového sveta   PDF

Bratislava 13. 5. 2013
 • Dialektologické oddelenie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Prezentácia pre študentov slovakistiky z Katedry slavistiky Viedenskej univerzity
 • Názov prezentácie: Slovenská dialektológia – minulosť a súčasnosť

Aplikácie výsledkov

Bratislava, zimný semester 2008/2009. Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Vlastná pedagogická činnosť doktoranda
 • Povinný predmet: Praktický kurz zo základov jazykovedy, študenti 1. ročníka odboru slovenský jazyk a literatúra

Študijné pobyty

Ochrid – Macedónsko 14. 6. – 29. 6. 2014
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Skopje
 • Letná škola macedónskeho jazyka pre začiatočníkov

Cottbus – Nemecko 26. 7. – 13. 8. 2010
 • Srbské gymnázium a Srbský inštitút v Cottbuse
 • Letná škola dolnej srbčiny pre začiatočníkov

Krakov – Poľsko letný semester 2003/2004
 • Inštitút histórie poľského jazyka Jagelonskej univerzity v Krakove
 • Štipendijný pobyt (v odbore poľský jazyk) na základe medzivládneho programu spolupráce v oblasti vzdelávania

Prejsť na začiatok