Released publications

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Released publications

Jazyk a identita poslancov slovenských menšinových samospráv v Maďarsku. Výsledky empirického výskumu dvoch volebných období 2002 – 2010

ONDREJOVIČ, Slavomír – HOMIŠINOVÁ, Mária: Jazyk a identita poslancov slovenských menšinových samospráv v Maďarsku. Výsledky empirického výskumu dvoch volebných období 2002 – 2010. Békešská Čaba: Progress 2013. 162 s. ISBN 978-615-5330-1.

 • V publikácii sa na základe rozsiahleho sociologického a sociolingvistického dotazníkového výskumu slovenských menšinových samospráv, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2002 – 2010, študujú jazykovo-komunikačné procesy prebiehajúce v slovenských menšinových samosprávach v Maďarsku. Skúma sa pritom miera používania minoritného a majoritného jazyka, znalosť slovenčiny a miera spokojnosti s ňou, resp. s jej jednotlivými varietami. Ďalej sa venuje pozornosť jazykovej interferencii, pričom sa hodnotia najmä „dve slovenčiny“ (slovenčina na Slovensku a slovenčina v Maďarsku), študujú sa názory na možnosti zdokonaľovania sa v slovenčine v Maďarsku, sledujú sa prostriedky domácej masovej komunikácie a ich jazyk, ako aj miesto materinského jazyka v hierarchii hodnôt i prežívanie príslušnosti k minoritnému spoločenstvu.

Jazykové právo a slovanské jazyky

ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovensko. In: Jazykové právo a slovanské jazyky. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2013, s. 139 – 292. ISBN 978-224-1334-3.

 • Monografia ponúka súbor príspevkov popredných odborníkov na rozličné aspekty legislatívneho procesu – od teoretického pohľadu na jazykové právo až po príspevky zamerané na aktuálne nejexponovanejšie príklady aplikácie jazykového práva vo viacjazyčných slovanských komunikačných spoločenstvách, resp. v ich nástupníckych štátoch. Druhá časť publikácie prináša výsledky rozsiahleho výskumu jazykového práva v dvanástich krajinách s dominantným slovanským obyvateľstvom a v Hornej a Dolnej Lužici. Odborníci odpovedali na trinásť otázok mapujúcich jazykové právo v právnych dokumentoch: v jazykových zákonoch, v zákonných úpravách týkajúcich sa médií, kultúrnych inštitúcií, jazykovej problematiky v kontexte štátneho občianstva, podnikania a školstva. Ďalšie otázky se týkali problémov terminologických: používania termínov, ako napr. štátny jazyk, úradný jazyk, jazyk vo verejnom styku, jazyk vnútorného a vonkajšieho úradovania, rokovací jazyk, vyučovací jazyk, národný jazyk, spisovný jazyk a pod., ďalej pojmov menšina, menšinový jazyk atď. Výsledky výskumu sa prezentujú z dvoch hľadísk – ako súborný prehľad jazykového práva v slovanských krajinách a ako jazykové právo v jednotlivých slovanských krajinách.

Všeobecná jazykoveda. 2. dopln. vyd.

DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. 2. dopln. vyd. Bratislava: Veda 2013. 432 s. ISBN 978-80-224-1201-8.

 • Druhé vydanie publikácie je rozšírené o novú kapitolu pod názvom Jazyk a komunikácia. Nejde, prirodzene, o komplexný výklad tejto témy, lebo ide o všeobecnú jazykovedu. Z rozličných prístupových možností autor si zvolil postup, ktorý je založený na štvoraspektovom (resp. päťaspektovom) modeli jazykovej komunikácie, ktorý mu poslúžil ako výkladový pôdorys, čiže tému rozvíja pod týmito aspektmi. Ide o vecnoobsahový, sebaprezentačný, vzťahový a apelový aspekt jazykovej komunikácie, ku ktorému sa voľne pripája informačný aspekt. Vo výklade sa objavujú nové pojmy, ale oživujú sa aj také, ktoré sa vyskytujú už v predchádzajúcich kapitolách, pravda, dávajú sa do nových súvislostí, resp. venuje sa im väčší výkladový priestor (veľmi výrazné je to pri výklade metafor). Kniha je určená lingvistom, doktorandom orientovaným na jazykovedu, resp. na filológiu v najširšom zmysle, študentom v študijných odboroch dotýkajúcich sa priamo alebo nepriamo jazyka a jeho používania, ale aj širšej odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o rozličné otázky spojené s poznávaním jazyka v najrozličnejších aspektoch.

Slovo v slovníku

Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika).Na počesť Alexandry Jarošovej. Ed. K. Buzássyová – B. Chocholová – N. Janočková. Bratislava: Veda 2012. 300 s. ISBN 978-80-224-1268-1.

 • Publikácia je zborníkom 31 príspevkov, ktoré z väčšej časti odzneli na vedeckej konferencii Slovo v slovníku (Častá-Papiernička 22. – 23. februára 2012), venovanej životnému jubileu Mgr. Alexandry Jarošovej, CSc., pracovníčky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, poprednej osobnosti súčasnej slovenskej jazykovedy, pôsobiacej najmä v oblasti lexikológie a lexikografie. Príspevky sú venované otázkam, ktoré súvisia s výskumným záberom jubilantky, t. j. otázkam lexikológie, metodologickým otázkam výkladovej a prekladovej lexikografie, terminológie a terminografie, ustáleným slovným spojeniam, frazeológii, sémantike a gramatike v slovníku, normatívnej a kodifikačnej stránke slovníka, počítačovej a korpusovej lingvistike.

Slovanský jazykový atlas

Slovanský jazykový atlas. Lexikálno-slovotvorná séria. 4. zv. Poľnohospodárstvo. 1. vyd. Ved. red. A. Ferenčíková. Bratislava: Meždunarodnyj komitet slavistov, Komissija Obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa, Slovenská akadémia vied – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Univerzita Komenského – Filozofická fakulta 2012. 266 s., 106 máp. ISBN 978-80-224-1236-0 (spoluautori A. Ferenčíková, M. Chochol, Ľ. Králik, J. Siatkowski, Ž. Ž. Varbot, P. Žigo).

 • 4. zväzok lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu predstavuje územnú diferencovanosť lexiky slovanských dialektov spojenej s poľnohospodárstvom ako jedným z najstarších výrobných odvetví slovanských etník. Obsahom zväzku je 106 máp a 1 nemapovaný materiál, ktorých materiálovú bázu tvoria nárečové údaje z celého slovanského jazykového teritória zozbierané v rokoch 1962 – 1990 priamym terénnym výskumom. Mapovanú slovnú zásobu možno zoskupiť do užších tematických okruhov: poľnohospodársky obrábaná pôda, kultivácia pôdy, ovocné dreviny a ich plody, zelenina a olejniny, obilniny, ich časti a vegetačné fázy, úroda a jej ochrana, krmoviny, činitelia a činnosti spojené s poľnohospodárskymi prácami, názvy náradí, ich častí a vlastností a časové úseky spojené s jednotlivými poľnohospodárskymi prácami. Publikácia je dielom medzinárodného autorského kolektívu, na jej príprave sa podieľali členovia všetkých národných komisií Slovanského jazykového atlasu (Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Macedónsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina).Slovenskí dialektológovia autorsky participujú na príprave mnohozväzkového Slovanského jazykového atlasu, ktorý vzniká pod záštitou Medzinárodného komitétu slavistov. Atlas predstavuje územnú diferencovanosť 3 400 javov slovanského jazykového areálu v 850 lokalitách od Jadranského mora po Ural vo fonetickej, gramatickej, lexikálnej, slovotvornej a sémantickej rovine.

Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov

ŽIGO, Pavol: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov. Bratislava: Veda 2012. 176 s. ISBN 978-80-224-1259-9.

 • Obsahom monografie je spracovanie štruktúrnej komparácie východiskového a finálneho stavu vo vývine skloňovania a charakteristikou analogických vývinových tendencií ich vplyvu na formujúce sa štruktúry. Okrem synchronicko-diachronického prístupu sa v práci využíva rozsiahle slovanské porovnávacie hľadisko, a to najmä v prehodnocovaní klasifikačných kritérií substantívnej deklinácie a dôsledkov na nové deklinačné typy. Materiálová zložka sa opiera o výsledky systematického terénneho výskumu v medzinárodnom slavistickom projekte Slovanský jazyk

Sila jazyka

DOLNÍK, Juraj: Sila jazyka. Bratislava: Kalligram 2012. 368 s. ISBN 978-80-8101-8.

 • Obsahom monografie je výklad rozmanitých aspektov jazyka viac alebo menej viditeľne spätých s jeho silou. O sile jazyka sa explicitne hovorí v prvej kapitole, ozrejmujúc humboldtovský spôsob myslenia o tomto jave a využívajúc jeho inšpirácie. Výklad však smeruje aj k tomu, aby sa jazyk prejavil v základoch kultúry a nakoniec sa ukázal fundamentálny metodologický problém uchopovania jazyka, formulovaný ako protiklad „jeden jazykový svet vz. dva jazykové svety“. Ďalej sa jazyk kladie do sveta kulturológie a sociálnych významov, aby sa ozrejmila idea, že sila jazyka je silou kultúry a naopak, ako aj tézy, že sila spisovného jazyka je skrytá v jeho sociálnych významoch. Potom sa jazyk posúva do perspektívy cudzosti a sila jazyka sa spája s otázkou, ako pôsobí jazyk na formovanie a zmeny v interetnických vzťahoch, a teda v interkultúrnej interakcii. Fenomén cudzosť sa objavuje aj v translatologickom kontexte: prekladanie sa vníma ako konfrontácia pôsobenia síl dvoch jazykov a vyrovnávanie sa s problémami, ktoré sa vynárajú pri vnášaní východiskového textu do cieľového kultúrneho prostredia vzhľadom na silové diferencie jazykov. Kniha je ponukou odborníkom v spoločenskovedných disciplínach, ktorí sa zaujímajú o otázky vyplývajúce z pôsobenia jazyka na jednotlivcov aj kolektívy.

The Slovak Language in the Digital Age – Slovenský jazyk v digitálnom veku. White Paper Series/Séria bielych kníh. Ed. G. Rehm – H. Uszkoreit. Berlin – New York: Springer 2012. 85 s. ISBN 978-3-642-30370-8 (autorský kolektív: M. Šimková, R. Garabík, K. Gajdošová, M. Laclavík, S. Ondrejovič, J. Juhár, J. Genči, K. Furdík, H. Ivoríková, J. Ivanecký).

 • Ide o publikáciu pripravenú s podporou projektu CESAR a METANET a v spolupráci s autormi z celého Slovenska. Obsah knihy zahŕňa históriu vzniku slovenčiny, jej špecifiká oproti ostatným jazykom a osobitne v európskej informačnej spoločnosti a porovnanie stavu podpory pre 30 skúmaných európskych jazykov. Na základe hodnotenia úrovne podpory jazykových technológií vyplynulo, že 21 jazykov má slabú alebo žiadnu podporu a ich digitalizácia je nedostatočná. Medzi ne sa zaraďuje aj slovenčina. Cieľom Série bielych kníh je upozorniť vlády a komerčné sféry krajín, kde je slabá podpora vývoja jazykových technológií, na zaostávanie v tejto oblasti a iniciovať ich záujem o zlepšenie situácie. Online.

Praktická dialektológia

MÚCSKOVÁ, Gabriela - MUZIKOVÁ, Katarína - WAMBACH, Viera. Praktická dialektológia : vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu. Wien : Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien, 2012. 138 s. + CD. ISBN 978-3-200-02560-8.

 • Vysokoškolská príručka ponúka na praktickú analýzu a interpretáciu súbor nárečových ukážok z 28 lokalít Slovenska aj s autentickými videonahrávkami, základnou charakteristikou nárečia, slovníčkom a interpretačnými cvičeniami. Publikácia je výsledkom spolupráce Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity vo Viedni. Je určená predovšetkými študentom slovenského jazyka na slovakistických a slavistických katedrách vysokých škôl na Slovensku i v zahraničí, ale môže poslúžiť aj študentom príbuzných študijných odborov (najmä etnológie, kulturológie a historických disciplín), ako aj iným záujemcom.

Varia. XX.

 • Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) [elektronický zdroj]. Ed. G. Múcsková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ, 2012.

Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete

 • Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete. 10 rokov Slovenského národného korpusu. Zborník abstraktov. Ed. M. Šimková. [Bratislava] : Slovenský národný korpus, 2012. 28 s.

Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L

Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1 (kolektív autorov: M. Avramovová, Ľ. Balážová, M. Čierna, J. Hašanová, B. Chocholová, N. Janočková, A. Jarošová, J. Končalová, M. Kováčová, L. Ocetová, A. Oravcová, M. Petrufová, E. Porubská, A. Šebestová, A. Šufliarska).

 • Slovník súčasného slovenského jazyka H – L je mimoriadne významným výsledkom základného výskumu slovenskej jazykovedy v rámci nosného smeru Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, ktorým je vydávanie akademických slovníkov tvoriacich súčasť výbavy každého národa. Je to reprezentatívne, informačne nasýtené a pre používateľov ústretové dielo, poskytujúce výstižný obraz o slovnej zásobe súčasného slovenského jazyka vrátane novej, lexikograficky dosiaľ nespracovanej lexiky. V druhom zväzku slovníka autori uplatňujú koncepciu vypracovanú a publikovanú v úvodnej časti prvého zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006), pričom koncepcia sa uplatňuje precíznejšie a jednotnejšie. Zväzok obsahuje skoro 17-tisíc hesiel. Výklad ich významu sa opiera viac ako doteraz o komplex vedomostí o označovanej mimojazykovej realite, ako aj o komplex hodnotení, postojov a konotácií vo vedomí bežného člena jazykového spoločenstva. Slovník obsahuje štýlové a normatívne hodnotenie heslových slov, ich synonymá, antonymá a príklady použitia čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov. Poznávaciu hodnotu slovníka zvyšuje aj detailná gramatická charakteristika – slovník tu supluje súčasný deficit syntetických morfologických a syntaktických diel. V súlade s požiadavkami a očakávaniami používateľov 21. storočia slovník zachytáva (pomerne bohato) základnú terminológiu z viac ako 100 oblastí (úhrnom 10 600 termínov, terminologických významov a spojení). Pri vypracovaní terminologických hesiel s autormi spolupracovali špičkoví odborníci z jednotlivých odborov ako konzultanti. V slovníku je bohato zastúpená aj frazeológia v podobe 4350 idiomatických ustálených spojení. Súčasťou slovníka je príloha s názvami obcí na Slovensku, obyvateľskými menami a prídavnými menami. Pri tvorbe slovníka sa využívali počítačové metódy a databáza Slovenského národného korpusu obsahujúca v tom čase 550 miliónov textových slov. Slovník je v slovenskom aj slovanskom kontexte jedinečný svojimi materiálovými zdrojmi, svojimi teoretickými východiskami a napokon použitými lingvisticko-lexikografickými metódami spracovania bohatého lexikálneho materiálu.

Historická a areálová lingvistika

ŽIGO, Pavol: Historická a areálová lingvistika (Studia selecta). Bratislava: Univerzita Komenského 2011. 384 s. ISBN 978-80-223-2975-0.

 • Integrujúcou myšlienkou práce je snaha vysvetľovať stav v súčasnom jazyku a na konkrétnom mieste jeho používania spojením historického aj areálového prístupu a vedomie, že súčasný stav v jazyku je výsledkom prirodzeného vývinu jeho prvkov. Autor ňou nadväzuje na otázky opísané v práci Kategória času v slovenskom jazyku (Bratislava 1997) a na kapitoly v monografiách Princípystavby, vývinu a fungovania jazyka (Bratislava 1999, spoluautori E. Bajzíková, J. Dolník, J. Mlacek, E. Tomajková), Princípy jazyka (Bratislava 2003, spoluautori J. Dolník a J. Mlacek) a Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny (Bratislava 2010). Časť týchto problémov rozvíja z historického aj areálového hľadiska a vníma ich ako podnet ďalšieho výskumu, nie ako definitívne uzavretú skutočnosť. Druhá kapitola s názvom Porovnávacia typológia je zameraná na komparáciu niektorých špecifických prvkov geneticky aj typologicky odlišných jazykov. Motívom na skúmanie týchto aspektov jazyka sa stali poznatky zo štúdia gruzínskeho jazyka a typológie kaukazských jazykov, najmä otázky vyjadrovania hĺbkovej štruktúry slovesa v aglutinačnom type a ich porovnanie s vyjadrovaním adekvátnych komponentov v typologicky odlišnom jazyku – v slovenčine, resp. aj v ostatných slovanských jazykoch. Tretia časť – Kapitoly z dejín slovenského jazyka – sa poníma ako doplnenie čiastkových poznatkov k jednotlivým kapitolám vysokoškolskej učebnice Dejiny spisovnej slovenčiny (Bratislava 2002, 2006, spoluautor R. Krajčovič). Výber tém je motivovaný náplňou príležitostných vedeckých podujatí jazykovedného aj interdisciplinárneho charakteru so širším kultúrnym záberom. Štvrtú kapitolu s názvom Slovenská dialektológia z porovnávacieho hľadiska tvoria príspevky, ktoré vychádzajú z dlhodobej účasti na riešení medzinárodného výskumného projektu Slovanský jazykový atlas (Obščeslavianskij lingvističeskij atlas), v ktorom sa systematicky spracúvajú javy v nárečí všetkých slovanských jazykov. Táto kapitola je metodologickým rozšírením kartografickej interpretácie a komentovania rozsiahleho nárečového materiálu, publikovaného v podobe jednotlivých zväzkov Slovanského jazykového atlasu, a to vo foneticko-gramatickej sérii, zv. 3. (Varšava 1994), zv. 4b (Skopje 2003), zv. 4a (Záhreb 2006), zv. 5 (Moskva 2008), zv. 8 (Moskva 2010) a v lexikálno-slovotvornej sérii projektu, zv. 8 (Krakov 2009). Jadrom problematiky v tejto kapitole je hľadanie adekvátnej metódy spracovania a interpretácie prirodzeného vývinu a súčasného stavu substantívnej deklinácie v nárečiach všetkých slovanských jazykov. Podstatou tohto prístupu je výrazná snaha o odklon od deskripčnej dialektologickej metódy smerom k explanačným postupom, k využívaniu prirodzenosti v jazyku, ako aj predpoklad, že z morfologického hľadiska došlo pri vývine k diverzifikácii klasického členenia slovanských jazykov v porovnaní s ich genetickou podstatou. Piata kapitola s názvom Fragmenty z problematiky vlastných mien integruje oblasť vlastných mien so všeobecnojazykovednou problematikou prvej kapitoly (kategória času), všíma si otázky vzťahov apelatívnej a propriálnej lexiky, areálovú distribúciu motivačných činiteľov proprií a ich onymickú polarizáciu. Naznačuje sa v nej integrita vlastných mien s apelatívnou sférou, diachronická podstata motivantov a areálové, spoločenské a interdisciplinárne väzby proprií s ostatnými pomenovacími sústavami v rozličnej sfére komunikácie.

Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch

Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava: Veda – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2011. 202 s. ISBN 978-80-224-1217-9 (autorský kolektív: M. Kopecká, T. Laliková, R. Ondrejková, J. Skladaná, I. Valentová).

 • Slovník staršej slovenskej lexiky prevzatej z iných jazykov nadväzuje na Historický slovník slovenského jazyka. Prináša analýzu a opis latinizmov, germanizmov, bohemizmov, hurganizmov, polonizmov, ale aj grécizmov, galicizmov, italizmov, turcizmov, hebrejizmov, arabizmov, ako aj opis skupiny slov, ktoré prenikli z rumunčiny, španielčiny, perzštiny, ukrajinčiny, ruštiny, angličtiny, malajčiny či orientálnych jazykov. Okrem slovníkovej časti, zoradenej podľa jednotlivých jazykov, kniha obsahuje syntetizujúcu štúdiu o putovaní slov a živote cudzích slov v slovenčine. Niektoré sa hodnotia jednoznačne ako historizmy, iné sa hladko integrovali z iného jazyka do slovenčiny a prestupujú v čase s rôznorodou životnosťou, a niekedy aj so sémantickým posunom bez toho, aby sme si uvedomovali ich cudzí pôvod.

Česká a slovenská lexikografia na začiatku 21. storočia

Česká a slovenská lexikografia na začiatku 21. storočia. Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka. Ed. J. Světlá – A. Jarošová – A. Rangelova. Brno: Tribun 2011. 220 s. ISBN 978-80-263-0097-7.

 • Publikácia je výsledkom spolupráce českého a slovenského lexikografického kolektívu v rámci spoločného projektu Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky a Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka. Obsah príspevkov predstavuje problémové okruhy, ktoré sa identifikovali v priebehu práce s bohatým lexikálnom materiálom a prediskutúvali na spoločných pracovných stretnutiach uskutočnených striedavo na českom a slovenskom akademickom pracovisku (2009 – 2011). Väčšiu časť rukopisu tvoria práce týkajúce sa lexikálnej databázy Pralex, na ktorej pracuje lexikografický kolektív v Ústave pro jazyk český AV ČR v Prahe v rámci výskumného zámeru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (AV0Z90610521). V šestnástich príspevkoch sa podáva systematický výklad problematiky spracovania lexikálnej databázy ako fundamentálnej opory budúceho výkladového slovníka súčasnej češtiny, takže čitateľ dostáva komplexný obraz databázy, získava prehľad o jej štruktúre, nadobúda hlbšie vedomosti o jej funkciách, o možnostiach jej využívania, ale dôkladne sa môže oboznámiť aj s problémami. Tri slovenské príspevky vychádzajú zo skúseností z koncipovania a redigovania prvých troch zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka (tlačou zatiaľ vyšli dva) a ponúkajú nové riešenia niektorých koncepčných otázok (reinterpretácia typov antonymie, opis vybraných slovesných kategórií s ohľadom na ich fungovanie v komunikácii, prehodnotenie spracovania ustálených prirovnaní).

Ľudovít Novák – tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU

Ľudovít Novák – tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2011. 211 s. ISBN 978-80-224-1184-4.

 • Zborník obsahuje prenášky, ktoré odzneli na sympóziu s názvom Akademik Ľudovít Novák – tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ Slovenskej akadémie vied a umení konanom 25. septembra 2008 v Bratislave pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. PhDr. Ľudovíta Nováka, DrSc., akademika SAV.

Natural Language Processing, Multilinguality

Natural Language Processing, Multilinguality. Proceedings of the 6th International Conference SLOVKO 2011. Ed. D. Majchráková – R. Garabík. Brno: Tribun EU 2011. 180 s. ISBN 978-80-263-0049-6.

 • Príspevky v zborníku zo 6. ročníka medzinárodnej konferencie Slovko sú tematicky zamerané najmä na nástroje textovej analýzy, tvorbu a využitie jazykových zdrojov, lingvistické zložky informačných systémov, preklad s počítačovou podporou, lokalizáciu a lexikografiu, didaktiku vyučovania cudzích jazykov s počítačovou podporou a pod.

Jazyk – človek – kultúra

DOLNÍK, Juraj: Jazyk – človek – kultúra. Bratislava: Kalligram 2010. 224 s. ISBN 978-80-8101-377-5.

 • Obsahom knihy sú výklady rozmanitých väzieb jazyka s mentálnym svetom človeka, s jeho správaním a konaním, ako aj s kultúrnym svetom jeho nositeľov. Zahŕňa výsledky aktuálneho autorovho skúmania vzťahu jazyka k racionalite, emocionalite a volitivite človeka, k rozličným stránkam kultúry a jazyka ako objektu nazerania z perspektívy kultúry. Autor výrazne posúva predmet jazykovedného poznávania do kulturologickej sféry a ukazuje cestu k plodnej lingvistickokulturologickej kooperácii pri skúmaní miesta jazyka v kultúrnom svete jeho nositeľov. Ukazuje, ako môže byť lingvistika užitočná pri poznávaní človeka formovaného jeho kultúrnym prostredím a súčasne stvárňujúceho toto prostredie a akým smerom sa má uberať jazykovedné bádanie orientované na využívanie sprostredkujúcej funkcie poznávania jazyka pri skúmaní človeka a kultúry.

Teória spisovného jazyka

DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu). Bratislava: Veda 2010. 301 s. ISBN 978-80-224-1119-6.

 • Monografia zahŕňa prvý ucelený systematický výklad spisovného jazyka so zreteľom na súčasnú spisovnú slovenčinu. Zdôrazňuje potrebu obratu v prístupe k tomuto jazykovému útvaru, ktorý je vynucovaný súčasným stavom jeho rozvinutosti a aktuálnymi komunikačnými potrebami jeho používateľov, a demonštruje, v čom spočíva zásadná teoreticko-metodologická aj praxeologická zmena. K navodeniu obratu nabáda aj súčasný stav vedeckého poznania jazyka, jeho fungovania aj jeho používateľov. Monografia ponúka edukačnej elite spoločnosti aj používateľom spisovného jazyka, ktorí sa angažujú v jeho kultivácii, vedecky podloženú ideovú oporu a stimulačnú bázu na navodenie nového diskurzu vo vzťahu k spisovnej slovenčine, a teda na revíziu tradičného postoja k nej a prístupu k jej kultivovaniu. Autor odpovedá na otázku, ako máme vnímať spisovný jazyk a jeho používateľov, aby sme im rozumeli a podľa toho sa správali.

Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny

Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. J. Dolník. 1. vyd. Bratislava: Veda 2010. 466 s. ISBN 978-80-224-1159-2 (autorský kolektív: J. Dolník, M. Dudok, J. Hansmanová, M. Ivanová, N. Janočková, J. Kesselová, M. Mošaťová, M. Ološtiak, J. Vaňko, P. Žigo).

 • Kolektívne dielo Morfologické aspekty slovenčiny vzniklo ako reakcia na koncepciu, anticipovanú na explanačno-deskriptívnom prístupe. Autori jednotlivých kapitol reagujú na aktuálnu potrebu aktualizovaného opisu tvaroslovia slovenského jazyka, ktoré by nadväzovalo Morfológiu slovenského jazyka z roku 1966 a vytyčujú kontúry ďalšieho výskumu s vyústením do syntetizujúceho opisu tvaroslovia súčasnej spisovnej slovenčiny.

Používanie jazyka

ORGOŇOVÁ, Oľga – DOLNÍK, Juraj: Používanie jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského 2010. 229 s. ISBN 978-80-223-2925-5.

 • Učebnica obsahuje originálne spracovanie fundamentálnych výkladov jazykového obrazu sveta a výsledkov výskumov autorov v oblasti diskurznej analýzy a otázok týkajúcich sa racionality a iracionality v jazyku. Vymedzená látka je spracovaná tak, aby jednak rozšírila znalostný horizont študentov druhého a tretieho stupňa univerzitného štúdia a jednak nastolila teoretickometodologické aj praktickovýskumné problémy, takže je použiteľná aj ako potenciálny zdroj informácií a stimulov na riešenie aktuálnych otázok spätých s pragmatickým aspektom jazyka v najširšom zmysle.

Slovo – Tvorba – Dynamickosť

Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2010. 527 s. ISBN 978-80-224-1107-3.

 • V publikácii sú zhrnuté príspevky, ktoré odzneli na rovnomennej konferencii venovanej PhDr. Kláre Buzássyovej, CSc., v dňoch 11. – 12. marca 2009 v Modre pri Bratislave. Do výsledného celku pribudlo jedenásť príspevkov, ktorých autori sa na konferencii z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť. Publikácia prináša najaktuálnejšie výsledky z teoretických i materiálových (vrátane korpusových) analýz slovenského, českého, srbského, poľského, maďarského a bulharského jazyka. Je cenným príspevkom k rozpracúvaniu otázok a ďalšiemu štúdiu všeobecnej lingvistiky, lexikológie, slovotvorby, sociolingvistiky, korpusovej lingvistiky, jazykovej komparatistiky, dynamiky jazyka, jazykovej kultúry a politiky.

Neologizmy v terminológii marketingu

Neologizmy v terminológii marketingu. Vedecký seminár o problematike neologizmov v obchodných disciplínach, Bratislava 28. apríla 2010. Red. J. Levická – K. Viestová. Brno: Tribun 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-944-5.

 • Téma zborníka vychádza z projektu MŠ SR a SAV VEGA 2/0091/09 Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov, ktorý Jazykovedný ústav Ľ. Štúra rieši v spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zborník analyzuje aktuálne terminologické témy a rozširuje prehľad o stave terminológie v tejto oblasti, ako aj o postojoch jej používateľov. Samotný projekt, ktorého súčasťou zborník je, má preto veľký potenciál odstrániť nejednotnosť a prílišnú variantnosť zvolenej časti terminologickej sústavy ekonómie.

Conceptual Scheme for a Research Infrastructure Supporting Digital Resources in Slavic Lexicography

Conceptual Scheme for a Research Infrastructure Supporting Digital Resources in Slavic Lexicography. Sofia: Demetra Publ. House 2010. 131 s. ISBN 978-954-8986-33-5 (autorský kolektív: L. Dimitrova, V. Koseska, R. Garabík, T. Erjavec, L. Iomdin, V. Shyrokov).

 • Monografia o zdrojoch a nástrojoch pre podporu digitálnej lexikografie slovanských jazykov vznikla na základe projektu EU FP7 INF 211983 MONDILEX Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources.

Lexika slovenskej onymie

Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie Trnava 12. – 14. 9. 2007. Zost. J. Hladký – I. Valentová. Bratislava – Trnava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity – Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2010. 441 s. ISBN 978-80-224-1126-4.

 • V zborníku sú publikované referáty z konferencie, zameranej na onymickú lexiku. Sú usporiadané do tematických celkov: všeobecné otázky onomastiky (Ološtiak, Harvalík), toponomastika (Majtán, Čižmárová, Šipková, Horňanský, Fičor, Železňak, Kupčinska, Afeltowicz, Chludziński, Tomeček, Maliniak, Čornejová, David, Šindelářová, Štěpán, Hlubinková, Kloferová ml.), hydronomastika (Verbič, Králik, Karpenko, Krško, Pálka, Sičáková, Šapošnikov), antroponomastika (Valentová, Jozefovič, Kopásková, Pachomovová, Pleskalová, Šuľgač, Ferenčíková, Bauko, Belej, Ostaš, Matúšová, Tušková, Kazík), literárna onomastika, školská onomastika, chrématonomastika (Pukanec, Odaloš, Kabata, Skladaná, Žiláková, Beláková, Leitmanová, Garančovská, Mitter). Na konferencii sa aktívne zúčastnilo 52 jazykovedcov, historikov i geografov zo Slovenska, z Česka, Poľska, Ruska, Ukrajiny a Maďarska.

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovateľnaja. Vypusk 9. Čelovek

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovateľnaja. Vypusk 9. Čelovek. Red. J. Siatkowski – J. Waniakowa. 1. vyd. Krakov: Meždunarodnyj komitet slavistov, Komissija Obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa – Poľskaja akademija nauk, Institut poľskogo jazyka 2009. 218 s. ISBN 978-83-88866-68-5 (spoluautori P. Žigo, A. Ferenčíková, Ľ. Králik, M. Chochol).

 • V IX. zväzku lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu sa spracúva tematický okruh Človek. Podstatou štruktúrnej, areálovej aj typologickej charakteristiky nárečovej slovnej zásoby všetkých slovanských jazykov je diferenciácia pomenovania častí ľudského tela ako primárneho významu lexémy a na ňu nadväzujúce postihovanie procesov rozširovania primárnych významov slov do inej tematickej oblasti. Typologická charakteristika slovotvorných postupov z areálového hľadiska je súčasťou postihovania konfigurácie jednotlivých jazykových areálov (súvislý – prerušovaný), ich rozsahu (veľký – stredný – malý), množstva a povahy jazykov tvoriacich areál (príbuzné – nepríbuzné, monolingválny – polylingválny), dynamickosti areálov (stabilný – labilný) či hľadania vzťahu konkrétneho areálu k makrotypu (priľahlý – laterálny – vzdialený). Takouto areálovou interpretáciou sa postihujú prirodzené vývinové tendencie v jazykoch bez ich vedomého regulovania a výsledky tohto typu svojou poznávacou hodnotou presahujú hranice dialektológie, resp. jazykovedy a poskytujú hodnotné informácie o interkultúrnych vzťahoch nositeľov jednotlivých slovanských jazykov.

Novohradské nárečia

JÓNA, Eugen: Novohradské nárečia. Ed. P. Žigo. Bratislava: Veda, 2009. 164 s. ISBN 978-80-224-1070-0.

 • Monografia, ktorá vyšla z rukopisnej pozostalosti Eugena Jónu, obsahuje základné poznatky o genéze, štruktúre a systéme novohradských nárečí. Je výsledkom dlhoročného bádania, vyhodnocovania poznatkov klasickej slovenskej aj českej dialektológie. Opis a interpretácia nárečového materiálu sa opiera o množstvo integračných znakov skúmaného areálu s okolím a o vnútorne členenie mikroregiónov s množstvom diferenciačných prvkov. Mnohé z týchto prvkov, najmä charakteristické hláskoslovné znaky a slovná zásoba, sa ako typické prvky južnostredoslovenského nárečového územia dopĺňajú na základe autorovho vlastného vyhodnotenia rozsiahlej pramennej základne. Metódy, ktoré uplatnil E. Jóna v monografii Novohradské nárečia, odrážajú klasickú slovenskú dialektologickú školu. Poznávacia hodnota diela je aj v tom, že okrem vedeckej časti obsahuje rozsiahly súbor nárečových textov ako potenciálne východisko ďalších nárečových výskumov.

Všeobecná jazykoveda

DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: Veda 2009. 375 s. ISBN 978-80-224-1078-6.

 • Monografia obsahuje systematický výklad jazykových a komunikačných javov z hľadiska systémovej lingvistiky, generatívnej gramatiky, lingvistickej pragmatiky, sociolingvistiky, konverzačnej a diskurznej analýzy na základe vlastných výskumov autora a jeho interpretácií výsledkov aktuálnych jazykovedných výskumov v oblasti stavby jazyka, jeho dynamiky a používania v rámci sociálnej interakcie. Kniha je určená lingvistom, doktorandom orientovaným na jazykovedu, resp. na filológiu v najširšom slova zmysle, študentom, ale aj širšej odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o rozličné otázky spojené s poznávaním jazyka v najrozličnejších aspektoch.

Dynamické tendencie v slovenskom pravopise

Dynamické tendencie v slovenskom pravopise. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 18. – 19. mája 2006 v Bratislave. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda 2009. 211 s. ISBN 978-80-224-1106-6.

 • Zborník prináša materiály z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v roku 2006 v Bratislave. Sú v ňom príspevky takmer o všetkých otvorenejších okruhoch súčasného pravopisu. Viacero príspevkov vnáša doplňujúce pohľady do súčasných diskusií, ďalšie štúdie prinášajú pohľad na uplatňovanie pravopisnej kodifikácie v konkrétnych komunikačných sférach, resp. predkladajú námety z týchto prostredí na ďalšie kodifikačné kroky. V zborníku sú aj návrhy na úpravy a doplnenia vo 4. vydaní Pravidiel slovenského pravopisu.

Jazyková kultúra na začiatku 3. tisícročia

Jazyková kultúra na začiatku 3. tisícročia. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9. – 10. septembra 2004 v Bratislave. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda 2009. 215 s. ISBN 978-80-224-1052-6.

 • Zborník materiálov obsahuje referáty, ktoré odzneli na vedeckej konferencii Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Súbor referátov sa vyznačuje vyhranenou metodológiou, schopnosťou zreteľne formulovať vedecké postoje k vytýčenej téme a kultivovane reagovať na divergenciu názorov na skúmanú problematiku. Tematická orientácia príspevkov je svedectvom mnohodimenzionálnej problematiky, dynamiky v oblasti jazykovej kultúry a ustavičnej potreby venovať jazykovej kultúre adekvátnu pozornosť. Zborník svojou poznávacou hodnotou je prínosom v oblasti jazykovej kultúry aj tým, že výsledky, ktoré sa v ňom predstavujú, formulujú problematiku z hľadiska dynamiky a rešpektujú postupnosť jazykového vývinu nielen od minulosti po súčasnosť, ale aj z hľadiska perspektívy.

Slovenskí jazykovedci

BEHÝLOVÁ, Júlia – SMETANOVÁ, Yulia: Slovenskí jazykovedci: súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001 – 2005). Bratislava: Veda 2009. 509 s. ISBN 978-80-224-1063-2.

 • Piaty zväzok súbornej personálnej bibliografie slovenských slovakistov a slavistov pokračuje v mapovaní slovenskej lingvistickej produkcie od zrodu profesionálnej jazykovedy na Slovensku v r. 1925 takmer až po súčasnosť. Kniha nadväzuje na bibliografické kompendiá (modré, strieborné, zlaté a belasoblankytné) venované posledným trom štvrtinám 20. storočia a zachytáva život slovenskej jazykovedy v bibliografickom zrkadle na začiatku 21. storočia (v rokoch 2001 – 2005). Hoci koncepčne a kompozične sa aj v tomto zväzku nadväzuje na predchádzajúce zväzky, predsa došlo v príslušných bibliografických zápisoch k istým zmenám v súlade s novými bibliografickými princípmi a odporúčaniami v oblasti všeobecnej bibliografie. Publikácia je spolu s predchádzajúcimi dielmi dobrou pomôckou pre každého jazykovedca, ale i ďalších záujemcov o štúdium prác slovenských slovakistov a slavistov a je výborným prameňom aj pre štúdium dejín slovenskej jazykovedy.

Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography

Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Design in Slavic Lexicography. Ed. R. Garabík. Bratislava: Tribun EU 2009. 190 s. ISBN 978-80-7399-745-8.

 • Zborník obsahuje príspevky z 3. workshopu Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 15. - 16. apríla 2009.

NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Research

NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Research. Ed. R. Garabík – J. Levická. Brno: Tribun EU 2009. 406 s. ISBN 978-80-7399-875-2.

 • Zborník príspevkov z konferencie Slovko konanej v dňoch 25. - 27. novembra 2009 mapuje výskum v oblasti korpusovej a výpočtovej lingvistiky na Slovensku, v Českej republiky, Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Francúzsku, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Holandsku a ďalších krajinách.

Historický slovník slovenského jazyka. Z – Ž

Historický slovník slovenského jazyka. Z – Ž. Dodatky. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. Bratislava: Veda 2008. 542 s. ISBN 978-80-224-1003-8 (kolektív autorov: M. Giger, M. Kováčová, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Szabová, J. Skladaná, I. Valentová).

 • V slovníku je spracovaná slovná zásoba z predspisovného obdobia od najstarších čias tak, ako je zachovaná v rukopisoch i tlačených písaných slovenských jazykových pamiatkach a v starších latinských písomnostiach (najmä slovenské vlastné mená apelatívneho pôvodu) až po kodifikáciu spisovnej slovenčiny A. Bernolákom na konci 18. storočia.

Jazyk, veda o jazyku, societa

ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk, veda o jazyku, societa: sociolingvistické etudy. Bratislava: Veda 2008. 308 s. ISBN 978-80-224-0994-0.

 • Syntetická monografia, ktorá sa opiera o čiastkové štúdie z predchádzajúcich sociolingvistických a všeobecnojazykovedných projektov. Práca je zameraná na základné aspekty vzťahu jazyka a spoločnosti tak, ako ju reflektuje súčasná lingvistika na Slovensku na pozadí európskych a svetových lingvistických pomerov, ale aj na pozadí tzv. systémovej lingvistiky. V monografii sa skúma, ako súčasná lingvistika reaguje na tzv. komunikačnopragmatický obrat vo vede, jej „osud“ vo chvíľach, keď sa stala tzv. pilotnou spoločenskovednou disciplínou, ale pozornosť sa venuje aj sociolingvistickým metódam, ďalej ekologickému pohľadu na jazyk, ako aj miestu slovenského jazyka po vstupe do Európskej únie, jazykovej situácii v zmiešaných južných oblastiach Slovenska a v Nórsku, jazykovým postojom k mestskému jazyku, k teritoriálnym a sociálnym varietám slovenčiny a vzťahu menšinových jazykov k majoritným (slovenskej menšiny v Rakúsku a chorvátskej menšiny na Slovensku) s osobitým zreteľom na moderné chápanie vzťahu kodifikácie, normy a úzu.

Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku

ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky 2008. 32 s. ISBN 978-80-8106-005-2.

 • Publikácia z edície Dialógy v EÚ prináša základné údaje o slovenskom jazyku, jeho podobe a štruktúrnych osobitostiach, ďalej o nárečiach, jazykovo-etnickej situácii na Slovensku, jazykovej politike v SR, legislatívnom zabezpečení práv národnostných menšín, výučbe cudzích jazykov na Slovensku, výskume slovenského národného jazyka a faktoroch podporujúcich rozvoj slovenského jazyka.

Jazyk a jazykoveda v pohybe

Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2008. 572 s. ISBN 978-80-224-1026-7.

 • Kompendium je venované S. Ondrejovičovi, vyhranenému predstaviteľovi tzv. sociolingvistického smeru v súčasnej slovenskej lingvistike. Príspevky od jednotlivých domácich a zahraničných autorov, z ktorých väčšina odznela na konferencii 17. – 19. apríla 2006, pokrývajú nasledujúce témy: sociolingvistika a etnolingvistika, všeobecná jazykoveda, otázky spisovného jazyka a jazykovej kultúry, ortoepie, lexikálnej a syntaktickej sémantiky a textológie, ale aj problémy jazykovej politiky, jazykovednej historiografie a encyklopedistiky.

Z histórie lexiky staršej slovenčiny

Z histórie lexiky staršej slovenčiny. Zost. M. Majtán – T. Laliková. Bratislava: Veda 2008. 231 s. ISBN 978-80-224-1009-0.

 • Publikácia predstavuje súbor väčšinou starších materiálových štúdií kolektívu autorov Historického slovníka slovenského jazyka, ktorí predstavujú a konfrontujú niektoré výsledky svojich výskumov slovnej zásoby staršej slovenčiny predspisovného obdobia so svojou lexikografickou prácou na tomto slovníku. V publikácii sú staršie, dnes menej známe a prístupné práce, ktoré boli publikované v rozličných domácich a zahraničných zborníkoch a časopisoch, ako aj práce mladších členov autorského kolektívu Historického slovníka slovenského jazyka, ktoré ešte neboli publikované. Príspevky ukazujú, že bádanie v oblasti lexikológie a lexikografie a následné vypracúvanie vedeckých štúdií či odborných článkov a spracúvanie lexikálnej i významovej stránky jednotlivých slov, slovných čeľadí alebo vecných okruhov v slovníkových heslách veľmi úzko súvisia, že jedny i druhé výsledky sú potrebné a porovnateľné.

Iugi observatione...

Iugi observatione... Jubilejný zborník na počesť Ľubomíra Ďuroviča. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2008. 216 s. ISBN 978-80-224-1043-4.

 • Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia Jazyk – Kultúra – Spoločnosť venovaného 80. narodeninám prof. PhDr. Ľubomíra Ďuroviča, významného rusistu, slovakistu, slavistu a kulturológa.

Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy

DOLNÍK, Juraj. Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Bratislava: Stimul 2007. 161 s. ISBN 978-80-89236-26-8.

 • V publikácii ide o náčrt dvoch možných modalit súčasného jazykového sveta Slovákov, ktorý má poslúžiť na aktivizáciu myslenia vo vzťahu k súčasnému spisovnému jazyku. Má nabádať k pokusom o posúvanie poznávania v tejto sfére, k opätovnému preskúmaniu základov štandardizovanej teórie spisovného jazyka, ako aj interpretácie relevantných okolností jeho vývinu a fungovania.

Tradícia v slove, slovo v tradícii

Tradícia v slove, slovo v tradícii. Inšpiratívny Jozef R. Nižnanský. Zost. Ľ. Dvornická – M. Smatana. Bratislava: Veda 2007. 311 s. ISBN 978-80-224-0983-4.

 • V kompendiu Tradícia v slove, slovo v tradícii nájdeme odborné referáty na Nižňanského témy, ktoré odzneli na seminári na jeho počesť, ale aj osobné spomienky spolupracovníkov a priateľov. Odtláča sa tu aj kompletný súpis prác Nižňanského i jeho vlastné príspevky, ktoré kedysi vychádzali v Čítaní o správnej výžive. Je tu všetko o jedlách na panstvách v 18. storočí, o veľkonočných, vianočných, novoročných, svadobných, fašiangových, zakáľačkových a ďalších raňajších i večerných ľudových jedlách. Sú tam aj rozprávania o furmanských krčmách a prícestných hostincoch (kapitola Keď hosť bol vítaný aj o pol noci), o sladkostiach, druhoch vína, medu, o chlebovej kultúre, ovocí a pod. (časť recenzie S. Ondrejoviča uverejnenej v Knižnej revue č. 2/ 2008).

Computer Treatment of Slavic and East European Languages

Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Ed. R. Garabík. Bratislava: Slovak National Corpus, Ľ. Štúr Institute of Linguistics Slovak Academy of Sciences 2007. 318 s. ISBN 978-80-87139-05-9.

 • Zborník príspevkov zo štvrtého ročníka konferencie SLOVKO. Hlavné témy konferencie: teoretické otázky komputačnej lexikografie a terminografie, bilingválna lexikografia a terminografia, slovníková štruktúra a tvorba slovníkových hesiel, tvorba korpusov, nové metódy v extrahovaní dát a získavanie terminológie z korpusov, terminologické databázy a systémy terminologického manažmentu, lingvistické súčasti informačných systémov.

Ľudovít Štúr a reč slovenská

Ľudovít Štúr a reč slovenská. Prednášky z konferencie konanej 13. – 14. júna 2006 v Bratislave. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2007. 194 s. ISBN 978-80-224-0987-2.

 • Táto publikácia obsahuje štúdie, ktorých základom sú prednášky z konferencie o Ľudovítovi Štúrovi z r. 2006. Skúma sa v nich kontext štúrovskej kodifikácie, porovnáva sa Nauka reči Slovenskej a Nárečia slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí s inými súdobými kodifikačnými aktivitami, analyzujú sa kultúrne a spoločenské podmienky, v ktorých tieto dva spisy vyšli, zhŕňajú sa výsledky niektorých nových štúrovských výskumov a upravujú sa niektoré tradované omyly a nepresnosti.

Súradnice súčasnej onomastiky

Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Zost. M. Považaj a P. Žigo. Bratislava: Veda 2007. 318 s. ISBN 978-80-224-0971-1.

 • Zborník príspevkov je venovaný nasledujúcim témam: všeobecné otázky onomastiky (Majtán, Ďurčo, Blanár, Horňanský, Mrózek, Harvalík, Ološtiak - Gianitsová, Rutkowski, Králik), antroponymia Skladaná, Bartko, Holá, Kuchar, Bernát, Kazík, Dacewicz, Zeman, Pastyřík), toponymia (Bily, Hladký, Považaj, Štěpán, Šindelářová, Bauko), hydronymia (Malenínská, Sičáková, Krško, Bánik), literárna onymia (Žemberová, Odaloš), chrématonymia (Imrichová, Frankowska-Kozak, Mitter).

Slovník súčasného slovenského jazyka

Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006. 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4 (kolektív autorov: Ľ. Balážová, K. Buzássyová, M. Čierna, B. Holičová, N. Janočková, A. (Adriana) Oravcová, A. (Anna) Oravcová, M. Petrufová, E. Porubská, A. Šebestová, A.Šufliarska, M. Zamborová).

Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1 (kolektív autorov: M. Avramovová, Ľ. Balážová, M. Čierna, J. Hašanová, B. Chocholová, N. Janočková, A. Jarošová, J. Končalová, M. Kováčová, L. Ocetová, A. Oravcová, M. Petrufová, E. Porubská, A. Šebestová, A. Šufliarska).

 • Základný výkladový vedecký opis slovnej zásoby súčasnej slovenčiny vo všetkých sférach komunikácie. Dielo je späté s rozsiahlou klasickou pramennou základňou a s materiálom Slovenského národného korpusu. V slovníku sa spracúva slovná zásoba súčasnej slovenčiny v širokom reprezentatívnom výbere a ilustruje sa výstižnými výkladmi lexikálnych jednotiek, gramatickými údajmi doplnenými o funkčné a štylistické rozvrstvenie slovnej zásoby a príkladmi z oblasti frazeológie. Na príprave tohto diela sa využívajú najmodernejšie elektronické postupy slovníkového spracovania jazyka. V prvom zväzku používateľ nájde informácie o 30 293 heslových slovách, v druhom zväzku o 25 418 heslových slovách: výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov, a mnoho ďalších užitočných údajov. Tretí zväzok sa pripravuje.

Nauka reči slovenskej. I. Text (faksimile)

ŠTÚR, Ludevít: Nauka reči slovenskej. I. Text (faksimile). 1. vyd. Na vydanie pripravili Ľ. Ďurovič – S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2006. 216 s. ISBN 80-224-0916-2. ŠTÚR, Ludevít: Nauka reči slovenskej. II. Komentáre. Bibliografia. Komentáre E. Jóna – Ľ. Ďurovič, bibliografia S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2006. 323 s. ISBN 80-224-0917-0.

 • Dvojzväzkové akademické vydanie Nauky reči slovenskej Ľ. Štúra, ktoré pôvodne vyšlo v r. 1846. V prvom zväzku sa odtláča faksimile tohto vydania a druhý obsahuje podrobnú analýzu tohto základného diela, ktorým sa pred viac ako poldruha storočím uviedol do nášho národného života súčasný spisovný jazyk. V komentároch sa podrobne spracúvajú témy spoločenských podmienok vzniku Štúrovej slovenčiny, hláskoslovie, fonematický systém, tvaroslovie, paradigmatika, syntax, slovotvorba a pridáva sa aj bibliografia Štúrových prác o jazyku i prác o Štúrovi, ktoré sa dotýkajú jazyka a kodifikácie.

Hydronymia povodia Oravy

MAJTÁN, Milan – RYMUT, Kazimierz: Hydronymia povodia Oravy. 2. vyd. Bratislava: Veda 2006. 208 s. ISBN 80-224-0906-5.

 • Druhé, prepracované vydanie hydronymie Oravy vychádza zo zásad spracovania hydronymie podľa projektu Hydronymia Slovaciae. Hydronymiu povodia rieky Oravy spracúva tak na slovenskej, ako aj na poľskej strane.

Človek a jeho jazyk 2.

Človek a jeho jazyk. 2. Jazyk ako pamäť kultúry. Výber z lingvistického diela profesora Jána Horeckého. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2001. 306 s. ISBN 80-224-0642-2.

 • Kým prvý zväzok dvojdielnej publikácie Človek a jeho jazyk s podtitulom Jazyk ako fenomén kultúry, ktorý vyšiel v r. 2000, obsahuje súbor štúdií od početných domácich a zahraničných autorov, tento druhý zväzok je zostavený zo štúdií jubilanta, ktoré sú pre rozvoj a súčasný stav myslenia najmä v oblasti výskumu diskurzu a jazykového vedomia nositeľov slovenčiny, prípadne aj nositeľov iných jazykov mimoriadne významné, ale u nás málo dostupné.

Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics

Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics. Ed. M. Šimková. 1. vyd. Bratislava: Veda 2006. 207 s. ISBN 80-224-0880-8.

 • Zborník predstavuje súbor slovenských a českých štúdií, ktoré vznikli na báze prednášok a seminárov realizovaných v Slovenskom národnom korpuse v r. 2002 – 2004. Pre záujemcov o korpusy a korpusovú lingvistiku prináša aktualizované informácie o vybraných slovenských a českých projektoch (slovníky a gramatiky na korpusovom materiáli, závislostný korpus, špecifické lingvistické výskumy na korpuse).

Historický slovník slovenského jazyka. T – V

Historický slovník slovenského jazyka. T – V. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava: Veda 2005. 700 s. ISBN 80-224-0862-X (kolektív autorov: M. Giger, A. Hríbiková, M. Kováčová, E. Krasnovská, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Osadská, J. Skladaná, I. Valentová).

 • Historický slovník slovenského jazyka predstavuje výsledok mnohoročnej práce autorského kolektívu kvalifikovaných a skúsených vedeckých a odborných pracovníkov oddelenia dejín slovenčiny Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Šiesty zväzok sedemzväzkového lexikografického diela spracúva slovnú zásobu kultivovanej kultúrnej slovenčiny z predspisovného obdobia, doloženú v rukopisných i tlačených slovenských jazykových pamiatkach 15. – 18. storočia. Spoločenským a edičným podmienkam prispôsobená koncepcia diela rieši Historický slovník slovenského jazyka ako slovník stredného typu odborne a úsporne spracúvajúci v písomnostiach doloženú slovnú zásobu slovenčiny. Vydaním šiesteho zväzku a tým, že podstatne pokročilo spracovanie posledného zväzku, dostáva sa do finálnej fázy mimoriadne významné dielo slovenskej jazykovedy, ktoré predstavuje spoľahlivý základ pre chápanie a interpretáciu historických textov, pre ďalší výskum vývinu slovnej zásoby aj dejín slovenského jazyka vo všeobecnosti, ako aj pre rozvoj historicko-porovnávacej jazykovedy, a to v domácich aj medzinárodných dimenziách.

Zo studnice rodnej reči

Zo studnice rodnej reči. Zost. K. Balleková – M. Smatana. Bratislava: Veda 2005. 332 s. ISBN 80-224-0870-0.

 • Knižná monografia predstavuje lexikálne bohatstvo slovenských nárečí v podobe súboru príspevkov, ktoré v rokoch 1992 – 2001 uverejňoval časopis Kultúra slova v pravidelnej rovnomennej rubrike. V publikácii komponovanej do tematických okruhov autori prinášajú pútavou, prístupnou formou čitateľom z radov širokej kultúrnej verejnosti nárečové bohatstvo slov a slovných spojení súvisiacich s prírodou meniacou sa počas ročných období, s pranostikami a poverami, s vlastnosťami slovenského človeka, s jeho prácou, so slovenskou kuchyňou v minulosti a i. Príspevky sú aplikáciou (a popularizáciou) teoretických poznatkov z oblasti výskumu nárečí, najmä lexikálneho a slovotvorného stvárnenia bohato diferencovaných slovenských dialektov, ako aj aplikáciou poznatkov z dejín slovenskej slovnej zásoby.

Všeobecná jazykoveda a slavistika

ĎUROVIČ, Ľubomír: Všeobecná jazykoveda a slavistika. General Linguistics and Slavonic Studies. Vybrané štúdie II. Selected Writings II. Texts in Slovak, Russian, English and German. Ed. J. Bosák. Bratislava: Veda 2005. 492 s.ISBN 80-224-0881-6.

 • Rozsiahle dielo prof. Ľubomíra Ďuroviča (doteraz vyše 300 bibliografických jednotiek) nebolo na Slovensku dostupné prakticky vyše dvoch desaťročí. Dvojzväzkový výber jeho štúdií je predovšetkým reprezentatívny (výber pripravil sám autor). Prvý zväzok O slovenčine a Slovensku (Bratislava 2004) prináša originálne pohľady autora na dejiny slovenčiny, slovanskému svetu približuje situáciu na Slovensku. Vydaním druhého zväzku Všeobecná jazykoveda a slavistika sa kompletizuje výber najdôležitejších štúdií Ľ. Ďuroviča a obidva zväzky tak ponúknu celkový obraz poznávacieho a myšlienkového sveta vynikajúceho slovenského jazykovedca. Štúdie explicitne či implicitne nadhadzujú mnohé otázky a námety, ktoré priam provokujú slavisticky výskumne orientovaný intelekt.

Aktuálne otázky súčasnej syntaxe

Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2005. 168 s. ISBN 80-224-0879-4.

 • Zborník je súborom materiálov z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 7. – 8. novembra 2002 v Budmericiach s cieľom iniciovať prípravu akademickej syntaxe slovenského jazyka. Príspevky 9 slovenských a 10 českých bádateľov v oblasti gramatiky a počítačového spracovania prirodzeného jazyka prinášajú aktuálny obraz o súčasných syntaktických výskumoch v našich krajinách.

Jazyk a komunikácia v súvislostiach

Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zost. J. Dolník. Bratislava: Univerzita Komenského 2005. 318 s. ISBN 80-223-2023-4.

 • Príspevky v zborníku sú rozdelené do nasledujúcich tematických častí: deskripcia a explanácia, štylistika a textika, jazyky v kontakte, sociolingvistické etudy, lexika a korpusová lingvistika.

Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach

Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 2. – 3. apríla 2001 v Budmericiach. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda 2005. 179 s. ISBN 80-224-0858-1.

 • Zborník prináša materiály z vedeckej konferencie, na ktorej sa prezentoval detailný pohľad na problematiku kvantity v spisovnej slovenčine, uplatňovania pravidla o rytmickom krátení a výnimiek z tohto pravidla. Príspevky sa venujú historicko-synchronickým a derivačným signálom kvantity v slovenčine, dynamike kvantity, regulácii kvantity v rámci slova, histórii kodifikácie rytmického zákona v slovenčine, kvantitatívnym alternáciám,kvantite v slovenských nárečiach aj ďalším aspektom súvisiacim s kvantitou v slovenčine.

Computer Treatment of Slavic and East European Languages

Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Third International Seminar. Bratislava, Slovakia, 10 – 12 November 2005. J. Levická. Bratislava: Veda 2005. 245 s. Proceedings. Ed. R. Garabík ISBN 80-224-0895-6.

 • Zborník materiálov z tretieho medzinárodného seminára Slovanské a východoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní konaného v Bratislave 10. – 12. novembra 2005. Počítačová a korpusová lingvistika v širšom prehľade z hľadiska zastúpených krajín (Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rusko, Slovinsko), ako aj z hľadiska prednášaných a diskutovaných tém (počítačová lexikografia, analýza a syntéza reči, paralelné korpusy, terminológia, e-learning a pod.).

Slovník cudzích slov (akademický)

Slovník cudzích slov (akademický). 2., doplnené a prepracované vyd. Spracoval kolektív autorov pod vedením V. Petráčkovej a J. Krausa. Preklad Ľ. Balážová, J. Bosák, J. Genzor, I. Ripka, J. Skladaná. Ed. Ľ. Balážová – J. Bosák. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005. 1054 s. ISBN 80-10-00381-6.

 • Druhé, zrevidované a doplnené vydanie akademického Slovníka cudzích slov obsahuje vyše 100 000 významov v súčasnosti používaných slov, citátových spojení, skratiek a značiek cudzieho pôvodu. Slovník aktuálne odráža spoločenské, ekonomické a politické zmeny v našej spoločnosti, ktoré sa premietli aj do jazyka. Autori a prekladatelia doplnili nové slová a výrazy z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich komunikačných sfér; spresnili a aktualizovali výklad niektorých slov; pridali nové významy k už existujúcim slovám; zrevidovali údaje o pôvode slov a výslovnosti; opierali sa aj o elektronické texty slovenského jazyka v Slovenskom národnom korpuse. Vybraná aktuálna slovná zásoba používateľom zaručuje dobrú orientáciu v základných vedných odboroch, v technike a umení, v cudzích reáliách a v ďalších oblastiach spoločenského života.

Jazyk v komunikácii

Jazyk v komunikácii. Medzinárodný zborník venovaný Jánovi Bosákovi. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2004. 252 s. ISBN 80-224-0809-3.

 • Štúdie domácich a zahraničných jazykovedcov z oblasti sociolingvistiky, dynamiky jazyka, morfematiky a tvorenia slov. Autori v nich riešia aktunálnu problematiku vzťahu sociolingvistiky, systémovej lingvistiky a spisovného jazyka, normy, tému situácie národných jazykov dnes a v najbližšej budúcnosti, vzťah komunikačných sfér a štýlov, sociolektov. Štúdie sú venované aj témam determinánt a modelov jazykovej politiky, slovníku v politicko-ideologickom diskurze, „boju pomocou slov“; slovenčine v existenčných podmienkach enklávy a ďalším aktuálnym témam.

Vybrané štúdie I.

ĎUROVIČ, Ľubomír: Vybrané štúdie I. O slovenčine a Slovensku. / On the Slovak Language and Slovakia. Ed. J. Bosák. Bratislava: Veda 2004. 428 s. ISBN 80-224-0806-9.

 • Prvý knižný výber štúdií profesora Ľubomíra Ďuroviča (Fonológia, Gramatika, Dejiny spisovnej slovenčiny, Kultúrna história), ktoré publikoval zväčša v zahraničí, predstavuje významný poznatkový zdroj aj inšpiračné žriedlo. Prakticky niekoľko generácií na Slovensku od 60. rokov, keď emigroval, sa až do r. 1989 nemohlo oboznámiť s týmito vo svete uznávanými prácami. Je to významný vklad do tezauru produktov slovenskej duchovnej kultúry, svedectvo myslenia slovenského intelektuála v druhej polovici 20. storočia, myslenia, ktoré má korene v domácej intelektuálnej tradícii, ale súčasne je zakotvené aj v intelektuálnom prostredí západnej proveniencie. Publikácia je určená nielen domácim lingvistom a slavistom, ale môže dobre poslúžiť aj pri štúdiu slovenčiny na zahraničných univerzitách.

Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch

NEWERKLA, Stefan Michael: Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang Verlag GmbH 2004. 780 s. ISBN 3-631-51753-X.

 • Publikácia prof. S. M. Newerklu pôsobiaceho na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity je doteraz najrozsiahlejšou prácou z oblasti nemecko-českých a nemecko-slovenských jazykových kontaktov; jej súčasťou je aj slovník nemeckých lexikálnych prevzatí v češtine a slovenčine obsahujúci viac ako 3 500 hesiel. Pracovník JÚĽŠ SAV Ľ. Králik doplnil text publikácie o relevantný slovenský lexikálny materiál (najmä zo starších období vývinu slovenského jazyka a zo slovenských nárečí) a podieľal sa na jeho redakcii.

Jazyk v komunikácii

Jazyk v komunikácii. Medzinárodný zborník venovaný Jánovi Bosákovi. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2004. 252 s. ISBN 80-224-0809-3.

 • Štúdie domácich a zahraničných jazykovedcov z oblasti sociolingvistiky, dynamiky jazyka, morfematiky a tvorenia slov ako hlavných výskumných oblastí jubilujúcej poprednej osobnosti slovenskej jazykovedy. Autori v nich riešia aktuálnu problematiku vzťahu sociolingvistiky, systémovej lingvistiky a spisovného jazyka, normy, tému situácie národných jazykov dnes a v najbližšej budúcnosti, vzťah komunikačných sfér a štýlov, sociolektov. Štúdie sú venované aj témam determinánt a modelov jazykovej politiky, slovníku v politicko-ideo-logickom diskurze, „boju pomocou slov“; slovenčine v existenčných podmienkach enklávy a ďalším aktuálnym témam.

Slovenská reč 1932 – 2002

Slovenská reč 1932 – 2002. Vedecká konferencia. Bibliografia. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2003. 360. s. ISBN 80-224-0777-1.

 • Zborník príspevkov z vedeckej konferencie k 70. výročiu založenia najstaršieho slovenského jazykovedného časopisu – Slovenskej reči. Publikované príspevky potvrdzujú významnú úlohu časopisu Slovenská reč pre vedu o výskume slovenského jazyka, pre teóriu spisovnej slovenčiny, pre dejiny slovenčiny a slovakistického výskumu na Slovensku, ako aj (a to najmä) pre teoretické a praktické otázky jazykovej kultúry. Súčasťou publikácie je úplná bibliografia prác uverejnených v časopise Slovenská reč.

Úvod do analýzy textov

Úvod do analýzy textov. Bratislava: Veda 2003. 350 s. (autorský kolektív: G. Wimmer, G. Altmann, L. Hřebeníček, S. Ondrejovič).

 • Publikácia predstavuje interdisciplinárne kompendium, ktoré napísali lingvisti, textoví analytici a matematici z rozličných európskych krajín (Nemecko, Česko, Slovensko). Zo Slovenska sa na príprave tohto diela zúčastnil Slavomír Ondrejovič. Ako uviedli aj recenzenti, úvod do analýzy textov tohto typu nebol napísaný v nijakom jazyku.

Staršie slovenské názvy obcí Slovenskej republiky

Staršie slovenské názvy obcí Slovenskej republiky. Zost. M. Majtán. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Geodetickom a kartografickom ústave 2003. 128 s. ISBN 80-85672-69-3.

 • Publikácia vznikla na základe knihy M. Majtána Názvy obcí Slovenskej republiky. Vývin v rokoch 1773 - 1997 (Bratislava: Veda 1998). Spracúva vývin slovenských úradných názvov miest a obcí na Slovensku po vzniku Československej republiky r. 1918 s prihliadnutím na slovenské podoby názvov v diele J. Lipského zo Sedličnej Repertorium locorum objectorumque un XII tabulis mappae regnorum Hungariae z r. 1808.

Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku

Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2003. 244 s. ISBN 80-224-0732-1.

 • Príspevky v zborníku sú tematicky usporiadané do piatich okruhov: metodologické východiská gramatiky, metodologické východiská morfológie, riešenie konkrétnych morfologických otázok, metodologické východiská syntaxe, riešenie konkrétnych syntaktických , resp. gramatických otázok.

Vlastné meno v komunikácii

Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia Bratislava, 6. – 7. septembra 2002. Zborník referátov. Ed. P. Žigo – M. Majtán. Bratislava: Veda 2003. ISBN 80-224-0791-7.

 • V zborníku materiálov sú publikované referáty, ktoré odzneli na 15. slovenskej onomastickej konferencii. Ide o prezentáciu najnovších výsledkov onomastického výskumu nielen na Slovensku, ale aj v Česku a v Poľsku. V publikovaných textoch sa riešia jednak teoretické problémy onomastiky, komunikačná funkcia vlastných mien, ale aj fungovanie osobných mien (krstných mien, priezvisk, živých osobných mien) v spoločenskej komunikácii všeobecne i špecificky v niektorých oblastiach Slovenska, motivačná a slovotvorná problematika vlastných mien (hydroným, oroným, ojkoným), fungovanie vlastných mien v literárnych dielach, využívanie vlastných mien v spisovnej i nárečovej frazeológii, ale aj fungovanie cudzích vlastných mien v komunikácii u nás.

Slovenskí jazykovedci (1996 – 2000)

DVONČ, Ladislav: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003. 506 s. ISBN 80-224 0719-4.

 • Ďalší, v poradí už štvrtý zväzok personálnych bibliografií slovenských jazykovedcov, v ktorom autor spracoval jazykovednú produkciu za vyznačené obdobie. Ako každé bibliografické dielo aj táto publikácia predstavuje neoceniteľnú odbornú pomoc vedeckým a odborným pracovníkom z oblasti slovakistiky a slavistiky, vedcom z príbuzných odborov, ako aj iným záujemcom o jazykovednú slovakistiku a slavistiku.