Named Entity Recognition

The corpora and models are released under the CreativeCommons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) license.

Please cite: Radovan Garabík: Rozpoznávanie pomenovaných entít v slovenčine – webové rozhranie. In: Slovenská reč, vol. 86, 2021, no. 3, pp. 402 – 405.