Slavomír Ondrejovič

Študoval v r. 1965 – 1970 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ruský jazyk – slovenský jazyk). 1977 PhDr., 1984 CSc., 2000 doc. 2006 DrSc., mim. prof. 2006. V r. 1971 – 1972 pracovník oddelenia medzinárodnej výmeny Ústrednej knižnice SAV v Bratislave (vedecký asistent), v r. 1972 – 1976 Kabinetu fonetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (odborný asistent). Od r. 1977 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (odborný pracovník, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník, špičkový odborník). V r. 1997 – 2003 bol predsedom, od 2003 je podpredsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV a od r. 1999 je riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. V r. 1985 – 1989 pôsobil externe na Katedre herectva a réžie Vysokej školy múzických umení v Bratislave, r. 1993 – 1995 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1996 – 1998 na Katedre slovenského jazyka Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela a v r. 1999 – 2001 na Katedre lingvistických štúdií Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v r. 2000 bol aj vedúcim tejto katedry. V r. 1992 – 1994 dlhodobý pracovný a študijný pobyt (Bochum, Bielefeld). V r. 1982 – 1998 člen Spoločnosti pre strojovú lingvistiku (Association for Computational Linguistics, Manchester), od r. 1983 člen Medzinárodnej spoločnosti fonetických vied (International Society of Phonetic Sciences, Praha), od r. 1984 člen Societas Linguistica Europaea, v r. 1990 – 2000 člen jej lokálneho výboru, od r. 1992 člen Medzinárodnej sociolingvistickej spoločnosti (International Sociolinguistic Assotiation INSOLICO, Sofia), od r. 1992 člen Krúžku pre dejiny jazykovedy (Kreis für Geschichte der Sprachwissenschaft, Münster), od r. 1997 člen spoločnosti Verbal – Verband für angewandte Linguistik (Viedeň), od r. 2000 člen Slovak Studies Society (USA). Od r. 1999 predseda Pravopisnej komisie a predseda Ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Je členom Spolku prekladateľov odbornej literatúry (od r. 1992) a Spolku prekladateľov umeleckej literatúry (od r. 1992), členom PEN-Centra (od r. 2000), bol členom Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (v r. 1999 – 2004), je členom Vedeckej rady Slovenskej národnej knižnice v Martine (od r. 2000), členom Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (od r. 2004) a členom Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1990 člen Kolégia SAV pre jazykovedu, vedy o literatúre a umení a národopis (dnes Vedecké kolégium pre jazykovedu a literárnu vedu), v r. 1990 – 1993 člen Kolégia pre jazykovedu ČSAV, kde viedol aj Komisiu pre sociolingvistiku a psycholingvistiku. Od r. 1991 člen spoločnej odborovej komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore všeobecná jazykoveda a od r. 2000 v odbore slovenský jazyk. Člen spoločnej odborovej komisie konkrétnych jazykových skupín pre orientalistiku (od r. 1995) a pre germanistiku (od r. 2004). V r. 1997 – 2003 člen výkonného výboru Rady vedeckých spoločností SAV, od r. 1998 člen Ústrednej jazykovej rady Ministerstva kultúry SR. Od r. 2004 člen akreditačnej subkomisie pre vedy o človeku, od r. 2005 člen Paneurópskej únie. 2000 Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 2000 Cena Mateja Bela za preklad v kategórii spoločenských vied, 2003 Medaila prezidenta Slovenskej republiky, 2005 Medaila SAV za podporu vedy. Venuje sa sociolingvistike, syntaktickej a lexikálnej sémantike, prozódii a ortoepii, všeobecnej jazykovede, jazykovej politike, jazykovednej historiografii a encyklopedistike. Prekladá najmä z nemčiny.

1973

1. O výslovnosti zámena kto. – Kultúra slova, 7, 1973, s. 304 – 307.

2. R. A. Budagov, Jazyk, istorija i sovremennosť, Moskva 1971. – Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 115 – 118 (rec.)

3. O slove šuštiak. – Slovenská reč, 38, 1973, s. 255 – 256.

1974

4. O jednom význame slovesa splaviť. – Kultúra slova, 8, 1974, s. 300 – 301.

5. Slová, slová, slová... (N. S. Šanskij, V mire slov, Moskva 1972.) – Učiteľské noviny, 24, 1974, č. 41, s. 8 (rec.)

6. Lingvističeskije issledovanija 1972. Časť 1. Red. S. S. Kacneľson, Moskva 1973. – Jazykovědné aktuality, 11, 1974, s. 162 – 163 (rec.)

7. Zborník zo všeobecnej a románskej jazykovedy. (Obščeje i romanskoje jazykoznanije, Moskva 1973.) – Jazykovědné aktuality, 11, 1974, č. 3, s. 25 – 27 (rec.).

1975

8. Nohejbal. – Slovenská reč, 40, 1975, s. 107 – 108.

9. Mladé hnutie. Iniciatíva na univerzitnej pôde. – Práca, 30, 1975, č. 191, s. 2.

10. K problému vzťahu jazyka a reči. (T. S. Šaradzenidze, Problema vzaimootnošenija jazyka i reči, Tbilisi 1974.) – Jazykovědné aktuality, 12, 1975, s. 128 – 129 (rec.).

11. Pokus o teóriu verejného jazykového prejavu. (L. Ceplitis – N. Katlapeová, Teorija publičnoj reči, Riga 1972.) – Slovenská reč, 40, 1975, s. 119 – 121 (rec.).

12. T. P. Lomtev, Predloženije i jego gramatičeskije kategorii, Moskva 1974. – Československá rusistika, 20, 1975, s. 30 – 31 (rec.).

13. M. V. Gordina, Fonetika francuzskogo jazyka, Leningrad 1973. – Jazykovedný časopis, 26, 1975, s. 110 – 111 (rec.).

14. G. Neweklowsky, Slowenische Akzentstudien. Linguistische und akustische Untersuchungen am Material der slowenischen Mundarten aus Kärnten, Wien 1973. – Jazykovedný časopis, 26, 1975, s. 204 – 205 (rec.).

15. Lev Vladimirovič Ščerba a nový výber jeho prác. (L. V. Ščerba, Jazykovaja sistema i rečevaja dejateľnosť. Red. L. R. Zinder – M. I. Matusevičová, Leningrad 1974.) – Slovenská reč, 40, 1975, s. 374 – 378 (rec.).

16. Príručka jazykovednej terminológie. (D. E. Rozentaľ – M. A. Telenkova, Spravočnik lingvističeskich terminov, Moskva 1972.) – Ruštinár, 10, (23), 1975, s. 32 (rec.).

17. Nová česká monografia o rytme v próze. (Z. Palková, Rytmická výstavba prozaického textu, Praha 1974.) – Slovenská reč, 40, 1975, s. 369 – 371 (rec.).

18. Niekoľko poznámok k Slovníku nesprávnych a správnych výrazov. (I. Žáčko – J. Janek, Slovník nesprávnych a správnych výrazov, Bratislava 1974.) – Slovenská reč, 40, 1975, s. 310 – 312 (rec.).

19. Štvrtý zborník prednášok letného seminára slovenského jazyka a kultúry. /Studia Academica Slovaca. 4. Prednášky XI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava 1975.) – Jazykovědné aktuality, 12,1975, s. 178 – 181 (rec.).

20. Ešte k slovesám zabehať si, zabehnúť si. – Slovenská reč, 40, 1975, s. 319 – 320.

21. Ako prekladať apekatívum nestor. – Ruštinár, 10 (23), 1975, s. 304.

1976

22. Mária Rázusová-Martáková o slovenských predložkách. - Kultúra slova, 10, 1976, s. 21-24.

23. Ceplitisova analýza intonácie. - Jazykovedný časopis, 27, 1976, s. 63-68, rus. res. s. 68.

24. Sovremennyje problemy literaturovedenija i jazykoznanija. Red. N. F. Belčikov et al. Moskva 1974. - In: Jazykovedný časopis, 27, 1976, s. 82-83 (ref.).

25. Handbuch der Linguistik. Allgemeine und angewandte Sprachwissenschaft. Red. H. Stammerjohann - H. Janssen. Hamburg 1974. - In: Jazykovědné aktuality, 13, 1976, s. 39-40 (ref.).

26. Budagov, R. A.: Čelovek i jego jazyk. Moskva 1974. - In: Československá rusistika, 21, 1976, s. 190-192 (ref.).

27. Nová česká fonetika ruštiny. [Oliverius, Z. F.: Fonetika ruského jazyka. Praha 1974.] - In: Slavica Slova-ca, 11, 1976, s. 316-317 (ref.).

28. Reformatskij, A. A.: Fonologičeskije eťudy. Moskva 1975. - In: Jazykovedný časopis, 27, 1976, s. 195-196 (ref.).

29. Vinogradove vybrané práce z ruskej gramatiky. [Vinogradov, V. V.: Izbrannyje trudy. Issledovanija po russkoj grammatike. Moskva 1975.] - In: Slovenská reč, 41, 1976, s. 373-375 (ref.).

30. Nová vydarená knižka o češtine. [Chloupek, J.: Knížka o češtině. Praha 1974.] - In: Slovenská reč, 41, 1976, s. 56-58 (ref.).

31. O vývojových tendenciách súčasnej spisovnej češtiny. [Cuřín, F. - Novotný, J.: Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultúra jazyka. Praha 1974.] - In: Kultúra slova, 10, 1976, s. 91-92 (ref.).

32. Slovenčina v internacionalizačnom procese. Slovenská veda a kultúra do zahraničia. [Studia Academica Slovaca. 5. Prednášky XII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1976.] - In: Pravda, 9. 11. 1976, s. 5 (ref.).

33. Ožegov ako lexikológ, lexikograf a odborník v oblasti jazykovej kultúry. [Ožegov, S. I. Lexikologija. Lexikografija. Kuľtura reči. Red. L. I. Skvorcov. Moskva 1974.] - In: Slavica Slovaca, 11, 1976, s. 321-323 (rec.).

1977

34. O prízvukovaní jednoslabičných predložiek v slovenčine. (Z histórie otázky.) - Slovenská reč, 42, 1977, s. 14-22.

35. Panoráma európskej a americkej fonológie. - Jazykovedný časopis, 28, 1977, s. 76-84, rus. res. s. 84.

36. Texty k všeobecnojazykovednému štúdiu. [Kosovskij, B. I.: Obščeje jazykoznanije. Chrestomatija. Minsk 1976.] - In: Slovenská reč, 42, 1977, s. 188-190 (ref.).

37. Svedectvo dejín o slovenčine. [Krajčovič, R.: Svedectvo dejín o slovenčine. Martin 1977.] - In: Smena, 26. 10. 1977, s. 6 (ref.).

38. Fonetika a náprava chybnej výslovnosti. [Dvončová, J. - Nádvorníková, V.: Fonetika a metodika nápravy chybnej výslovnosti. Bratislava 1975.] - In: Slovenská reč, 42, 1977, s. 58 (ref.).

39. Logopedické zborníky. [1. Logopedický zborník. 1. Logopedické poradenstvo. Red. J. Liška. Košice 1972. - 2. Logopedický zborník. 2-3. Red. J. Liška 1974.] - In: Slovenská reč, 42, 1977, s. 121-123 (rec.).

40. Slovná zásoba a slovník. [Mistrík, J.: Retrográdny slovník slovenčiny. Bratislava 1976.] - In: Pravda, 24. 2. 1977, s. 5 (ref.).

41. Úvod do štylistiky pre informačných pracovníkov. [Kraus, J.: Úvod do stylistiky pro informační pracov-níky. Praha 1977.] - In: Knižné a vedecké informácie, 9, 1977, s. 236-237 (rec.).

42. O štruktúre textu. [Mistrík, J.: Štruktúra textu. Bratislava 1975.] - In: Kultúra slova, 11, 1977, s. 91-92 (ref.).

43. Amirova, T. A. - Oľchovikov, B. A. - Roždestvenskij, J. N.: Očerki po istorii lingvistiki. Moskva 1975. - In: Jazykovedný časopis, 28, 1977, s. 198-199 (ref.).

44. Studia Academica Slovaca. 5. Prednášky XII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava 1976. - In: Jazykovědné aktuality, 14, 1977, s. 31-32 (ref.).

45. Softbal. - Slovenská reč, 42, 1977, s. 383.

1978

46. Studies in Tone and Intonation. Red. M. R. Brendová. Basel - München - Paris - London - New York - Sydney 1975. - In: Jazykovedný časopis, 29, 1978, s. 102-103 (ref.).

47. Štylistická príručka pre informačných pracovníkov. [Kraus, J.: Úvod do stylistiky pro informační pra-covníky. Praha 1977.] - In: Slovenská reč, 43, 1978, s. 381-382 (ref.).

48. Skalolezec, skalozectvo. - Kultúra slova, 12, 1978, s. 312-313.

49. O výrazoch cyklista a bicyklista. - Slovenská reč, 43, 1978, s. 383-384.

1979

50. Jazykoveda a jej vzťah k iným vedným disciplínam. - Kultúra slova, 13, 1979, s. 106-111.

51. Zo slovenskej akcentológie. - Jazykovedný časopis, 30, 1979, s. 49-54, rus. res. s. 54.

52. O prízvukovaní jednoslabičných predložiek v publicistickom štýle slovenčiny. - Slovenská reč, 44, 1979, s. 204-210, 346-352.

53. Stanislav Petřík a slovenská jazykoveda. (Na nedožité sedemdesiate narodeniny dr. Stanislava Pet-říka.) - Slovenská reč, 44, 1979, s. 257-265.

54. Génius jemnej analýzy. Wittgensteinove Filozofické skúmania v slovenčine. [Wittgenstein, L.: Filozofic-ké skúmania. Prel. F. Novosad. Bratislava 1979.] - In: Práca, 22. 8. 1979, s. 6 (ref.).

55. Filozofické otázky jazykovedy. Ukrajinský zborník v slovenčine. [Filozofické otázky jazykovedy. Prel. J. Doruľa. Bratislava 1979.] - In: Práca, 14. 6. 1979, s. 6 (ref.).

56. Teorija jazyka - anglistika - keltologija. Red. M. P. Alexejev. Moskva 1976. - In: Jazykovedný časopis, 30, 1979, s. 93-94 (ref.).

57. Goreckij, J.: Osnovy jazykoznanija. [Horecký, J.: Základy jazykovedy. Bratislava 1978.] - In: Referativ-nyj žurnal. Obščestvennyje nauki za rubežom. Jazykoznanije, 1979, č. 6, s. 25-27 (ref.).

58. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Red. S. Urbańczyk. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1978. - In: Slavica Slovaca, 14, 1979, s. 326-327 (ref.).

59. Nový rumunský slovník lingvistickej terminológie. [Dictionar poliglot de termeni lingvistici. Bucureşti 1978.] - In: Slovenská reč, 44, 1979, s. 379-380 (rec.).

60. Romportl, M. a kol.: Výslovnost spisovné češtiny. (Výslovnost slov přejatých. Výslovnostní slovník.) Praha 1978. - In: Slovenská reč, 44, 1979, s. 377-379 (rec.).

61. Krajčovič, R.: Istorija slovackogo jazyka. [Krajčovič, R.: Svedectvo dejín o slovenčine. Martin 1977.] - In: Referativnyj žurnal. Obščestvennyje nauki za rubežom. Jazykoznanije, 1979, č. 2, s. 70-73 (ref.).

62. Pri prameňoch slovenčiny. O knihe Rudolfa Krajčoviča. [Krajčovič, R.: Pri prameňoch slovenčiny. Martin 1979.] - In: Práca, 26. 7. 1979, s. 6 (ref.).

63. Stanislav, J.: Hudba, spev, reč. Bratislava 1978. - In: Kultúra slova, 13, 1979, s. 283-285 (rec.).

64. Monografia o slovenčine. [Sabol, J.: Prozodická sústava slovenčiny. Bratislava 1977.] - In: Nové slovo, 21, 1979, č. 23, s. 20 (ref.).

65. O ortoepickej a ortografickej podobe slova guláš. - Slovenská reč, 44, 1979, s. 315-316.

66. Hráte nohejbal? - Práca, 2. 7. 1979, s. 3.

67. O prízvukovaní predložiek. - Smena na nedeľu, 14 (32), 1979, č. 18, s. 7.

68. Kontraverzia či kontroverzia? - Večerník, 19. 10. 1979, s. 3.

69. Súpis prác dr. Stanislava Petříka. - Slovenská reč, 44, 1979, s. 265-266 (za roky 1933-1947).

70. Znalec slovenskej intonácie. Nedožité jubileum jazykovedca S. Petříka. - Práca, 26. 9. 1979, s. 6 (k 70. výročiu narodenia).

1980

71. Konverzia a aktívno-pasívne vzťahy. - In: Jazykovedné štúdie. 15. Horeckého zborník. Red. J. Ru-žička. Bratislava, Veda 1980, s. 189-193.

72. Zur delimitativen Funktion der Betonung. - In: 4. Internationale Phonologie-Tagung. Wien 29. 6. - 2. 7. 1980. Abstracta. 2. Koreferate. Kurzreferate. Wien 1980, s. 33-34.

73. Dva hodnotné preklady. [1. Sadovskij, N. V.: Základy všeobecnej teórie systémov. Prel. K. Fircáková. Bratislava 1979. - 2. Slovník medzinárodných organizácií. Red. Z. Kłepacki. Prel. M. Servátka - M. Štefanko. Bratislava 1979.] - In: Práca, 28. 2. 1980, s. 5 (ref.).

74. O metodológii vedy. Titul z nakladateľstva Veda. [Polikarov, A.: Problémy vedeckého poznania z meto-dologického hľadiska. Prel. M. Odran. Bratislava 1980.] - In: Práca, 21. 8. 1980, s. 6 (ref.).

75. Utváranie osobnosti. Kniha z nakladateľstva Pravda. [Kon, O. S.: Utváranie Ja. Prel. M. Turčan. Brati-slava 1980.] - In: Práca, 14. 8. 1980, s. 6 (ref.).

76. Cholodovič, A. A.: Problemy grammatičeskoj teorii. Leningrad 1979. - In: Jazykovedný časopis, 31, 1980, s. 184-185 (ref.).

77. Sbornik Katedry russkogo jazyka i literatury Filosofskogo fakuľteta im. Komenskogo. K 30-oj godovšči-ne kafedry. [Zborník Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. K 30. výročiu katedry. Red. J. Svetlík. Bratislava 1978.] - In: Referativny žurnal. Obščestvennyje nauki za rubežom. Jazykoznani-je, 1980, č. 3, s. 15ť-156 (ref.).

78. Spoluhláska ľ v ľudových rozprávkach na gramofónových platniach. - Kultúra slova, 14, 1980, s. 252-253.

79. Deviaty svetový kongres fonetických vied. - Jazykovedný časopis, 31, 1980, s. 206-208 (správa o kon-grese konanom v dňoch 6. - 11. 8. 1979 v Kodani).

80. Konferencia o sémantike v Smoleniciach. - Slovenská reč, 45, 1980, s. 309-313 (správa o konferencii kona-nej v dňoch 14. - 17. 1. 1980 v Domove vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach). - Ďalšia autorova správa o konferencii: Vedecká konferencia o sémantike. - Věstník Československé akademie věd, 89, 1980, s. 111-113.

81. Vlastný jazyk si treba vážiť. - Nové slovo, 22, 1980, č. 11, s. 13 (rozhovor S. Ondrejoviča s J. Horeckým o jazykových otázkach).

82. Významný príspevok. Vyšiel Česko-slovenský slovník. - Práca, 9. 2. 1980, s. 5 (rozhovor S. Ondrejoviča s G. Horákom, hlavným redaktorom Česko-slovenského slovníka).

1981

83. Konverzia a synonymia. - In: Jazykovedné štúdie. 16. Materiály z vedeckej konferencie o sémanti-ke. (Smolenice, 14. - 17. januára 1980.) Red. J. Ružička. Bratislava, Veda [1981], s. 111-113.

84. Metodologické aspekty novej gramatiky ruštiny. - Jazykovedný časopis, 32, 1981, s. 173-186 (spo-luautori J. Bosák, K. Buzássyová, F. Kočiš).

85. Český jazyk. Scenár k magnetofónovej nahrávke. Banská Bystrica, Učebné pomôcky 1981. 12 s.

86. Encyklopedická príručka ruského jazyka. [Russkij jazyk - Enciklopedija. Red. F. P. Filin. Moskva 1979.] - In: Slovenská reč, 46, 1981, s. 378-379 (ref.).

87. Zimek, R.: Sémantická výstavba věty. Obecnělingvistické problémy metodologie syntaktické sémantiky s nástinem aplikace na ruštinu. Praha 1980. - In: Jazykovedný časopis, 32, 1981, s. 195-197 (rec.).

88. Panevová, J.: Formy a funkce ve stavbě české věty. Praha 1980. - In: Jazykovedný časopis, 32, 1981, s. 198-201 (ref.).

89. Novak, L.: K drevnejšej instorii slovackogo jazyka. [Novák, Ľ.: K najstarším dejinám slovenského jazy-ka. Bratislava 1980.] - In: Referativnyj žurnal. Obščestvennyje nauki za rubežom. Jazykoznanije, 1981, č. 4, s. 69-71 (ref.).

90. Mistrík, J.: Dramatický text. Bratislava 1979. - In: Slovenská reč, 46, 1981, s. 249-251 (rec.). - Ďalší au-torov referát o tej istej publikácii: Mistrík, J.: Drammatičeskij text. - In: Referativnyj žurnal. Obščestvennyje nauki za rubežom. Literaturovedenije, 1981, č. 4, s. 51-53.

1982

91. Sémantika slovies zdediť - zanechať - odkázať. - Slovenská reč, 47, 1982, s. 204-212.

92. Zo sémantickej problematiky konverzných slovies požičať - požičať si. - Slovenská reč, 47, 1982, s. 341-348.

93. O niektorých otázkach slovesnej konverzie. - Jazykovedný časopis, 33, 1982, s. 43-51, rus. res. s. 51.

94. O jednom prozodickom jave spisovnej slovenčiny. - Javisko, 14, 1982, s. 278.

95. Novinári o jazyku. - Kultúra slova, 16, 1982, s. 309-312. - Znovu uverejnené pod rovnakým ná-zvom: In: Jazyk a štýl publicistiky. Zborník príspevkov z vedecko-praktickej konferencie o jazyku a štýle v tlači, rozhlase a televízii. Domov vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach 8. - 9. apríla 1982. Red. J. Mistrík. Bratislava, Ústredný výbor Slovenského zväzu novinárov 1982, s. 48-52. - Ďalšie publikovanie: Kontakt, 1982, č. 7-8, s. 44-48.

Ref.: (-na) [= Ihnátková, N.]: Odporúčame na vyučovanie jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 29, 1982/83, s. 187.

96. Kto preloží vtip? - Smena na nedeľu, 17 (35), 1982, č. 47 (281s), s. 1, 6 (spoluúčastník besedy J. Kame-nistého s pracovníkmi Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV).

97. Kniha o jednote a rozmanitosti sveta. [Spasov, D.: Jednota a rozmanitosť. Prel. Ľ. Alexievová-Bernkopfová. Bratislava 1980.] - In: Kultúra slova, 16, 1982, s. 124-125 (posudok jazykovej stránky publikácie).

98. PhDr. Slavo Ondrejovič, pracovník JÚĽS SAV, odporúča. [Krupa, V.: Jednota a variabilita jazyka. Sys-témový prístup a tzv. exotické jazyky. Bratislava 1980.] - In: Nové slovo, 24, 1982, č. 3, s. 21 (ref.). - Ďalší autorov referát o tej istej publikácii: Krupa, V.: Jedinstvo i raznoobrazije jazyka. - In: Referativnyj žurnal. Obščestvennyje nauki za rubežom. Jazykoznanije, 1982, č. 6, s. 55-57.

99. Nenahraditeľný prostriedok. Nad knihou Jána Horeckého Spoločnosť a jazyk. [Horecký, J.: Spoločnosť a jazyk. Bratislava 1982.] - In: Práca, 30. 12. 1982, s. 6 (ref.).

100. Sgall, P. - Hajičová, E. - Buráňová, E.: Aktuální členění věty v češtině. Praha 1980. - In: Jazykovedný časopis, 33, 1982, s. 80-82 (ref.).

101. O štylistickej hodnote slovies poručiť a odkázať. - Slovenská reč, 47, 1982, s. 127-128.

102. Kontrakultúra. - Kultúra slova, 16, 1982, s. 175-176.

103. O prízvuku v slovenčine. - Nedeľná Pravda, 15, 1982, č. 29, s. 7.

1983

104. Z problematiky slovesnej inverzie. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta filologických vied. Bratislava, Vedecké kolégium SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení 1983. 20 s.

105. Kniha o zániku Rímskej ríše. Vyšlo v edícii Svetová tvorba vydavateľstva Tatran. [Gibbon, E.: Úpadok a zánik Rímskej ríše. Prel. V. Krupa. Bratislava 1983.] - In: Práca, 25. 8. 1983, s. 7 (ref.).

106. Gorecki, J.: Obščestvo i jazyk. [Horecký, J.: Spoločnosť a jazyk. Bratislava 1982.] - In: Referativnyj žur-nal. Obšestvennyje nauki za rubežom. Jazykoznanije, 1993, č. 5, s. 68-70 (ref.).

107. Probleme der Literatursprache und der Sprachkultur in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Red. W. Hartung. Berlin 1982. - In: Jazykovedný časopis, 34, 1983, s. 190-192 (ref.).

108. Kniha o valenčnej teórii. [Kibardinová, S. M.: Osnovy teorii valentnosti. Vologda 1980.] - In: Slovenská reč, 48, 1983, s. 60-62 (rec.).

109. Ružičková, E.: Slovesá pohybu v slovenčine a angličtine. Bratislava 1982. - In: Jazykovedný časopis, 34, 1983, s. 188-190 (ref.).

110. Slovník výslovnosti cudzích mien. [Honzáková, M. - Romportl, M.: Čteme je správně? Praha 1981.] - In: Kultúra slova, 17, 1983, s. 26-29 (ref.).

111. O výslovnosti cudzích mien. - Nedeľná Pravda, 16, 1983, č. 36, s. 7.

112. 9. medzinárodná konferencia o strojovej lingvistike. - Jazykovedný časopis, 34, 1983, s. 200-201 (správa o konferencii konanej v dňoch 5. - 10. 7. 1982 v Prahe).

1984

113. Certain Aspects of a Semantic Interpretation of the Conversional Verbs kupovať - predávať (to Buy - to Sell). - In: Recueil linguistique de Bratislava. 7. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1984, s. 207-214.

114. Verba dandi et accipiendi ako lexikálno-sémantická skupina. - Jazykovedný časopis, 35, 1984, s. 39-54, rus. res. s. 54.

115. K otázke o statuse hĺbkovej štruktúry vety. - Jazykovedný časopis, 35, 1984, s. 146-150, rus. res. s. 150.

116. O symetrických predikátoch v slovenčine. - Slovenská reč, 49, 1984, s. 229-235.

117. Wolfgang von Kempelen a jeho hovoriaci stroj. - In: Studia Academica Slovaca. 13. Prednášky XX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1984, s. 413-433.

118. O novej horolezeckej disciplíne. - Kultúra slova, 18, 1984, s. 341-345.

119. O jazykovej situácii v Nórsku. - Kultúra slova, 18, 1984, s. 293-298.

120. O slovesách s významom „dávania“ a „dostávania“. - In: Obsah a forma v slovnej zásobe. Mate-riály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenice 1. - 4. marca 1983). Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1984, s. 183-187.

121. Filozofický odkaz. Skeptik Sextus Empiricus v slovenčine. [Sextus Empiricus: Základy pyrrhonskej skepsy. Prel. J. Šaňár. Bratislava 1984.] - In: Práca, 29. 11. 1984, s. 6 (ref.).

122. Zlomky z diela starých mysliteľov. Filozofia stoikov. [Zlomky starých stoikov. Vybral a preložil M. Okál. Bratislava 1984.] - In: Práca, 13. 9. 1984, s. 6 (ref.).

123. Hubík, S.: Jazyk a metafyzika. Kritika Wittgensteinovy filozofie. Praha 1983. - In: Jazykovedný časopis, 35, 1984, s. 192-193 (ref.).

124. Gorecki, J.: Razvitije i teorija jazyka. [Horecký, J.: Vývin a teória jazyka. Bratislava 1983.] - In: Refera-tivnyj žurnal. Obščestvennyje nauki za rubežom. Jazykoznanije, 1984, č. 2, s. 21-23 (ref.).

125. Nad mapou jazykov sveta. [Krupa, V. - Genzor, J. - Drozdík, L.: Jazyky sveta. Bratislava 1983.] - In: Romboid, 19, 1984, s. 65-70 (rec.).

126. Lingvistické poviedky Květy Koževnikovej. [Koževniková, K.: Aby řeč nestála. Praha 1984.] - In: Kultú-ra slova, 18, 1984, s. 379-380 (ref.).

127. Monografia o vetných vzorcoch v češtine. [Daneš, F. - Hlavsa, Z. a kol.: Větné vzorce v češtině. Praha 1981.] - In: Slovenská reč, 49, 1984, s. 49-53 (rec.).

128. Lingvistika v 11. ročníku zborníka Studia Academica Slovaca. [Studia Academica Slovaca. 11. Prednáš-ky XVIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava 1982.] - In: Slovenská reč, 49, 1984, s. 120-122 (ref.).

129. Obrazy premien. Publikácia o Lučenci a jeho okolí. [Jiroušek, A.: Okres Lučenec vo fotografii. Košice 1983.] - In: Práca, 29. 3. 1984, s. 9 (ref.).

130. O výslovnosti slova slang. - Slovenská reč, 49, 1984, s. 256.

131. O názve Watergate. - Kultúra slova, 18, 1984, s. 55-56. - Tamže: O niekoľkých nových športových termínoch (s. 167-169).

132. Predpremiéra. - Večerník, 28. 4. 1984, s. 3. - Tamže: Mount Everest (7. 12., s. 3).

133. K princípom marxistickej jazykovedy. - Slovo a slovesnost, 45, 1984, s. 297-302 (správa o konferencii o teoretických otázkach marxistickej jazykovedy, konanej v dňoch 21. - 23. 11. 1983 v Domove vedeckých pracov-níkov SAV v Smoleniciach). - Ďalšia autorova správa o tej istej konferencii: O marxistickú jazykovedu. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 30, 1983/84, s. 291-294.

134. Úcta k rodákovi. - Nové slovo, 26, 1984, č. 20, s. 8 (k 250. výročiu narodenia J. W. von Kempelena).

135. Príklad neúnavného vedca. Na nedožité osemdesiatiny profesora Jána Stanislava. - Práca, 12. 12. 1984, s. 4.

136. Človek medzi jazykmi. Rozhovor S. Ondrejoviča s dr. Viktorom Krupom, DrSc. - Nové slovo, 26, 1984, č. 19, s. 17.

1985

137. K pojmu hĺbkovej štruktúry zo semiotického hľadiska. - In: K princípom marxistickej jazykove-dy (Smolenice 21. - 23. novembra 1983). Red. J. Horecký. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1985, s. 138-143.

138. O význame spojenia spáchať atentát. - Slovenská reč, 50, 1985, s. 109-113.

139. Z histórie zemepisného názvu Aljaška v slovenčine. - Kultúra slova, 19, 1985, s. 153.

140. Mechanizmus ľudskej reči Wolfganga von Kempelena. - Slovenská reč, 50, 1985, s. 124-126.

141. Kempelen a jeho Mechanizmus ľudskej reči. - Zápisník slovenského jazykovedca, 4, 1985, č. 2, s. 5-7 (tézy prednášky konanej dňa 9. 10. 1984 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

142. Iskrivý polemik. Diderotove filozofické odkazy a state. [Diderot, D.: Filozofické dialógy a state. Prel. A. Vantuch. Bratislava 1985.] - In: Práca, 12. 4. 1985, s. 6 (ref.).

143. Kosiarzove Námorné bitky. [Kosiarz, E.: Námorné bitky. Prel. J. Caplák. 2. vyd. Bratislava 1984.] - In: Práca, 27. 3. 1985, s. 6 (ref.).

144. Žibritová, O.: Sociálna komunikácia. Bratislava 1984. - In: Jazykovedný časopis, 36, 1985, s. 187-188 (ref.).

145. Nová kniha o priekopníkoch vedy a techniky na Slovensku. [Barica, J.: Vede a národu. Malá encyklo-pédia priekopníkov slovenskej vedy a techniky. Bratislava 1984.] - In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 32, 1985/86, s. 62 (ref.).

146. Budagov, R. A.: Jazyk - reaľnosť - jazyk. Moskva 1983. - In: Jazykovedný časopis, 36, 1985, s. 65-67 (ref.).

147. Nový úvod do štúdia jazykovedy. [Erhart, A.: Úvod do jazykovědy. Praha 1984.] - In: Slovenská reč, 50, 1985, s. 56-58 (rec.).

148. Potebňans’ki čytanňa. Red. G. P. Jižakevič et al. Kyjiv 1982. - In: Slavica Slovaca, 20, 1985, s. 299-300 (ref.).

149. Ako vyslovovať názov mesta Los Angeles. - Kultúra slova, 19, 1985, s. 56-57. - Tamže: Názov Mount Everest a jeho výslovnosť (s. 170-171).

150. Slang. - Pyramída, 14, 1984/85, č. 165, s. 5265. - Tamže: Slavistika (č. 165, s. 5267). - Slovakistika (č. 165, s. 5278). - Slovanské jazyky (č. 165, s. 5279-5280). - Slovenský jazyk (č. 166, s. 5299). - Slovo (č. 166, s. 5303). - Spisovný jazyk (č. 168, s. 5345). - Staroslovienčina (č. 168, s. 5373).

151. Synonymá. - Pyramída, 15, 1985/86, č. 170, s. 5435. - Tamže: Syntax (č. 170, s. 5435). - Španielsko (č. 172, s. 5473-5481; autor časti o španielskom jazyku). - Štrukturalizmus (č. 172, s. 5494). - Štylistika (č. 172, s. 5498). - Švajčiarsko (č. 173, s. 5505-5508; autor časti o švajčiarskej nemčine). - Švédsko (č. 173, s. 5508-5514; autor časti o švédskom jazyku). - Taliansko (č. 173, s. 5525-5536; autor časti o talianskom jazyku). - Téma (č. 174, s. 5568).

152. Slovenské predložky. - Práca, 9. 9. 1985, s. 5.

153. Stanislav, Ján. - Pyramída, 14, 1984/85, č. 168, s. 5370. - Tamže: Ščerba, Lev Vladimirovič (č. 171, s. 5451).

1986

154. O jazykovej chybe. – In: Jazyková politika a jazyková kultúra. Materiály z vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach v Domove vedeckých pracovníkov SAV 17. – 19. apríla 1985. Venované XVII. zjazdu KSČ. Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave 1986, s. 209 – 213.

155. Stroje „hovoria“ už 250 rokov. – Vesmír, 65, 1986, s. 149 – 151.

156. Grodziński, E.: Językoznawcy i logicy o synonimach i synonimii. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985. – In: Jazykovedný časopis, 37, 1986, s. 192 – 195 (rec.).

157. Grepl, M. – Karlík, P.: Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Brno 1983. – In: Slavica Slovaca, 21, 1986, s. 85 – 88 (rec.).

158. Kořenský, J.: Konstrukce gramatiky ze sémantické báze. Praha 1984. – In: Slovenská reč, 51, 1986, s. 315 – 318 (rec.).

159. Serebrennikov, B. A.: O materialističeskom podchode k javlenijam jazyka. Moskva 1983. – In: Jazyko-vedný časopis, 37, 1986, s. 105 – 107 (rec.).

160. Správy z babylonskej veže. [Blažek, B.: Zprávy z babylónské věže. Praha 1984.] – In: Kultúra slova, 20, 1986, s. 183 – 185 (ref.).

161. Základy javiskovej reči. [Novotná-Hůrková, J. – Makovičková, H.: Základy jevištní mluvy 1. Praha 1983.] – In: Slovenská reč, 51, 1986, s. 374 – 377 (ref.).

162. O marxistickú jazykovedu. [K princípom marxistickej jazykovedy. Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21. – 23. novembra 1983). Red. J. Horecký. Bratislava 1985.] – In: Nové slovo, 28, 1986, č. 21, s. 16 (ref.).

163. Lichačov, D. S.: Poezija sadov. K semantike sadovoparkovych stilej. Leningrad 1984. – In: Revue sveto-vej literatúry, 1986, č. 5, s. 188 – 190 (rec.).

164. Terminológia. – Pyramída, 15, 1985/86, č. 175, s. 5579. – Tamže: Transkripcia (č. 177, s. 5646). – Tu-recko (č. 178, s. 5692 – 5696; autor časti o turečtine na s. 5696). – Ugrofínske jazyky (č. 179, s. 5722). – Ukrajin-ská SSR (č. 180, s. 5732; autor časti o ukrajinčine na s. 5734). – Umelé jazyky (č. 180, s. 5742). – Univerbizácia (č. 180, s. 5747). – Univerzálie (č. 180, s. 5747). – Uralské jazyky (č. 180, s. 5754).

165. Úzus. – Pyramída, 16, 1986/87, č. 181, s. 5777.

166. Trubeckoj, Nikolaj Sergejevič. – Pyramída, 15, 1985/86, s. 5675.

167. Dr. Ladislav Dvonč jubiluje. – Kultúra slova, 20, 1986, s. 314 – 315 (k 60. narodeninám). – Ďalší auto-rov jubilejný článok pri tej istej príležitosti: Jubileum jazykovedca. Pestrá paleta výskumných záujmov Ladislava Dvonča. – Práca, 24. 9. 1986, s. 6.

1987

168. K niektorým prozodickým vlastnostiam vo fungovaní medzinárodných etnických a plánových ja-zykov. – In: Problémy interlingvistiky. Zborník materiálov z interlingvistického seminára (Vysoké Tatry 20. – 22. mája 1987). Red. S. Košecký. Bratislava, Slovenský esperantský zväz a Český esperantský svaz v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV 1987, s. 71 – 77, esperantské res. s. 77 – 78.

169. Syntaktické výskumy v ZSSR. – Jazykovedný časopis, 38, 1987, s. 130 – 136, rus. res. s. 136.

170. Viktor Vladimirovič Vinogradov i istorija sintaxičeskich učenij. – Československá rusistika, 32, 1987, s. 32 – 34.

171. Moderná gramatika súčasnej poľštiny. – Jazykovedný časopis, 38, 1987, s. 151 – 171, rus. res. s. 171 (spoluautori J. Bosák, K. Buzássyová).

172. Poznámky k zvukovému stvárneniu hier Stanislava Štepku Jááánošííík a Človečina. – Kultúra slova, 21, 1987, s. 87 – 90. – Znovu publikované pod rovnakým názvom: In: Bulletin č. 7 – tematický bulletin Rado-šinského naivného divadla na tému Jazyk a reč RND. Red. M. Benkovič. Bratislava, Park kultúry a od¬dychu v Bratislave [1987], s. [30 – 33].

173. Prozodiaj ecoj en la funkciado de la internaciaj etnaj kaj planaj lingvoj. [Prozodické vlastnosti vo fungovaní medzinárodných etnických a plánových jazykov.] – In: Interlingvistika seminario de SEA kaj CEA. Tezaro, suplemento. Altaj Tatroj 1987-05-20/24. (Paralelné slov. znenie: Interlingvistický seminár SEZ a ČES. Súbor téz, dodatok. Vysoké Tatry.), s. 4 (esperantské znenie), 10 (slovenské znenie).

174. Conversation and Empathy. – In: Abstracts der Sektionvoträge und Rundtischgespräche. XIV. Interna-tionaler Linguistenkongress. Berlin, 10 – 15. August 1987. Organisiert unter der Schirmherrschaft des CIPL. He¬rausgeberkomitee, Berlin, Mai, 1987 (paralelné angl. znenie), s. 112.

175. Funkcia jazyka v spoločnosti. [Tumaňanová, E. G.: Jazyk kak sistema sociolingvističeskich sistem. Moskva 1985.] – In: Otázky žurnalistiky, 30, 1987, č. 4, s. 51 – 53 (ref.).

176. Lingvistické etudy Milky Ivićovej. [Ivićová, M.: Lingvistički ogledi. Beograd 1984.] – In: Slavica Slova-ca, 22, 1987, s. 87 – 89 (ref.).

177. Kniha o reči emócií vo svete zvierat. [Morozov, V. P.: „Rozhovor“ zvierat. Bratislava 1986.] – In: Kultú-ra slova, 21, 1987, s. 206 – 207 (rec.).

178. Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. Red. J. Tibenský. Bratislava 1986. – In: Nové slovo, 29, 1987, č. 4, s. 12 (ref.).

179. Kultúra slova na javisku a na filmovom plátne. [Kuľtura reči na scene i na ekrane. Red. L. I. Skvorcov – L. N. Kuznecov. Moskva 1986.] – In: Kultúra slova, 21, 1987, s. 314 – 316 (ref.).

180. Autorský register časopisu Slovenská reč. [Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenská reč, 1, 1932/33 – 50, 1985. Bratislava 1986.] – In: Kultúra slova, 21, 1987, s. 384 – 385 (rec.).

181. Dva protikladné významové odtienky adjektíva predčasný. – Kultúra slova, 21, 1987, s. 178 – 179.

182. O slovách typu watergate. – Nedeľná Pravda, 20, 1987, č. 27, s. 7.

183. Štrukturalista bez štruktúr. Foucaultove Slová a veci v slovenčine. [Foucault, M.: Slová a veci. Prel. M. Marcelli – M. Marcelliová. Bratislava 1987.] – In: Práca, 1. 12. 1987, s. 6 (ref.).

184. IV Vinogradovskije čtenija. – Slavica Slovaca, 22, 1987, s. 99 – 100 (správa o 4. konferencii venovanej pamiatke a tvorbe V. V. Vinogradova, ktorá sa konala 11. 2. 1986 v Prahe; spoluautor P. Ďurčo).

185. Zámená. – Pyramída, 16, 1986/87, č. 189, s. 6018 – 6019. – Tamže: Zápor (č. 189, s. 6029). – Znak (č. 191, s. 6095 (spoluautor). – Žargón (č. 192, s. 6123).

1988

186. Verba dandi et accipiendi in Slovak as a Lexical Semantic Group. – In: The Prague Bulletin in Mathematical Linguistics. 49. Red. E. Hajičová. Praha, Univerzita Karlova 1988, s. 45 – 64.

187. Lingvistika ako smerovacia veda. – In: Funkční lingvistika a dialektika. (Linguistica. XVII/1.) Red. J. Nekvapil – O. Šoltys. Praha, Ústav pro jazyk český 1988, s. 97 – 105.

188. Leonardo da Vinci o ľudskom hlase a hovorení. – Vesmír, 67, 1988, s. 24 – 26.

189. O niektorých problémoch slovenskej ortoepie. – Slovenská reč, 53, 1988, s. 100 – 108.

190. O multiverbizačných procesoch v spisovnej slovenčine. – Slovenská reč, 53, 1988, s. 337 – 348.

191. K niektorým postulátom marxistickej jazykovedy. – Zápisník slovenského jazykovedca, 7, 1988, č. 4, s. 1 – 4 (tézy prednášky konanej dňa 31. 5. 1988 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

192. National and Cultural Peculiarities of the Linguistic Interaction of Nations of the USSR – Nacionaľno-kuľturnaja specifika rečevogo obščenija narodov SSSR. Red. G. Tarasov. Moskva 1984. – In: Asian and African Studies, 1988, s. 275 – 277 (rec.).

193. Spivak, D. L.: Lingvistika izmennych sostojanij soznanija. Leningrad 1986. – In: Jazykovedný časopis, 39, 1988, s. 105 – 107 (ref.).

194. Štícha, F.: Utváření a hierarchizace struktury větného znaku. Praha 1984. – In: Jazykovedný časopis, 39, 1988, s. 93 – 97 (rec.).

195. Sgall, P. – Hajičová, E. – Panevová, J.: The Neaning of Sentence in its Semantic and Pragmatic As-pects. Praha 1986. – In: Jazykovedný časopis, 39, 1988, s. 194 – 196 (ref.).

196. Druhý zväzok Základov javiskovej reči. [Hůrková-Novotná, J. – Makovičková, H.: Základy jevištní mluvy. 2. Praha 1988.] – In: Slovenská reč, 53, 1988, s. 310 – 311 (ref.).

197. Grepl, M. – Karlík, P.: Skladba spisovné češtiny. Praha 1986. – In: Jazykovedný časopis, 39, 1988, s. 199 – 202 (rec.).

198. Populárne o medzinárodných slovách. [Tomin, J.: Čo neviete o medzinárodných slovách. Bratislava 1987.] – In: Kultúra slova, 22, 1988, s. 93 – 95 (rec.).

199. Enzyklopädie der Sprachwissentschaft erscheint. – Meridiane, 12 – 13, 1988, s. 20 – 21 (rovnako v angl., rus., fr. a špan. znení v príslušných jazykových mutáciách časopisu).

200. Slovenskí jazykovedci v polstoročnej panoráme. [Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925 – 1975). Martin 1987.] – In: Nové slovo, 30, 1988, č. 17, s. 17 (ref.).

201. Prečo máme kontrašpionáž, kontrapunkt, ale kontroverziu? – In: Pisárčiková, M. a kol.: Jazyková porad-ňa odpovedá. Red. M. Pisárčiková. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988, s. 146. – Tamže: Nemalo by sa písať slovo guláš s mäkkým ľ? (s. 195). – Čím sa odlišuje skalolezectvo od horolezectva? (s. 222 – 223). – Znovu publikované: Prečo máme kontrašpionáž, kontrapunkt, ale kontroverziu? – Práca, 3. 4. 1989, s. 5.

202. Jazykoveda a lingvistika. – Kultúra slova, 22, 1988, s. 24 – 26.

203. Gramotnyj nie je vždy gramotný. – Ruštinár, 23 (36), 1988, č. 8, s. 14 – 15.

204. Z kroniky Akadémie. – Správy Slovenskej akadémie vied, 24, 1988, č. 10, s. 47 – 57 (informácia o kon-ferencii Dynamické tendencie v jazykovej komunikácii, konanej v dňoch 23. – 25. 5. 1988 v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach).

205. Stanislav Petřík odišiel pred 50. rokmi. – Slavica Slovaca, 23, 1988, s. 93.

206. Cenný prínos do jazykovedy. – Práca, 14. 10. 1988, s. 6 (k 10. výročiu úmrtia M. Urbančoka).

1989

207. Medzi slovesom a vetou. Problémy slovenskej konverzie. 1. vyd. Bratislava, Veda 1989. 128 s.

Ref.: 1. Dudok, M.: Nové v slovenskej jazykovede, – Nový život (Nový Sad, Juhoslávia), 42, 1990, s. 198 – 203 (aj o publikáciách: 1. Kačala, J.: Sloveso a sémantická štruktúra vety. Bratislava 1989. – 2. Horecký, J. – Buzássyová, K. – Bosák, J. a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava 1989). – 2. Dolník, J.: Jazykovedný časopis, 41, 1990, s. 95 – 97. – 3. Šimková, M.: Meždu glagolom i predloženijem. – referativnyj žurnal. Obščestvennyje nauki za rubežom. – Jazykovedenije, 1991, č. 2, s. 116 – 119. – 4. Gešev, V.: Săpostavitel-no ezikoznanie – Contrastive Linguistics, 19, 1994, č. 1, s. 86 – 91.

208. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Veda 1989. 440 s. (člen autorské-ho kolektívu).

Ref.: Baltovová, J.: Săpostavitelno ezikoznanie, 1989, č. 1, s. 90 – 93. – 2. Dudok, M.: Nové v slovenskej jazy-kovede. – Nový život (Nový Sad, Juhoslovanská zväzová republika), 42, 1990, s. 198 – 200 (aj o publikáciách: 1. Kačala, J.: Sloveso a sémantická štruktúra vety. Bratislava 1989. – 2. Ondrejovič, S.: Medzi slovesom a vetou. Brati-slava 1989). – 3. Jordanovová, E.: Bălgarski ezik, 40, 1990, s. 380 – 381. – 4. Moško, G.: O opise dynamiky slovnej zásoby. – Slovenský jazyk a literatúra v škole, 37, 1990/91, s. 26 – 28. – 5. Straková, V.: Slavia, 59, 1990, s. 436 – 438. – 6. Šimková, M.: Slovná zásoba slovenčiny pod „synchrónno-dynamickým“ drobnohľadom. – Kultúra slova, 24, 1990, s. 250 – 253. – 7. Brabcová, R.: Zbornik Matice srpske za slavistiku, 40, 1991, s. 211 – 212. – 8. Flegl, V.: O slovní zásobě slovenštiny. – Český jazyk a literatura, 41, 1990/91, s. 155 – 156. – 9. Ruščák, F.: Dynamika v dynamike. – Romboid, 26, 1991, č. 7, s. 64 – 66. – 10. Heinischová, R.: Ohnheiserová, I.: Kritikon Litterarum, 19, 1992, s. 50 – 53. – 11. Martincová, O. – Vlková, V.: Slovo a slovesnost, 53, 1992, s. 224 – 230. – 12. Neščimenková, G. P.: Voprosy jazykoznanija, 1992, č. 6, s. 146 – 150. – 13. Kowaliková, K.: In: Wokól słownika współczesnego języka polskiego. 3. Zakres selekcji i informacji. Red. W. Lubaś – F. Sowa. Kraków, Instytut języka polskiego PAN 1993, s. 113 – 19. – 14. Slančová, D. – Sokolová, M.: Slovenská reč, 58, 1993, s. 180 – 185. – 15. Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik – International Yearbook of European Sociolinguistics – Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne. 7. Mehrsprachigkeitskonzepte in den Schulen Europas. Multilingual Concepts on the Schools of Europe. Conceptions plurilingues dans l’enseignement européen. Red. M. Ammon – K. J. Mattheier – P. H. Nelde. Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1993, s. 259, 261.

209. On Some Cases of Structural-Semantic Shifts in the Group of Verba Dandi et Accipiendi. – In: Recueil linguistique de Bratislava. 9. Dynamic Tendencies in the Development of Language. Red. K. Buzás-syová. Bratislava, Veda 1989, s. 84 – 87.

210. Empatia vo vete a v texte. – In: Textika a štylistika. Zborník príspevkov z celoštátnej štylistickej kon-ferencie. Bratislava 29. – 31. 1. 1986. Red. J. Mistrík. Bratislava, Univerzita Komenského 1989, s. 59 – 65.

211. Z česko-slovenskej prozodickej problematiky. – In: Slavica Pragensia. 30. (Acta Universitatis Ca-rolinae. 1987. Philologica. 4 – 5.) Red. V. Budovičová. Praha, Univerzita Karlova 1989, s. 159 – 164, čes. res. s. 283, rus. res. s. 287, nem. res. s. 292, fr. res. s. 296.

212. Jednočlenné vety slovesné a slovesno-menné v spisovnej slovenčine. – In: Studia Academica Slova-ca. 18. Prednášky XXV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1989, s. 363 – 388.

213. Gramatická syntéza súčasnej češtiny. – Jazykovedný časopis, 40, 1989, s. 134 – 164, rus. res. s. 164 (spoluautori J. Sabol, J. Furdík, M. Darovec).

214. Slovenčina na križovatkách času. – Slovensko, 13, 1989, č. 9, s. 14 – 15.

215. Slovenskí jazykovedci v polstoročnej panoráme. [Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925 – 1975). Martin 1987.] – In: Bibliografický zborník 1989. Red. M. Kovačka. Martin, Matica slovenská 1989, s. 175 – 178 (rec.).

216. O výslovnosti a pravopise slov anjel a evanjelik. – Slovenská reč, 54, 1989, s. 191 – 192. – Tamže: Par-fum – parfém – parfuméria (s. 318 – 320).

217.

218. S neutíchajúcou energiou. K jubileu jazykovedca Gejzu Horáka. – Ľud, 25. 2. 1989, s. 4 (k 70. narode-ninám G. Horáka).

219. Dielo profesora Jozefa Ružičku uzavreté. – Slovo a slovesnost, 50, 1989, s. 340 – 341. – Ďalší autorov článok o úmrtí J. Ružičku: Uzavreté dielo jazykovedca. – Nové slovo, 31, 1989, č. 14, s. 16.

220. Jubileum slovakistu. K sedemdesiatke Konštantína Palkoviča. – Ľud, 11. 10. 1989, s. 4.

1990

221. Vzťah vedomého a spontánneho vo vývine prirodzených jazykov. – In: Problémy interlingvistiky. 2. Zborník materiálov z interlingvistického seminára (Bratislava 29. – 31. 3. 1990). Red. S. Košecký. Poprad – Bratislava, Slovenský esperantský zväz a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 26 – 31, espe-rant. res. s. 31 – 32.

222. Slovenské národné divadlo v sociolingvistickom pohľade. – In: Studia Academica Slovaca. 19. Prednášky XXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1990, s. 241 – 256.

223. Wolfgang von Kempelen a jeho hovoriaci stroj. – In: Wolfgang von Kempelen: Mechanizmus ľud-skej reči spolu s opisom hovoriaceho stroja. Prel. S. Ondrejovič – P. Ďurčo. Bratislava, Tatran 1990, s. 7 – 20.

224. Výraz parfum/parfém a sociolingvistický výskum. – Slovenská reč, 55, 1990, s. 304 – 308.

225. Iz izučenija jazykovych ustanovok akterov. – In: Problems of Sociolinguistics. 1. Red. L. Yordano-va. Sofia, Institut of Bulgarian Language of Bulgarian Academy of Sciences – Sociolinguistic Research Commitee of Bulgarian Sociological Association 1990, s. 254 – 260.

226. The Principle of Complementarity and Linguistics. – In: LP ’90. Abstracts of Papers. Prague – August 27 – 31 1990, s. 26.

227. Budagov, R. A.: Portrety jazykovedov 19 – 20 vv. Iz istorii lingvističeskich učenij. Moskva 1988. – In: Jazykovedný časopis, 41, 1990, s. 104 – 106 (rec.).

228. Prvé kompletné vydanie. Vyšla Valaská škola mravov stodola. [Gavlovič, H.: Valaská škola mravov sto-dola. Ed. G. Gáfriková. Bratislava 1990.] – In: Práca, 4. 5. 1990, s. 6 (ref.).

229. 2. medzinárodná škola sociolingvistiky. – Jazykovedný časopis, 41, 1990, s. 110 – 112 (správa o poduja-tí konanom v dňoch 28. 9. – 2. 10. 1989 na Slnečnom pobreží v Bulharsku).

230. Životné jubileum profesora Jána Horeckého. – Slovenská reč, 55, 1990, s. 42 – 45 (k 70. narodeninám).

231. Boris Aleksandrovič Serebrennikov (1915 – 1989). – Jazykovedný časopis, 41, 1990, s. 204 – 205.

232. Mystifikátor, či génius. Tajomná osobnosť Wolfganga von Kempelena. – Práca, 3. 11. 1990, s. 6 (rozho-vor E. Borčina so S. Ondrejovičom).

1991

233. K sociolingvistike na Slovensku. – In: Studia Academica Slovaca. 20. Prednášky XXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1991, s. 177 – 191.

234. Bratislava versus stredné Slovensko I (sociolingvistický pohľad). – In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. Komunikáty z vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 3. – 5. septembra 1991. 2. diel. Red. P. Odaloš – V. Patráš. Banská Bystrica, Pedagogická fakulta 1991, s. 226 – 232, angl. res. s. 299.

235. The Principle of Complementarity and Linguistics. – In: Proceedings of LP ’90. Linguistics and Phonetics. Prospects and Aplications. 1. Red. B. Palek – P. Janota. Prague, Charles University Press 1991, s. 71 – 76.

236. Văprosat za dominantata na izrečieneto i na principat na dopolnitelnostta. – Bălgarski ezik, 46, 1991, s. 523 – 527.

237. Slovenský jazyk a sociolingvistika. – Zápisník slovenského jazykovedca, 10, 1991, č. 1 – 2, s. 38 – 39 (tézy prednášky konanej dňa 26. 3. 1991 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bys-trici).

238. Jazyk i ličnosť. Red. R. M. Šmelev. Moskva 1989. – In: Jazykovedný časopis, 42, 1991, s. 147 – 150 (ref.).

239. Palek, B.: Základy obecné jazykovědy. Praha 1989. – In: Jazykovedný časopis, 42, 1991, s. 77 – 79 (rec.).

240. Akamatsu, T.: The Theory of Neutralization and the Archiphoneme in Functional Phonology. Amster-dam – Philadelphia 1989. – In: Jazykovedný časopis, 42, 1991, s. 142 – 144 (rec.).

241. Novoje v zarubežnoj lingvistike. 20. Teorija literaturnogo jazyka v rabotach učonych ČSSR. Red. N. A. Kondrašov. Moskva 1988. – In: Slovenská reč, 56, 1991, s. 244 – 247 (rec.).

242. Nový medzinárodný časopis pre európsku sociolingvistiku. [Sociolinguistica, 1, 1987 – 4, 1990.] – In: Jazykovedný časopis, 42, 1991, s. 153 – 154 (ref.).

243 Damjanović, S.: Opširnost bez površnosti. Potsjetnik na život i djelo Vavroslava Jagića. Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske 1988. – In: Slavica Slovaca, 26, 1991, s. 263 (ref.).

244. Ethnopsycholinguistics (Etnopsicholingvistika). Red. I. A. Sorokin. Moskva 1986. – Asian and African Studies, 26, 1991, s. 227 – 228 (ref.).

245. Historický slovník slovenského jazyka. 1. (A – K) Red. M. Majtán et al. Bratislava 1991. – In: Knižná revue, 1, 1991, č. 12, s. 1 (ref.).

246. Wolfgang von Kempelen a pes. – Kynologická revue, 2, 1991, s. 87 – 88.

247. Stretol som sponzora. – Slovenské národné noviny, 2 (6), 1991, č. 49, s. 12 (o stretnutí so Š. Lankom).

1992

248. Wolfgang von Kempelen and His Speaking Machine. – Human Affairs, 2, 1992, s. 161 – 171.

249. Regimewechsel, Medien und Semantik. Am Beispiel der Slowakei. – In: Regimewechsel. Demokra-tisierung und politische Kultur in Ost-Mitteleuropa. Red. P. Gerlich – F. Plasser – P. A. Ulram. Wien – Köln – Graz, Böhlau Verlag 1992, s. 374 – 389 (spoluautorka E. Nemcová).

250. Franz Miklosich a jeho koncepcia bezsubjektových viet. – In: Miklošičev zbornik. Mednarodni simpo-zij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991. Red. J. Toporišič. Ljubljana – Maribor, Slovenska akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani – Univerza v Ljubljani – Univerza v Mariboru 1992, s. 247 – 253, slovin. res. s. 254.

251. Nikolai Sergejevič Trubetzkoy und der slowakische Strukturalismus. – In: Československý štruk-turalizmus a viedenský scientizmus – Czecho-Slovak Strukturalism and Scientism of Vienna – Tschecho-slowakische Strukturalismus and Wiener Szientismus. Red. J. Bakoš – P. Michalovič. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1992, s. 55 – 65, slov. res. s. 65.

252. Nikolaj Sergejevič Trubeckoj – klasik modernej jazykovedy. – Jazykovedný časopis, 43, 1992, s. 56 – 64, nem. res. s. 64.

253. K jazykovej situácii na Slovensku. – In: Studia Academica Slovaca. 21. Prednášky XXVIII. letné-ho seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1992, s. 104 – 110.

254. Die Beziehung zwischen der Deskription und Präskription der orthoepischen Norm. – In: Writings vs. Speaking: Text, Discours, Communication. Prague, 14 – 16 October 1992, s. 94.

255. Slovenčina medzi najdôležitejšími jazykmi sveta. [The Word’s Major Languages. Red. B. Comrie. London – Sydney 1989.] – In: Slovenská reč, 57, 1992, s. 180 – 182 (rec.).

256. Sabol, J.: Syntetická fonologická teória. Bratislava 1989. – In: Slovo a slovesnost, 53, 1992, s. 149 – 152 (rec.).

257. Pramene k dejinám slovenčiny. Red. M. Majtán – J. Skladaná. Bratislava 1992. – In: Knižná revue, 17. 6. 1992, s. 1 (ref.).

258. Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 1990. Czecho-Slovakia. – In: Sociolinguis-tics. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik. 6. Nationalspracheintstehung in Ost-Europa. (Para-lelný angl. a fr. názov.) Red. U. Ammon – K. J. Mattheiner – P. H. Nelde. Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1992, s. 218 – 219 (spoluautor J. Nekvapil).

259. ...slovenčina je moderný jazyk aj medzi hviezdami ... Rozhovor s PhDr. Slavom Ondrejovičom o jazykove-de a príbuzných fajnovostiach. – Knižná revue, 2, 1992, č. 5, s. 12 (rozhovor A. Halvoníka so S. Ondrejovičom).

1993

260. Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík s kolektívom autorov. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1993. 520 s. (člen kolektívu autorov, autor 294 hesiel).

Ref.: 1. Dvonč, L.: Nedeľná Pravda, 2, 1993, č. 38, s. 6. – 2. Gašinec, E.: Všetko o jazyku a štýle pre sloven-činárov a jazykárov. – Slovenský jazyk a literatúra v škole, 40, 1993/94, s. 125 – 127. – 3. Jarošová, A.: Knižná revue, 3, 1993, č. 17, s. 1. – 4. Ondruš, Š.: Encyklopédia jazykovedy. Dielo vyše šesťdesiatich slovenských a čes-kých lingvistov. – Slovenská Republika, 16. 10. 1993, s. 10. – 5. Škvareninová, O.: Učiteľské noviny, 43, 1993, č. 33, s. 12. – 6. Bartáková, J.: In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A. 42. Red. I. Pospíšil. Brno, Masarykova univerzita – Filozofická fakulta 1994, s. 135 – 136. – 7. Dolník, J.: Jazykovedný časopis, 45, 1994, s. 58 – 60. – 8. Dubníček, J.: Najpodrobnejšie o slovenčine. – Práca, 24. 2. 1994, s. 5. – 9. Chmelík, A.: Na okraj recenzie Encyklopédie jazykovedy. – Slovenský jazyk a literatúra v škole, 41, 1994/95, s. 121 (k J. Dubníčkovi). – 10. Uhlár, V.: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 2, s. 5. – 11. Králik, Ľ.: Slavica Slovaca, 30, 1995, s. 71 – 73.

261. Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava, Goldpress 1993. 823 s. (autor 101 hesiel z ja¬zykovedy).

262. Minderheiten und Kontaktsprachen in der Slowakischen Republik. Ein Enzyklopädischer Über-blick. 1. vyd. Bielefeld, Zentrum für interdisziplinäre Forschuung der Universität Bielefeld 1993. 24 s.

Ref.: Jordanovová, Ľ.: Sociolingvistika/Sociolinguistik, 1, 1994, s. 223 – 224.

263. „Wir sind froh und glücklich, das wir hier keine Minderheiten haben“. Zur Abgrenzung ethni¬scher Identität in der interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld 1993. 30 s.

264. Basic Information on Sociolinguistics in Ex-Czechoslovakia. – In: Sociolinguistics. Inter¬na¬tionales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik. 7. Mehrsprachigkeitskonzepte in den Schulen Europas. 7. (paralelný angl. a fr. názov). Red. U. Ammon – K. Mattheier – P. H. Nelde. Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1993, s. 257 – 262 (spoluautor J. Nekvapil).

265. Korene jazyka a reči. – In: Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík a kol. Bratislava, Veda 1993, s. 7 – 19 (spoluautor V. Krupa).

266. Contact Languages and Minorities in the Slovak Republic. – Human Affairs, 3, 1993, s. 162 – 196.

267. Zabudnutá menšina. – Pohľady. Zeitschrift der Slowaken in Österreich, 8, 1993, č. 3, s. 3.

268. Z výskumu Slovákov v Dolnom Rakúsku. – Zápisník slovenského jazykovedca, 12, 1993, s. 28 (tézy prednášky konanej dňa 9. 11. 1993 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

269. Nový český jazykovedný časopis. [Čeština doma i ve světe.] – In: Kultúra slova, 27, 1993, s. 314 – 315 (ref.).

270. Sympózium o štandarde a subštandarde v jazykoch južnej a východnej Európy. – Jazykovedný časopis, 44, 1993, s. 155 – 156 (správa o sympóziu, ktoré sa konalo v dňoch 12. – 16. 10. 1992 v Berlíne).

271. Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 1991. Czecho-Slovakia. – In: Sociolinguis-tics. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik. 7. Mehrsprachigkeitskonzepte in den Schulen Euro-pas. 7. (paralelný angl. a franc. názov). Red. U. Ammon – K. Mattheier – P. H. Nelde. Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1993, s. 297 – 299 (spoluautor J. Nekvapil).

272. Slovenčina – melodický jazyk. – Slovenské národné noviny, 4 (8), 1993, č. 15, s. 13 (rozhovor S. On-drejoviča s R. Seyfertom).

1994

273. Die Einstellungen zur Schrifsprachlichkeit und Nichtschriftsprachlichkeit in der slowakischen Sprachsituation. – In: Sprachlicher Standard und Substandard in Südosteuropa und Osteuropa. Beiträge zum Symposion zum 12 – 16 Oktober 1992 in Berlin. Red. N. Reiter – U. Hinrichs – J. van Leewen-Tur¬nov¬cová. Berlin, Wiesbaden, Harasowitz Verlag 1994, s. 238 – 245.

274. Slovaki i Čechi. Slovackij jazyk i češskij jazyk. (Etnosignifikativnyj, kuľturologičeskij, psicholo-gičeskij i sociolingvističeskij aspekty otnošenij dvuch nacij i ich jazykov.) – In: Jazyk – Kuľtura – Et-nos. Moskva, Nauka 1994, s. 113 – 130 (spoluautorka K. Buzássyová).

Ref.: Krupa, V.: Jazykovedný časopis, 48, 1997, s. 56 – 58.

275. Sociolingvistika a jazyková kultúra. Tézy. – In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Budme-rice 27. – 29. októbra 1994 (konferenčné materiály). Red. J. Doruľa. Bratislava – Martin, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Matica slovenská 1994, s. 12 – 14.

276. Sociolingvistické ašpirácie slovenskej jazykovedy. – Slovenské pohľady, 114, 1994, č. 4, s. 127 – 130.

277. Ďurovič, Ľubomír. – In: Slovakia and the Slovaks. A Concise Encyclopedia. Red. M. Strhan – D. P. Daniel. Bratislava, Encyclopedical Institute of Slovak Academy of Sciences – Goldpress 1994, s. 159. – Tamže: Dvonč Ladislav (s. 158 – 159).

278. Slovenčina pre svetobežníkov. [Nolan, J.: Slowakisch für Globetrotter. Bielefeld 1993.] – In: Slovenská reč, 59, 1994, s. 185 – 186 (ref.).

279. 4. medzinárodná sociolingvistická konferencia v Sofii. – Jazykovedný časopis, 45, 1994, s. 74 (správa o konferencii konanej v dňoch 10. – 12. 9. 1993 v Sofii).

280. Dr. Gejza Horák sedemdesiatpäťročný. – Slovenská reč, 59, 1994, s. 117 – 119.

281. Konštantín Palkovič. – Slovenské národné noviny, 5 (9), 1994, č. 10, s. 4.

282. Konštantín Palkovič jubilujúci. – Slovenská reč, 59, 1994, s. 283 – 285 (k 75. narodeninám).

283. Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 1992. Slovakia. – In: Sociolinguis-tics. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik. 8. English only? in Europa (paralelný angl. a fr. názov.). Red. U. Ammon – K. J. Mattheier – P. H. Nelde. Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1994, s. 207 – 208.

1995

284. Zur Abgrenzung ethnischer Identität in der Kommunikation. – In: Nationale Selbst- und Frem-dbilder im Gespräch. Kommunikative Prozesse nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Sys-temwandel in Ostmitteleuropa. Red. M. Czyžewski – E. Gülich – H. Hausendorf – M. Kastner. Opladen, Westdeutscher Verlag 1995, s. 232 – 235.

285. The Forgotten Slovak Minority in Austria. – In: Language, Minority, Migration. Red. S. Gustav-sson – H. Rumblom. Uppsala, Uppsala University, Centre for Multiethnic Research 1995, s. 111 – 118.

286. Jazyk „totalitný“ a „posttotalitný“ (na materiáli slovenskej tlače po roku 1989). – In: Mova tota-lytarnoho suspyľstva. Red. G. Javorska. Kyjiv, Instytut movoznavstva – Instytut ukrajinskoji movy 1995, s. 76 – 83.

287. Kăm charakteristikata na ezikovata situacija v Slovakija. Opozicijata Bratislava – sredna Slova-kija. – In: Language Unity and Diversity. Red. T. Šamraj. Sofia, Abagar 1995, s. 111 – 124.

288. K „zabytomu“ slovackomu meňšinstvu v Nižnej Avstrii. – In: Sociolinguistics and Communica-tion. Problems of Sociolinguistics. 4. Red. M. Videnov – A. Angelov – P. Satirov. Sofia, Meždunarodno sociolingvistično družestvo 1995, s. 55 – 58, angl. res. s. 292.

289. Sociolingvistické aspekty jazykovedného výskumu na Slovensku. – In: Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. (Sociolinguistica Slovaca. 1.) Red. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava, Veda 1995, s. 9 – 13, angl. res. s. 227.

290. Z výskumu jazykových postojov v oblasti dramatických umení. – In: Sociolingvistické aspekty vý-skumu súčasnej slovenčiny. (Sociolinguistica Slovaca. 1.) Red. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava, Veda 1995, s. 74 – 91, angl. res. s. 229.

291. Sociolingvistika a jazyková kultúra. – In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Materiály z kon¬ferencie konanej v Budmericiach 27. – 29. októbra 1994. Red. M. Považaj. Bratislava, Veda 1995, s. 35 – 45.

292. K niektorým aspektom kodifikácie rómskeho jazyka. – In: Rómsky jazyk v Slovenskej republike. Red. J. Prokop. Bratislava 1995, s. 48 – 51, angl. res. s. 51.

293. 140. Jazyk a mýtus. – Korene (Praha), 3, 1995, č. 9, s. 8.

294. Predslov. – In: Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Red. S. Ondrejovič – M. Šim-ková. Bratislava, Veda 1995, s. 7 – 8.

295. Metamorfózy sociolingvistického výskumu na Slovensku. – Zápisník slovenského jazykovedca, 14, 1995, s. 8 – 9.

296. Z výskumov jazykovej situácie na južnom Slovensku. – Zápisník slovenského jazykovedca, 14, 1995, s. 18 – 19.

297. Perspektívy slovenskej sociolingvistiky. – Zápisník slovenského jazykovedca, 14, 1995, s. 35 – 36 (tézy prednášky konanej dňa 26. 5. 1995 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Nitre).

298. Slovenská sociolingvistika 5 rokov po. – Zápisník slovenského jazykovedca, 14, 1995, s. 34 (tézy pred-nášky konanej dňa 7. 6. 1995 v Banskej Bystrici).

299. Hrvati u Slovačkoj sa sociolingvističkoga gledišta – Chorváti na Slovensku v sociolingvistickom po-hľade (paralelné chorv. a slov. znenie). – In: Prvi hrvatski slavistički kongres (sbornik sažetska i nacrtaka). Red. S. Damjanović – K. Nemec. Zagreb, Hrvatsko filološko društvo 1995, s. 23 – 24.

300. Omdal, H.: Med spra˙ket pa˙ flettelot. Spra˙kvatiasjon og spra˙kstrategier blant setesdøler i Kristianssand. Uppsala 1994. – In: Jazykovedný časopis, 46, 1995, s. 143 – 144 (rec.).

301. Horák, G.: Slovesné kategórie osoby, času, spôsobu a ich využitie. Bratislava 1993. – Jazykovedný ča-sopis, 46, 1995, s. 46 – 48 (rec.).

302. Zborník o dialógu. [Dialóg a dialogickosť v politike, spoločnosti, filozofii a kultúre. Red. P. Michalovič – J. Bakoš. Bratislava 1994.] – In: Jazykovedný časopis, 46, 1995, s. 126 – 128 (rec.).

303. Hammerová, L. B. – Ripka, I.: Speech of American Slovaks – Jazykové prejavy amerických Slovákov. Bratislava 1994. – In: Jazykovedný časopis, 46, 1995, s. 123 – 126 (rec.).

304. Monografia o prízvuku v spisovnej slovenčine. [Sabol, J. – Zimmermann, J.: Komunikačný štatút prí-zvuku v spisovnej slovenčine. Prešov 1994.] – In: Slovenská reč, 60, 1995, s. 331 – 332 (ref.).

305. Zborník o Slovákoch v Maďarsku. [Slováci v Maďarsku. Zost. E. Balážová – G. Grácová. Bratislava 1994.] – In: Slovenská reč, 60, 1995, s. 334 – 336 (ref.).

306. Príručka o výslovnosti v desiatich európskych jazykoch. [Kučera, L.: Výslovnosť desiatich európskych jazykov. Košice 1995.] – In: Kultúra slova, 29, 1995, s. 233 – 237 (rec.).

307. Bulharská encyklopédia sociolingvistiky. [Malka enciklopedija po sociolingvistika. Pleven 1994.] – In: Slovenská reč, 60, 1995, s. 336 – 338 (ref.).

308. Nový sociolingvistický časopis v Bulharsku. [Sociolingvistika/Sociolinguistics. Red. T. Šamrajová. So-fija.] – In: Jazykovedný časopis, 46, 1995, s. 146 – 147 (ref.).

309. Dva bohemizmy z éteru. – Kultúra slova, 29, 1995, s. 92 – 93.

310. Ezoterické bohemizmy. – Nedeľná Pravda – magazín, 4, 1995, č. 13, s. 19. – Tamže: Bonaqua a iné akvy (č. 50, s. 19).

311. Konferencia Jednota a rozmanitosť slovanských jazykov v Sofii. – Slavica Slovaca, 30, 1995, s. 87 – 89 (správa o konferencii konanej v dňoch 27. – 29. 5. 1994 v Sofii).

312. Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 1993. Slovakia. – In: Sociolinguis-tics. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik. 9. Red. U. Ammon – K. J. Mattheier – P. H. Nelde. Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1995, s. 222 – 223.

1996

313. Jazyková ekológia a ekológia lingvistiky. – Jazykovedný časopis, 47, 1996, s. 3 – 23, angl. res. s. 24.

314. Jazyk „totalitný“ a „posttotalitný“. – In: Ezikat na totalitarnoto i posttotalitarnoto obščestvo. So-fia, Izdatelstvo Prochazka i Kačarmazov 1996, s. 19 – 24.

315. Z výskumu jazykovej situácie na južnom Slovensku. – In: Sociolingvistika a areálová lingvistika. Sociolinguistica Slovaca. 2. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1996, s. 141 – 147.

316. Z výskumu Slovákov a slovenčiny v Dolnom Rakúsku. – In: Studia Academica Slovaca. 25. Pred-nášky XXXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1996, s. 153 – 159.

317. Jernej Kopitar a slovenčina. – In: Kopitarjev zborník. Mednarodni simpozij v Ljubljani 29. junij do 1. julij 1994. Jernej Kopitar in njegova doba (simpozij ob stopedesetletnici njegova smrti). Red. J. Topo-rišič. Ljubljana, Filosofska fakulteta 1996, s. 369 – 375, slovin. a angl. res. s. 369, 375.

318. Metamorfózy sociolingvistického výskumu na Slovensku. – In: Sociolingvistika a areálová lingvis-tika. Sociolinguistica Slovaca. 2. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1996, s. 11 – 17.

319. Prípad Polivanov. – Literárny týždenník, 9, 1996, č. 17, s. 3.

320. Pulské impresie. – Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 4 + 112, č. 10, s. 115 – 120.

321. O jednom malom vokáňovom mýte. – Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 4 + 112, 1996, č. 10, s. 7 – 9.

322. O sliepke s odstrihnutými krídlami. – Literárny týždenník, 9, 1996, č. 39, s. 11 (k príspevku Z. Szatmá-ryovej Z hlúpeho jazyka pochádzajú mnohé nepríjemnosti).

323. Rýchle čítanie – mnoho nedorozumení. – Literárny týždenník, 9, 1996, č. 44, s. 5 (odpoveď Z. Szatmá-ryovej na jej reakciu na posudok S. Ondrejoviča jej článku Z hlúpeho jazyka pochádzajú mnohé nepríjemnosti, ktorý podal v článku O sliepke s odstrihnutými krídlami. Literárny týždenník, 9, 1996, č. 39, s. 11).

324. Mozaika z besedy KPČJ o jazykovom práve. (Praha 22. 11. 1995). Ľubomír [!] Ondrejovič, sociolin-gvista z Bratislavy. – Čeština doma a ve světě, 4, 1996, s. 180 – 181.

325. Eugen Pauliny ako sociolingvista. – Zápisník slovenského jazykovedca, 15, 1996, s. 41 – 42 (tézy prednášky konanej 29. 10. 1996 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici).

326. Predslov. – In: Sociolingvistika a areálová lingvistika. Sociolinguistica Slovaca. 2. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1996, s. 7 – 8.

327. Do tretice nič dobré. [Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. 3. vyd. Bratislava 1996.] – In: Literár-ny týždenník, 9, 1996, č. 44, s. 3 (rec.).

328. Lingvistika v 24. ročníku Studia Academica Slovaca. [Studia Academica Slovaca, 24. Prednášky XXXI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava 1995.] – In: Slovenská reč, 61, 1996, s. 120 – 125 (rec.).

329. Osobnosti Novohradu encyklopedicky. [Mihály, V. F.: Osobnosti Novohradu. (Kto je kto.) Lučenec 1995.] – In: Kultúra slova, 30, 1996, s. 106 – 111 (rec.).

330. Ranné vtáča je v tom nevinne. – Nedeľná Pravda – magazín, 5, 1996, č. 7, s. 19.

331. Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 1994. Slowakei. – In: Sociolinguistica. 10. Konvergenz und Divergenz von Dialekten in Europa. Red. U. Ammon – K. J. Mattheier – P. Nelde. Tübingen, Niemeyer 1996, s. 29 – 221.

332. Profesor Ľubomír Ďurovič sedemdesiatročný. – Slavica Slovaca, 31, 1996, s. 60 – 61.

333. Jubileum významného slovenského jazykovedca a orientalistu PhDr. Viktora Krupu, DrSc. – Jazyko-vedný časopis, 47, 1996, s. 135 – 137. (k 60. narodeninám).

334. Živé telo jazyka. Hovoríme s jazykovedcom Slavom Ondrejovičom. – Literárny týždenník, 9, 1996, č. 26, s. 1, 10 (rozhovor D. Machalu so S. Ondrejovičom).

1997

335. Sociolingvistický vs. „normativistický“ pohľad na jazyk. – In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica Slovaca. 3. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1997, s. 54 – 60.

336. Ku kategórii priestoru v jazyku. – In: Štylistika neverbálnej komunikácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15. – 16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín. Red. J. Sabol et al. Bratislava, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1997, s. 157 – 159, angl. res. s. 160.

337. Slowakei. – In: Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. (Paralelný angl. a fr. názov.) 2. zv. Red. H. Goebl et al. Berlin – New York, Walter de Gruyter 1997, s. 1669 – 1678.

338. Slowakisch – Polnisch. – In: Kontaktlingusitik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung (Paralelný angl. a fr. názov.) 2. zv. Red. H. Goebl et al. Berlin – New York, Walter de Gruyter 1997, s. 1692 – 1695 (spoluautorka S. Mislovičová).

339. Slovaks and Czechs. The Slovak and Czech Languages (the Ethno-singnifikative, Culturological, Psychological, and Sociolinguistic Aspects of the Relations Between Two Nations and their Languages). – Human Affaires, 7, 1997, s. 141 – 158 (spoluautorka K. Buzássyová).

340. Chorváti na Slovensku zo sociolingvistického hľadiska. – In: Prvi hrvatski slavistički kongres. Zbor-nik radova 1. Red. S. Damjanović. Zagreb, Hrvatsko filološko društvo 1997, s. 499 – 503, chorv. res. s. 503.

341. Jevgenij Dmitrijevič Polivanov (1890 – 1938). – Jazykovedný časopis, 48, 1997, s. 112 – 120.

342. Nikolaj Sergejevič Trubeckoj a slovenčina. – Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 4, + 113, č. 5, s. 90 – 95.

343. Profesor Eugenio Coseriu v Bratislave. – Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 4 + 113, 1997, č. 9, s. 137 – 138.

344. Metamorfózy sociolingvistického výskumu na Slovensku. – Jazykovedný zápisník, 16, 1997, s. 13 (té-zy prednášky konanej 4. 2. 1997 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Nitre a 10. 4. 1997 v pobočke v Prešove).

345. Ako ďalej so slovenskou ortoepiou? – Jazykovedný zápisník, 16, 1997, s. 40 – 42 (tézy prednášky ko-nanej 11. 3. 1997 na vedeckom seminári v Bratislave).

346. Predslov. – In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica Slovaca. 3. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda1997, s. 7 – 9.

347. Sociolinguistic and Languages Planning Organizations. Language International World Directory. Red. F. Dominguez – N. López. Amsterdam – Philadelphia 1995. – In: Jazykovedný časopis, 48, 1997, s. 63 – 64 (ref.).

348. Lexicon Grammaticorum. Who’s Who in the History of World Linguistics. Red. H. Stammerjohann. Tübingen 1996. – In: Jazykovedný časopis, 48, 1997, s. 127 – 130 (rec.). – Ďalšia autorova recenzia tej istej práce (po anglicky): Human Affairs, 7, 1997, s. 96 – 100.

349. Phonetica Pragensia. 8. Red. P. Janota – O. Schulzová. Praha 1995. – In: Jazykovedný časopis, 48, 1997, s. 60 – 61 (ref.).

350. Šesťrečový slovník architektúry, staviteľstva a urbanizmu. [Architektur – Hochbau – Stadtplanung und Städtebau. Bildfachwörterbuch. Englisch – Deutsch – Ungarisch – Polnisch – Russisch – Slowakisch. Red. E. Führ. Düsseldorf 1996.] – In: Kultúra slova, 31, 1997, s. 234 – 238 (rec.).

351. Vyšiel annglicko-slovenský slovník športových výrazov. [Sokolová, K.: Anglicko-slovenský slovník športových výrazov. Bratislava 1996.] – In: Kultúra slova, 31, 1997, s. 180 – 183 (ref.).

352. Za tú našu angličtinu. [Karaba, M.: Angličtina po anglicky. Trenčín 1996.] – In: Kultúra slova, 31, 1997, s. 44 – 50 (rec.).

353. Český slovník výslovnosti cudzích mien po druhýkrát. [Honzáková, M. – Honzák, P. – Romportl, M.: Čteme je správně? 2. vyd. Praha 1996.] – In: Kultúra slova, 31, 1997, s. 360 – 365 (rec.).

354. Bibliografický výber z neológie a neografie. [Martincová, O.: Neologie a neografie. Výběr z národních bibliografií. Praha 1996.] – In: Kultúra slova, 31, 1997, s. 115 – 117 (ref.).

355. Druhé číslo bulharského sociolingvistického periodika. [Sociolingvistika/Sociolinguistics, 1, 1996, č. 2.] – In: Jazykovedný časopis, 48, 1997, s. 61 – 63 (ref.).

356. Vyšiel druhý zväzok personálnych bibliografií slovenských jazykovedcov. [Dvonč, L.: Slovenskí jazy-kovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1976 – 1985). Bratislava 1997.] – In: Slovenská reč, 62, 1997, s. 357 – 359 (rec.).

357. Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 1994. Slowakei. – In: Sociolinguistica. 10. Konvergenz und Divergenz von Dialekten in Europa. Red. U. Ammon – K. J. Mattheier – P. Nelde. Tübingen, Niemeyer 1997, s. 219 – 221.

358. Evanjelictvo na Slovensku. – Cirkevné listy, 110 (121), 1997, č. 12, s. 193 – 194 (odpovede S. Ondre-joviča na otázky v redakčnej ankete).

359. Menný register. – In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica. 3. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1997, s. 345 – 349.

360. Vecný register. – In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica Slova-ca. 3. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1997, s. 350 – 352.

1998

361. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Slovenský jazyk. Red. J. Bosák. 1. vyd. Opole, Uniwer-sytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej 1998. 172 s. (spoluautori J. Bosák, K. Buzássyová, J. Dolník, J. Furdík, J. Mlacek, I. Ripka, J. Sabol, D. Slančová, E. Tibenská).

Ref.: 1. Dudok, M.: Slovački jazik na kraju XX veka. – Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku (Nový Sad, Juhoslávia), 41 – 42, 1998, vyd. 2000, s. 175 – 176. – 2. Findra, J.: Prezentácia slovenčiny ako dyna-micky fungujúceho systému. – Jazykovedný časopis, 50, 1999, s. 37 – 41.

362. K spôsobom regulovania rozvoja jazyka. – Jazykovedný časopis, 49, 1998, s. 81 – 89 (spoluautor V. Krupa). – Časť znovu publikovaná: In: Štátny jazyk v súvislostiach. Zost. sekcia štátneho jazyka a ná-rodného písomníctva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Bratislava, pre MK SR vydal Print Servis 1998, s. 75 – 77.

363. Dosah diela Wilhelma von Humboldta na slovakistiku. – In: Slawistyka niemiecka a kraje sło-viańskie. (Paralelný nem. názov.) Red. J. Rusek et al. Warszawa, Energeia [1998], s. 41 – 45.

364. Stanislav Petřík a Slovensko. – In: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sbor-ník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20. – 26. srpna 1998. 1. diel. Red. O. Mališ. Praha, Univerzita Karlova 1998, s. 109 – 115.

365. Zo slovensko-nemeckých vedecko-kultúrnych vzťahov. (Wilhelm von Humboldt a Ľudovít Štúr.) – In: Studia Academica Slovaca. 27. Prednášky XXXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1998, s. 118 – 123.

366. Z výskumu „zabudnutej“ slovenskej menšiny v Dolnom Rakúsku. – In: Zborník Filozofickej fa-kulty Univerzity Komenského. Philologica. 49. Red. P. Žigo et al. Bratislava, Univerzita Komenského 1998, s. 35 – 42.

367. Aká regulácia jazyka je hriech? – Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 4 + 114, 1998, č. 9, s. 25 – 33 (spoluautor V. Krupa).

368. [Diskusný príspevok.] – In: XI. medzinárodný zjazd slavistov. Bratislava 30. augusta – 8. septembra 1993. Záznamy z diskusie k predneseným referátom. Red. J. Doruľa. Bratislava, Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV 1998, s. 320.

369. Vážené dámy a páni, milí priatelia. – In: Varia. 7. Zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazy-kovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997.) Red. M. Nábělková. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1998, s. 7 (predslov).

370. Obraz jazykov sveta v lacnom ráme. [Krupa, V. – Genzor, J.: Jazyky sveta v priestore a čase. Bratislava 1997.] – In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 32, s. 5 (rec.).

371. Dictionary of European Proverbs. 1 – 3. Red. E. Strauss. London 1996. – In: Slavica Slovaca, 33, 1988, s. 159 – 162 (rec.).

372. Príručka o výslovnosti a skloňovaní britských vlastných mien v češtine. [Kučera, J. – Zeman, J.: Vý-slovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině. (Anglická vlastní jména.) Hradec Králové 1998.] – In: Kultúra slova, 32, 1998, s. 238 – 240 (ref.).

373. Nad novým Slovníkom cudzích slov. [Slovník cudzích slov. Bratislava 1997.] – In: Slovenská reč, 63, 1998, s. 361 – 366 (rec.).

374. Nový slovensko-český a česko-slovenský slovníček zo Žiliny. [Horecký, K. – Horecká, K. – Kortman, B.: Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdielnych výrazov. Žilina 1997.] – In: Kultúra slova, 32, 1998, s. 184 – 188 (rec.).

375. Nové vydanie Krátkej gramatiky slovenskej Eugena Paulinyho. [Pauliny, E.: Krátka gramatika sloven-ská. 5. preprac. a dopl. vyd. Bratislava 1997.] – In: Slovenská reč, 63, 1998, s. 60 – 61 (rec.).

376. Publikácia o Polichne. [Drenko, J.: Polichno (monografia). Polichno 1997.] – In: Kultúra slova, 32, 1998, s. 364 – 366 (rec.).

377. Turecké, turkotatárske či turkické jazyky? – Slovenská reč, 63, 1998, s. 62 – 63.

378. Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 1996. Slowakei. – In: Sociolinguistica. 12. Variationslinguistik. Red. U. Ammon – K. J. Mattheier – P. H. Nelde. Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1998, s. 357 – 359.

379. Zabudnutý Dr. Jozef Koreň (1887 – 1969). – Slovenská reč, 63, 1998, s. 314 – 317.

380. Jubileum doc.PhDr. Oľgy Schulzovej, CSc. – Slovenská reč, 63, 1998, s. 106 – 107 (k 70. narodeninám).

381. Za Richardom Schnekom. – Slovenská reč, 63, 1998, s. 374.

1999

382. Encyklopedia Beliana. 1. A – Belk. Red. B. Baloghová a kol. Bratislava, Encyklopedický ústav SAV 1999 (člen autorského kolektívu, autor jazykovedných hesiel).

383. O postojoch k internacionalizmom. – In: Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti. Red. J. Bosák. Bratislava, Veda 1999, s. 83 – 87.

384. Medzi jazykom mesta a jazykom vidieka. – In: Nárečia a národný jazyk. Materiály z medziná-rodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24. – 26. septembra 1997). Red. A. Ferenčíková. Bratislava, Veda 1999, s. 113 – 120.

385. Z výskumu etno-jazykovej situácie Slovákov v Rakúsku. – In: Slovenčina v kontaktoch a konflik-toch s inými jazykmi. Sociolinguistica Slovaca. 4. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1999, s. 45 – 59.

386. Sú slová potlach a mejdan v slovenčine bohemizmami? – Kultúra slova, 33, 1999, s. 270 – 273.

387. Recepcia učenia Wilhelma von Humboldta v slovenskej lingvistike. – In: Pange lingua. Zborník na počesť Viktora Krupu. Red. J. Genzor –S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1999, s. 149 – 156, angl. res. s. 157.

388. Eugen Pauliny ako sociolingvista. – Slovenská reč, 64, 1999, s. 65 – 83, angl. abstrakt s. 65.

389. Jazyk a ekológia. – Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 1999 č. 1, s. 36 – 50.

390. Jozef Koreň ako lingvista. – Tvorba T, 9 (18), 1999, č. 1, s. 38 – 39.

391. Na dvoch konferenciách súčasne. (Zápisky z tzv. vedeckej turistiky. – Tvorba T, 9 (18), 1999, č. 4, s. 53 – 56.

392. Andalúzska odysea. – Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 4 + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 192 – 201.

393. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, – Spravodaj Rady slovenských vedeckých spoločností, 1, 1999, č. 4, s. 4 – 5.

394. Predslov. – In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Sociolinguistica Slovaca, 4. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1999, s. 7 – 9.

395. Vážené dámy a páni, milí priatelia. – In: Varia. 8. Zborník materiálov z VIII. kolokvia mladých jazyko-vedcov (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Red. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava, Slovenská jazyko-vedná spoločnosťpri SAV 1999, s. 7 (otvárací prejav).

396. Findra, J.: Jazyk, reč, človek. Bratislava 1998. – In: Slovenská reč, 64, 1999, s. 359 – 363 (ref.).

397. Jazykovedci v novom matičnom biografickom lexikóne. [Reprezentačný biografický lexikón Sloven-ska. Martin 1999]. – In: Slovenská reč, 64, 1999, s. 231 – 233 (rec.).

398. Nová monografia o povodí Ipľa a jeho prítokov od popredných vedcov. [Majtán, M. – Žigo, P.: Hydro-nymia povodia Ipľa. Bratislava 1990.] – In: Novohradské noviny, 10, 1999, č. 43, s. 5 (ref.).

399. Čo na jazyku. – Reader’s Digest Výber, 1999, júl, s. 15 – 16; august, s. 13 – 14; september, s. 13 – 14; október, s. 13 – 14; november, s. 69 – 70; december, s. 13 – 14.

400. Dobré slová o slovenčine. Historizmy a archaizmy. – Reader’s Digest Výber, 1999, august, s. 57 – 58.

401. Spomienka na Jozefa Muránskeho. – Slovenská reč, 64, 1999, s. 122 – 124 (pri príležitosti nedožitého 70. výročia narodenia).

402. Nestor slovenskej jazykovedy prof. Eugen Jóna jubiluje. – Kultúra slova, 33, 1999, s. 36 – 38 (k 90. narodeninám).

403. Úvod. K jubileu Viktora Krupu. – In: Pange lingua. Zborník na počesť Viktora Krupu. Red. J. Genzor – S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1999, s. 7 – 9, angl. znenie s. 10 – 12, nem. znenie s. 13 – 16 (k 60. narodeni-nám; spoluautor J. Genzor).

404. Za Zdenkom Hlavsom. – Jazykovedný časopis, 50, 1999, s. 80.

405. Slovenčina očami jazykovedca. – Knižná revue, 9, 1999, č. 16 – 17, s. 8 (rozhovor K. Mikluščinovej so S. Ondrejovičom).

2000

406. Od hovoriaceho stroja k sociálnej lingvistike. Kapitoly z jazykovednej historiografie. 1. vyd. Bra-tislava, Veda 2000. 280 s.

Ref.: 1. Dudok, M.: Osudy jazykovedcov. – Hlas ľudu, 30. 9. 2000, príl. Obzory, 17, č. 9 (196), s. 3. – 2. Horecký, J.: Dve monografie z dejín jazykovedy. – Jazykovedný časopis, 52, 2001, s. 48 – 50 (aj o publikácii: Humboldt, W. von: O rozmnitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského rodu. Prel. S. Ondrejovič. Bratislava 2000).

407. Postoje k niektorým jazykovým varietám v slovenskej jazykovej situácii. – In: Studia Academica Slovaca. 29. Prednášky XXXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2000, s. 250 – 258. – Znovu publikované: In: Z vývino-vých tendencií a zmien súčasnej slovenčiny. Studia Academica Slovaca. Separát. Red. J. Mlacek. Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2000, s. 250 – 258.

408. Jazyk médií a kodifikácia. – In: Slovenčina v Slovenskom rozhlase v súvislostiach s kultúrou a spô-sobom myslenia. Red. S. Mislovičová – I. Jenča. Bratislava, Slovenský rozhlas – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2000, s. 82 – 87.

409. Výskum mestského jazyka – tradície, stav, perspektívy. – In: Mesto a jeho jazyk. Sociolinguistica Slovaca. 5. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 2000, s. 13 – 27.

410. K výslovnosti krstných mien v slovenčine. – In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. sloven-ská onomastická konferencia. Banská Bystrica 6. – 8. júla 2000. Zborník referátov. Red. J. Krško – M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB 2000, s. 65 – 73.

411. Ku konštituovaniu ekologickej lingvistiky. In: Komunikácia 2000. Zborník masmediálnej komu-nikácie I – 1. Red. V. Gažová, Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie 2000, s. 65 – 83.

412. K otázke dominanty vety. – In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého. Red. K. Buzássyová. Bratislava, Veda 2000, s. 269 – 274.

413. Recenzia a jej žánrovo-kompozičné charakteristiky. – Kultúra slova, 34, 2000, s. 198 – 203.

414. Zabudnutý filológ Juraj Ihnátko (1840 – 1885). – Slovenská reč, 65, 2000, s. 210 – 213, angl. ab-strakt s. 210.

415. Spomienka na Jozefa Melcera ako na filológa. – Slovenská reč, 65, 2000, s. 65 – 70, angl. ab-strakt s. 65.

416. Jozef Melcer ako filológ. – Tvorba T, 10 (19), 2000, č. 1 – 2, s. 67 – 69.

417. Wilhelm von Humboldt a jeho spis „O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského rodu“. – In: Humboldt, W von: O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského rodu. Prel. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 2000, s. 9 – 37. – Ďalšie autorove časti v tej istej publikácii: Stručná charakteristika jazykov, ktoré Wilhelm von Humboldt analyzuje vo svojej práci (s. 233 – 249). – Bio-bibliografické údaje zo života a diela Wilhelma von Humboldta (s. 251 – 255). – Menný register (s. 256 – 258). – Edičné poznámky (s. 259).

418. Streľte si na lingvistu, páni! – OS, 2000, č. 10, s. 40.

419. Jazyk je zrkadlo kultúrnosti. Hranatý stôl LT. – Literárny týždenník, 13, 2000, č. 23, s. 4 – 5 (účastník besedy o jazyku, spoluúčastníci D. Števčeková, J. Findra, J. Kačala. M. Považaj).

420. Médiá o Rómoch. – Romano nevo ľil, 10, 2000, č. 416 – 423, s. 6.

421. [Diskusné príspevky.] – In: Slovenčina v Slovenskom rozhlase v súvislosti s kultúrou a spôsobom myslenia. Zborník z jazykovej konferencie. Bratislava, Slovenský rozhlas – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000, s. 32 – 35, 52 – 53.

422. Úvod k 3. vydaniu Pravidiel slovenského pravopisu. – In: Pravidlá slovenského pravopisu. 3., uprav, a dopl. vyd. Bratislava, Veda 2000, s. 11 – 12.

423. Predslov. – In: Pauliny, E.: Norma spisovnej slovenčiny a zásady jej kodifikovania. Bratislava, Slo-venská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000, s. 7 – 8.

424. Úvodom. – In: Masár, I.: Ako pomenúvame v slovenčine. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoloč-nosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000, s. 7.

425. Predslov. – In: Mesto a jeho jazyk. Sociolinguistica Slovaca. 5. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 2000, s. 7 – 8.

426. Predslov. – In: Selecta linguistica et onomastica. Vincent Blanár zum 80. Geburtstag zugeeignet. Red. E. Eichler. Leipzig, Leipziger Universitätsverlag 2000, s. 11 – 12 (nečíslovanej úvodnej časti).

427. Vážení prítomní, dámy a páni. – In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia. Banská Bystrica 6. – 8. júla 2000. Zborník referátov. Red. J. Krško – M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB 2000, s. 8 (otvárací prejav).

428. A szlegkutatás útjai és lehetőségei. Red. T. Kis. Debrecen 1997. – In: Jazykovedný časopis, 51, 2000, s. 135 – 136 (ref.).

429. Benedikt z Nudožer, V.: Grammaticae bohemicae ad leges naturalis methodi conformatae et notis numerisque illustratae ac distinctae libri duo. Ostrava 1999. – In: Jazykovený časopis, 51, 2000, s. 137 – 138 (ref.).

430. Slovník cudzích slov ľahko a rýchlo.. [Piťová, M. – Piťo, V.: Slovník cudzích slov. Bratislava 2000.] – In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 32, s. 10 (rec.).

431. Zvalová, J.: Keď si sadáme za mikrofón. O kultúre reči v médiách. Bratislava 1999. – In: Slovenská reč, 65, 2000, s. 241 – 243 (rec.).

432. Publikácia o Jánovi Šalamúnovi Petianovi-Petényim. [Drenko, J.: Ján Šalamún Petian-Petényi (1799 – 1856). Lučenec 1999.] – In: Kultúra slova, 34, 2000, s. 107 – 108 (ref.).

433. Zombi/zombie. – Slovenská reč, 65, 2000, s. 340 – 341.

434. Tárogató. – Kultúra slova, 34, 2000, s. 223 – 225.

435. Čo na jazyku. – Reader’s Digest Výber 2000, január, s. 15 – 16; február, s. 15 – 16; marec, s. 15 – 16; apríl, s. 48 – 49; máj, s. 15 – 16; jún, s. 15 – 16; júl, s. 68 – 69.

436. Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 1999. Slowakei. – In: Sociolinguistica. 14. Red. U. Amon – K. J. Mattheier – P. H. Nelde. Tübingen, Max Niemeyer Verlag 2000, s. 321 – 322.

437. Spomienka na lučenského gymnaziálneho profesora a filológa Juraja Ihnátka. – Novohradské noviny, 11, 2000, č. 31, s. 5.

438. František Daneš osemdesiatročný. – Jazykovedný časopis, 51, 2000, s. 76 – 78.

439. Prof. Ján Horecký, DrSc. – Media-Servis Slovenskej akadémie vied, 4, 2000, č. 4 – 5, s. 10 (k 80. narodeninám J. Horeckého).

440. Za profesorom Aloisom Jedličkom. – Slovenská reč, 65, 2000, s. 180 – 181.

441. Zomrel profesor Jozef Mistrík. – Slovenská reč, 65, 2000, s. 169 – 170.

442. Slovenčina pred bránami Európy. Rozhovor Štefana Moravčíka so Slavomírom Ondrejovičom, riadi-teľom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. – Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 4 + 116, 2000, č. 5, s. 60 – 72.

443. Slovo na svojom mieste. Jazykovedec Slavomír Ondrejovič. – Pravda, 4. 11. 2000, s. 15 (rozhovor S. Pálkovej so S. Ondrejovičom).

444. Dobrodružstvá jazyka, tragické osudy jeho vedcov. Hovoríme s jazykovedcom doc. PhDr. Slavomírom Ondrejovičom, CSc. – Knižná revue, 6. 12. 2000, s. 12 (rozhovor M. Bábikovej so S. Ondrejovičom).

2001

445. Ortoepické v lexikografii. In: Lexicographica ’99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. S. Ondrejovič – M. Považaj. Bratislava: Veda 2001, s. 108 – 113. ISBN 80-224-0604-X.

446. Encyclopaedia Beliana. 2. Bel – Czy. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied – Veda 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6 (vedúci lexikálnej skupiny Jazykoveda, autor hesiel: Benveniste, Émile, s. 38, Bernolák, Anton, s. 59, biologický naturalizmus, s. 126, Bloomfiel, Leonard, s. 163, Boas, Franz, s. 167, Boďanskyj, Osyp Maksymovyč, s. 173, bohemistika, s. 183 – 184, Bopp, Franz, s. 213, Bosák, Ján, s. 226, Bratislavský lingvistický krúžok, s. 280, britský štrukturalizmus, s. 317, Broch, Olaf, s. 323, Brondal, Viggo, s. 325, Brugmann, Karl Friedrich Christian, s. 335 – 336, Budovičová, Viera, s. 359, Buffa, Ferdinand, s. 360 – 361, Buzássyová, Klára, s. 403, cirkumstant, s. 558, Coseriu, Eugenio, s. 625, cudzie slová, s. 652, Benedikt z Nedožier, s. 28).

447. Poznámky k portrétu Petra Tvrdého ako jazykovedca. In: Peter Tvrdý. Zborník zo seminára k 150. výročiu narodenia, 28. novembra 2000. Zost. S. Ondrejovič – K. Fircáková – D. Lechner. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2001, s. 14 – 18. ISBN 80-85170-63-9.

448. Eugen Jóna a tzv. novohradské bohemizmy. In: Husiti na Slovensku. Zborník referátov z konferencie pri príležitosti 550. výročia bitky pri Lučenci. Lučenec: Mestský úrad – Novohradské múzeum 2001, s. 107 – 114. ISBN 80-968694-1-8.

449. Slovenský jazykovedec Henrich Bartek (1907 – 1986). In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 2, s. 65 – 90, č. 3, s. 129 – 146.

450. Slovenčina v diele Mithridates Johanna Christopha Adelunga a Johanna Severina Vatera. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 6, s. 321 – 336.

451. Ako som prekladal Humboldta. In: Slovenské pohľady, 2001, roč. 4 + 117, č. 6, s. 88 – 96.

452. Za Henrichom Bartekom na návšteve u benediktínov. In: Slovenské pohľady, 2001, roč. 4 + 117, č. 2, s. 65 – 75.

453. Dziny, dziny, slovenčiny... In: Literárny týždenník, 2001, roč. 14, č. 5, s. 5.

454. Speje náš jazyk do záhuby? In: Literárny týždenník, 2001, roč. 14, č. 19, s. 1 a 4.

455. O vzájomnom “utínaní”. In: Literárny týždenník, 2001, roč. 14, č. 27, s. 4 – 5.

456. Slovo na úvod. In: Lexicographica ’99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. S. Ondrejovič – M. Považaj. Bratislava: Veda 2001, s. 9. ISBN 80-224-0604-X.

457. Predslov. In: Horecký, J.: Kultivovanie slovenčiny. Princípy a kritéria. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 4. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2001, s. 7. ISBN 80-967574-9-0.

458. Úvodný príhovor. In: Peter Tvrdý. Zborník zo seminára k 150. výročiu narodenia, 28. novembra 2000. Zost. S. Ondrejovič – K. Fircáková – D. Lechner. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2001, s. 5. ISBN 80-85170-63-9. Ďalšia monografia o novohradskej obci. [Drenko, J.: Lupoč. Monografia obce. Lupoč, Obecný úrad 2001. 210 s.]. In: Kultúra slova, 2001, roč. 35, č. 5, s. 293 – 296 (rec.).

459. Publikácia o Jánovi Šalamúnovi Petianovi-Petényim. [Drenko, J.: Ján Šalamún Petian-Petényi (1799 – 1855). Lučenec 1999.] In: Drenko, J.: Výberová personálna bibliografia. Lučenec: Novohradská knižnica 2001 (nepaginované) (rec.).

460. Publikácia z kolokvia mladých českých jazykovedcov (Jazykovědné aktuality 2001). In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 3, s. 164 – 165 (rec.).

461. Tieto knihomoľské príbehy opisuje skvelý István Ráth-Végh... In: Revue svetovej literatúry, 2001, roč. 37, č. 2, s. 140 – 141.

462. O výslovnosti pomenovania rieky Tisy. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 1, s. 63. – Tamže: Výslovnosť mena Timrava (č. 5, s. 319 – 320). – Askét – askéta – asketik (č. 6, s. 375 – 377).

463. Jubilujúca Klára Buzássyová. In: Lexicographica ’99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. S. Ondrejovič – M. Považaj. Bratislava: Veda 2001, s. 277 – 280. ISBN 80-224-0604-X.

464. Bibliografia prác Gabriela Altmanna za roky 1961 – 2000. In: Jazykovedný časopis, 2001, roč. 52, č. 1, s. 68 – 78.

465. Profile of a Slovak Institution. In: Slovak Studies Association Newsletter (New York), 2001, roč. 24, č. 1, s. 10 – 13.

466. Aktivity vydavateľstva Náuka. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 1, s. 62.

467. Medzinárodná bohemistická konferencia pri príležitosti 90. výročia založenia Ústavu pro jazyk český AV ČR. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 6, s. 348 – 353.

468. Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc., a jeho dielo. In: Človek a jeho jazyk. 2. Jazyk ako pamäť kultúry. Výber z lingvistického diela profesora Jána Horeckého. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2001, s. 9 – 13. ISBN 80-224-0642-2.

469. Akademik Jurij Derenikovič Apresian sedemdesiatročný. In: Jazykovedný časopis, 2001, roč. 52, č. 1, s. 78 – 79.

470. Ešte pár ťahov k portrétu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc. In: Správy Slovenskej akadémie vied, 2001, roč. 37, č. 7 – 8 (hárok vložený do časopisu, nepaginovaný).

471. Jubileum profesora Gabriela Altmanna. In: Jazykovedný časopis, 2001, roč. 52, č. 1, s. 67.

472. K nedožitým 80. narodeninám profesora Milana Romportla. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 4, s. 253 – 254.

473. Spomienka na Štefana Michalusa. Kultúra slova, 2001, roč. 35, č. 5, s. 289 – 291.

474. Vysoké ocenenie celej slovenskej jazykovedy. (Na slovíčko s pánom profesorom PhDr. Jánom Horeckým, DrSc.). In: Správy Slovenskej akadémie vied, 2001, roč. 37, č. 1, s. 10 – 11 (rozhovor S. Ondrejoviča s J. Horeckým).

475. Jazykovedec – desaťbojár. In: Novohradské noviny, 2001, roč. 12, č. 17 (23. 4. 2001), s. 5 (rozhovor pripravil J. Mihály).

476. Kniha, ku ktorej sa rád vraciam. In: Knižná revue, roč. 11, 7. február 2001, s. 8.

477. Sympózium o živote a dobe Michala Godru (Michal Godra. Život a dielo. Kulpín 3. augusta 2001). In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 5, s. 314 – 316.

478. Spoločnosť Jozefa Mistríka. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 4, s. 252.

2002

479. “Malé jazyky” z jazykovoekologického pohľadu. In: Preklad z/do málo rozšírených európskych jazykov. (Paralelný angl. názov.) Zborník z konferencie FIT konanej 4. – 7. novembra 2001. Ed. J. Rády et al. Bratislava: Letra Bratislava 2002, s. 113 – 119. ISBN 80-967905-6-0. – Znovu publikované: “Malé jazyky” z jazykovoekologického pohľadu. In: Překlady a jak na to. Zodp. red. J. Hasonová – A. Šebestová. (Praha): Jednota tlumočníků a překladatelů 2002 (CD ROM).

480. Jazyk i vozmožnosti jego regulirovanija. In: Vstreči etničeskich kuľtur v zerkale jazyka (v sopostaviteľnom lingvokuľturnom aspekte). Otv. red. G. P. Neščimenko. Moskva: Nauka 2002, s. 175 – 186. ISBN 5-02-022654-8 (spoluautor V. Krupa).

481. Aus der Forschung der sprachlichen und ethnosprachlichen der Slowaken in Niederoesterreich. In: Falsche Grenzen, wahre Hindernisse. Ein interdisziplinäres Friedensprojekt zum Thema “Interkulturelle Kommunikation” mit der Slowakei. Hrsg. E. Reif – I. Schwarz. Wien: Mandelbaum 2002, s. 114 – 130. ISBN 3-85476-081-7.

482. Einstellungen zu einigen Varietäten und Minderheitensprachenin der heutigen Slowakei. In: Eurocom. Mehrsprachiges Europa durch Interkomprehension in Sprachfamilien. Tagungsband des internationalen Fachkongresses im Europäischen Jahr der Sprachen 2001, Hagen, 9. – 10. November 2001. Hrsg. G. Kischel. Hagen, Fernuniversität 2002, s. 428 – 433. ISBN 3-934093-02-7.

483. Intonácia slovenskej vety a médiá. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 2, s. 77 – 81.

484. O výraze sofistikovaný. In: Kultúra slova, 2002, roč. 36, č. 1, s. 3 – 6.

485. Ladislav Dvonč – homo linguisticus et bibliographicus. In: Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia v jazykovede. Na počesť Ladislava Dvonča. Ed. S. Ondrejovič. 1. vyd. Bratislava: Veda 2002, s. 10 – 15. ISBN 80-224-0715-1.

486. Michal Godra a Henrich Bartek. In: Nový život (Nový Sad), 2002, roč. 54, č. 5 – 6, s. 311 – 314.

487. Zdravica PhDr. Milošovi Dokulilovi, DrSc. In: In memoriam Miloše Dokulila. Usp. S. Čmejrková – Z. Svobodová. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2002, s. 38 – 39. ISBN 80-86496-06-6 (spoluautorka K. Buzássyová).

488. Úvodom. In: Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia v jazykovede. Na počesť Ladislava Dvonča. Ed. S. Ondrejovič. 1. vyd. Bratislava, Veda 2002, s. 9. ISBN 80-224-0715-1.

489. Úvodné slovo. In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine. Vedecký seminár (Bratislava 19. – 20. október 2000). Ed. Ľ. Králik. 1. vyd. Bratislava: Veda 2002, s. 7 – 10. ISBN 80-224-0749-6.

490. Zborník o modlitbe. [Modlitba a jej jazykové, literárne a komunikačné hodnoty. Ed. S. Očenášová-Štrbová. Banská Bystrica, Inštitút sociálnych vecí a kultúrnych štúdií – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2000. 160 s.]. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 1, s. 40 – 43 (rec.).

491. Práca o vetných modeloch v slovenčine. [Nižníková, J.: Vetné modely v slovenčine. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2001. 134 s.]. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 3, s. 182 – 183 (rec.).

492. Keď sa zabúda na jazykovedcov. [Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. Bratislava, Reader’s Digest Výber 2001. 605 s.]. In: Kultúra slova, 2002, roč. 36, č. 1, s. 39 – 44 (rec.).

493. Nechajme to na jazykovedcov! [Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. Bratislava, Reader’s Digest Výber 2001. 605 s.]. In: RAK. Revue aktuálnej kultúry, 2002, roč. 7, č. 2, s. 28 – 31 (rec.).

494. Chvála slovenského jazyka podľa Štefana Moravčíka. [Moravčík, Š.: Slovenský spev vtákov. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov – Matica slovenská 2001. 208 s.]. In: Kultúra slova, 2002, roč. 36, č. 2, s. 102 – 103 (rec.).

495. Slovensko očami Rakúšanky v slovenskom preklade. [Matzner-Holzer, G.: Neznáme Slovensko očami Rakúšanky. Bratislava, Vydavateľstvo Petrus 2002. 260 s.]. In: Kultúra slova, 2002, roč. 36, č. 3, s. 160 – 168 (rec.).

496. Slovenčina v austrálskej konverzačnej príručke jazykov východnej Európy. [Eastern Europe Phrasebook. Victoria, Lonely Planet 2001. 546 s.]. In: Kultúra slova, 2002, roč. 36, č. 4, s. 234 – 237 (rec.).

497. Lingvistický slovník Jozefa Mistríka. [Mistrík, J.: Lingvistický slovník. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2002. 294 s.]. In: Kultúra slova, 2002, roč. 36, č. 6, s. 349 – 350 (rec.).

498. Veľa kriku pre nič? In: Dilema, 2002, č. 6, s. 68 – 69.

499. Jazyk ako fenomén. In: Kultúrny život, 2002, roč. 3, s. 31 – 32 (spoluautor V. Krupa).

500. Najlepší slovenskí spisovatelia 20. storočia. In: RAK. Revue aktuálnej kultúry, 2002, roč. 7, č. 4, s. 31 (komentáre).

501. Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2000. Slowakei. In: Sprachpolitik und kleine Sprachen. Sociolinguistica. 16. Hrsg. P. H. Nelde. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2002, s. 257 – 259. ISBN 3-484-60449-2.

502. Bibliografia slovakistických prác Leva Nikandroviča Smirnova (1956 – 2001). In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 1, s. 51 – 60.

503. Zomrel ruský slovakista L. N. Smirnov. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 1, s. 49 – 51.

504. Spomienka na Jozefa Lišku. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 3, s. 186 – 189.

505. Na nedožité osemdesiatiny profesora Jána Oravca. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 307 – 309.

506. Jubileum profesora Juraja Dolníka. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 6, s. 356 – 358.

507. O jazyku a s jazykom jazykovedca. Doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, CSc, riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. In: Revue Piešťany, 2002, roč. 38, č. 10, s. 9 (rozhovor M. Kazíka so S. Ondrejovičom).

2003

508. Úvod do analýzy textov. 1. vyd. Bratislava: Veda 2003. 344 s. ISBN 80-224-0756-9 (spoluautori G. Wimmer, G. Altmann, L. Hřebíček, S. Wimmerová).

Ref.: 1. Horecký, J.: Kompendium o analýze textov. In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 5 – 6, s. 336 – 337. – 2. Horváth, M. In: Jazykovedný časopis, 2005, roč. 56, č. 1, s. 74 – 75.

509. Encyclopaedia Beliana. 3. Č – Eg. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied – Veda 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5 (vedúci lexikálnej skupiny Jazykoveda, autor hesiel: Čabala, Michal, s. 13, časovanie, s. 32 – 33, častice, s. 34 (spoluautor), český jazyk, s. 90 – 91, Daľ, Vladimir Ivanovič, s. 172, Damborský Ján, s. 182, Daneš, František, s. 191, Delbrück, Berthold, s. 264, determinatívna syntagma, s. 321, diakritický pravopis, s. 347, diatéza (spoluautor), s. 356 (spoluautor), diskurzná analýza, s. 409, distributívna analýza, s. 413, dĺžeň, s. 435, Doležal, Pavel, s. 465 – 466, Ďurovič, Ľubomír, s. 615, Dvonč, Ladislav, s. 631, Dvončová, Jana, s. 631).

510. K jazyku slovenskej tlače po roku 1989. In: Philologica. 56. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Zodp. red. P. Žigo. Bratislava: Univerzita Komenského 2003, s. 73 – 78. ISBN 80-223-1813-2.

511. Akademická gramatika slovenského jazyka a súčasné podmienky. In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2003, s. 9 – 14. ISBN 80-224-0732-1.

512. Sedem decénií časopisu Slovenská reč. In: Slovenská reč 1932 – 2002. Vedecká konferencia. Bibliografia. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2003, s. 9 – 34. ISBN 80-224-0777-1.

513. Ešte k diskusii o intonácii slovenskej vety. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 152 – 153.

514. Prvé pokusy o slovenskú lekársku a lekárnickú terminológiu. (Pri storočnici od narodenia prof. Júliusa Ledényiho-Ladzianskeho, tvorcu slovenského anatomického názvoslovia). In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 4, s. 193 – 206, angl. abstrakt s. 193 (spoluautor Š. Švagrovský).

515. Médiá na Slovensku o Rómoch. Prípad Polichno. In: Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. (Paralelný angl. názov.) Ed. J. Homoláč – K. Karhanová – J. Nekvapil. Brno: Doplněk 2003, s. 145 – 162, angl. res. s. 161 – 162. ISBN 80-7239-137-2. – Zároveň uverejnené na internete: http://ulug.ff.gz/projekty/romove/.

516. Jozef Dobrovský a slovenská jazykoveda. In: Mezinárodní sympozium Josef Dobrovský, fundator studiorum slavicorum. (Praha 10. – 13. júna 2003.) Praha: 2003, s. 41.

517. Úvodné slovo. In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia Bratislava, 6. – 7. septembra 2002. Zborník referátov. Zost. P. Žigo – M. Majtán. 1. vyd. Bratislava: Veda 2003, s. 7. ISBN 80-224-0791-7.

518. Slovo úvodom. In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2003, s. 7. ISBN 80-224-0732-1.

519. Na úvod. In: Horecký, J.: Onomaziologická štruktúra slovenčiny. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 5. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2003, s. 7 – 8. ISBN 80-967574-9-0.

520. Úvodné slovo. In: Slovenská reč 1932 – 2002. Vedecká konferencia. Bibliografia. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2003, s. 7 – 8. ISBN 80-224-0777-1.

521. Slovo na úvod. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 1, s. 3 – 4.

522. Menný register. In: Slovenská reč 1932 – 2002. Vedecká konferencia. Bibliografia. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2003, s. 139 – 143. ISBN 80-224-0777-1. – Tamže: Vecný register, s. 144 – 145.

523. Autorský register časopisu Slovenská reč za roky 1932 – 2002. In: Slovenská reč 1932 – 2002. Vedecká konferencia. Bibliografia. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2003, s. 146 – 359. ISBN 80-224-0777-1 (spoluautorka A. Oravcová).

524. Čeština ako cudzí jazyk. [Sodeyfi, H. – Newerkla, S. M.: Tschechisch. Faszination der Vielfalt. Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2002. 604 s.]. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 5, s. 305 – 306 (rec.).

525. Kto je kto v dnešnom Novohrade. [Mihály, F.: Kto je kto v Novohrade. Praha, Ipeľ 2001. 190 s.]. In: Kultúra slova, 2003, roč. 37, č. 1, s. 34 – 38 (rec.).

526. Jazykovedci medzi spisovateľmi. [Spisovatelia 20. storočia. Ed. A. Maťovčík. Bratislava – Martin, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov – Slovenská národná knižnica 2001. 528 s.; Rezník, J.: Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. Bratislava, Slovart 2001. 480 s.]. In: Kultúra slova, 2003, roč. 37, č. 5, s. 294 – 298 (rec.).

527. Opäť nová publikácia o novohradskom nárečí. [Bohušová, Z.: Nárečie Lupoče. O dialekte severozápadného Novohradu. Banská Bystrica, Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela 2003. 72 s.]. In: Kultúra slova, 2003, roč. 37, č. 6, s. 356 – 358 (rec.).

528. Ľudia, peniaze, banky. [Ľudia. Peniaze. Banky. Zborník z konferencie. Bratislava, Národná banka Slovenska 2003. 526 s.]. In: Kultúra slova, 2003, roč. 37, č. 4, s. 226 – 230 (ref.).

529. Fonický či fónický? In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 191 – 192.

530. Názvy euro, cent a ich výslovnosť. In: Kultúra slova, 2003, roč. 37, č. 6, s. 351 – 352.

531. Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2001. Slowakei. In: Sprachstandards. Sociolinguistica. 17. Hrsg. U. Ammon – K. J. Mattheier. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2003, s. 276 – 277. ISBN 3-484-60453-0.

532. Súpis prác Gejzu Horáka za roky 1999 – 2003. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 5, s. 309 – 311.

533. Súpis prác Ladislava Dvonča za roky 1996 – 2003. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 5, s. 313 – 318 (spoluzostavovateľ L. Dvonč).

534. Alfonz Zauner sa narodil pred 100 rokmi. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 1, s. 58 – 60.

535. Odišiel Alexandr Stich. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 2, s. 117 – 119.

536. Gejza Horák už nežije. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 5, s. 307 – 309.

537. Dielo Ladislava Dvonča uzavreté. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 5, s. 311 – 313.

538. Pred 100 rokmi zomrel Martin Hattala. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 6, s. 365 – 369.

539. Pri odchode Pavla Števčeka. In: Kultúra slova, 2003, roč. 37, č. 2, s. 88 – 89.

540. Nie iba epiteton ornans. Hovoríme s riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Slavomírom Ondrejovičom. In: Literárny týždenník, 2003, roč. 16, č. 34, s. 8 – 9 (rozhovor I. Stadtruckera so. S. Ondrejovičom).

541. Linguist: Slovak surviving well under pressure from English. In: The Slovak Spectator, 2003, roč. 9, č. 4, s. 9 (rozhovor T. Nicholsona so S. Ondrejovičom).

542. Takto bi to vizeralo, kebi sme zrušili ypsilon. In: Sme, 2003, roč. 11, č. 264, príl. Škola a rodina, 2003, roč. 3, č. 42, s. 33 (rozhovor S. Rebrovej so S. Ondrejovičom).

2004

543. Jazyk v menšinovom prostredí. In: Slovenčina v menšinovom prostredí. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Békešská Čaba, 16. – 17. októbra 2003. Ed. A. Uhrinová – M. Žiláková. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2004, s. 43 – 49, maď. a nem. res. s. 49. ISBN 963-86573-2-4.

544. Das Projekt eines mehrbändigen Bedeutungswörterbuchs der slowakischen Sprache und seine Normierungsaspekte. In: Sprachkultur und Lexikographie. Von der Forschung zur Nutzung von Wörterbüchern. Hrsg. J. Scharnhorst. Frankfurt am Main: Peter Lang 2004, s. 139 – 149. ISBN 3-631-50079-3 (spoluautorka K. Buzássyová).

545. Janičiar v historickom a metaforickom kontexte. In: Jazyk v komunikácii. Medzinárodný zborník venovaný Jánovi Bosákovi. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2004, s. 126 – 132. ISBN 80-224-0809-3.

546. K niektorým problémom pripravovaného Ortoepického slovníka slovenského jazyka. In: Sborník z Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004. 21. ledna 2004. Ed. T. Duběda. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta 2004, s. 54 – 64. ISBN 80-7308-062-1.

547. Z česko-slovenského konfrontačného štúdia. In: Čeština – univerzália a specifika. 5. Ed. Z. Hladká – P. Karlík. Praha: Lidové noviny 2004, s. 436 – 440. ISBN 80-7106-659-1.

548. Dobrovského obraz o slovenčine v diele Mithridates. In: Josef Dobrovský, fundator studiorum slavicorum (1753 – 1829). Sborník z konference ke 250. výročí narození (Praha, 10. – 13. června 2003). Zost. V. Vavřínek – H. Gladkova – K. Skwarska. Praha: Slovanský ústav AV ČR 2004, s. 354 – 363. ISBN 80-86420-17-5.

549. Rok 2004 a slovenčina. In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 1, s. 3 – 6.

550. Východoslovenský jazykový separatizmus v 19. a 20. storočí. (Poznámky k Východoslovenskému slovníku.) In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 3, s. 129 – 150 (spoluautor Š. Švagrovský).

551. Jubileum Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV – Ohnisko lingvistického výskumu na Slovensku. In: Slovenské pohľady, 2004, roč. 4 + 120, č. 7 – 8, s. 179 – 186. – V inej verzii uverejnené aj: Čeština doma a ve světě, 2004, roč. 12, č. 3 – 4, s. 113 – 120.

552. Slovensko-český a česko-slovenský slovník na cesty. [Feifičová, M. – Němec, V.: Slovensko-český a česko-slovenský slovník na cesty. 2. vyd. Dobřichovice, KAVA-PECH 2003. 192 s.]. In: Kultúra slova, 2004, roč. 38, č. 5, s. 297 – 299 (rec.).

553. Nová monografia o slovenčine v prostredí slovenskej inteligencie v Békešskej Čabe. [Uhrinová-Hornoková, A.: Používanie materinského jazyka v kruhu slovenskej inteligencie v Békešskej Čabe – A békéscsabai szlovák értelmiség anyanyelvhasználata. Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2004. 497 s. (215 + 282 s.)]. In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 5 – 6, s. 342 – 345 (rec.).

554. Šva. – Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 1, s. 63 – 64. – Tamže: Integrita (č. 4, s. 255 - 256). – Glosár a jeho významy (č. 5 – 6, s. 377 – 378).

555. Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2002. Slowakei. In: Sociolinguistica. Internationaler Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik. 18. Codeswitching. Hrsg. G. Lüdi – P. H. Nelde. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2004, s. 256 – 258. ISBN 3-484-60465-4.

556. Bibliografia Jána Findru za roky 1993 – 2003. In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 2, s. 117 – 123.

557. Sviatok európskych jazykov v Maribore. In: Slovenské pohľady, 2004, roč. 4 + 120, č. 12, s. 143 – 145.

558. Medzinárodná konferencia o slovenčine v menšinovom prostredí v Békešskej Čabe. In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 5 – 6, s. 331 – 332.

559. Eugen Jóna 95-ročný. In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 1, s. 61 – 62.

560. Profesor Ján Findra jubiluje. In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 2, s. 114 – 116.

561. Jubilant Vladimír Benko. In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 3, s. 189 – 190.

562. Spomienka na Antona Prídavka a tých druhých (Prídavkovcov). In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 4, s. 236 – 238.

563. Pred 200 rokmi zomrel Wolfgang von Kempelen. In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 4, s. 253 – 254.

564 Odišiel nestor slovenskej jazykovedy (nekrológ za Eugenom Jónom). In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 5 – 6, s. 354 – 357.

565. Robert Auty (1914 – 1978). In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 5 – 6, s. 374 – 376.

566. Jubileum profesora Miroslava Dudka. In: Nový život (Nový Sad), 2004, roč. 56, č. 3 – 4, s. 217 – 218.

567. Odišiel nestor slovenskej jazykovedy profesor Eugen Jóna. In: Novohradské noviny, 20. 12. 2004, roč. 15, č. 51 – 52, s. 13 (nekrológ za Eugenom Jónom).

568. Slovenčina je esperantom Slovanov. Keď zasvieti slnko, rozprávam sa so Štúrom. In: Večerník, 30. 4. 2004, roč. 49, č. 83, s. 11 (rozhovor V. Šmihulu so S. Ondrejovičom).

2005

569. Encyclopaedia Beliana. 4. zv. Eh – Gala. Bratislava, Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied – Veda 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6 (vedúci lexikálnej skupiny Jazykoveda, autor hesiel: fázové slovesá, s. 336, Fillmore, Charles, s. 407 – 408, filológia, s. 413, filozofia jazyka, s. 416 – 417, forma, s. 505 – 507 (spoluautor), Fortunatov, Filip Fiodorovič, s. 515, frekvencia, s. 602 – 603 (spoluautor), frekventatíva, s. 603, Frizinské zlomky, s. 621, futúrum, s. 657).

570. Die unbekannte Minderheit. Slowaken in Wien und Niederösterreich im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. E. Hrabovec – W. Reichel. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang 2005. 250 s. ISBN 3-631-52980-5 (spoluautori R. Letz, W. Reichel, J. Glovňa, K. Palkovič).

571. Polemika s polemickými hlasmi o slovenskej sociolingvistike. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zost. J. Dolník. Bratislava: Univerzita Komenského 2005, s. 195 – 205. ISBN 80-223-2023-4.

572. Sociolingvistické poznámky k rytmickému kráteniu. In: Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 2. – 3. apríla 2001 v Budmericiach. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda 2005, s. 107 – 115. ISBN 80-224-0858-1.

573. Niekoľko glos k aktuálnej situácii slovenskej syntaxe. In: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2005, s. 9 – 13. ISBN 80-224-0879-4.

574. Ortoepické záujmy Jána Stanislava. In: BraSlav. 3. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. a 19. novembra 2004. Ed. P. Žigo. Bratislava: Kartprint 2005, s. 12 – 16. ISBN 80-88870-52-6.

575. Jazykové mýty. In: Mýty naše slovenské. Zost. E. Krekovič – E. Mannová – E. Krekovičová. Bratislava: Academic Electronic Press 2005, s. 62 – 70. ISBN 80-88880-61-0 (spoluautor V. Krupa).

576. Niekoľko glos k majoritným a minoritným spoločenstvám. In: Euroliteraria & Eurolingua 2005. Opera Academiae paedagogicae Liberecensis. Series bohemistica. Ed. O. Uličný. Liberec: Technická univerzita 2005, s. 243 – 249. ISBN 80-7372-040-X.

577. Trochu “zadychčaná” diskusia o jazykovej kultúre. In: Kultúra slova, 2005, roč. 39, č. 3, s. 148 – 152.

578. Jazyková budúcnosť Európy. (Po 2. výročnom zasadaní Európskej federácie národných lingvistických inštitúcií.) In: Romboid, 2005, roč. 40, č. 7, s. 90 – 96.

579. Wilhelm von Humboldt: Čo je náš skutočný domov? In: Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie, 2005, roč. 2, č. 5, s. 20 – 24.

580. Jazykové mýty a ich poslanie. Človek a spoločnosť, internetový časopis, 2005, roč. 8, č. 2, www.saske.sk/cas/2-2005/teftbar.html (spoluautor V. Krupa).

581. Slovak Language, Slovaščina, slowakische Sprache. Evropski projekti. Festival evropskich jezikov. European Language Festival. O jeziku + Kratak tečaj (slovinsky). Ueber die Sprache + Redewendungen (nemecky). In: www.am-lu.si.

582. The national cultural policy of the Slovak Republic National Report 2004. In: http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/Cultura/Policies/Reviews/Slovakia.asp (anglická a francúzska verzia, spoluautor).

583. Živá voda pre nový výkladový slovník slovenského jazyka. In: Správy SAV, 2005, roč. 41, č. 3, s. 10 – 11.

584. Slovo úvodom. In: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2005, s. 7. ISBN 80-224-0879-4.

585. Na úvod. In: Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 2. – 3. apríla 2001 v Budmericiach. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda 2005, s. 7. ISBN 80-224-0858-1.

586. Opening Speech. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. (Paralelný slov. názov.) Third International Seminar, Bratislava, Slovakia, 10 – 12 November 2005. Proceedings. Ed. R. Garabík. Bratislava: Veda 2005, s. 7. ISBN 80-224-0895-6.

587. Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe. [Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe. Zost. A. Uhrinová – M. Žiláková. Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2005. 488 s.] In: 15 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Zost. A. Divičanová – A. Uhrinová. Bekéšska Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2005, s. 242 – 246, maď. a nem. res. s. 245 a 246. ISBN 963-86573-5-9 (rec.).

588. Ďalšia monografia o používaní slovenského jazyka v Maďarsku. [Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe. Zost. A. Uhrinová – M. Žiláková. Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2005. 488 s.]. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 1 – 2, s. 85 – 88 (rec.).

589. Nový terminologický slovník elektronických médií. [Gregová, R. – Rusnák, J. – Sabol, J. S.: Interpretácia textov elektronických masových médií. Stručný terminologický slovník. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove 2004. 156 s.]. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 3, s. 174 – 175 (rec.).

590. Mýty naše slovenské. Zost. E. Krekovič – E. Mannová – E. Krekovičová. Bratislava, Academic Electronic Press 2005. 246 s. In: Knižná revue, 6. júl 2005, roč. 15, č. 14 – 15, s. 1 (rec.).

591. Myšlienky filozofa slobody. [Berďajev, N. A.: Sebapoznanie. Pokus o filozofickú autobiografiu. Bratislava, Agora 2005]. In: Knižná revue, 31. august 2005, roč. 15, č. 18, s. 3 (rec.).

592. Silnejším svetlom na cudzie slová. [Slovník cudzích slov – akademický. Bratislava, SPN 2005]. In: Knižná revue, 14. september 2005, roč. 15, č. 19, s. 5. Od Zvieraťa cez Zem k Človeku [Človek. Bratislava, Ikar 2005]. In: Knižná revue, 28. september 2005, roč. 15, č. 20, s. 3 (rec.).

593. Encyclopaedia Beliana. In: Knižná revue, 2005, 9. november 2005, roč. 15, č. 23, s. 3 (rec.).

594. O krážoch ešte raz. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 4, s. 254 – 256. – Tamže: Ešte raz o spájacom výraze a/alebo (č. 5, s. 319 – 320).

595. Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2003/Sociolinguistic Bibliography of European Lander for 2003 SK. In: Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik/International Yearbook of European Sociolinguistic. 19. Wirtschaft und Sprache. Economy and Language. Hrsg. U. Ammon – K. Mattheier – P. H. Nelde. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2005, s. 300 – 303. ISBN 3-484-60476-X.

596. Festival Brána jazykov otvorená v Nedožeroch-Brezanoch. In: Kultúra slova, 2005, roč. 39, č. 3, s. 165 – 169.

597. Deň otvárania dverí i nových „studničiek“ vedy v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SA V. In: Správy SAV, 2005, roč. 41, č. 1, s. 4 – 5.

598. Festival európskych jazykov v Maribore. In: Správy SAV, 2005, roč. 41, č. 1, s. 12.

599. Herbert Galton (1917 – 2004). In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 3, s. 188 – 190.

600. Spomienka na PhDr. Pavla Dolejša. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 5, s. 317 – 318.

601. Odišiel nestor slovenskej jazykovedy (nekrológ za Eugenom Jónom). In: Tvorba, 2005, roč. 15 (24), č. 3, s. 33 – 34.

602. Jazyk je organizmus i identifikačný znak národa. In: Euroreport. Časopis na podporu integrácie Slovenska do Európskej únie. Doprava, pošta a telekomunikácie, október 2005, s. 62 – 63 (rozhovor M. Janeka so S. Ondrejovičom).

603. Reč, ktorou hovoríme a píšeme, vôbec nie je zlá. In: Romboid, 2005, roč. 40, č. 6, s. 57 – 63 (rozhovor J. Litváka a O. Pastiera so S. Ondrejovičom).

604. Jazyk dokáže aj rozvášniť. In: Sme, 2005, roč. 13, č. 81, príl. Víkend, 2005, roč. 7, č. 14, s. 27 (rozhovor B. Dvořákovej so S. Ondrejovičom).

605. Jazyk žije s nami a pre nás. O pripravovanom Slovníku súčasného slovenského jazyka hovorí doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, CSc., riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. In: Knižná revue, 2005, 20. júl 2005, roč. 15, č. 16 – 17, s. 12 (rozhovor M. Bábikovej so S. Ondrejovičom).

606. Osobnosti deťom: Jazykovedec Slavomír Ondrejovič. In: Fifík, 2005, roč. 15, č. 6, s. 13.

2006

607. Ludevít Štúr: Nauka reči Slovenskej I. Text (faksimile). 1. vyd. Na vydanie pripravili Ľ. Ďurovič a S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 2006. 216 s.

608. JÓNA, Eugen – ĎUROVIČ, Ľubomír – ONDREJOVIČ, Slavomír: Ludevít Štúr: Nauka reči Slovenskej II. Komentáre. Bibliografia. 1. vyd. Bratislava, Veda 2006. 332 s.

609. Sedem a pol. Zápisky z tzv. vedeckej turistiky. 1. vyd. Bratislava, Veda 2006. 132 s.

610. Jazyková politika v Slovenskej republike 2004, jej východiská a smerovanie. Anna Butašová, Zdenka Gadušová, Ružena Žilová, Viktor Krupa, Slavomír Ondrejovič, Juraj Butaš, Ján Hero, Marta Žáčková, Mária Alabánová, Danica Bakossová, Ľudovít Bálint, Iris Domancová, Beáta Menzlová, Ladislav Navrátil. 1. vyd. Bratislava, Štátny pedagogický ústav 2006. 70 s.

611. Jazykovyje mify i ich missija. In: Globalizacija – etnizacija: Etnokuľturnyje processy. Red. G. Neščimenko. Moskva, Nauka 2006, s. 164 – 181 (spoluautor V. Krupa).

612. Niekoľko glos k majoritným a minoritným spoločenstvám. In: Eurolitteraria – Eurolingua 2005. Ed. Oldřich Uličný. Liberec, Technická univerzita 2005, s. 243 – 249.

613. Slovenčina ako jazyk majoritný a minoritný. In: Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Materiály z jubilejnej interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencie z príležitosti 15. výročia založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Budapešť 14. – 15. 10. 2005. Red. Uhrinová-Hornoková, Alžbeta. Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2006, s. 185 – 190.

614. K jazykovej situácii a jazykovej legislatíve na Slovensku. – In: Studia Academica Slovaca, 35, 2006, s. 61 – 74 (spoluautor Viktor Krupa).

615. Keď cieľovým jazykom je slovenčina. In: Medzikultúrny a medzipriestorový faktor v preklade. Letná škola prekladu 4. Red. Alojz Keníž. Bratislava, AnaPress 2006, s. 33 – 45.

616. Fenomén Viktor Krupa. – Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, IV + 122, č. 12, s. 132 – 139. Iný variant v angličtine The Phenomenon Viktor Krupa. In: Favete Linguis. Studies in Honour of Viktor Krupa. Ed. Jozef Genzor – Martina Bucková. Bratislava, Institut of Oriental Studies Slovak Academy of Sciences 2006, s. 7 – 13.

617. Za profesorom Jánom Horeckým. – Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, VI + 122, 2006, č. 10, s. 121 – 126. Iný variant: Dielo profesora Jána Horeckého uzavreté. – Slovenská reč, 71, 2006, s. 264 – 269 a Jazykovedný časopis, 57, 2006, s. 141 – 145.

618. Samo Czambel – významný slovenský jazykovedec. – Slovenská reč, 71, 2006, č. 6, s. 321 – 329.

619. Pred polstoročím zomrel Ľudovít Šenšel. – Slovenská reč, 71, 2006, s. 190 – 191.

620. Ľudovít Šenšel ako jazykovedec. – Tvorba, 16 (25), 2006, č. 3, s. 21 – 22.

621. Nové vydanie Štúrovej Nauky reči Slovenskej. – Tvorba, 16 (25), č. 4, s. 37 – 39.

622. Súpis prác Jána Horeckého za roky 2001 – 2006. – Jazykovedný časopis, 57, 2006, s. 145 – 155 (spoluautor L. Dvonč).

623. Prof. PhDr. Jozef Ružička, DrSc., člen korešpondent SAV. In: Slovenskí vzdelanci. Doctissimi Slovaciae V. Red. A. Doktorová. Bratislava, Ústredná knižnica SAV 2006, s. 47 – 49.

624. Škoviera, Daniel: De litteratura Slavorum germanissima. O írečitej spisbe Slovákov. Bratislava, Stimul 2005. 106 s. – Slovenská reč, 71, 2006, s. 172 – 174.

625. Tajné slobodomurárske dejiny Bratislavy (Hradská, Katarína: Slobodomurárske lóže v Bratislave. Bratislava, A. Marenčin – Vydavateľstvo I. Štefánika 2005). – Knižná revue, 2006, 16, 4. januára 2006, č. 1, s. 5 (rec.)

626. Ďalší zväzok Historického slovníka slovenského jazyka (Historický slovník slovenského jazyka 6. Red. M. Majtán. Bratislava, Veda 2005). – Knižná revue, 2006, 16, 18. januára 2006, č. 2, s. 3 (rec.).

627. Poznaj sám seba cez japonské rozprávky (RUŽIČKOVÁ, Eva: Japonské rozprávky. Cesta k medzinárodnej komunikácii. Bratislava, Univerzita Komenského 2005). – Knižná revue, 2006, 16, 15. februára 2006, č. 4, s. 9.

628. Slováci si myslia, že reči vedia, hlavne češtinu. – SME, 15, 22. 2. 2006, č. 44, s. 1 (spoluautor).

629. Jazyk je farebnejší ako dúha. Literárny týždenník, 19, 2006, č. 15 – 16, s. 9 – 10 (rozhovor M. Černej so S. Ondrejovičom).

630. Na čom si predkovia brúsili rozumy (Adolf Peter Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky. Bratislava, Slovenský Tatran 2005). – Knižná revue, 2006, 16, 26. apríl 2006, č. 9, s. 8 (rec.).

631. Oravci o svojej minulosti. Reč a slovesnosť oravského ľudu. Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2006. – Knižná revue, 16, 7. jún 2006, č. 24, s. 1.

632. Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica (Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. Na základe poverenia predstaviteľov mesta napísal v rokoch 1896 – 1922 E. Jurkovič. Banská Bystrica, Pribicer 2005). – Knižná revue, 16, 7. jún 2006, č. 24, s.. 10.

633. Dobrá správa od lingvistov (M. Ološtiak, M. Bilá, R. Timková: Slovník anglických vlastných mien v slovenčine. Bratislava, Kniha-Spoločník 2005). – Knižná revue, 16, 27. september 2007), č. 20, s. 5 (rec.).

634. Alojz Medňanský: Dávne povesti o hradoch (Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006). – Knižná revue, 16. 2006, č. 16 – 17, s. 1 (rec.).

635. Príspevok k obrazu stredovekého kresťanského Slovenska (Kútnik-Šmálov, Jozef: Kresťanský stredovek Slovenska. Trnava, Lúč 2005). – Knižná revue, 16, 2006, č. 19, s. 5. (ref.).

636. Redakčná poznámka. – Slovenská reč, 71, 2006, s. 69.

637. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 2005. – Slovenská reč, 71, 2006, č. 5, s.

638. Od skonu Milana Urbančoka prešlo už štvrťstoročie. – Slovenská reč, 71, 2006, č. 5, s. 295 – 296.

639. Od skonu Milana Urbančoka prešlo už štvrťstoročie. – Slovenská reč, 71, 2006, č. 5, s. 295 – 296.

640. Andrej Keder (1916 – 2001). – Slovenská reč, 71, 2006, č. 6, s. 362.

641. Naozaj nepotrebuje spisovná slovenčina výrazy napriahnuť a náprah? – Slovenská reč, 71, 2006, s. 270 – 271.

642. Blahoželanie jubilantovi. In: Tabula gratulatoria. In honorem professori Alexandro Duličenko. Tartu, Tartu University Press 2006, s. 22 – 23.

643. Štafetový kolík jazykovedy. Bibliotheca Ioniana a obraz Nikolaja Sergejeviča Trubeckého. – Správy SAV, 42, 2006, č. 11 – 12, s. 18 – 19.

644. Soziolingistische Bibliographie europäischer Länder 2004. Slowakei. In: Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch fuer Europäische Sociolinguistitk (paralený podnázov v angl. a fr.). Hrg. U. Ammon – J. K. Mattheier – P. H. Nelde. 20. Tuebingen, Max Niemeyer Verlag 2006, s. 92 – 95.

645. „Keď umrú všetci naši veľkí, nebudeme sa mať pred kým hanbiť“ (o Antonovi Habovštiakovi). – Naša Orava. Regionálne noviny, 26. septembra 2006, s. 11 (spoluautor).

Spolupráca

Encyklopédia literárnych diel. Sprac. kolektív autorov. Zost. L. Knězek. Bratislava, Obzor 1989. 864 s. (zostavovateľ obrazovej časti s L. Knězkom a A. Hečkovou).

Prekladateľská činnosť

Kempelen, W. von: Mechanizmus ľudskej reči. Bratislava, Tatran 1990. 248 s. (spoluprekladateľ P. Ďurčo).

Ref.: 1. Borčin, E.: Mystifikátor, či génius? Tajomná osobnosť Wolfganga von Kempelena. – Práca, 3. 11. 1990, s. 5. – 2. Horecký, J.: Dobrý preklad Kempelenovej knihy. – Kultúra slova, 25, 1991, s. 25 – 27. – 3. Horec-ký, J.: Tvorba zvukov ľudskej reči. – Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 3, s. 137 – 138. – 4. Pícha, E.: Po dvoch storočiach. – Kultúrny život, 25, 1991, č. 7, s. 9. – 5. Short, D.: Review. – Slavonic and East European Review, 69, 1991, č. 2, s. 327.

Moosmüller, S. [Moosmüllerová, S.] – Vollmann, R.: Fenomén „spisovný jazyk“ na príklade Rakúska. – In: Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Sociolinguistica Slovaca. 1. Red. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava, Veda 1995, s. 50 – 62.

Dressler, W. U.: Smrť jazykov. – In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Sociolingvis-tica Slovaca. 4. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1999, s. 23 – 42.

Nelde, P.: Konfliktná lingvistika. – In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Sociolingu-istica Slovaca. 4. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1999, s. 13 – 22.

Finger [Fingerová], Z.: Jazyk vidieckeho obyvateľstva na južnom Slovensku. – In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Sociolinguistica Slovaca. 4. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1999, s. 67 – 74.

Humboldt, W. von.: O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského rodu. Bratislava, Veda 2000. 260 s.

Ref.: Horecký, J.: Dve monografie z dejín jazykovedy. – Jazykovedný časopis, 52, 2001, s. 48 – 50 (aj o publikácii: Ondrejovič, S.: Od hovoriaceho stroja k sociálnej lingvistike. Kapitoly z jazykovednej historiografie. Bratislava 2000).

Ráth-Végh, I.: Poviedky. (Legendy o bibliofiloch. Memoáre psa.) In: Revue svetovej literatúry, 2001, roč. 37, č. 2, s. 139 – 148.

Ráth-Végh, I.: Kto zo spisovateľov zarábal najviac? In: Knižná revue, 2001, 6. júl 2005, roč. 11, č. 14 – 15, s. 3.

Ráth-Végh, I.: Najväčšia kniha na svete. In: Knižná revue, 2001, 20. júl 2005, roč. 11, č. 16 – 17, s. 3.

Slovensko/Slovakia. Brusselská deklarácia o vyučovaní jazykov. In: Brussels Declaration on Language learning in Europe in 20 official languages of the European Union. Ed. by Gerhard Stickel. Mannheim, EFNIL 2006. s. 91 – 94.

Redakčná činnosť

Jazykovedné štúdie. 16. Materiály z vedeckej konferencie o sémantike (Smolenice, 14. - 17. januára 1980). Bratislava [1981] (redaktor).

K princípom marxistickej jazykovedy. Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21. - 23. novembra 1983). Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1985 (editor).

Jazykovedný časopis, 38, 1987 – 46, 1995 (člen red. rady).

Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík s kol. autorov. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1993. 520 s. (redaktor obrazovej časti).

Encyklopédia literárnych diel. Sprac. kolektív autorov. Zost. L. Knězek. Bratislava, Obzor 1989 (spoluzostavovateľ obrazovej časti).

Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. (Sociolinguistica Slovaca. 1.) Bratislava, Veda 1995. 240 s. (spoluredaktorka M. Šimková).

Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Sociolinguistica Slovaca. 1. Bratislava, Veda 1995. 240 s. (spoluredaktorka M. Šimková).

Ref.: 1. Dolník, J.: Slovenská reč, 61, 1996, s. 118 – 120. – 2. l Findra, J.: Zborník o sociolingvistickom výskume slovenčiny. – Jazykovedný časopis, 47, 1996, s. 51 – 55.

Jazykovedný časopis, 46, 1996 – 50, 2000 (člen red. rady).

Sociolingvistika a areálová lingvistika. Sociolinguistica Slovaca. 2. Veda 1996. 172 s. (redaktor).

Ref.: Findra, J.: Druhý zväzok o sociolingvistickom výskume. – Jazykovedný časopis, 49, 1998, s. 105 – 109.

Zápisník slovenského jazykovedca, 15, 1996 (zodpovedný redaktor s I. Ripkom).

Jazykovedný zápisník, 16, 1997 (zodpovedný redaktor).

Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica Slovaca. 3. Bratislava, Veda 1997. 354 s.

Ref.: 1. Patráš, V.: Dôstojný príspevok k multidisciplinárnym bádaniam. – Jazykovedný časopis, 49, 1998, s. 109 – 119. – 2. Patráš, V.: Prirodzený jazyk v ohnisku multidisciplinárne orientovaných bádaní. – Opera Slavica (Brno), 9, 1999, č. 2, s. 5 – 60.

Varia. 6. Zborník zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1997. 236 s. (vedecký redaktor).

Slovenská reč, 63, 1998 – 65, 2000 (člen red. rady).

Varia. 7. Zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Red. M. Nábělková. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1998. 324 s. (vedecký redaktor).

Encyklopaedia Beliana. 1. A – Belk. Red. B. Baloghová a kol. Bratislava, Encyklopedický ústav SAV 1999 (člen red. rady).

Pange lingua. Zborník na počesť Viktora Krupu. Bratislava, Veda 1999. 264 s. (redaktor, spoluredaktor J. Gen¬zor).

Ref.: Dudok, M.: Oslava jazyka. – Hlas ľudu (Nový Sad, Juhoslávia), 29. 7. 2000, príl. Obzory, 17, 2000, č. 7 (194), s. 3.

Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Sociolinguistica Slovaca. 4. Bratislava, Veda 1999. 200 s. (redaktor).

Ref.: Dudok, M.: Kontaktná lingvistika. – Hlas ľudu (Nový Sad, Juhoslávia), 24. 6. 2000, príl. Obzory, 17, 2000, č. 6 (193), s. 3.

Spravodaj Rady vedeckých spoločností, 1, 1999 – 2, 2000 (člen red. rady).

Varia. 8. Zborník materiálov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Red. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1999. 336 s. (ve-decký redaktor).

Kultúra slova, 34, 2000 (člen red. rady).

Masár, I.: Ako pomenúvame v slovenčine. Kapitoly z terminologickej teórie a praxe. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. 3. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000. 60 s. (redaktor).

Mesto a jeho jazyk. Sociolinguistica Slovaca. 5. Bratislava, Veda 2000. 300 s. (redaktor).

Pauliny, E.: Norma spisovnej slovenčiny a zásady jej kodifikovania. Spisy Slovenskej jazykovednej spo-ločnosti pri SAV. 2. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000. 42 s. (redaktor).

Slovenská reč, 2001, roč. 66 – 2005, roč. 70 (hlavný redaktor a člen red. rady).

Jazykovedný časopis, 2001, roč. 52 – 2005, roč. 56 (člen red. rady).

Kultúra slova, 2001, roč. 35 – 2005, roč. 39 (člen red. rady).

RAK. Revue aktuálnej kultúry, 2001, roč. 6 – 2002, roč. 7 (člen red. rady).

Encyclopaedia Beliana. 2. Bel – Czy. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied – Veda 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6 (člen red. rady a vedúci lexikálnej skupiny Jazykoveda).

Lexicographica ’99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. 1. vyd. Bratislava: Veda 2001. 308 s. ISBN 80-224-0604-X (editor, spolueditor M. Považaj).

Ref.: Jarošová, A.: Vlastnosti slov v lexikografických opisoch a pravdepodobnostných modeloch. In: Jazykovedný časopis, 2003, roč. 54, č. 1 – 2, s. 85 – 91.

Horecký, J.: Kultivovanie slovenčiny. Princípy a kritéria. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 4. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2001. 52 s. ISBN 80-967574-9-0 (redaktor).

Človek a jeho jazyk. 2. Jazyk ako pamäť kultúry. Výber z lingvistického diela profesora Jána Horeckého. 1. vyd. Bratislava: Veda 2001. 308 s. ISBN 80-224-0642-2 (editor).

Ref.: 1. Findra, J.: Človek v priestoroch jazyka. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 2, s. 108 – 114. – 2. Dudok, M.: Jazyk – kultúra – človek. In: Jazykovedný časopis, 2003, roč. 54, č. 1 – 2, s.112 – 114. – 3. Dudok, M.: Jazyk – kultúra – človek. In: Nový život, 2004, roč. 56, č. 1 – 2, s. 104 – 106.

Peter Tvrdý. Zborník zo seminára k 150. výročiu narodenia, 28. novembra 2000. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2001. 155 s. ISBN 80-85170-63-9 (zostavovateľ, spoluzostavovatelia K. Fircáková a D. Lechner).

Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia v jazykovede. Na počesť Ladislava Dvonča. 1. vyd. Bratislava: Veda 2002. 166 s. ISBN 80-224-0715-1 (editor).

Varia. 9. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. – 3. december 1999). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. 328 s. ISBN 80-89037-04-6 (vedecký redaktor).

Encyclopaedia Beliana. 3. Č – Eg. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied – Veda 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5 (člen red. rady a vedúci lexikálnej skupiny Jazykoveda).

Varia. 10. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. 262 s. ISBN 80-89037-04-6 (vedecký redaktor).

Slovenská reč 1932 – 2002. Vedecká konferencia. Bibliografia. 1. vyd. Bratislava: Veda 2003. 360 s. ISBN 80-224-0777-1 (editor).

Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003. 506 s. ISBN 80-224-0719-4 (vedecký redaktor).

Horecký, J.: Onomaziologická štruktúra slovenčiny. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 5. Red. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2003. 60 s. ISBN 80-967574-9-0 (redaktor, spoluredaktorka M. Šimková).

Varia. 11. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2004. 282 s. ISBN 80-89037-04-6 (vedecký redaktor).

Encyclopaedia Beliana. 4. Eh – Gala. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied – Veda 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6 (člen red. rady a vedúci lexikálnej skupiny Jazykoveda).

Slovník cudzích slov. Akademický. Sprac. kolektív autorov pod vedením J. Krausa. 2. dopl. a upr. slov. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005. 1054 s. ISBN 80-10-00381-6 (odborná revízia).

Studia Academica Slovaca. 34. Prednášky XLI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Mlacek – M. Vojtech. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2005. 432 s. ISBN 80-88982-95-2 (člen red. rady).

Ref.: Vajíčková, M.: Nový zborník Studia Academica Slovaca. In: Kultúra slova, 2005, roč. 39, č. 5, s. 298 – 300.

Euromosaic. Slovakia. Správy o menšinových a regionálnych jazykoch 25 krajinách EÚ (texty v dánčine, nemčine, gréčtine, angličtine, španielčine, francúzštine, taliančine, holandčine, portugalčine, fínčine a švédčine). In: htttp://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/langmin/eu-romosaic/index.en.html (koordinátor a spolupracovník pre Slovensko).

Literatúra

Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenčká reč 1, 1932/1933 - 50, 1985. Bratislava, Veda 1986 (príl. čas. Slovenská reč, 51, 1986), s. 36-37, 103-104, 151 (záznam prác S. Ondrejoviča uverejnených v rokoch 1973-1985 v Slovenskej reči).

Ondrejovič Slavo. - In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925-1975). Martin, Matica slovenská 1987, s. 755-756 (súpis prác S. Ondrejoviča za roky 1973-1975).

Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenská reč 51, 1986 - 60, 1995. - Slovenská reč, 60, 1995, s. 362, 373-374, 382 (záznam prác S. Ondrejoviča uverejnených v r. 1986-1995 v Slovenskej reči).

Ondrejovič, Slavo. - In: Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík s kolektívom autorov. Bratislava, Obzor 1993, s. 305 (heslo).

Dolník, J.: PhDr. Slavo Ondrejovič, CSc., 50-ročný. - Slovenská reč, 61, 1996, s. 100-102.

Dvonč, L.: Súpis prác Slava Ondrejoviča za roky 1973-1995. - Jazykovedný časopis, 47, 1996, s. 60-78.

Horecký, J.: Mladý jubilant Slavo Ondrejovič. - Jazykovedný časopis, 47, 1996, s. 57-60 (k 50. narodeni-nám).

Sabol, J.: Životné jubileum PhDr. Slava Ondrejoviča, CSc. - Slavica Slovaca, 31, 1996, s. 76-78 (k 50. naro-deninám).

Slavo Ondrejovič. – In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1976 – 1985). Bratislava, Veda 1997, s. 402 – 407 (súpis prác S. Ondrejoviča za roky 1976 – 1985).

Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenská reč 51, 1986 – 60, 1995. – Slovenská reč, 60, 1995, s. 362, 373 – 374, 382 (zoznam prác S. Ondrejoviča uverejnených v r. 1986 – 1995 v Slovenskej reči).

Zeman, J.: Slavo Ondrejovič padesátiletý. – Češtinář, 6, 1995/96, s. 115 – 116.

Slavo Ondrejovič. – In: Zoznam prekladateľov umeleckej literatúry s výberovou bibliografiou preložených diel. Bratislava, APTOS – SSPUL 1997, s. 96, 160, 163 (heslo).

Slavo Ondrejovič. – In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986 – 1995). Bratislava, Veda 1998, s. 438 – 445 (súpis prác S. Ondrejoviča za roky 1986 – 1995).

Ondrejovič, Slavomír, PhDr., CSc. – lingvista – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. – In: Macková, M.: Kto je kto v Slovenskej akadémii vied. Bratislava, Veda 2000, s. 115 – 116 (heslo).

Ondrejovič Slavomír. – In: Osobnosti Novohradu. Kalendár výročí na rok 2001. Lučenec, Novohradská knižnica 2000, s. 9 (heslo).

Ondrejovič, Slavomír. – In: Mihály, F.: Kto je kto v Novohrade 1999 – 2000. Praha, Vydavateľstvo Ipeľ 2001, s. 133 – 134.

Ondrejovič, Slavomír. – In: Mihály, F.: Ki kicsoda Nógrádban 1999 – 2000. Praha, Ipeľ Kiadó 2001, s. 133.

Ondrejovič, Slavomír. – In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 296 – 303. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác S. Ondrejoviča za roky 1996 – 2000).

Ondrejovič, Slavomír. – Who is Who v Slovenskej republike. 1. vyd. Zug (Švajčiarsko): Who is Who Verlag 2003, s. 246. ISBN 3-7290-0041-1 (heslo).

Ondrejovič, Slavomír (Slavo). In: České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě. Bibliografie za léta 1991 – 2000. Sest. L. Hladký a kol. Brno: Masarykova univerzita 2003, s. 73, 105, 224 – 229, 341 – 344, 382 – 384, 410. ISBN 80-210-3108-5.

Ondrejovič, Slavomír, PhDr., CSc. – lingvista. – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. In: Macková, M.: Kto je kto v Slovenskej akadémii vied 2004. Bratislava: Veda 2004, s. 149 – 151. ISBN 80-224-0792-5 (heslo).

Ondrejovič, Slavomír. – Who is Who v Slovenskej republike. 2. vyd. Zug (Švajčiarsko): Who is Who Verlag 2005, s. 253. ISBN 3-7290-0048-9 (heslo).

Zeman, Jiří: Slavomír Ondrejovič šedesátiletý. In: Češtinář. Zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové, 2005/2006, roč. 14, č. 4, s. 127 – 130.

Ondrejovič, Slavomír. In: Lexikón – lexikon.sk.sweb.cz/o.htm.

Ondrejovič, Slavomír, linguist and translator. In: Kol. autorov: The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks. Bratislava: Veda 2007, s. 481. ISBN 80-224-0925-1 (heslo).

Súpis prác Slavomíra Ondrejoviča za roky 1996 – 2005. – Slovenská reč, 71, 2006, s. 110 – 126.

KRUPA, Viktor: Slavo Ondrejovič šesťdesiatnik. – Jazykovedný časopis, 57, 2006, s. 69 – 71.

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Na šesťdesiatku Slavomíra Ondrejoviča. – Kultúra slova, 40, 2006, s. 164 – 171.

ZEMAN, Jiří: Mezinárodní konference Jazyk, věda o jazyku, societa. – Češtinář, 16, 2005/2006, č. 5, s. 160 – 162.

DUDOK, Miroslav: Životné jubileum Slavomíra Ondrejoviča. – Nový život, 58, 2006, č. 10 – 12, s. 11 – 12.

JÚĽŠ SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava, tel. +421/2/54 43 17 61-2, fax +421/2/54 43 17 56,
e-mail: info @ juls.savba.sk. Posledná zmena: 2006-11-16