Mgr. Alexandra Jarošová, CSc., samostatná vedecká pracovníčka

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied

● Študovala v r. 1970 – 1975 na Filologickej fakulte Štátnej univerzity A. A. Ždanova v Leningrade (ruský jazyk – anglický jazyk), v r. 1994 – 1999 na Filozofickejfakulte Univerzity Komenského (slovenský jazyk a literatúra). 1985 CSc. V r. 1975 – 1977 pôsobila na Strednej ekonomickej škole v Bratislave (učiteľka), v r. 1977 – 1979 pracovníčka Slovenského výskumného a vývojového centra urbanizmu a architektúry v Bratislave (samostatná referentka). ● Od r. 1980 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (interná ašpirantka, vedecká asistentka, vedecká pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka). V r. 1988 – 1991 vedúca oddelenia slovanských jazykov JÚĽŠ SAV, v r. 1996 – 2002 vedúca oddelenia jazykových dát JÚĽŠ SAV, od r. 2005 vedúca projektu a hlavná redaktorka Slovníka súčasného slovenského jazyka, od roku 2007 vedúca oddelenia súčasnej lexikológie a lexikografie JÚĽŠ SAV. ● Pracuje v oblasti jednojazyčnej a viacjazyčnej lexikografie, lexikológie, terminológiea korpusovej lingvistiky.

Zoznam publikovaných prác od roku 1984

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1. BALÁŽOVÁ, Ľubica – DOROTJAKOVÁ Viktória – ĎURČO, Peter – FIFIKOVÁ, Elena – FILKUSOVÁ, Mária, HAASOVÁ, Bachytžan – JAROŠOVÁ, Alexandra – MASÁROVÁ, Margita – PETRUFOVÁ, Magdaléna: Veľký slovensko-ruský slovník. 4. diel. R – Š. (Paralelný rus. názov.) Red. E. Sekaninová et al. Bratislava, Veda 1990. 760 s. ISBN 80-224-0079-3. (Spoluautorstvo – 3 %.)

2. BENKOVIČOVÁ, Jana – ĎURČO, Peter – JAROŠOVÁ, Alexandra – MASÁROVÁ, Margita – PETRUFOVÁ, Magdaléna – SAKANOVÁ, Katarína – ŠEBESTOVÁ, Anna: Veľký slovensko-ruský slovník. 5. diel. T – Vú. (Paralelný rus. názov.) Red. E. Sekaninová et al. Bratislava, Veda 1993. 496 s. ISBN 80-224-0204-4. (Spoluautorstvo – 13 %.)

3. DOLNÍK, Juraj – BENKOVIČOVÁ, Jana – JAROŠOVÁ, Alexandra: Porovnávací opis lexikálnej zásoby. Bratislava, Veda 1993. 192 s. ISBN 80-224-0344-X. (Spoluautorstvo – 25 %.)

4. BALÁŽOVÁ, Ľubica – BENKOVIČOVÁ, Jana – ĎURČO, Peter – JAROŠOVÁ, Alexandra – MASÁROVÁ, Margita – PETRUFOVÁ, Magdaléna – SAKANOVÁ, Katarína – ŠEBESTOVÁ, Anna: Veľký slovensko-ruský slovník. (Paralelný rus. názov.) 6. diel. Vy – Ž. Red. E. Sekaninová. Bratislava, Veda 1995. 704 s. ISBN 80-224-0433-0. (Spoluautorstvo – 12 %).

5. BALÁŽOVÁ, Ľubica – BUZÁSSYOVÁ, Klára – ČIERNA, Mária – HOLIČOVÁ, Bronislava – JANOČKOVÁ, Nicol – ORAVCOVÁ, Adriana – ORAVCOVÁ, Anna - PETRUFOVÁ, Magdaléna - PORUBSKÁ, Emília – ŠEBESTOVÁ, Anna – ŠUFLIARSKA, Alexandra - ZAMBOROVÁ, Marta: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda 2006. 1134 s. ISBN 80-224-0932-4. (Podiel na hlavnej redakcii – 50 %, spoluautorstvo koncepcie – 57 %)

6. AVRAMOVOVÁ, Miroslava – BALÁŽOVÁ, Ľubica – ČIERNA, Mária – HAŠANOVÁ, Jana – CHOCHOLOVÁ, Bronislava – JANOČKOVÁ, Nicol – JAROŠOVÁ, Alexandra – KONČALOVÁ, Jana – KOVÁČOVÁ, Mária – OCETOVÁ, Lenka – ORAVCOVÁ, Adriana – ORAVCOVÁ, Anna - PETRUFOVÁ, Magdaléna – PORUBSKÁ, Emília - ŠEBESTOVÁ, Anna - ŠUFLIARSKA, Alexandra – ZVONČEKOVÁ, Dáša: Slovník súčasného slovenského jazyka. Red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda 2011. 1088 s. ISBN 978-80-224-1172-1. (Redaktorsko-autorský podiel – 25 %)

ABC Kapitoly vo vedeckých publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovenská lexikografia. In: Teorija i istorija slavianskoj leksikografii. Naučnyje materijaly k IV sjezdu slavistov. Red. M. I. Černyševa. Moskva: Meždunarodnyj komitet slavistov – Kommisija po leksikologii i leksikografii – Nacionaľnyj komitet slavistov Rossijskoj federacii – Učreždenie Rossijskoj akademii nauk im. V. V. Vinogradova RAN 2008, s. 133 – 149.

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Spracovanie adjektív v Slovníku súčasného slovenského jazyka s osobitným zreteľom na adjektíva vzťahové. In: Lexikografie v kontextu informační společnosti : Sborník příspěvků z pracovního setkání Praha, 4. - 6. 6. 2007. Red. A. Rangelova – J. Světlá – A. Jarošová. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, s. 57 – 72. ISBN 978-80-86496-41-2.

3. JAROŠOVÁ, Alexandra: Ustálené prirovnania: problémy ich chápania a lexikografického zachytenia. In: Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka. Red. J. Světlá – A. Jarošová – A. Rangelova. Brno: Tribun EU 2011, s. 207 – 218. ISBN 978-80-263-0097-7.

ABD Kapitoly vo vedeckých publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách

1. JAROŠOVÁ, Alexandra – BUZÁSSYOVÁ, Klára – Bosák, Ján: Východiská a zásady spracovania slovníka . In: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda 2006. s. 13 –47. ISBN 80-224-0932-4. (Spoluautorstvo – 57 %.)

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Problematika lexikálnej variantnosti a spôsoby jej lexikografického zachytenia. In: Dynamické tendencie v slovenskom pravopise. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 18. – 19. mája 2006 v Bratislave. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda 2009, s. 98 – 234. ISBN 978-80-224-1106-6.

3. JAROŠOVÁ, Alexandra: Lexikálna norma a výkladový slovník. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2009, s. 180 – 208. ISBN 978-80-224-1107-3.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Problems of Semantic Subdivision in Bilingual Dictionary Entries. In: International Journal of Lexicography, March 2000, Volume 13, Number 1, s. 12 – 28.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Jazyková situácia v ZSSR. In: Kultúra slova, 1984, roč.18, č. 4, s. 99 – 103.

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovníkové spracovanie neologického materiálu v ruštine. In: Československá rusistika, 1989, roč. 34, č. 3, s. 148 – 152.

3. JAROŠOVÁ, Alexandra: Lexikálna jednotka z konfrontačného hľadiska. In:: Československá rusistika, 1990, roč. 35, č. 4, s. 197 – 205.

4. JAROŠOVÁ, Alexandra: Čiastkové systémy slovnej zásoby z konfrontačného aspektu (1. časť). In: Slavica Slovaca 1990, roč. 25, č. 3, s. 257 – 266.

5. JAROŠOVÁ, Alexandra: Čiastkové systémy slovnej zásoby z konfrontačného aspektu (2. časť). In: Slavica Slovaca 1991, roč. 26, č. 1, s. 12 – 25.

6. JAROŠOVÁ, Alexandra: Onomaziologický aspekt jazykovej konfrontácie. In: Slavica Slovaca, 1991, roč. 26, č. 3, s. 208 – 220.

7. JAROŠOVÁ, Alexandra: Spájateľnosť slov a jej odraz v slovníku. In: Jazykovedný časopis, 1992, roč. 43, č. 1, s. 16 – 126.

8. JAROŠOVÁ, Alexandra: Korpus textov slovenského jazyka. In: Slovenská reč, 1993, roč. 58, č. 2 s. 89 – 95.

9. JAROŠOVÁ, Alexandra: Spájateľnosť slov a jazyková norma. In: Kultúra slova, 1993, roč. 27, č. 9 – 10, s. 270 – 276.

10. JAROŠOVÁ, Alexandra: Východiská dvojjazyčnej lexikografie. (Konfrontačná semiológia a onomaziológia.) In: Jazykovedný časopis, , 1994, roč. 45, č. 1, s. 19 – 30.

11. JAROŠOVÁ, Alexandra: Budovanie automatizovaného korpusu slovenských textov. In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 4 + 110, 1994, č. 8, s. 116 – 117.

12. JAROŠOVÁ, Alexandra: Monokolokabilné slová v slovenčine. In: Jazykovedný časopis, 1995, roč. 46, č. 2, s. 83 – 99.

13. JAROŠOVÁ, Alexandra: Prínos „bratislavskej lexikografickej školy“ k teórii a praxi dvojjazyčnej lexikografie. In: Kultúra slova, 1996, roč. 30, č. 3, s. 134 – 141.

14. JAROŠOVÁ, Alexandra: Tvorba dvojjazyčných terminologických slovníkov s počítačovou podporou. In: Kultúra slova, 1997, roč. 31, č. 4, s. 201 – 210.

15. JAROŠOVÁ, Alexandra: Problém vyčleňovania ustálených lexikalizovaných spojení pomocou štatistických nástrojov. In: Jazykovedný časopis, 1999, roč. 50, č. 2, s. 94 – 100.

16. JAROŠOVÁ, Alexandra: Terminografické úvahy na margo inovačnej príručky. In: Slovenská reč, 1999, roč. 64, č. 4, s. 214 – 219.

17. JAROŠOVÁ, Alexandra: Jazykoveda na úrovni informačnej spoločnosti. Príklad dvoch českých lingvistických pracovísk. In: Jazykovedný časopis, 2001, roč. 52, č. 1, s. 39 – 44.

18. JAROŠOVÁ, Alexandra: Národný korpus slovenského jazyka: lingvistické a počítačové aspekty. In: Kultúra slova, 2001, roč. 35, č. 4, s. 193 – 199.

19. JAROŠOVÁ, Alexandra: Národný korpus slovenského jazyka a jeho dimenzie. In: Správy slovenskej akadémie vied, roč, 38, 2002, č. 9, s. 2 – 4.

20. JAROŠOVÁ, Alexandra: Impulzy korpusovej lingvistiky pre dvojjazyčnú lexikografiu: medzi textovou a slovníkovou ekvivalenciou. Jazykovedný časopis, 2003, roč. 54, č. 1 – 2, s. 57 – 66.

21. JAROŠOVÁ, Alexandra: Problém vymedzenia kolokácií. In. Jazykovedný časopis 2007, roč. 58, č. 2, s. 81 –102.

22. SOKOLOVÁ, Miloslava – JAROŠOVÁ, Alexandra: Optimalizácia gramatickej charakteristiky substantív v Slovníku súčasného slovenského jazyka. In: Slovenská reč, 2008, roč. 73, č. 4, s. 212 – 220.

23. SOKOLOVÁ, Miloslava – JAROŠOVÁ, Alexandra: Kvantitatívne alternácie v lexémach so sufixmi -ár, -áreň . In: Slovenská reč, 2008, roč. 73, č. 4, s. 193 – 211.

24. SOKOLOVÁ, Miloslava – IVANOVÁ, Martina – JAROŠOVÁ, Alexandra: Diftongizácia vokalických skupín ie, ia a lexikografická prax. In: Slovenská reč, 2008, roč. 73, č. 5, s. 281 – 292.

25. JAROŠOVÁ, Alexandra: Percepcia a lexikografické spracovanie zložených adjektív. In: Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 3, s. 132 – 148.

26. JAROŠOVÁ, Alexandra: Problém významu predložky kvôli na pozadí lingvistickej reflexie a jazykového materiálu. In: Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 3, s. 159 – 169.

27. JAROŠOVÁ, Alexandra: Podoby Nitran a Nitrančan v kontexte slovotvorných modelov a kodifikačných riešení. Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 5 – 6, s. 334 – 344.

28. JAROŠOVÁ, Alexandra: Majstrovské dielo českej aj svetovej frazeológie. (F. Čermák a kol. Slovník české frazelogie a idiomatiky). In: Jazykovedný časopis, 2011, roč. 42, č. 1, s. 51 – 64.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

1. JAROŠOVA, Alexandra: Teoretičeskije predposylki sopostaviteľnogo issledovanija častnych leksiko-semantičeskich sistem. In: Teoretičeskije i metodologičeskije problemy sopostaviteľnogo izučenija slavianskich jazykov. Red. H. Běličová – G. Neščimenko – E. Rudnik-Karwatowa. Moskva: Nauka 1994, s. 70 – 79. ISBN 5-02011126-0.

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Spracovanie ustálených spojení vo výkladovom slovníku. Návrh. In: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník příspěvků z konference. Praha, 31. 10. – 1. 11. 2000. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky 2000, s. 43 – 54. ISBN 80-86496-00-7.

3. JAROŠOVÁ, Alexandra: Dimensions of Equivalence. In: Beiträge zur bilingualen Lexikographie. Hg. M. Vachková. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2008, s. 71 – 81. ISBN 978-80-7308-217-8.

4. SOKOLOVÁ, Miloslava – JAROŠOVÁ, Alexandra – IVANOVÁ, Martina. Diftongizácia vokalických skupín ie, ia a lexikografická prax. In: Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. Bratislava - Veliko Tărnovo: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Institut za bălgarski ezik Prof. Ľ. Andrejčin pri BAN – IK Znak 94 2009, s. 127 – 141. ISBN 978-80-969992-4-8. ISBN 978-954-8709-94-1.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Niektoré aspekty polysémie slovesnej lexémy. In: Linguistica. 17/2. Funkční lingvistika a dialektika. Red. J. Nekvapil – O. Šoltys. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV 1988, s. 405 – 415, rus. res. s. 453, angl. res. s. 467.

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Sémantizácia v dvojjazyčnom slovníku. In: Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov. Materiály zo sympózia konaného v rámci 7. zasadnutia Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Nové Vozokany 24. – 26. apríla 1989). Red. V. Blanár et al. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 225 – 230.

3. JAROŠOVÁ, Alexandra: Frazeologičeskaja „periferija„ i jejo predstavlenije v tolkovom slovare. In: Frazeológia vo vzdelávaní, vede a kultúre. Phraseology in Education, Science and Culture. Zborník materiálov z II. medzinárodnej frazeologickej konferencie. Nitra 14. – 16. september 1992. Red. E. Krošláková. Nitra: Vysoká škola pedagogická, Fakulta humanitných vied 1993, s. 186 – 193. ISBN 80-88738-05-9.

4. JAROŠOVÁ, Alexandra: Lexikografia a počítače – slovenský variant. In: Sociolinguistica Slovaca. 3. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Red. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1997. s. 304 -– 311. ISBN 80-224-0514-0.

5. JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovackakja sopostaviteľnaja leksikologija i dvujazyčnaja leksikografija v metodologičeskom kontekste. In: Sopostaviteľnoje opisanije statiki i dinamiki sovremennogo russkogo jazyka v teoretičeskom i prikladnom aspektach. Meždunarodnaja naučnaja konferencija. Bratislava, 11 – 12 senťabria 1997. Red. R. Blazsek. Bratislava: Univerzitet imeni Komenskogo 1998, s. 120 – 125. ISBN 80-85697-77-7.

6. JAROŠOVÁ, Alexandra – BENKO, Vladimír: Internet a slovenčina. In: Sociolinguistica Slovaca 5. Mesto a jeho jazyk. Red.: S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 2000, s. 233 – 241. ISBN 80-224-0605-8. (Spoluautorstvo – 80 %)

7. JAROŠOVÁ, Alexandra: Viacslovný termín a lexikalizované spojenie. In: Človek a jeho jazyk I. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého. Red. K. Buzássyová. Bratislava: Veda 2000, s. 481 – 493. ISBN 80-224-0641-4.

8. JAROŠOVÁ, Alexandra: Lexikalizované spojenia v kontexte ustálených spojení. In: Princípy jazyka a textu. Red. J. Štefánik. Bratislava: Univerzita Komenského 2000, s. 138 – 153. ISBN 80-223-1566-4.

9. JAROŠOVÁ, Alexandra: Malá inventúra pred hľadaním spoločného jazyka. In: Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní. Ed. A. Jarošová. Bratislava: Veda 2001, s. 7 – 10. ISBN 80-224-0692-9.

10. JAROŠOVÁ, Alexandra: Problémy funkčnej klasifikácie ustálených kombinácií slov (na príklade útvarov vetného typu). In: Frazeologické štúdie III. Ed. J. Mlacek – P. Ďurčo. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FFUK Bratislava 2003, s. 77 – 87. ISBN 80-8898-37-6.

11. JAROŠOVÁ, Alexandra: Umývať sa: predmetová syntagma alebo zvratné sloveso? In: Tradície a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2003, s. 204 – 208. ISBN 80-224-03732-1.

12. JAROŠOVÁ, Alexandra: Obrazná terminológia alebo odborná frazeológia? Ako riešime túto a podobné otázky v pripravovanom Slovníku súčasného slovenského jazyka. In: Frazeologické štúdie. IV. Ed. M. Jankovičová – J. Mlacek – J. Skladaná. Bratislava: Veda 2005, s. 131 –145. ISBN 80-224-0865-4.

13. JAROŠOVÁ, Alexandra: Aspekty ekvivalencie: prekladový ekvivalent a prekladový význam. In: Iugi observatione... Jubilejný zborník na počesť Ľubomíra Ďuroviča. Ed. S. Ondrejovič. Veda: 2008, s. 105 – 109. ISBN 978-80-224-1043-4.

14. JAROŠOVÁ, Alexandra: Problém uvádzania synoným vo výkladovom slovníku. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. Sibyla Mislovičová. Bratislava: Veda 2008, s. 371 – 377. ISBN 978-80-224-1026-7.

15. JAROŠOVÁ, Alexandra: Prípona -ák a -ár v kontexte lexikálnej variantnosti. In: Vidy jazyka a jazykovedy. Na počesť Miloslavy Sokolovej. Eds. M. Ološtiak – M. Ivanová – D. Slančová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2011, s. 294 – 307. ISBN 978-80-555-0335-6.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Parallel Corpora and Equivalents not Found in Bilingual Dictionaries. In: Trans-European Language Resources Infrastructure. Language Application for Multilingual Europe. Proceedings of the Second TELRI Seminar. Kaunas, April 17 – 20 1997. Red. N. Volz – R. Marcinkeviciene. Mannheim – Kaunas: Institut fuer Deutsche Sprache – Vitauto Didžiojo Universitas 1997, s. 69 – 75. ISBN 9986-501-09-1.

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Comparative Analysis of English and Slovak Translation of Plato´s Republik. In: TELRI. Trans-European Language Resources Infrastructure. Copernicus Program. Newsletter 5. Prague: Charles University 1997, s. 15 – 19.

3. JAROŠOVÁ, Alexandra: Deskriptívna a normatívna dimenzia slovníka súčasného slovenského jazyka. In: Trudy i materijaly. Slavianskije jazyki i kuľtury v sovremennom mire. Meždunarodnyj naučnyj sympozijum. Moskva MGU imeni M. V. Lomonosova, Filologičeskij fakuľtet, 24 – 26 marta 2009 goda. Eds. L. M. Remneva – O. V. Dedova – L. M. Zacharov. Moskva: MAKS Press 2009, s. 252. ISBN 978-5-317-02749-0.

AFC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Ruské ekvivalenty slovenských distributívnych slovies. In: Obsah a forma v slovnej zásobe. Materiály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenice 1. – 4. marca 1983). Red. J. Kačala. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1984, s. 244 – 247.

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Lexikografické spracovanie nových slov a významov. In: Jazyková politika a jazyková kultúra. Materiály z vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach v Domove vedeckých pracovníkov SAV 17. – 19. apríla 1985. Venované XVII. zjazdu KSČ. Red. J. Kačala. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave 1986, s. 277 – 281.

3. JAROŠOVA, Alexandra: Funkcionaľno-semantičeskaja tipologija leksičeskich ekvivalentov. In: Doklady soobščenija čechoslovackoj delegacii. Seďmoj meždunarodnyj kongress prepodavatelej russkogo jazyka i literatury. Moskva, SSSR, 1990. Russkij jazyk i literatura v obščenii narodov mira. Problemy funkcionirovanija i prepodavanija. Praga: Čechoslovackaja associjacija russistov 1990, s. 414 – 417.

4. JAROŠOVÁ, Alexandra: Poznámky k lexikografickej koncepcii Petra Tvrdého. In: Peter Tvrdý. Zborník zo seminára 150. výročiu narodenia. Zost. S. Ondrejovič – K. Fircáková. – D. Lechner. Bratislava: Univerzitná knižnica – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2001, s. 27 – 34. ISBN 85170-63-9.

5. JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník v informačnej spoločnosti. In: Preklad z/do málo rozšírených európskych jazykov. Zborník z konferencie FIT konanej 3. – 7. 11. 2001 v Smoleniciach. Bratislava, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry – AnnaPress, 2002, s. 32 – 37. (aj CD ROM). ISBN80-967905-6-0.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Metalexicography and Reusability of Bilingual Dictionaries. Abstract. 4th European Seminar Text Corpora and Multilingual Lexicography. Bratislava, November 5 – 7, 1999. In: TELRI. Trans European Language Resources Infrastructure. Concerted Action in the Framework of the Copernicus Program. Newsletter No 9, Prague: Charles University 1999, s. 18 – 19.

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Item Ordering in the Bilingual Dictionary Entry. In: International Conference LP ’94. Prague, August 16 – 18, 1994. Item-Order in Natural Languages. Program and Abstracts. Prague, Charles University, Institute of Linguistic and Finnougric Studies and Institute of Phonetics 1994, bez paginácie.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Typológia ekvivalentov a štruktúra hesla v dvojjazyčnom slovníku. In: Zápisník slovenského jazykovedca, 10, 1991, č. 3 – 4, s. 29 – 30 (tézy prednášky na 4. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov konanom v dňoch 1. – 2. 10. 1991 v Učebno-výchovnom zariadení UK v Modre-Piesku).

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Konfrontačná lexikológia slovanských jazykov – onomaziologický aspekt. In: XI. medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Red. S. Mislovičová et al. Bratislava, Veda 1993, s. 528 – 529.

3. JAROŠOVÁ, Alexandra: Typológia lexikálnej spájateľnosti. In: Zápisník slovenského jazykovedca, 12, 1993, s. 30 (tézy prednášky konanej dňa 30. 11. 1993 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

4. JAROŠOVÁ, Alexandra: Budovanie automatizovaného korpusu slovenských textov. In: Zápisník slovenského jazykovedca, 13, 1994, s. 26 – 27 (tézy prednášky na 6. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov konanom v dňoch 17. – 18. 5. 1994 v Bratislave).

5. JAROŠOVÁ, Alexandra: Jazykové zdroje a „nová lexikografia“ (1. časť). In: Jazykovedný zápisník, 16, 1997, s. 35 - 36 (tézy prednášky konanej dňa 2. 12. 1997 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

6. JAROŠOVÁ, Alexandra: Corpus and Criteria of Collocations. In: Europhras´97. Phraseology and Paremiology. Theses. International Symposium. Liptovský Ján, September 2 - 5 1997. Bratislava, Commission for Phraseology by Slovak Committee of Slavists 1997, s. 23.

7. JAROŠOVÁ, Alexandra: Syntagmatika slova. Tézy prednášky na konferenciu Aktuálne otázky slovenskej syntaxe konanej v dňoch 7. – 8. novembra 2002 v Budmericiach. In: Aktuálne otázky slovenskej syntaxe. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra slovenskej akadémie vied – Katedra slovenského jazyka Pedagogickej fakulty univerzity Komenského – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Budmerice 7. – 8. XI. 2002, bez paginácie.

8. JAROŠOVÁ, Alexandra: Aspekty idiomatickosti: medzi frazeológiou a terminológiou. Tézy prednášky na Medzinárodnú konferenciu Človek a jeho Jazyk venovanú 90. výročiu narodenia Jána Horeckého a konanú v dňoch 20. – 22. januára 2010 v Smoleniciach. In: Ján Horecký – Človek a jeho jazyk. – Man and his Language. Abstrakty. [Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied – Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied – Slovenská jazykovedná spoločnosť] Smolenice 20. – 22. 1. 2010, s. 27.

AFK Postery zo zahraničných konferencií

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Contrastive lexicology and Bilingual Lexicography. Poster na medzinárodnom lexikografickom kongrese EURALEX‘ 94 v Amsterdame (august – september 1994).

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Bilingual dictionary as a Multivolume Academic Book. Poster na medzinárodnom lexikografickom kongrese EURALEX‘ 96 v Göteborgu (august 1996).

3. JAROŠOVÁ, Alexandra: Left-hand Side of Bilingual Dictionary from the Meaning Point of View: Translational meaning vs. Monolingual Meaning. Poster na 9. medzinárodnom lexikografickom sympóziu v Kodani (apríl 1998).

BDA Heslá v odborných encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

1. Dictionary of Social Protection Terms. Slovakian – English. English – Slovakian. (Paralelný slov. názov.) Red. B. Veghte et al. 1. vyd. European Commission 2000. 370 s. (Spoluautorstvo – 20 %.)

2. Glossary of Social Protection Terms. English – Bulgarian – Macedonian – Romanian – Slovakian. (Paralelný bulh., maced., rumun. a slov. názov). Red. B. Veghte et al. 1. vyd. European Commission 2000. 364 s. (Spoluautorstvo – 6 %.)

3. JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovak Lexicography. In: Encyclopedia of Language and Linguistics. 11. zväzok. Ed. K. Brown. 2. vyd. Oxford: Elsevier 2006, s. 422. ISBN 0-08-044299-4.

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník súčasného slovenského jazyka: čo vás zaujíma. In TOP (tlumočení – překlad), 2007, roč. 18, č. 85, s. 27/2363. ISSN 1210-4159.

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník súčasného slovenského jazyka: čo vás zaujíma (ak vôbec niečo). In: Slovenské dotyky – Príloha Dotyky so slovenčinou, 2011, roč. 16, č. 7 – 8., s. 3 – 4.

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Spájateľnosť slov. In: Nedeľná Pravda, 1993, roč. 2, č. 24, s. 6.

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Dostať sa do krážov. In: Kultúra slova, 1994, roč. 28, č. 1, s. 57 – 58.

3. JAROŠOVÁ, Alexandra: O slovníkoch. In: Literárny týždenník, 15. júl 1999, č. 29, s. 2.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Čo znamená dramaturgia koncertu? In: Mária Pisárčiková a kolektív. Jazyková poradňa odpovedá. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988, s. 98.

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Čo treba rozumieť pod pojmom jazyková situácia? In: Mária Pisárčiková a kolektív. Jazyková poradňa odpovedá. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988, s. 261.

3. JAROŠOVÁ, Alexandra: Aká je jazyková situácia v ZSSR, kde sa používa veľa jazykov? In: Mária Pisárčiková a kolektív. Jazyková poradňa odpovedá. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988, s. 261 – 262.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Metodologické východiská skúmania čiastkových systémov v slovnej zásobe (s aplikáciou na slovesá pohybu v slovenčine a ruštine). Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV - Vedecké kolégium SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre, umení a národopise 1985. 152 s.

EAJ Odborné preklady publikácií – knižné

1. Passport – Anglicko-slovenský slovník s príkladmi použitia hesiel vo vetách. Passport – English-Slovak Learner´s Dictionary. Based on Passport English Learner´s Dictionary. Kernerman Semi-bilingual Dictionaries. Lexicograf: Ya'acov Levy. Editor: Raphael Gefen. Prekladatelia: Drahomíra Ondrová, Mária Badinská, Anna Šebestová, Alexandra Jarošová. Bratislava: SPN – Mladé letá spol. s r.o. 2003, 726 s. ISBN 80-10-00009-4. (Podiel v slovenskej časti – 25%.)

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Konferencia o teoretických otázkach marxistickej jazykovedy. In: Slavica Slovaca, 19, 1984, s. 291 – 293 (správa o konferencii konanej v dňoch 21. – 23. 11. 1983 v Domove vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach).

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Konferencia o funkčnej lingvistike a dialektike. In: Jazykovedný časopis, 1989, roč. 40, č. 2, s. 98 – 101 (správa o konferencii konanej v dňoch 23. – 25. 3. 1988 v Domove vedeckých pracovníkov ČSAV v Libliciach).

3. JAROŠOVÁ, Alexandra: Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík s kolektívom autorov. Bratislava 1993. In: Knižná revue 1993, roč. 3, č. 17, s. 1 (ref.).

4. JAROŠOVÁ, Alexandra: Ôsmy ročník súťaže Slovník roka. Pestrý svet referenčných príručiek z pohľadu prekladateľov. In: Knižná revue, 2001, roč. 11, č. 23, s. 7.

5. JAROŠOVÁ, Alexandra: Vlastnosti slov v lexikografických opisoch a pravdepodobnostných modeloch. [Lexicographica’99.] In: Jazykovedný časopis, 2003, roč. 54, č. 1 – 2, s. 85 – 90.

EDJ Prehľadové práce k jubileám v časopisoch

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Jubilujúca Klára Buzássyová. In: Slavica Slovaca, 1998, roč. 33, č. 2, s. 155 –157.

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Jubilujúci Vladimír Benko alebo o blahodarnom vplyve niektorých inžinierov na jazykovedu. In: Jazykovedný časopis, 2004, roč. 55, č. 1, s. 69 – 71.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce

1. Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní. Ed. A. Jarošová. Bratislava: Veda 2001, s. 7 – 10. ISBN 80-224-0692-9.

2. Lexikografie v kontextu informační společnosti: Sborník příspěvků z pracovního setkání Praha, 4. - 6. 6. 2007. Red. A. Rangelova – J. Světlá – A. Jarošová. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, s. 57 – 72. ISBN 978-80-86496-41-2.

3. Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka. Red. J. Světlá – A. Jarošová – A. Rangelova. Brno: Tribun EU 2011, s. 207 – 218. ISBN 978-80-263-0097-7.

GHG Práce uverejnené na internete

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Kognitívna lingvistika. In: Cyklus interdisciplinárnych prednášok Kognitívne vedy II. zorganizovaný Matematicko-fyzikálnou fakultou UK v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou. Bratislava 5. 4. 2001. Dostupné na WWW: http://math.chtf.stuba.sk/kog_vedy.htm

2. JAROŠOVÁ, Alexandra: Terminologická práca v kontexte prekladu európskych dokumentov. In: Odborný seminár Ministerstva kultúry SR Európske záležitosti a otázky jazykovej kultúry. Bratislava 16. júna 2005. Dostupné na WWW: http://korpus.juls.savba.sk/publications/block2/terminologicka-praca-v-kontexte-prekladu-europskych-dokumentov/Term_EU.pdf

3. Izdan pervyj tom novogo tolkovogo slovaria slovackogo jazyka. (Rozhovor korešpondentky Radio Svoboda Niny Zemľannej s Alexandrou Jarošovou). Dostupné (v prepise) na WWW: http://www.svobodanews.ru/Article/2007/03/23 a http://www.russianedu.ru/teachrussian/news/view/1606.html

4. JAROŠOVÁ, Alexandra: Oddelenie súčasnej lexikografie a lexikológie JÚĽŠ SAV. 1. 1. 2011. Dostupné na WWW: http://www.juls.savba.sk/about_juls/oddelenia/oslal/index.html

5. JAROŠOVÁ, Alexandra: Anglicizmy ako problém textu a postojov. Prednáška na 7. konferencii Slovenskej terminologickej siete Anglicizmy v slovenčine. Bratislava 21. 10. 2011.Dostupné na WWWW: http://ec.europa.eu/dgs/translation/sts/conf_speech.html

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

1. JAROŠOVÁ, Alexandra: Využitie výpočtovej techniky pri lexikografických bázach údajov a pri tvorbe slovníkov. Správa pre potreby Vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení.1989.

2. Korpus slovenčiny môže vylepšiť automatické korektory. (Rozhovor Tomáša Bellu s Alexandrou Jarošovou.) In: SME, 2001, roč. 9, č. 142 (21. 6. 2001), príloha Počítače, č. 24, s. I.

3. Slovenčinu obohatili tisíce nových slov. (Rozhovor Vladimíra Jancuru s Alexandrou Jarošovou). In: Pravda, 27. január 2007, str. 3.

4. Vo významoch slov je celý náš svet: Rozhovor s jazykovedkyňou Alexandrou Jarošovou (pripravila Miroslava Čierna). In: Knižná revue, 31. január 2007, roč. 17, č. 3, s. 12.

5. Slovník slovenčiny vychádza po 50 rokoch. (Rozhovor Michala Piška s Alexandrou Jarošovou). In: SME, 2007, roč. 15, č. 38 (15. 2. 2007), s. 4.

6. Svet zachytený v slovných významoch: Hovoríme s jazykovedkyňou Alexandrou Jarošovou (pripravila Miroslava Čierna). In: Literárny (dvoj)týždenník, 21. 3. 2007, roč. 20, č. 11 – 12, s. 9.

7. Jazykovedci počítajú s vyšším sebavedomím Slovákov. Rozhovor Vladimíra Jancuru s Alexandrou Jarošovou a Klárou Buzássyovou. In: Pravda, 12. 5. 2011, roč. 21, č. 105, s. 16 – 19.

Prejsť na začiatok

JÚĽŠ SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava, tel. +421/2/54 43 17 61-2, fax +421/2/54 43 17 56,
e-mail: info @ juls.savba.sk. Posledná zmena: 2012-02-20