Klára Buzássyová

Študovala v r. 1956 – 1961 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (latinčina – slovenčina), medzitým v šk. r. 1958/1959 na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v rámci výmenného štúdia. 1969 CSc., PhDr. V r. 1961 – 1966 pracovníčka Ústavu slovenského jazyka SAV, od r. 1967 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (štipendistka, vedecká ašpirantka, vedecká pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka, vedúca vedecká pracovníčka). V r. 1981 – 1990 zástupkyňa riaditeľa ústavu. V r. 1990 – 1991 a 1998 – 1999 externe pôsobila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zodpovedná riešiteľka ústavných, resp. štátnych výskumných úloh Konfrontačný výskum slovenčiny a maďarčiny (1972 – 1976), Slovenčina v súčasnej komunikácii (1988 – 1989). V rámci úloh štátneho plánu základného výskumu vykonávala v r. 1986 – 1989 funkciu koordinátora. V r. 1982 – 1988 členka vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV, v r. 1988 – 1989 členka vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu, vedu o literatúre a umení a národopis. V r. 1990 – 1992 členka Rady vedcov SAV (v 1. polroku aj členka Výboru Rady vedcov SAV). Od r. 1990 členka vedeckej rady Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v r. 1990 – 1991 predsedníčka rady; od r. 2003 – 2007. V r. 1991 – 1995 členka vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V r. 1995 – 1998 členka Predsedníctva SAV. Zodpovedná riešiteľka grantových projektov Slovník súčasného slovenského jazyka (1992 – 1994; 1995 – 2003). Spoluriešiteľka medzinárodných slavistických projektov Zmeny v súčasných slovanských jazykoch 1945 – 1995 (1993 – 1996), Komparácia systémov a fungovania slovanských jazykov (2000 – 2002). V Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV od r. 1988 členka výboru, v r. 1990 – 1992 predsedníčka. V 80. rokoch viaceré funkcie vo výbore Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV. V r. 1988 – 2003 členka Medzinárodnej lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Od r. 1995 členka Medzinárodnej komisie pre výskum slovotvorby slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Pracuje dlhodobo aj vo vedeckej výchove ako školiteľka ašpirantov. Od r. 1985 členka komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda, od r. 1990 predsedníčka tejto komisie. Od r. 1997 členka spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium PhD. v odbore slovenský jazyk. Od r. 1998 členka spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium PhD. v odbore všeobecná jazykoveda. Od r. 2003 členka Ústrednej jazykovej rady Ministerstva kultúry SR. 1983 ocenenie Zaslúžilá pracovníčka SAV, 1988 strieborná Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 1998 zlatá Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. 1998 Pamätná medaila pri príležitosti 650. výročia založenia Karlovej univerzity v Prahe. Pracuje v oblasti výskumu tvorenia slov v súčasnej spisovnej slovenčine, v lexikológii, lexikografii, v oblasti konfrontačného (kontranstívneho) výskumu gramatickej stavby slovenského a maďarského jazyka, konfrontačného výskumu slovenčiny a češtiny a v sociolingvistike.

1973

1. Furdík, J.: Zo slovotvorného vývoja slovenčiny. Bratislava 1971. - In: Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 103 – 105 (rec.).

1986

2. Tvorenie abstrákt v súčasnej slovenčine. - In: Studia Academica Slovaca. 15. Prednášky XXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1986, s. 71 – 85.

3. Konkurencia slovotvorných typov s formantmi -ita a -osť. - Slovenská reč, 51, 1986, s. 142 – 152.

4. Novšie názvy vlastností a stavov. - Kultúra slova, 20, 1986, s. 335 – 340.

5. Jazyková politika a jazyková kultúra v socialistickej spoločnosti. - Slovenská reč, 51, 1986, s. 135 – 142 (spoluautori J. Horecký, F. Kočiš, J. Kačala, J. Bosák). - Znovu publikované pod rovnakým názvom: Jazykovedný časopis, 37, 1986, s. 3 – 9.

6. Spoločenská podmienenosť chápania kultivovaného jazykového prejavu. - In: Jazyková politika a jazyková kultúra. Materiály z vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach v Domove vedeckých pracovníkov SAV 17. –- 19. apríla 1985. Venované XVII. zjazdu KSČ. Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave 1986, s. 176 – 184. - Znovu publikované: Kultúra slova, 20, 1986, s. 114 - 119.

Ref.: (na) [= Ihnátková, N.]: Odporúčame na vyučovanie jazyka. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 33, 1986/87, s. 60.

7. Základné úlohy jazykovedy pri plnení záverov XVII. zjazdu KSS. - Slovenská reč, 51, 1986, s. 257 – 261.

8. [Diskusný príspevok.] - In: IX Meždunarodnyj sjezd slavistov. Kijev, senťabr 1983 g. Materialy diskussii. Jazykoznanije. Red. V. T. Kolomijec et al. Kijev, Naukova dumka 1986, s. 112 (k referátu A. V. Bondarka).

9. Zhrnutie a závery. - In: Jazyková politika a jazyková kultúra. Materiály z vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach v Domove vedeckých pracovníkov SAV 17. – 19. apríla 1985. Venované XVII. zjazdu KSČ. Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave 1986, s. 348 – 358 (spoluautori J. Bosák, J. Horecký, J. Kačala, F. Kočiš).

10. Otvorenie konferencie. - In: Dialektologický zborník. 2. Materiály z II. slovenskej dialektologickej konferencie. (Zemplínska šírava 30. IX. - 3. X. 1981.) Red. L. Bartko. Prešov, Filozofická fakulta UPJŠ 1986, s. 11 – 13.

11. Konkurenčné formanty ako prostriedky štylistickej a sémantickej diferenciácie. - Zápisník slovenského jazykovedca, 5, 1986, č. 4, s. 17 – 18 (tézy prednášky konanej dňa 21. 10. 1986 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

12. Tompa, J.: Kleine ungarische Grammatik. 2. vyd. Budapest 1985. - In: Jazykovedný časopis, 37, 1986, s. 102 – 105 (rec.).

13. Sympatická knižka o jazykovej kultúre. [Šlosar, D.: Jazyčník. Praha 1985.] - In: Kultúra slova, 20, 1986, s. 178 – 180 (rec.).

14. Blanár, V.: Lexikálno-sémantická rekonštrukcia. Bratislava 1984. - In: Slavica Slovaca, 21, 1986, s. 81 – 84 (rec.).

15. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 1986. - Slovenská reč, 51, 1986, s. 241 – 246.

16. Životné jubileum docentky Elly Sekaninovej. - Jazykovedný časopis, 37, 1986, s. 187 – 188 (k 60. narodeninám).

17. Slovenčina a dnešok. - Slovenka, 38, 1986, č. 24, s. 32 (rozhovor M. Čiernej s K. Buzássyovou).

1987

18. Vozmožnosti i granici modelirovanija na urovne slovoobrazovateľnych paradigm. - In: Sopostaviteľnoje izučenije slovoobrazovanija slavianskich jazykov. Red. E. A. Zemskaja et al. Moskva, Nauka 1987, s. 14 – 19.

19. Z najnovších výsledkov rozvíjania teórie nominácie v sovietskej jazykovede, Profesorke E. S. Kubriakovovej z príležitosti jej životného jubilea. - Jazykovedný časopis, 38, 1987, s. 117 – 129, rus. res. s. 129.

20. Moderná gramatika súčasnej poľštiny. - Jazykovedný časopis, 38, 1987, s. 151 – 171, rus. res. s. 171 (spoluautori S. Ondrejovič, J. Bosák).

21. Dynamické tendencie v tvorení abstrákt. - Slovenská reč, 52, 1987, s. 214 – 222, nem. res. s. 222.

22. Jazyková komika hier S. Štepku. - Kultúra slova, 21, 1987, s. 70 – 73. - Znovu publikované pod rovnakým názvom: In: Bulletin č. 7 - tematický bulletin Radošinského naivného divadla na tému Jazyk a reč RND. Red. M. Benkovič. Bratislava, Park kultúry a oddychu v Bratislave [1987], s. [7 – 10].

23. Dynamische Tendenzen in der Bildung der Abstrakta. - In: Abstracts der Sektionvorträge und Rundtisch- gespräche. XVI. Internationale Linguistenkongress. Berlin, 10 – 15. August 1987. Organisiert unter der Schimherr- schaft des CIPL. Herausgeberkomitee. Berlin, Mai 1987 (paralelné angl. znenie), s. 42.

24. Filipec, J. - Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha 1985. - In: Jazykovedný časopis, 38, 1987, s. 194 – 197 (rec.).

25. Slovakistické dielo prvoradého významu. [Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala. Bratislava 1987.] - In: Pravda, 21. 10. 1987, s. 5 (ref.).

26. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 1986. - Slovenská reč, 52, 1987, s. 247 – 252.

27. Jubileum Jána Kačalu. - Jazykovedný časopis, 38, 1987, s. 78 - 80 (k 50. narodeninám).

28. Jazykovedný kongres v Berlíne. - Smena, 21. 8. 1987, s. 1 (rozhovor M. Nábělkovej s K. Buzássyovou o 14. medzinárodnom kongrese lingvistov, konanom v dňoch 10. – 15. 8. 1987 v Berlíne).

1988

29. Konkurenčné formanty ako prostriedky štylistickej a sémantickej diferenciácie. - In: Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Red. R. Brabcová - F. Štícha. Praha, Univerzita Karlova 1988, s. 113 – 120, nem. res. s. 120.

30. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. - In: Československá slavistika 1988. Lingvistika, historie. Pripravil Československý komitét slavistov. Red. J. Petr. Praha, Academia 1988, s. 127 – 135.

31. Ako pomenovať odborníka využívajúceho elektroniku v architektúre? - Kultúra slova, 22, 1988, s. 150 – 152.

32. Jazyk v románe A. Bednára Ako sme sušili bielizeň. (Sociolingvistický príspevok ku skúmaniu postojov k jazyku.) - Slovenská reč, 53, 1988, s. 269 – 282.

33. [Príspevok do diskusie o Krátkom slovníku slovenského jazyka.] - Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 6, s. 69 – 71.

34. Die Dynamik des Wortschatzes der gegenwärtigen slowakischen Sprache. - In: X meždunaroden kongres na slavistite. Reziume na dokladite. Sofija, 14 – 22 sentemvri 1988 g. Sofija, Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite 1988, s. 106.

35. Pokus o sociolingvistickú analýzu románu A. Bednára Ako sme sušili bielizeň. - Zápisník slovenského jazykovedca, 7, 1988, č. 3, s. 4 – 6 (tézy prednášky konanej dňa 18. 4. 1988 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Nitre).

36. Straková, V.: Morfematická strukturace sémantických obsahů. Nástin derivační typologie. (Linguistica. 14.) Praha 1985. - In: Jazykovedný časopis, 39, 1988, s. 196 – 199 (ref.).

37. Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala - M. Pisárčiková. Bratislava 1987. - In: Slavica Slovaca, 23, 1988, s. 278 – 281 (rec.).

38. Čo všetko treba rozumieť slovom exkluzívny? - In: Pisárčiková, M. a kol.: Jazyková poradňa odpovedá. Red. M. Pisárčiková. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988, s. 20. - Tamže: Kedy je pedantnosť pedantstvom? (s. 35). - Prečo pociťujeme slovo vychytralosť ako nespisovné? (s. 93). - Samec straky je "stračiak"? (s. 141). - Čo je v jazykovede jazyk a čo reč? (s. 260).

39. Ako preložiť do slovenčiny české slovo sešlost? - Kultúra slova, 22, 1988, s. 58 – 60 (spoluautorka E. Rísová).

40. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 1987. - Slovenská reč, 53, 1988, s. 239 – 245.

1989

41. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Veda 1989. 440 s. (členka autorského kolektívu, spoluautori J. Horecký, J. Bosák a kol.).

Ref.: Baltovová, J.: Săpostavitelno ezikoznanie, 1989, č. 1, s. 90 – 93. - 2. Dudok, M.: Nové v slovenskej jazykovede. - Nový život (Nový Sad, Juhoslovanská zväzová republika), 42, 1990, s. 198 – 200 (aj o publikáciách: 1. Kačala, J.: Sloveso a sémantická štruktúra vety. Bratislava 1989. - 2. Ondrejovič, S.: Medzi slovesom a vetou. Bratislava 1989). - 3. Jordanovová, E.: Bălgarski ezik, 40, 1990, s. 380 – 381. - 4. Moško, G.: O opise dynamiky slovnej zásoby. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 37, 1990/91, s. 26 – 28. - 5. Straková, V.: Slavia, 59, 1990, s. 436 – 438. - 6. Šimková, M.: Slovná zásoba slovenčiny pod "synchrónno-dynamickým" drobnohľadom. - Kultúra slova, 24, 1990, s. 250 – 253. - 7. Brabcová, R.: Zbornik Matice srpske za slavistiku, 40, 1991, s. 211 – 212. - 8. Flegl, V.: O slovní zásobě slovenštiny. - Český jazyk a literatura, 41, 1990/91, s. 155 – 156. - 9. Ruščák, F.: Dynamika v dynamike. - Romboid, 26, 1991, č. 7, s. 64 – 66. - 10. Heinischová, R.: Ohnheiserová, I.: Kritikon Litterarum, 19, 1992, s. 50 – 53. - 11. Martincová, O. - Vlková, V.: Slovo a slovesnost, 53, 1992, s. 224 – 230. - 12. Neščimenková, G. P.: Voprosy jazykoznanija, 1992, č. 6, s. 146 – 150. - 13. Kowaliková, K.: In: Wokól słownika współczesnego języka polskiego. 3. Zakres selekcji i informacji. Red. W. Lubaś - F. Sowa. Kraków, Instytut języka polskiego PAN 1993, s. 113 – 119. - 14. Slančová, D. - Sokolová, M.: Slovenská reč, 58, 1993, s. 180 – 185. - 15. Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik - International Yearbook of European Sociolinguistics - Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne. 7. Mehrsprachigkeitskonzepte in den Schulen Europas. Multilingual Concepts on the Schools of Europe. Conceptions plurilingues dans l'enseignement européen. Red. M. Ammon - K. J. Mattheier - P. H. Nelde. Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1993, s. 259 – 261.

42. Dichotomija jazyk - reč i transpozicija. - In: Recueil linguistique de Bratislava. 9. Dynamic Tendencies in the Development of Language. Red. K. Buzássyová. Bratislava, Veda 1989, s. 40 – 51.

43. Einige Betrachtungen zu Äquivalenz bei der Ableitung von Abstrakta. - In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch DDR - ČSSR 1988/89. Red. M. Berger et al. Praha, D. Kelling - Lektorat für deutsche Sprache und Literatur beim Kultur- und Informationszentrum 1989, s. 283 – 288.

44. Niektoré rozdiely v stupni internacionalizácie medzi češtinou a slovenčinou. - In: Slavica Pragensia. 30. (Acta Universitatis Carolinae. 1987. Philologica. 4 - 5.) Red. V. Budovičová. Praha, Univerzita Karlova 1989, s. 77 – 83, čes. res. s. 282, rus. res. s. 287, nem. res. s. 292, fr. res. s. 296.

45. Sociolingvistická orientácia výskumnej úlohy Slovenčina v súčasnej komunikácii. - Jazykovedný časopis, 40, 1989, s. 111 – 122, rus. res. s. 123.

46. Tendencia k intelektualizácii a niektoré sémantické a štylistické prostriedky. - In: Textika a štylistika. Zborník príspevkov z celoštátnej štylistickej konferencie. Bratislava 29. - 31. 1. 1986. Red. J. Mistrík. Bratislava, Univerzita Komenského 1989, s. 135 – 141.

47. Vývinové tendencie v súčasnej slovenčine a ich odraz v slovenskej literatúre. - In: Československá štátnosť a literatúra (zborník referátov z konferencie). 2. Red. V. Petrík. Bratislava, Literárnovedný ústav SAV - Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV 1989, s. 529 – 546.

48. Pokus o sociolingvistickú analýzu románu Alfonza Bednára Ako sme sušili bielizeň. - Slovenská literatúra, 36, 1989, s. 46 - 59, rus. res. s. 59 – 60.

49. Slovenčina v súčasnej komunikácii. Projekt. - Jazykovedný časopis, 40, 1989, s. 105 – 10 (spoluautori J. Horecký, J. Bosák).

50. Syndróm humanitnej nedostatočnosti. - Literárny týždenník, 2, 1989, č. 30, s. 4 (k problematike prepisu gréckych a latinských mien do slovenčiny).

51. Súvzťažnosť termínov transpozícia a nominalizácia ako reflex vzťahu slovotvorby a syntaxe. - Zápisník slovenského jazykovedca, 8, 1989, č. 2, s. 15 - 18 (tézy prednášky konanej dňa 13. 12. 1988 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

52. Montovať sa (do niečoho), nanominovať sa (niekam). - Kultúra slova, 23, 1989, s. 176 – 177. - Tamže: Konzervativizmus - konzervatizmus (s. 217 - 218).

53. Prídavné mená humanitný a humanitárny. - Nedeľná Pravda, 22, 1989, č. 10, s. 7.

54. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 1988. - Slovenská reč, 54, 1989, s. 246 – 251.

55. X. medzinárodný kongres v Sofii. - Slavica Slovaca, 24, 1989, s. 91 - 95 (správa o kongrese konanom v dňoch 14. – 22. 9. 1988; spoluautori V. Blanár, D. Šimková).

56. Životné jubileum Jána Bosáka. - Jazykovedný časopis, 40, 1989, s. 165 – 167 (k 50. narodeninám).

57. Za Jánom Ferenčíkom. - Slovenská reč, 54, 1989, s. 241 – 242.

1990

58. Opis dynamiky slovnej zásoby súčasnej slovenčiny a jeho podnety pre výskum jazykovej komunikácie. - In: Dynamické tendencie v jazykovej komunikácii. Materiály z vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 23. – 25. mája 1988. Red. J. Bosák. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 9 – 19.

59. Okazionálna slovotvorba ako indikátor synchrónnej a diachrónnej dynamiky. - In: Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov. Materiály zo sympózia konaného v rámci 7. zasadnutia Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Nové Vozokany 24. – 26. apríla 1989). Red. V. Blanár et al. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 63 – 73.

60. Vzťah pomenovaní štát a štátnosť. - Kultúra slova, 24, 1990, s. 33 – 39, 65 – 74.

61. Jazyk - literatúra - kultúra. - Kultúrny život, 24, 1990, č. 29, s. 10 – 11 (účastníčka besedy, spoluúčastníci z jazykovedcov J. Kačala, J. Horecký, J. Doruľa).

62. Úlohy a ciele sociolingvistického výskumu na Slovensku. - Zápisník slovenského jazykovedca, 9, 1990, č. 4, s. 18 – 19 (tézy prednášky konanej dňa 17. 5. 1990 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici).

63. Dejinnosť. - Kultúra slova, 24, 1990, s. 174 – 176.

64. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 1989. - Slovenská reč, 55, 1990, s. 309 – 314 (spoluautorka A. Ferenčíková).

65. Citlivý problém premenúvania. - Smena, 18. 12. 1990, s. 2 (informácia o 3. stretnutí jazykovedcov o súčasnom pohybe v toponymii, konanom dňa 5. 12. 1990 v Domove vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach).

66. Profesor Ján Horecký 70-ročný. - Jazykovedný časopis, 41, 1990, s. 70 – 73.

67. Viac demokracie v jazyku. Objavný pohľad na súčasnú slovenčinu. - Nedeľná Pravda, 23, 1990, č. 12, s. 8 - 9 (rozhovor J. Šimulčíkovej s K. Buzássyovou a J. Bosákom o publikácii Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny, Bratislava 1989).

1991

68. Dynamische Tendenzen in der Bildung der Abstrakta. In: Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists. Berlin/GDR August 10 - August 15, 1987. Red. W. Bahner et al. Berlin, Akademie-Verlag 1991, s. 661 – 664.

69. Opakovaná internacionalizácia a problém identifikácie morfologických a lexikálnych jednotiek. - Jazykovedný časopis, 42, 1991, s. 89 – 104, rus. res. s. 104.

70. Špecifické črty uplatňovania internacionalizácie (v konfrontačnom aspekte). - In: Konfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník 8/ Literárnovedný zborník 8. Red. P. Petrus. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1991, s. 39 – 46, rus. res. s. 46, nem. res. s. 47.

71. Štylistický, sémantický a komunikačno-pragmatický aspekt fungovania gramatických kategórií (na príklade kategórie životnosti maskulín). - In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. Komunikáty z vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 3. - 5. septembra 1991. 1. diel. Red. P. Odaloš - V. Patráš. Banská Bystrica, Pedagogická fakulta 1991, s. 126 – 134, angl. res. s. 175.

72. Sociolingvistický pohľad na príčiny kolísania tvarov maskulín podľa životného a neživotného skloňovania. - Slovenská reč, 56, 1991, s. 262 – 276.

73. "Opakovaná internacionalizácia" a problém identifikácie morfologických a lexikálnych jednotiek. - In: Jazykovědné aktuality. Informativní zpravodaj československých jazykovědců, 28, 1991, č. 3 – 4, s. 87 – 89 (tézy prednášky konanej 21. 2. 1991 v Jazykovednom združení v Prahe).

74. Konkurencia abstrákt s domácimi a grécko-latinskými sufixmi. - Zprávy Jednoty klasických filologů, 33, 1991, s. 108 (tézy prednášky konanej dňa 30. 11. 1989 v Slovenskej jednote klasických filológov pri SAV v Bratislave).

75. Chvála stručnej múdrosti. [Aforizník. Aforizmy a fórizmy na každodenné použitie. Zost. N. Herko. Bratislava 1990.] - In: Kultúra slova, 25, 1991, s. 364 – 367 (rec.).

76. Upútavka. - Kultúra slova, 25, 1991, s. 242 – 243.

77. 3. celoslovenské stretnutie jazykovedcov. Smolenice 5. – 6. XII. 1990. Interdisciplinárny seminár Súčasný pohyb v toponymii. - Zápisník slovenského jazykovedca, 10, 1991, č. 1 – 2, s. 1 – 3 (správa).

78. O pomenúvaní ulíc a obcí (interdisciplinárny seminár). - Fórum vedy, 2, 1991, č. 1 – 2, s. 6 – 7 (o seminári o súčasnom pohybe v toponymii konanom 5. – 6. 12. 1990 v Domove vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach).

1992

79. Slovenský jazyk pre 7. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. 2., preprac. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1992. 248 s. (spoluautorky Z. Feketeová, L. Orechová).

80. Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. 2., preprac. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1992. 248 s. - 3. vyd. 1993 (spoluautori L. Orechová, N. Orvosová, H. Krčová, L. Szamos).

81. Motivation and Its Impact Upon the Semantic and Stylistic Value of the Word. Prel. A. Böhmerová. - In: A Reader in Slovak Linguistics. Studies in Semantics. Red. J. Kačala et al. München, Verlag Otto Sagner 1992, s. 236 – 261. - Predtým publikované: Motivácia a jej vplyv na sémantickú a štylistickú hodnotu slova. - In: Studia Academica Slovaca. 14. Prednášky XXI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1985, s. 81 – 104.

82. Nazvanija dejstvij v sovremennom slovackom jazyke. - In: Issledovanija po slovackomu jazyku. Red. L. N. Smirnov. Moskva, Institut slavianovedenija i balkanistiki Rossijskoj akademii nauk 1992, s. 98 – 117.

83. Vážené kolegyne a kolegovia, milí mladí priatelia! - In: Varia. 1. Materiály z Kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 21. – 22. októbra 1991). Red. M. Nábělková - M. Šimková. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1992, s. 5 (privítací prejav na kolokviu).

84. Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov. Materiály zo sympózia konaného v rámci 7. zasadnutia Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Nové Vozokany 24. – 26. apríla 1990). Red. V. Blanár. Bratislava 1990. - In: Jazykovedný časopis, 43, 1992, s. 144 – 146 (ref.).

85. Hrá Cassovia Košice ... - Kultúra slova, 26, 1992, s. 214 – 216.

86. Lexikologické sympózium Výstavba, vývin a štruktúra slovnej zásoby v európskych jazykoch. 8. zasadnutie Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov, Heidelberg 7. – 10. októbra 1991. - Slavica Slovaca, 27, 1992,s. 101 – 103 (správa).

87. Významné životné jubileum Marty Marsinovej. - Slovenská reč, 57, 1992, s. 157 – 159 (k 70. narodeninám).

1993

88. Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík s kolektívom autorov. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1993. 520 s. (členka kolektívu autorov).

Ref.: 1. Dvonč, L.: Nedeľná Pravda, 2, 1993, č. 38, s. 6. – 2. Gašinec, E.: Všetko o jazyku a štýle pre slovenčinárov a jazykárov. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 40, 1993/94, s. 125 – 127. - 3. Jarošová, A.: Knižná revue, 3, 1993, č. 17, s. 1. – 4. Ondruš, Š.: Encyklopédia jazykovedy. Dielo vyše šesťdesiatich slovenských a českých lingvistov. - Slovenská Republika, 16. 10. 1993, s. 10. – 5. Škvareninová, O.: Učiteľské noviny, 43, 1993, č. 33, s. 12. – 6. Bartáková, J.: In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A. 42. Red. I. Pospíšil. Brno, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta 1994, s. 135 – 136. - 7. Dolník, J.: Jazykovedný časopis, 45, 1994, s. 58 – 60. - 8. Dubníček, J.: Najpodrobnejšie o slovenčine. - Práca, 24. 2. 1994, s. 5. –9. Chmelík, A.: Na okraj recenzie Encyklopédie jazykovedy. - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 41, 1994/95, s. 121 (k J. Dubníčkovi). - 10. Uhlár, V.: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 2, s. 5. – 11. Králik, Ľ.: Slavica Slovaca, 30, 1995, s. 71 – 73.

89. Aspekty vzťahu slovotvorby a textu. - In: Text a kontext. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Text v priestore jazykovej komunikácie. Text v priestore didaktickej komunikácie. Prešov 18. – 19. novembra 1993. Red. F. Ruščák. Prešov, Pedagogická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 1993, s. 23 – 33.

90. Die Koexistenz einheimischer und internationaler lexikalischer Einheiten als Abbild der kulturellen und politishen Strömungen. - Aufbau, Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den europäischen Sprachen. (Beiträge zum lexikologischen Symposion in Heidelberg vom 7. bis 10. Oktober 1991.) Red. B. Panzer. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag 1993, s. 48 – 57.

91. Nominalizačná funkcia abstraktných názvov vlastností. - Jazykovedný časopis, 44, 1993, s. 25 – 39, rus. res. s. 40.

92. Pamäť v pamäti. (Jazyk a postoje k jazyku v memoárovej próze Mila Urbana.) - Kultúra slova, 27, 1993, s. 201 – 209.

93. Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a češtine. - Jazykovedný časopis, 44, 1993, s. 92 – 107, rus. res. s. 107.

94. Replika k diskusnému slovu J. Furdíka (k môjmu referátu Aspekty vzťahu slovotvorby a text). - In: Text a kontext. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Text v priestore jazykovej komunikácie. Text v priestore literárnej komunikácie. Text v priestore didaktickej komunikácie. Prešov 18. – 19. novembra 1993. Red. F. Ruščák. Prešov, Pedagogická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 1993, s. 285 – 286.

95. Kontaktnyje varianty i sinonimy v slovackom i češskom jazykach. - In: XI. medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Red. S. Mislovičová et al. Bratislava, Veda 1993, s. 510 – 511.

96. Na margo. - Sociológia, 25, 1993, č. 3, s. 176 (jazykovedná poznámka na margo štúdie C. Wallaceovej Koncepcia občianstva v súčasnej svetovej sociológii).

97. Migrant, emigrant, imigrant. - Nedeľná Pravda, 2, 1993, č. 10, s. 6.

1994

98. Slovaki i Čechi. Slovackij jazyk i češskij jazyk (etnosignifikativnyj, kuľturologičeskij, psichologičeskij i sociolingvističeskij aspekty otnošenija dvuch nacij i ich jazykov). - In: Jazyk - Kuľtura - Etnos. Moskva, Nauka 1994, s. 113 – 130 (spoluautor S. Ondrejovič).

Ref.: Krupa, V.: Jazykovedný časopis, 48, 1997, s. 56 – 58.

99. Vzťah slovenčiny a češtiny a jazyková kultúra. - In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Budmerice 27. – 29. októbra 1994 (konferenčné materiály). Red. J. Doruľa. Bratislava - Martin, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV - Matica slovenská 1994, s. 28 – 34. - Podstatná časť znovu publikovaná pod rovnakým názvom: Kultúra slova, 28, 1994, s. 327 – 333. - Ďalšie publikovanie: In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Materiály z konferencie konanej v Budmericiach 27. – 29. októbra 1994. Red. J. Doruľa. Bratislava, Veda 1995, S. 97 – 96.

100. Aktuálne problémy nového výkladového slovníka súčasnej slovenčiny. - In: Studia Academica Slovaca. 23. Prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul - Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1994, s. 31 – 39.

101. Poetické slovo Vincenta Šikulu. - Kultúra slova, 28, 1994, s. 193 – 207.

102. Nový slovník slovenčiny. - Slovenské pohľady, 115, 1994, č. 5, s. 114 – 117.

103. Nový výkladový slovník súčasnej slovenčiny. - Zápisník slovenského jazykovedca, 13, 1994, s. 12 0 13.

104. Zemskaja, E. A.: Slovoobrazovanije kak dejateľnosť. Moskva 1992. - In: Jazykovedný časopis, 45, 1994, s. 152 – 155 (ref.).

105. Sekaninová, E.: Dvojjazyčná lexikografia v teórii a praxi. Bratislava 1993. - In: Jazykovedný časopis, 45, 1994, s. 52 – 55 (rec.).

106. Prof. Miloslav Okál osemdesiatročný. - Slavica Slovaca, 29, 1994, s. 63 – 64.

1995

107. Aspekty kontaktov slovenčiny a češtiny. - In: Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Red. S. Ondrejovič - M. Šimková. Bratislava, Veda 1995, s. 163 – 182, angl. res. s. 230.

108. Lexikálne zmeny v súčasnej slovenčine (tendencie, motívy, komunikačný efekt). - In: Języki słowiańskie 1945 – 1995. Gramatyka - leksyka - odmieny. Opole, 20. – 22. 09. 1995 r. Red. S. Gajda. Opole, Uniwersytet opolski, Instytut filologii polskiej 1995, s. 195 – 203.

109. Vernisáž, prezentácia, promócia (knihy) alebo ako pomenúvame predstavovanie knihy. - Kultúra slova, 29, 1995, s. 198 – 205.

110. Význam, komunikačná a štylistická platnosť pomenovaní opozícia - opozičník/opozičníci. (Venujem Jurajovi Furdíkovi k šesťdesiatym narodeninám.) - Slovenská reč, 60, 1995, s. 193 – 203.

111. Vančurovo Rozmarné léto v slovenčine. - In: Rozumět jazyku. Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. Radoslavy Brabcové, CSc. Red. O. Meliš. Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 1995, s. 94 – 100.

112. [Diskusné príspevky.] - In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Materiály z konferencie konanej v Budmericiach 27. – 29. októbra 1994. Red. J. Doruľa. Bratislava, Veda 1995, s. 58, s. 119 – 120, 158 – 159.

113. Profesor Ján Horecký 75-ročný. - Slovenská reč, 60, 1995, s. 55 – 57.

114. Životné jubileum Juraja Furdíka. - Jazykovedný časopis, 46, 1995, s. 150 – 152 (k 60. narodeninám J. Furdíka).

115. Inšpiratívnosť metodologickej blízkosti. Venované pamiatke Vlasty Strakovej (18. 3. 1929 – 7. 2. 1995). - Jazykovedný časopis, 46, 1995, s. 152 – 155.

1996

116. Spätná väzba medzi slovotvorbou a textom. – In: Fungovanie jazykových prostriedkov v texte. Red. E. Krošláková. Nitra, Vysoká škola pedagogická 1996, s. 11–21, angl. res. s. 21.

117. Minorities in Politics. Cultural and Language Rights. Red. J. Plichtová. Bratislava 1992. – Minority v politike. Kultúrne a jazykové práva. Red. J. Plichtová. Bratislava 1992. – In: International Journal of the Sociology of Language. Red. S. Gustavsson – Z. Starý. Berlin – New York, Mouton de Gruyter 1996, s. 135–139 (rec.).

118. O novom synonymickom slovníku slovenčiny. [Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková. Bratislava 1995.] – In: Národná obroda, 7, 1996, č. 5, s. 8 (ref.).

119. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. – Jazykovedný časopis, 47, 1996, s. 147–150 (správa o konferencii o slovenčine na konci 20. storočia konanej v dňoch 1.–3. 5. 1996 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach).

120. Vstupné slovo na besede o zákone o štátnom jazyku SR. – Zápisník slovenského jazykovedca, 15, 1996, s. 45–47 (beseda konaná dňa 3.12.1996 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

1997

121. Slovaks and Czechs. The Slovak and Czech Languages (the Ethno-significative, Culturological, Psychological, and Sociolinguistic Aspects of the Relations Between Two Nations and their Languages). – Human Affaires, 7, 1997, s. 141 – 158 (spoluautor S. Ondrejovič).

122. Slovenčina ako stredoeurópsky jazyk. (Na okraj protikladu domáce/cudzie.) – In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica Slovaca. 3. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1997, s. 69 – 78.

123. Lexikálny význam a spájateľnosť pomenovaní inaugurácia, inauguračný. – Kultúra slova, 31, 1997, s. 261 – 267.

124. Lexikálna synonymia v slovníkovom spracovaní. – Slovenská reč, 62, 1997, s. 72–80.

125. Jazyk – nástroj dorozumievania a nedorozumenia. – Správy Slovenskej akadémie vied, 33, 1997, č. 17, s. 2.

126. II. zasadnutie Medzinárodnej komisie pre výskum tvorenia slov slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov. – Slavica Slovaca, 32, 1997, s. 185–186 (správa o zasadnutí konanom v dňoch 9.–11. 10. 1997 v Magdeburgu, Nemecko).

127. Blahoželanie dr. Milošovi Dokulilovi k vzácnemu životnému jubileu. – In: Obsah – výraz – význam. 2. Miloši Dokulilovi k 85. narozeninám. Red. J. Panevová – Z. Skoumalová. Praha, Filozofická fakulta UK a Nadace Viléma Mathesia v DesTop Publishing FF UK 1997, s. 92 – 93.

128. Ján Kačala šesťdesiatročný. – Jazykovedný časopis, 48, 1997, s. 76–79.

129. Životné jubileum PhDr. Ivora Ripku, CSc. – Kultúra slova, 31, 1997, s. 295–299.

1998

130. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Slovenský jazyk. Red. J. Bosák. 1. vyd. Opole, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej 1998. 172 s. (spoluautori J. Bosák, J. Dolník, J. Furdík, J. Mlacek, S. Ondrejovič, I. Ripka, J. Sabol, D. Slančová, E. Tibenská).

Ref.: 1. Dudok, M.: Slovački jezik na kraju XX veka. – Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku (Nový Sad, Juhoslávia), 41 – 42, 1998, vyd. 2000, s. 175 – 176. – 2. Findra, J.: Prezentácia slovenčiny ako dynamicky fungujúceho systému. – Jazykovedný časopis, 50, 1999, s. 37 – 41.

131. Slovenčina ako stredoeurópsky slovanský jazyk. (K problému jazykového zákonodarstva.) – Slovenská reč, 63, 1998, s. 131 – 142, angl. abstrakt s. 131.

132. [Diskusné príspevky.] –In: XI. medzinárodný zjazd slavistov. Bratislava 30. augusta – 8. septembra 1993. Záznamy z diskusie k predneseným referátom. Red. J. Doruľa. Bratislava, Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV 1998, s. 456 – 457, 569, 647, 653 – 654.

1999

133. Tvorivosť a reprodukovanosť v jazyku. – In: Pange lingua. Zborník na počesť Viktora Krupu. Red. J. Genzor – S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1999, s. 131 – 146.

134. Dinamika v slovoobrazovanii (diachronnyj i sinchronnyj aspekt). – In: Neue Wege der slawistischen Wortbildungsforschung. 2. Tagung der Internationaler Kommission für slawisch Wortbildung. 9. – 11. 10. 1997 Magdeburg. Red. R. Belentschikow. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag der Wissenschaften 1999, s. 217 – 225.

135. Z koncepcie a realizačnej problematiky nového výkladového slovníka súčasného slovenského jazyka. – Slovenská reč, 64, 1999, s. 321 – 331, angl. abstrakt s. 321. – Znovu publikované: In: Zborník Spolku vojvodinských slovakistov. 16. – 18. 1994 – 1996. Red. D. Dudok. Nový Sad (Juhoslávia), Spolok vojvodinských slovakistov 2000, s. 25 – 35.

136. Ľudový substrát v poézii Lýdie Vadkertiovej-Gavorníkovej. (Venujem pamiatke poetky.) – In: Nárečia a národný jazyk. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24. – 26. septembra 1997). Red. A. Ferenčíková. Bratislava, Veda 1999, s. 241 – 251.

137. Nová slova v češtině. [Slovník neologizmů. Sprac. kolektív autorov pod vedením O. Martincovej. Praha 1998.] – In: Jazykovedný časopis, 50, 1999, s. 41 – 44 (rec.).

138. Ján Bosák šesťdesiatročný. – Slovenská reč, 64, 1999, s. 249 – 252.

2000

139. Súvzťažnosť pojmov transpozícia, syntaktická derivácia, nominalizácia ako reflex vzťahu tvorenia slov a syntaxe. – In: Wortbildung: interaktiv im Sprachsystem – interdisziplinär als Forschungsgegenstand. (Paralelný rus. názov.) Materialien in der 3. Konferenz der Kommission für slawisch Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee Innsbruck, 28. 9. – 1. 10. 1999. Igor Stepanovič Ulichanov zum 65. Geburtstag. Red. I. Ohnheiser [Ohnheiserová]. Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck 2000, s. 145 – 155.

140. Texty ako prameň poznávania systému a zmien v systéme. – In: Princípy jazyka a textu. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 9. – 10. 3. 2000 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Zost. J. Dolník. Bratislava, Univerzita Komenského 2000, s. 80 – 91, angl. res. s. 91, lit. s. 91 – 92.

141. Vývinové tendencie a zmeny v slovnej zásobe slovenčiny (1945 – 1995). – In: Studia Academica Slovaca. 29. Prednášky XXXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2000, s. 300 – 309. – Znovu publikované: In: Z vývinových tendencií a zmien súčasnej slovenčiny. – Studia Academica Slovaca. Separát. Red. J. Mlacek. Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2000, s. 300 – 309.

142. Syntagmatická a paradigmatická dimenzia lexikálnych jednotiek vo výkladových slovníkoch (na príklade spracovania abstrákt). – In: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník příspěvků z konference. Praha, 31. 10. – 1. 11. 2000. Red. O. Martincová – J. Světlá. Praha, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky 2000, s. 9 – 19.

143. Syntagmatická a paradigmatická dimenzia nominácie. K problému textových a lexikónových jednotiek nominácie.) – In: Slowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materialy z 4. konferencji Komisji Slowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Katowice 27. – 29. września 2000 r. Red. K. Kleszczowa – L. Salimaki. Katowice, Wydawnictwo Gnome 2000, s. 17 – 23.

144. Používanie internacionalizmov v slovenčine. – In: Slovenčina v Slovenskom rozhlase v súvislosti s kultúrou a spôsobom myslenia. Zborník z jazykovej konferencie. Red. S. Mislovičová – I. Jenča. Bratislava, Slovenský rozhlas – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000, s. 22 – 30.

145. Odborná lexika vo všeobecnom výkladovom slovníku. – In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého. Red. K. Buzássyová. Bratislava, Veda 2000, s. 509 – 519.

146. Gramatický aparát substantív v pripravovanom Slovníku súčasného slovenského jazyka. – In: Zborník Spolku vojvodinských slovakistov. 16. – 18. 1994 – 1997. Red. D. Dudok. Nový Sad (Juhoslávia), Spolok vojvodinských slovakistov 2000, s. 35 – 42 (spoluautorky Ľ. Balážová, M. Zamborová).

147. Úvod. Jazykovedné dielo Jána Horeckého. – In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého. Red. K. Buzássyová. Bratislava, Veda 2000, s. 9 – 12.

148. [Diskusný príspevok.] – In: Slovenčina v Slovenskom rozhlase v súvislosti s kultúrou a spôsobom myslenia. Zborník z jazykovej konferencie. Red. S. Mislovičová – I. Jenča. Bratislava, Slovenský rozhlas – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000, s. 112 – 113.

149. Čakanie na podporu. Prečo ešte nemáme veľký slovník súčasnej slovenčiny? – Literárny týždenník, 13, 2000, č. 44, s. 4.

150. Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti. Zborník referátov z medzinárodného vedeckého sympózia konaného v Bratislave 9. – 11. 10. 1997. Red. J. Bosák. Bratislava 1999. – In: Jazykovedný časopis, 51, 2000, s. 125 – 128 (rec.).

151. Na osemdesiatku profesora Jána Horeckého. – Kultúra slova, 34, 2000, s. 32 – 35.

152. Na päťdesiatku Magdalény Petrufovej. – Jazykovedný časopis, 51, 2000, s. 145 – 147.

153. (Nielen) o jazykovom obraze sveta.... – Info Knihy, 2, 2000, č. 2, s. 10 – 11 (rozhovor D. Janiakovej s K. Buzássyovou).

2001

154. Slovotvorné paradigmy: ich sémantická podmienenosť a určenosť. In: Studia Academica Slovaca. 30. Prednášky XXXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: STIMUL 2001, s. 72 – 82.

155. Pamäť krajiny, pamäť jazyka. Autorské stratégie v knižke Ľubomíra Liptáka Storočie dlhšie ako sto rokov. – In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 4, s. 193 – 203.

156. Z koncepčnej a realizačnej problematiky nového výkladového slovníka súčasného slovenského jazyka. – In: Lexicographica ’99. Zborník na počesť Klára Buzássyovej. Ed. S. Ondrejovič – M. Považaj. Bratislava: Veda 2001, s. 13 – 23.

157. Kombinatorika významových konštituentov v kompozitách. – In: Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik. Materialien der 5. Internationalen Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkommitee vom 20. bis 24. September 2001 in Wittenberg. Ed. S. Mengel. Halle – Wittenberg: Martin-Luthers-Universität Halle – Institut für Slawistik 2001 (v tlači).

158. Slovotvorba v súčasných derivatologických výskumoch. [1. Neue Wege der slawischen Wortbildungsforschung. 2. Tagung der Internationalen Kommission für slavische Wortbildung. Magdeburg 9. – 11. 10. 1997. Ed. R. Belentschikow. Frankfurt am Main: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften 1999. 360 s. – 2. Wortbildung: interaktiv im Sprachsystem – interdisziplinär als Forschungsgegenstand. Materialien der 3. Konferenz der Kommission für slawische Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee. Innsbruck 28. 9. 1. 10. 1999. Igor Stepanovič Uluchanov zum 65. Geburtstag. Ed. I. Ohnheiser. Innsbruck 2000. 316 s.] – In: Jazykovedný časopis, 2001, roč. 52, č. 1. s. 50 – 54.

159. Odchádzajú aj dobrí kamaráti. Docent Rudolf Gedeon (20. 7. 1938 – 14. 8. 2001). – In: Jazykovedný časopis, 2001, roč. 52, č. 2, s. 153 – 155.

160. So slovenčinou nemusíme zaobchádzať ako so skleníkovou rastlinkou. – In: JANIAKOVÁ, D.: Kedy, ak nie teraz? Rozhovory so slovenskými vedcami. Bratislava: Veda 2001, s. 293 – 304.

161. Čo dáva slovovorba lexikografii. – In: Lexikálna sémantika a derivatológia. Na počesť profesora Juraja Furdíka. (v tlači)

2002

162. Kombinatorika významových konštituentov v kompozitách. – In: Slavische Wortbildung. Semantik und Kombinatorik. Materialien der 5. Internationalen Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee. Lutherstadt Wittenberg,20. – 25. September 2001. Ed. S. Mengel. Münster – Hamburg – London, LIT Verlag 2002. ISBN 3-8258-5864-2. S. 181 – 192.

163. Retrospektívne poznámky o transkripcii zo starej gréčtiny a latinčiny. – In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine. Vedecký seminár (Bratislava 19. – 20. október 2000). Ed. Ľ. Králik. 1. vyd. Bratislava, Veda 2002. ISBN 80-224-0749-6. S. 38 – 44.

164. Dynamika slovenskej morfológie Ladislava Dvonča a jej inšpiratívnosť pre ďalší jazykovedný výskum. – In: Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia v jazykovede. Na počesť Ladislava Dvonča. Ed. S. Ondrejovič. 1. vyd. Bratislava, Veda 2002. ISBN 80-224-0715-1. S. 30 – 36.

165. Vzťah Eugena Paulinyho k dynamike slovnej zásoby. – Slovenská reč, 67, 2002, č. 3, s. 158 – 163.

166.Zdravica PhDr. Milošovi Dokulilovi, DrSc. – In: In memoriam Miloše Dokulila. Zost. S. Čmejrková – Z. Svobodová. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2002. ISBN 80-86496-06-6. S. 38 – 39 (spoluautor S. Ondrejovič).

167. Ako sa máš, rodný jazyk? – Kultúrny život, 3, 2002, č. 23 – 24, s. 12.

168. Novšie pomenovanie úpadca. – Slovenská reč, 67, 2002, č. 1, s. 63 – 64.

169. Jubileum Alexandry Jarošovej. – Jazykovedný časopis, 53, 2002, č. 1, s. 65 – 67.

170. Na osemdesiatku PhDr. Marty Marsinovej. – Slovenská reč, 67, 2002, č. 4 – 5, s. 302 – 305.

171. Na osemdesiatku Matildy Hayekovej. – Slovenská reč, 67, 2002, č. 4 – 5, s. 316 – 318.

172. Zavŕšené dielo významného jazykovedca (za Jurajom Furdíkom 17.8.1935 – 7.8.2002). – Slovenská reč, 67, 2002, č. 6, s. 365 – 371.

173. Zrnitosť myslenia. – Literárny týždenník, 15, 2002, č. 27 – 28, s. 13 (rozhovor I. Stadtruckera s K. Buzássyovou). 2003

174. Kap. 2.1. Tendencija internacionalizacii – obščije voprosy. Tendencia k internacionalizacii (s ohľadom na funkčnú diferenciáciu internacionalizácie v rozličných sférach komunikácie). – In: Słowotwórstwo / Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania wspólczesnych języków słowiańskich. 1. Red. naukowy Ingeborg Ohnheiser. Opole, Universität Innsbruck – Institut für Slawistik – Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej 2003. ISBN 83-86881-35-6. S. 49 – 58 (spoluautorka K. Waszakowa). – Tamže: Kap. 3.2.1. Češskij i slovackij jazyki. Tendencia k nacionalizácii v českom s slovenskom tvorení slov. S. 152 – 159. – Kap. 4.3.2. Neuzuaľnoje slovoobrazovanije: Zapadnoslavianskije jazyki. Neuzuální slovotvorba v západoslovanských jazycích. S. 262 – 275 (spoluautorka O. Martincová). – Kap. 8.2. Kuľtura reči: Zapadnoslavianskije jazyki. Tendencie rozvoja jazyka v zrkadle jazykovej kultúry. S. 374 – 388.

175. K dimenziám internacionalizácie slovnej zásoby. – In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference Praha, 16. – 18. června 2003. Zost. Z. Tichá – A. Rangelova. Praha, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky 2003. ISBN 80-86496-11-2. S. 5 – 16.

176. Vývin slovnej zásoby slovenčiny (najmä v poslednom dvadsaťročí). – In: Letná škola prekladu. Prednášky z XXIV. Letnej školy prekladu v Budmericiach 18. 9. – 21. 9. 2002. Ved. red. A. Keníž. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2003. ISBN 80-85697-49-1. S. 132 – 145.

177. Zložené slová z hľadiska internacionalizácie a inovácií. – Jazykovedný časopis, 54, 2003, č. 1 – 2, s. 31 – 50.

2004

178. Das Projekt eines mehrbändigen Bedeutungswörterbuchs der slowakischen Sprache und seine Normierungsaspekte. – In: Sprachkultur und Lexikographie. Von der Forschung zur Nutzung von Wörterbüchern. Hrsg. J. Scharnhorst. Frankfurt am Main, Peter Lang 2004. ISBN 3-631-50079-3. S. 139 – 149 (spoluautor S. Ondrejovič).

179. Druhá etapa medzinárodného výskumného programu Komparácia systémov a fungovania súčasných slovanských jazykov. – Jazykovedný časopis, 55, 2004, č. 2, s. 111 – 127 (spoluautor J. Bosák).

180. Juraj Furdík ako derivatológ. (Namiesto doslovu). – In: Furdík, J.: Slovenská slovotvorba. (Teória, opis, cvičenia). Ed. M. Ološtiak. 1. vyd. Prešov, Náuka 2004. ISBN 80-89038-28-X. S. 181 – 187.

181. Dolník, J.: Lexikológia. Bratislava, Univerzita Komenského 2003. 236 s. – Jazykovedný časopis, 55, 2004, č. 2, s. 129 – 135 (rec.).

182. U pamiac ab Juraju Furdziku (17. 8. 1935 – 7. 8. 2002). – In: Prablemy teoryji i historyji slavianskaha slovavtvarennia. Daklady Šostaj Mižnarodnaj kanferencyji Kamisiji pa slavianskamu slovavtvarenniu pry Mižnarodnym kamitece slavistav, Minsk / Belarus 2 – 6 sakavika 2003 h. Red. A. A. Lukašanec – Z. A. Charytončyk. Minsk, Prava i ekanomika 2004. ISBN 985-442-092-2. S. 6 – 8.

183. Ako žije jazyk. – Formát, 3, 2004, č. 10, s. 57 (rozhovor L. Skladanovej s K. Buzássyovou).

184. Hovoríme ešte po slovensky? – Život, 54, 2004, č. 11, s. 20 – 22 (rozhovor J. Novaka s K. Buzássyovou). 2005

2005

185. Nová slova v češtině. 2. Slovník neologizmů. Kolektiv autorů pod vedením O. Martincové. Praha: Academia 2004. 568 s. In: Jazykovedný časopis, 2005, roč. 56, č. 1, s. 55 – 59 (rec.).

186. Životné jubileum Anny Oravcovej. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 6, s. 369 – 372.

2006

187. BALÁŽOVÁ, Ľubica – BUZÁSSYOVÁ, Klára – ČIERNA, Mária – HOLIČOVÁ, Bronislava – JANOČKOVÁ, Nicol – ORAVCOVÁ, Adriana – ORAVCOVÁ, Anna – PETRUFOVÁ, Magdaléna – PORUBSKÁ, Emília – ŠEBESTOVÁ, Anna – ŠUFLIARSKA, Alexandra – ZAMBOROVÁ, Marta: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda 2006. 1134 s. ISBN 80-224-0932-4. (2,34 %)

188. JAROŠOVÁ, Alexandra – BUZÁSSYOVÁ, Klára – BOSÁK, Ján: Východiská a zásady spracovania slovníka. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda 2006, s. 13 – 47. ISBN 80-224-0932-4

187. Nedorozumenie? In: Kultúra slova, 2006,, roč. 40, č. 1, s. 26 – 29.

188. – JANOČKOVÁ, Nicol: Z rukopisu pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka (32). In: Kultúra slova, 2006, roč. 40, č. 2, s. 122 – 128.

189. Vychádza Slovník súčasného slovenského jazyka. In: Akademia, 2006, roč. 17, č. 3, s. 40 – 43.

190. Životné jubileum Anny Oravcovej In: Slovenská reč 2005, roč. 70, č. 6, s. 369 – 372. (vyšlo v r. 2006; nie je v Bibl. za r. 2005)

191. Na šesťdesiatku Slavomíra Ondrejoviča. In: Kultúra slova, 2006, roč. 40, č. 3, s. 164 – 171.

192. Jubilujúca Mira Nábělková. In: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 3, s. 183 – 189.

2007

193. Slovak as a Central-European Language (On the Domestic/Foreign Opposition. In: SKASE Journal of theoretical Linguistics. [online], 2007, vol . 4, no. 1 s. 92 - 100 (Speciel Number in Honour Jan Horecky). Dostupné na www: http: //www.skase.sk/Volumes/JTL08/pdf_doc/14.pdf. ISSN 1336-782x

194. Sémantické a štylistické aspekty obmedzeného hniezdovania vo výkladovom slovníku. In: Lexikografie v kontextu informační společnosti. Ed. A. Rangelova. Praha: Ústav pro jazyk český 2007, s. XX.

195. Čo dáva slovotvorba lexikografii. In: Lexikálna sémantika a derivatológia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea prof. phDr. Juraja Furdíka, CSc. Prešov 5. december 2000. ed. M. Ološtiak. Košice: Vedavateľstvo LG 2007. s. 43 – 51.

196. Významné životné jubileum PhDr. Márie Pisárčikovej. In: Slovenská reč, 2007, roč. 72, č. 1, s. 49 – 52.

197. Významné jubileum Jany Benkovičovej. In: Slovenská reč, 2007, roč. 72, č. 1, s. 52- – 54.

198. Za PhDr. Ellou Sekaninovou, DrSc. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 158 – 160.

Redakčná činnosť

Jazykovedný časopis, 37, 1986 – 46, 1995 (členka red. rady).

Kultúra slova, 20, 1986 – 27, 1993 (členka red. rady).

Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Veda 1989. 440 s. (zostavovateľka a redaktorka; spoluzostavovatelia a spoluautori: J. Horecký, J. Bosák).

Recueil linguistique de Bratislava. 9. Dynamic Tendencies in the Development of Language. Bratislava, Veda 1989 (vedecká redaktorka).

Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov. Materiál zo sympózia konaného v rámci 7. zasadnutia Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Nové Vozokany 24. – 26. apríla 1989). Red. V. Blanár et al. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990 (členka red. rady).

Zápisník slovenského jazykovedca, 9, 1990, č. 2 – 4 (zodpovedná redaktorka).

A Reader in Slovak Linguistics. Studies in Semantics. München, Verlag Otto Sagner 1992. 134 s. (členka red. rady).

Varia. 1. Materiály z Kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 21. – 22. októbra 1991). Red. M. Nábělková - M. Šimková. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1992. 110 s. (vedecká redaktorka).

Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík s kolektívom autorov. Bratislava, Obzor 1993 (členka red. rady).

Jazykovedný časopis, 47, 1996 – 51, 2000 (členka red. rady).

Slovenská reč, 61, 1996 – 65, 2000 (členka red. rady).

Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého. Bratislava, Veda 2000. 524 s. (editorka). Slovenská reč, 66, 2001 – 70, 2005 (členka red. rady). Jazykovedný časopis, 52, 2001 – 56, 2005 (členka red. rady).

Literatúra

Klára Buzássyová, rod. Fodorová. - In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1976 – 1985). Bratislava, Veda 1997, s. 79 – 84 (súpis prác K. Buzássyovej za roky 1976 – 1985).

Dolník, J.: Životné jubileum Kláry Buzássyovej. - Jazykovedný časopis, 49, 1988, s. 139 – 141 (k 50. narodeninám).

Dvonč, L.: Súpis prác Kláry Buzássyovej za roky 1988 – 1997. - Jazykovedný časopis, 49, 1988, s. 142 – 149.

Júlia Dudášová, rod. Kriššáková. - In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1976 – 1985). Bratislava, Veda 1997, s. 99 – 101 (súpis prác J. Dudášovej za roky 1976 – 1985).

Bosák, J.: Druhé životné jubileum Kláry Buzássyovej. – Kultúra slova, 32, 1998, s. 356 – 358 (k 60. narodeninám).

Dolník, J.: Životné jubileum Kláry Buzássyovej. – Jazykovedný časopis, 49, 1998, s. 139 – 141 (k 60. narodeninám).

Dvonč, L.: Súpis prác Kláry Buzássyovej za roky 1988 – 1997. – Jazykovedný časopis, 49, 1998, s. 142 – 149.

Horecký, J.: Na šesťdesiatku Kláry Buzássyovej. – Slovenská reč, 63, 1998, s. 367 – 369.

Jarošová, A.: Jubilujúca Klára Buzássyová. – Slavica Slovaca, 33, 1998, s. 155 – 157 (k 60. narodeninám K. Buzássyovej).

Klára Buzássyová, rod. Fodorová. – In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986 – 1995). Bratislava, Veda 1998, s. 78 – 84 (doplnok k bibliografii K. Buzássyovej za roky 1961 – 1975, súpis prác za roky 1986 – 1995).

Buzássyová, rodená Fodorová, Klára, PhDr., CSc. – lingvistka – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. – In: Macková, M.: Kto je kto v Slovenskej akadémii vied. Bratislava, Veda 2000, s. 23 (heslo). Buzássyová, Klára. – In: Encyclopaedia Beliana. 2. Bel – Czy. Bratislava, Veda 2001. ISBN 80-224-0671-6. S. 403.

Ondrejovič, S.: Jubilujúca Klára Buzássyová. – In: Lexicographica ’99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. S. Ondrejovič – M. Považaj. Bratislava, Veda 2001. ISBN 80-224-0604-X. S. 277 – 280.

Dvonč, L. – Považaj, M.: Bibliografia PhDr. Kláry Buzássyovej, CSc. – In: Lexicographica ’99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. S. Ondrejovič – M. Považaj. Bratislava, Veda 2001. ISBN 80-224-0604-X. S. 281 – 303.

Klára Buzássyová, rod. Fodorová. – In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava, Veda 2003. ISBN 80-224-0719-4. S. 58 – 61.

JÚĽŠ SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava, tel. +421/2/54 43 17 61-2, fax +421/2/54 43 17 56,
e-mail: info @ juls.savba.sk. Posledná zmena: 2006-11-16