Katarína Balleková

Študovala v r. 1989 – 1995 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – nemecký jazyk). 1994 Mgr. V r. 1992 študijný pobyt na univerzite v Halle, v r. 1993 – 1994 na univerzite v Regensburgu (Nemecká spolková republika). V r. 1992 – 1998 externé štúdium etnológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 1998 Mgr. Od r. 1994 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (interná vedecká výchova, odborná pracovníčka). Pracuje v oblasti dialektológie.

1995

1. Kolokvium mladých jazykovedcov. – Správy Slovenskej akadémie vied, 31, 1995, č. 8, s. 4 (správa o 4. ročníku kolokvia mladých jazykovedcov konanom v dňoch 30. 11. – 2. 12. 1994 v Modre-Piesku).

1996

2. Jazyková situácia v meste Kiskörös v Maďarsku. – In: Varia. 5. Materiály z V. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12. 1995). Red. M. Nábělková. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1996, s. 9 – 11.

3. Pomenúvanie domácich zvierat v Zliechove a na okolí. – In: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár „Onomastika a škola“. Prešov 25. – 26. októbra 1995. Zborník referátov. Red. M. Majtán – F. Ruš¬čák. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied 1996, s. 293 – 296.

4. Sympózium o Slovákoch v Maďarsku. – Slovenská reč, 61, 1996, s. 374 – 375 (správa o sympóziu konanom v dňoch 16. – 17. 5. 1996 v Slovenskom Komlóši, Maďarsko).

5. Kolokvium mladých opäť úspešné. – Kultúra slova, 30, 1996, s. 98 – 101 (správa o 5. ročníku kolokvia mladých jazykovedcov konanom v dňoch 29. 11. – 1. 12. 1995 v Modre-Piesku).

1997

6. Lexikálna sémantika pradiarskej a tkáčskej terminológie. – In: Varia. 6. Zborník zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Red. M. Nábělková. Bratislava, Slovenská jazyko-vedná spoločnosť pri SAV 1997, s. 173 – 186.

7. Ondreju, Ondreju, ďe konope sejú... – Kultúra slova, 31, 1997, s. 165 – 171.

8. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1 – 2. Vedúci red. kolektívu J. Botík – P. Slavkovský. Bratislava 1995. – In: Slavica Slovaca, 32, 1997, s. 67 – 69 (rec.).

9. 10. letný kurz sorabistiky v Budyšíne. – Slavica Slovaca, 32, 19*97, s. 93 – 94 (správa o kurze konanom v dňoch 15. 7. – 2. 8. 1996).

1998

10. Koncepcia hesla v lokálnom slovníku pradiarskej a tkáčskej terminológie. – In: Varia. 7. Zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Red. M. Nábělková. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1998, s. 263 – 268.

1999

11. Charakteristika zliechovského nárečia. Hláskoslovie a tvaroslovie. – In: Varia. 8. Zborník mate-riálov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25. – 27. novembra 1998). Red. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1999, s. 138 – 145.

12. Ľudová pradiarska a tkáčska terminológia ako základ odbornej terminológie v spisovnom jazy-ku. – In: Nárečia a národný jazyk. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24. – 26. septembra 1997). Red. A. Ferenčíková. Bratislava, Veda 1999, s. 309 – 314.

2000

13. Metodika terénneho výskumu nárečovej lexiky. – In: 250 rokov v Slovenskom Komlóši. Prednáš-ky zo sympózia o Slovákoch v Maďarsku 1996. Red. J. Chlebnický. Békešská Čaba (Maďarsko), Slovenský výskumný ústav v Békešskej Čabe 2000, s. 155 – 159.

14. Stracila som partu, zelení venec... – Kultúra slova, 34, 2000, s. 159 – 168.

15. Adaptácia cudzích mien v slovenčine. Pozoruhodné podujatie na pôde Domu zahraničných Slovákov. – Slovenské zahraničie, 5, 2000, č. 12, s. 11 (správa o seminári o adaptácii cudzích mien v slovenčine konanom 19. – 20. 10. 2000 v Bratislave).

2001

16. Nad Kestúcom slniečko vychodí a bolesť zachodí. – In: Kultúra slova, 2001, roč. 35, č. 4, s. 232 – 237.

17. Čo odhalil paparazzo? – Večerník, 2001, roč. 46, č. 39, s. 3. – Tamže: Nemáme vrcholových politikov (č. 49, s. 3). – Ako správne vykať? (č. 82, s. 3). – Komu zavolať? (č. 129, s. 3). – Sezonár či sezónista? (č. 174, s. 3). – Kde oslávime Vianoce? (č. 247, s. 3).

2002

18. Peev, K.: Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del. Tom 1. Skopje: Studentski zbor 1999. 416 s. – Tom 2. Skopje: Studentski zbor 2002. 408 s. In: Slavica Slovaca, 2002, roč. 37, č. 2, s. 180 – 182 (rec.). – Znovu publikované: Peev, K: Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del. Tom 3. Skopje: Studentski zbor 2004, s. 8. ISBN 9989-45-125-7 (výber z recenzie preložený do macedónskeho jazyka).

19. Oslávme Tri krále. In: Večerník, 2002, roč. 47, č. 3, s. 3. – Tamže: S Popolcom sa začína pôst (č. 33, s. 3). – Pomôže nám catering? (č. 76, s. 3). – Zanikne kamenný obchod? (č. 153, s. 3).

2003

20. Výročie Štúrovej slovenčiny. In: Večerník, 2003, roč. 48, č. 137, s. 3. – Tamže: Otvoria dvere (č. 180, s. 6). – Bude dušičkové počasie? (č. 209, s. 3).

2004

21. Nárečové výskumy v slovenských enklávach v Maďarsku. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Na počesť profesora Ivora Ripku. Ed. M. Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied 2004, s. 200 – 205. ISBN 80-8068-271-2.

22. Z nárečových výskumov Slovákov v Maďarsku. In: Slovenčina v menšinovom prostredí. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba 16. – 17. októbra 2003. Ed. A. Uhrinová – M. Žiláková. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2004, s. 53 – 62, maď. a angl. res. s. 61 – 62. ISBN 963-86573-2-4.

23. Nad svadobnými príhovormi z Malého Kereša. (O zlomku rukopisnej pamiatky). In: V službách etnografie. (Paralelný maď. názov.) Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. Zost. A. Divičanová – E. Krekovičová – A. Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – Ústav etnológie SAV 2004, s. 447 – 467. ISBN 963-86573-1-6.

2005

24. Stracila som partu, zelení venec. In: Zo studnice rodnej reči. Zost. K. Balleková – M. Smatana. Bratislava: Veda 2005, s. 75 – 83. ISBN 80-224-0870-0. – Tamže: Nad Kestúcom slniečko vychodí a bolesť zachodí (s. 100 – 105). – Ondreju, Ondreju, ďe konope sejú (s. 197 – 202).

25. Prológ. In: Zo studnice rodnej reči. Zost. K. Balleková – M. Smatana. Bratislava: Veda 2005, s. 10 – 11. ISBN 80-224-0870-0 (spoluautor M. Smatana). – Tamže: Epilóg (s. 323) (spoluautor M. Smatana).

26. Správa z 28. ročníka výskumného tábora v Jášči, Cáfari a Černi. In: 15 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. (Paralelný maď. názov.) Pamätnica venovaná Výskumnému ústavu Slovákov v Maďarsku (1990 – 2005). Zost. A. Divičanová – A. Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2005, s. 304 – 306. ISBN 963-86573-5-9.

Spolupráca

Guardini, R.: Nedeľa včera, dnes a navždy. Trnava, Dobrá kniha 1999. 78 s. (jazyková úprava).

Meves, Ch.: Abeceda šťastného manželstva. Trnava, Dobrá kniha 1999. 104 s. (jazyková a redakčná úprava).

Prekladateľská činnosť

Rahner, K.: Boh sa stal človekom. Vianočná meditácia. Trnava, Dobrá kniha 2000. 54 s.

Guardini, R.: Technika a človek. (Listy od Comského jazera. Stroje a človek). Trnava: Dobrá kniha 2001. 112 s. ISBN 80-7141-330-5.

Lambert, W.: Modlitba a život. (Modlitba v ingaciánskej spiritualite). Trnava: Dobrá kniha 2004. 283 s. ISBN 80-7141-391-7.

Redakčná činnosť

Zo studnice rodnej reči. Bratislava: Veda 2005. 332 s. ISBN 80-224-0870-0 (zostavovateľka, spoluzostavovateľ M. Smatana).

Uhrinová, A.: Používanie materinského jazyka v kruhu békeščabianskej slovenskej inteligencie. (Paralelný maď. názov.) Doktorandské práce o Slovákoch v Maďarsku. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2004. 215 s. ISBN 963-214-959-9 (jazyková lektorka).

Literatúra

Katarína Balleková. – In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 23 – 24. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác K. Ballekovej za roky 1996 – 2000).

Balleková, Katarína, Mgr. – jazykovedkyňa – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. – In: Kto je kto v Slovenskej akadémii vied. 2004. Zost. M. Macková. Bratislava: Veda 2004, s. 33. ISBN 80-224-0792-5 (heslo).

JÚĽŠ SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava, tel. +421/2/54 43 17 61-2, fax +421/2/54 43 17 56,
e-mail: info @ juls.savba.sk. Posledná zmena: 2006-11-16