Pavol Žigo

Nar. 25. 4. 1953, Lučenec. Študoval v r. 1972 – 1977 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, medzitým v r. 1975 – 1976 na Štátnej univerzite v Tbilisi, Gruzínsko (slovenský jazyk – ruský jazyk – gruzínsky jazyk). 1980 PhDr., 1984 CSc., 1988 doc., 1998 prof. Od r. 1977 pracovník Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (asistent, odborný asistent, docent). V r. 1979 – 1980 lektor slovenského jazyka v Moskve, v r. 1987 študijný a prednáškový pobyt na Štátnej univerzite v Tbilisi (Gruzínsko), v r. 1988, 1992 – 1993 prednáškový pobyt na Katedre slovanských filológií ELTE v Budapešti, v r. 1994 a 1996 študijný pobyt OSI vo Viedni. V r. 1984 – 2001 tajomník slovenskej onomastickej komisie, od r. 2001 predseda, od r. 1988 člen národnej komisie pre Slovanský jazykový atlas, od r. 1989 člen medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov, od r. 1997 člen spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium PhD. vo vednom odbore slovenský jazyk, od r. 2001 predseda spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium PhD. vo vednom odbore slavistika – slovanské jazyky. Pracuje v oblasti výskumu vývinu slovenského jazyka, dialektológie a dejín spisovnej slovenčiny.

1973

1. Spomienky Pavla Greguša. – In: Magnezit, časopis Slovenských magnezitových závodov, 25, 1973, č. 41, s. 3.

1976

2. Sigill. Tote. Communit. Oppidi Lovinobanensis 1667. - Magnezit (časopis podnikového riaditeľstva Slovenských magnezitových závodov), 21, 1977, č. 3, s. 4 (rozbor starších terénnych názvov z chotára obce Lovinobaňa).

1979

3. Návšteva. – Československý voják, 28, 1979, č. 12, s. 14 – 15.

1980

4. Kondrašov, N. A.: Istorija lingvističeskich učenij. Moskva 1979. - In: Slovenská reč, 45, 1980, s. 251-253 (ref.).

1981

5. O formálnych znakoch účelových viet v predspisovnej slovenčine. - Slovenská reč, 46, 1981, s. 36-42.

6. Koduchov, V. I.: Vvedenije v jazykoznanije. Moskva 1979. - In: Jazykovedný časopis, 32, 1981, s. 103-104 (ref.).

7. Ukážkový zväzok Slovníka slovenských nárečí. [Slovník slovenských nárečí. Ukážkový zväzok. Red. I. Ripka. Bratislava 1980.] - In: Kultúra slova, 15, 1981, s. 59-60 (ref.).

8. Odraz historických skutočností v miestnych názvoch. - Nedeľná Pravda, 14, 1981, č. 30, s. 7.

1982

9. Účelové vedľajšie vety v predspisovnej slovenčine. - Slovenská reč, 47, 1982, s. 92-96.

10. Staršie miestne názvy. - Nedeľná Pravda, 15, 1982, č. 6, s. 7. - Tamže: Význam slov a dejiny spoločnosti (č. 39, s. 7).

1983

11. Verzia slovesa v kartvelských jazykoch a intencia slovesného deja. - Jazykovedný časopis, 34, 1983, s. 58-61.

12. Formant - any v slovenskej ojkonymii. - In: Onomastika jako společenská věda. Sborník příspěvků z 1. československé onomastické konferennce (18. - 20. 5. 1982 v Trojanovicích). (Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě. 86. Řada D-19.) Red. R. Šrámek. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1983, s. 267-270.

13. Formant - ica v slovenskej ojkonymii. - In: VIII. slovenská onomastická konferencia. Banská Bys-trica - Dedinky 2. - 6. júna 1980. Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava - Banská Bystrica - Prešov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV - Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici - Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove 1983, s. 158-164.

14. Výročie Martina Hattalu. - Kultúra slova, 17, 1983, s. 289-291.

15. Jazyková stránka Ipľa. - Kultúra slova, 17, 1983, s. 185-187 (posudok niekoľkých čísiel 5. ročníka ok-resného týždenníka Ipeľ, orgánu OV KSS a rady ONV v Lučenci).

16. Šlosar, D.: Slovotvorný vývoj českého slovesa. Brno 1981. - In: Slavica Slovaca, 18, 1983, s. 290-291 (ref.).

17. O jazyku relácie Rádiovíkend. - Nedeľná Pravda, 16, 1983, č. 16, s. 7.

1984

18. Vyjadrenie časovej následnosti v textoch z predkodifikačného obdobia. - Slovenská reč, 49, 1984, s. 29-36.

19. Miesto onomastiky vo vyučovaní vývinu slovenského jazyka. - In: Sborník přednášek z 1. celostát-ního semináře Onomastika jako společenská věda ve výuce a školské praxi. 9. - 10. října 1984. Red. B. Dej-mek - R. Šrámek. Hradec Králové, Pedagogická fakulta 1984, s. 69-71.

20. Ortsnamen des mittelslowakischen Gebietes im deutsch-slowakischen Sprachkontakt im 13. - 15. Jahr-hundert. - In: Resümes der Vorträge und Mitteilungen. XV. Internationaler Kongress für Namenforschung. Red. I. Bily et al. Leipzig, Karl-Marx-Universität 1984, s. 217.

21. Aronson, H.: Georgian. A Reading Grammar. Chelsea - Michigan 1982. - In: Jazykovedný časopis, 35, 1984, s. 106-109 (ref.).

22. Štúdie o češtine, slovenčine a nemčine z porovnávacieho hľadiska. [Studien zum Tschechischen, Slowa-kischen und Deutschen aus vergleichender Sicht. Red. G. Jäger - R. Heinisch. Leipzig 1982.] - In: Slovenská reč, 49, 1984, s. 250-253 (ref.).

23. Nové dejiny spisovnej slovenčiny. [Pauliny, E.: Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava 1983.] - In: Kultúra slova, 18, 1984, s. 92-96 (ref.).

24. Findra, J. a kol.: Slovenský jazyk a sloh pre poslucháčov učiteľstva 1. stupňa základnej školy. Bratislava 1983. - In: Slovenská reč, 49, 1984, s. 371-376 (rec.).

25. Pár slov o citoslovciach. - Nedeľná Pravda, 17, 1984, č. 13, s. 7.

1985

24. Versija gruzinskogo glagola v sopostavlenii s vozvratnosťju i intenciej slovackogo jazyka. - In: Proceedings of Tbilisi University. 262. Linguistics. 9. Red. I. Kavtaradze. Tbilisi, Tbilisskij gosudarstvennyj universitet 1985, s. 233-240.

25. O vyjadrení bezprostrednej predčasnosti deja vedľajšej časovej vety v predkodifikačnej slovenči-ne. - Slavica Slovaca, 20, 1985, s. 157-164, rus. res. s. 164.

26. Prepisovanie a skloňovanie substantív v prekladoch z gruzínskej literatúry. - Kultúra slova, 19, 1985, s. 209-215.

27. Porák, J.: Humanistická čeština. Praha 1983. - In: Slavica Slovaca, 20, 1985, s. 203-205 (ref.).

28. Jazykovedné štúdie. 7. Z dejín slovenskej lexiky. Red. Š. Peciar. Bratislava 1982. - In: Jazykovedný ča-sopis, 36, 1985, s. 75-77 (ref.).

29. Jazykovedné štúdie. 18. Z dejín slovenského jazyka. Red. Š. Peciar. Bratislava 1983. - In: Jazykovedný časopis, 36, 1985, s. 191-194 (ref.).

30. O nostratickej makrorodine. - Nedeľná Pravda, 18, 1985, č. 8, s. 7. - Tamže: Staršie prevzaté slová (č. 23, s. 7).

31. Prvý celoštátny seminár o onomastike vo vyučovaní a školskej praxi. - Slovenská reč, 50, 1985, s. 184-186 (správa o seminári o onomastike ako spoločenskej vede vo vyučovaní a školskej praxi, konanom v dňoch 9. - 10. 10. 1984 v Hradci Králové).

1986

32. Nárečie Českého Brezova. – Slovenský národopis, 34, 1986, s. 275 – 276.

33. Štylistika zápisov z vyučovania svedkov v predspisovnom období slovenčiny. – In: Studia Academi-ca Slovaca. 15. Prednášky XXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1986, s. 469 – 479.

34. Zaradenie deja hlavnej vety časovou vedľajšou vetou v predspisovnej slovenčine. – Slovenská reč, 51, 1986, s. 226 – 233.

35. Niektoré tendencie v porovnávaní ibersko-kaukazských a slovenských slovies. – Zápisník slovenského ja-zykovedca, 5, 1986, č. 1, s. 18 – 20 (tézy prednášky, konanej dňa 3. 12. 1985 v Slovenskej jazykovednej spoločnos-ti pri SAV v Bratislave).

36. Časové vedľajšie vety v predspisovnej slovenčine. – Zápisník slovenského jazykovedca, 5, 1986, č. 3, s. 16 – 18 (tézy prednášky konanej dňa 15. 5. 1966 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici).

37. Kniha o Veľkej Morave. [Krajčovič, R.: Veľká Morava v tísícročí slovami prameňov, legiend, kroník a krás-nej spisby. Bratislava 1985.] – In: Kultúra slova, 20, 1986, s. 252 – 255 (ref.).

38. Rusínová, Z.: Tvoření staročeských adverbií. Praha 1984. – In: Slavica Slovaca, 21, 1986, s. 88 – 90 (ref.).

39. Blanár, V. – Matejčík, J.: Živé osobné mená na strednom Slovensku. I. 2, Distribúcia obsahových mode-lov. (Zborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Acta Facultatis Paedagogicae Banská Bystrica.) Martin 1983. – In: Slovenská reč, 51, 1986, s. 249 – 251 (ref.).

40. Lexika starších miestnych názvov. – Nedeľná Pravda, 19, 1986, č. 12, s. 18. – Tamže: Názvy oblastí ty-pu Považie, Orava (č. 29, s. 18).

41. Potrebný seminár. – Večerník, 8. 10. 1986, s. 5 (informácia o seminári Onomastika a škola, konanom v dňoch 8. – 10. 10. 1986 v Modre-Piesku).

1987

42. Encyklopédia spisovateľov sveta. Sprac. kolektív autorov. Zost. J. Juríček. 2. vyd. Bratislava, Ob-zor 1987. 648 s. – 3., preprac. a dopl. vyd. 1987 (člen kolektívu autorov).

43. Metajazyková funkcia esperanta. – In: Problémy interlingvistiky. Zborník materiálov z interlingvistického seminára (Vysoké Tatry 20. – 2. mája 1987). Red. S. Košecký. Bratislava, Slovenský esperantský zväz a Český esperantský svaz v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV 1987, s. 165 – 169, esperantské res. s. 170.

44. Tranzitívnosť v slovenčine a gruzínčine. – Slavica Slovaca, 22, 1987, s. 264 – 271, rus. res. s. 271.

45. Konštitutívne prvky slovenskej historickej syntaxe. – In: Studia Academica Slovaca. 16. Prednášky XXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1987, s .425 – 440.

46. Lexika starších terénnych názvov z Novohradu. – In: IX. slovenská onomastická konferencia. Nit-ra 26. – 28. júna 1985. Zborník referátov. Red. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987, s. 155 – 159.

47. Nárečie Lovinobane. – In: Lovinobaňa. Zost. P. Žigo. Bratislava, Agrokomplex 1987, s. 58 – 62.

48. Miestne názvy a balneohistória. – Balneohistoria Slovaca, 25, 1987, s. 16 – 19.

49. Vyjadrenie príbuzenských vzťahov v ruštine a slovenčine. – Ruštinár, 22 (35), 1987, č. 9, s. 3 – 6; č. 10, s. 3 – 6 (spoluautorka Ľ. Žigová).

50. Výročie prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny. – Príroda a spoločnosť, 36, 1987, č. 9, s. 49 – 51.

51. Verges, D.: Die Standadisierung der slowakischen Literatursprache im 18. bis. 20. Jahrhundert. Frank-furt am Main 1984. – In: Slavica Slovaca, 22, 1987, s. 89 – 91 (ref.).

52. Výročie bernolákovskej kodifikácie. – Nedeľná Pravda, 20, 1987, č. 2, s. 7. – Tamže: Miestne názvy a bal-neohistória (č. 5, s. 7). – Vlastné mená a jazyková kultúra (č. 23, s. 7).

53. Životné jubileum profesora Rudolfa Krajčoviča. – Slovenská reč, 52, 1987, s. 312 – 313 (k 50. narode-ninám).

54. Životné jubileum Eugénie Bajzíkovej. – Kultúra slova, 21, 1987, s. 24 – 25 (k 50. narodeninám).

1988

55. Počítačové spracovanie jazyka. – Jazykovedný časopis, 39, 1988, s. 153 – 164, rus. res. s. 164.

56. Využitie počítačov v slovenskom jazykovednom výskume. – In: Studia Academica Slovaca. 17. Prednášky XXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Veda 1988, s. 469 – 487.

57. Úloha absolventov vysokých škôl pri štandardizovaní urbanonymie. – In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára. Modra-Piesok 8. – 10. októbra 1986. Red. P. Žigo. Bra¬tislava, Univerzita Komenského v Bratislave 1988, s. 40 – 42.

58. Munkácsi, B. – Kálmán, B.: Wogulisches Wörterbuch. Budapest 1986. – In: Jazykovedný časopis, 39, 1988, s. 112 (ref.).

59. Ferenčíková, A.: Časové podraďovacie súvetie v slovenských nárečiach. Bratislava 1986. – In: Sloven-ská reč, 53, 1988, s. 57 – 59 (ref.).

60. Majtán, M. – Rymut, K.: Hydronimia dorzecza Orawy. Wrocław – Warsazawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985. – In: Slavica Slovaca, 23, 1988, s. 285 – 286 (ref.).

61. Podľa čoho volíme časti pol- a polo- v zložených slovách ako poloos, polospánok? – In: Pisárčiková, M. a kol.: Jazyková poradňa odpovedá. Red. M. Pisárčiková. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988, s. 12. – Tamže: Čo robíme pri opisovaní a čo pri odpisovaní? (s. 4). – Čím sa odlišuje nápis od nadpisu? (s. 44). Čo je pylón a čo pilóta? (s. 66 – 67). – Kto je spíker a kto moderátor? (s. 71). – Kedy hovoríme o viditeľnosti a kedy dohľadnosti? (s. 71). – Je vhodné v oblasti medzinárodnej politiky hovoriť o nevládnych organizáciách? (s. 72). – Pšenicu, raž, jačmeň, ovos voláme súhrnne obilniny alebo obiloviny? (s. 150). – Prečo píšeme diskvalifikácia, ale dysfunkcia (s. 208).

62. Varianty prísloví a porekadiel. – Nedeľná Pravda, 21, 1988, č. 16, s. 7. – Tamže: Raketoplán a kozmo¬plán (č. 48, s. 7).

1989

34. Encyklopédia literárnych diel. Sprac. kolektív autorov. Zost. L. Knězek. Bratislava, Obzor 1989. 864 s. (člen kolektívu autorov).

35. Grammatical and Semantic Perspective of the Sentence in Slovak and Geurgian. – In: Recueil lin-guistque de Bratislava. 9. Dynamic Tendencies in the Development of Language. Red. K. Buzássyová. Brati-slava, Veda 1989, s. 191 – 196.

36. Architektonika zápisov z vypočúvania svedkov v predspisovnom období. – In: Textika a štylistika. Zborník príspevkov z celoštátnej štylistickej konferencie. Bratislava 29. – 31. 1. 1989. Red. J. Mistrík. Brati-slava, Univerzita Komenského 1989, s. 277 – 279.

37. Prítomný čas a prítomný dej v súčasnej spisovnej slovenčine. – In: Studia Academica Slovaca. 18. Prednášky XXV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislva, Alfa 1989, s. 591 – 609.

38. Domáce podoby staršej slovenskej ojkonymie. – In: Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazyko-vej politiky a jazykovej kultúry. Zborník príspevkov z 2. československej onomastickej konferencie (6. – 8. mája 1987 v Smoleniciach). Red. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1989, s. 200 – 210.

39. Miestny názov Bojnice v historickom kontexte. – In: IV. balneohistorická konferencia. Zborník konferenčných prednášok. 2. Red. A. Rebro. Žilina, Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum 1989, s. 73 – 83.

40. Využitie počítačov v jazykovednej praxi. – Zápisník slovenského jazykovedca, 8, 1989, č. 1, s. 13 – 14 (tézy prednášky konanej dňa 17. 11. 1988 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici).

41. Ori demagobrabuli universitetis kontaktebi. [Kontakty dvoch družobných univerzít.] – Tbilisi universi-tet, 4, 1989, s. 3.

42. Lamprecht, A. – Šlosar, D. – Bauer, J.: Historická mluvnice češtiny. Praha 1986. – In: Slavica Slovaca, 24, 1989, s. 287 – 289 (rec.).

43. Vývin slovenského jazyka a dialektológie. [Krajčovič, R.: Vývin slovenského jazyka a dialektológie. Bratislava 1988.] – In: Kultúra slova, 23, 1989, s. 90 – 93 (ref.).

44. Je to (ešte) problém? – Nedeľná Pravda, 22, 1989, č. 6, s. 7.

45. Seminár o plánových jazykoch. – Jazykovedný časopis, 40, 1989, s. 101 – 103 (správa o seminári o spolo-čensko-politických a lingvistických aspektoch medzinárodnej jazykovej komunikácie, konanom v dňoch 20. – 23. 5. 1987 v Tatranskej Lomnici).

46. O vlastných menách. – Večerník, 13. 9. 1989, s. 4 (správa o 10. slovenskej onomastickej konferencii, konanej v dňoch 13. – 15. 9. 1989 v Bratislave).

47. Na šesťdesiatku dr. Jany Dvončovej. – Jazykovedný časopis, 40, 1989, s. 86 – 87.

1990

48. Dejiny spisovnej slovenčiny. Študijná príručka a texty. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského 1990. 116 s. – Dotlač 1992 (spoluautor R. Krajčovič).

49. Kontaktové javy indoeurópskej a kartvelskej jazykovej rodiny. – Jazykovedný časopis, 41, 1990, s. 61 – 69, rus. res. s. 69.

50. K syntaktickej typológii slovanských a kartvelských jazykov. – In: Zborník Filozofickej fakulty Uni-verzity Komenského. Philologica. 38. 1988. Red. J. Dolník et al. Bratislava, Slovenské pedagogické naklada-teľstvo 1990, s. 131 – 137, rus. res. s. 137.

51. Kategória času ako vedomý prvok vo vývine jazyka. – In: Problémy interlingvistiky. 2. Zborník materiálov z interlingvistického seminára (Bratislava 29. – 31. 3. 1990). Red. S. Košecký. Poprad – Bratisla-va, Slovenský esperantský zväz – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 33 – 39, esperant. res. s. 40.

52. K otázke národného a internacionálneho v prísloviach a porekadlách (na materiáli slovenčiny a gru¬zínčiny). – In: Problémy interlingvistiky. 2. Zborník materiálov z interlingvistického seminára (Bra¬tislava 29. – 31. 3. 1990). Red. S. Košecký. Poprad – Bratislava, Slovenský esperantský zväz – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 45 – 51, esperant. res. s. 51 (spoluautorka M. Jankovičová).

53. Počítačové tezaury apelatívnej a propriálnej lexiky. – In: Metódy výskumu a opisu lexiky slovan-ských jazykov. Materiály zo sympózia konaného v rámci 7. zasadnutia Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Nové Vozokany 24. – 26. apríla 1989). Red. V. Blanár et al. Bratisla-va, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 265 – 272.

54. Diachronicko-synchronické úvahy o kategórii času v slovenčine. – In: Studia Academica Slovaca. 19. Prednášky XXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1990, s. 379 – 390.

55. Vyjadrenie konečnej hranice deja časovou vedľajšou vetou v predspisovnej slovenčine a poľštine. – In: Studia linguistica Polono-Slovaca. 2. Red. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 1990, s. 80 – 96, poľ. res. s. 96 – 97.

56. Dialóg v diele Juraja Fándlyho. – Slovenská reč, 55, 1990, s. 262 – 268.

57. Epištolárny štýl Kolomana Banšella. – In: Božena Slančíková-Timrava. Koloman Banšell. Zborník z vedeckej konferencie o živote a diele Boženy Slančíkovej-Timravy a Kolomana Banšella. 1. a 2. októbra 1987 v Lučenci. Red. M. Kocák. Martin, Matica slovenská 1990, s. 231 – 237.

58. Fähnrich, H.: Kurze Grammatik der georgischen Sprache. Leipzig 1986. – In: Asian and African Studies, 25. Red. V. Krupa. Bratislava, Veda 1990, s. 284 – 286 (rec.).

59. Schaekken, J.: Die Kiever Blätter. Amsterdam 1987. – In: Slavica Slovaca, 25, 1990, s. 102 – 103 (ref.).

60. Andruščenko, V. M.: Koncepcija i architektura mašinnogo fonda russkogo jazyka. Moskva 1989. – In: Jazykovedný časopis, 41, 1990, s. 201 – 203 (ref.).

61. Kráľ, Á. – Sabol, J.: Fonetika a fonológia. Bratislava 1989. – In: Slovenská reč, 55, 1990, s. 185 – 188 (rec.).

62. Mihalovič, A.: Zemepisné mená Čivu. Jazykovedná štúdia. Budapešt 1987. – In: Slovenská reč, 55, 1990, s. 252 – 253 (ref.).

63. Varsik, B.: Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v 10. – 12. storočí. (Príspevok k etnogenéze Slovákov). Bratislava 1990. – In: Slovenská reč, 55, 1990, s. 317 – 319 (ref.). – Ďalší autorov referát o tej istej publikácii: In: Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 31, 1990, s. 179 – 181.

64. Zprávy a poznámky. – Onomastický zpravodaj ČSAV, 31, 1990, s. 238 (informácia o štyroch onomas-tických príspevkoch V. Uhlára, K. Palkoviča a M. Majtána, ktoré boli publikované v r. 1989 – 1990).

1991

65. Štruktúrne typy slovenskej ojkonymie. Počítačový tezaurus. – In: X. slovenská onomastická konfe-rencia. Bratislava 13. – 15. septembra 1989. Zborník referátov. Red. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1991, s. 236 – 242.

66. Vyjadrovanie časového významu v staroslovienskom súvetí. – In: Studia Academica Slovaca. 20. Prednášky XXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1991, s. 347 – 369.

67. Historický slovník slovenčiny. [Historický slovník slovenského jazyka. 1. A – J. Red. M. Majtán et al. Bratislava 1991.] – Kultúrny život, 25, 1991, č. 19, s. 9 (ref.).

68. Nové vydanie Fándlyho Piľného domajšieho a poľného hospodára. [Fándly, J.: Piľní domajší a poľní hospodár. 1. Prvňá, druhá, treťá stránka. Bratislava 1990.] – In: Kultúra slova, 25, 1991, s. 247 – 249 (ref.).

1992

69. Kategória času u Bernoláka. – In: Pamätnica Antona Bernoláka. Red. J. Chovan v spolupráci s M. Maj-tánom. Martin, Matica slovenská 1992, s. 171 – 174.

70. Z historickej toponymie Dudiniec. – In: V. balneohistorická konferencia Dudince 7. – 8. októbra 1992. Red. A. Rebro. Žilina, Ingeo 1922, s. 60 – 63.

71. Vyjadrenie kvalitatívneho a kvantitatívneho aspektu času v súvetí z predspisovného obdobia slovenčiny. – Zápisník slovenského jazykovedca, 11, 1992, s. 35 – 36 (tézy prednášky konanej dňa 17. 3. 1992 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

72. Filozofický aspekt gramatickej kategórie času. – Zápisník slovenského jazykovedca, 11, 1992, s. 53 – 54 (té-zy prednášky konanej dňa 12. 11. 1992 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici).

73. Slovanský jazykový atlas. – Zápisník slovenského jazykovedca, 11, 1992, s. 18 – 19 (tézy prednášky na 5. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov 100 rokov areálovej lingvistiky, konanom v dňoch 3. – 4. 9. 1992 v Ban¬skej Bystrici).

74. Historický slovník slovenského jazyka. 1. A – J. Red. M. Majtán et al. Bratislava 1991. – In: Slovenská reč, 57, 1992, s. 123 – 126 (ref.).

75. Pramene k dejinám slovenčiny. Zost. M. Majtán – J. Skladaná. Bratislava 1992. – In: Slovenská reč, 57, 1992, s. 377 – 379 (ref.).

76. Na nedožitú osemdesiatku Eugena Paulinyho. – Kultúra slova, 26, 1992, s. 368 – 370.

1993

77. Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík s kolektívom autorov. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1993. 520 s. (člen kolektívu autorov).

Ref.: 1. Dvonč, L.: Nedeľná Pravda, 2, 1993, č. 38, s. 6. – 2. Gašinec, E.: Všetko o jazyku a štýle pre sloven-činárov a jazykárov. – Slovenský jazyk a literatúra v škole, 40, 1993/94, s. 125 – 127. – 3. Jarošová, A.: Knižná revue, 3, 1993, č. 17, s. 1. – 4. Ondruš, Š.: Encyklopédia jazykovedy. Dielo vyše šesťdesiatich slovenských a čes-kých lingvistov. – Slovenská Republika, 16. 10. 1993, s. 10. – 5. Škvareninová, O.: Učiteľské noviny, 43, 1993, č. 33, s. 12. – 6. Bartáková, J.: In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A. 42. Red. I. Pospíšil. Brno, Masarykova univerzita – Filozofická fakulta 1994, s. 135 – 136. – 7. Dolník, J.: Jazykovedný časopis, 45, 1994, s. 58 – 60. – 8. Dubníček, J.: Najpodrobnejšie o slovenčine. – Práca, 24. 2. 1994, s. 5. – 9. Chmelík, A.: Na okraj recenzie Encyklopédie jazykovedy. – Slovenský jazyk a literatúra v škole, 41, 1994/95, s. 121 (k J. Dub-níčkovi). – 10. Uhlár, V.: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 2, s. 5. – 11. Králik, Ľ.: Slavica Slovaca, 30, 1995, s. 71 – 73.

78. Základné etapy dejín spisovnej slovenčiny. – In: Studia Academica Slovaca. 22. Prednášky XXIX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1993, s. 231 – 242.

79. Časové vedľajšie vety v predspisovnej slovenčine. – In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Venované XI. slavistickému kongresu. Philologica. 41. Red, P. Žigo et al. Bratislava, Univerzi-ta Komenského 1993, s. 103 – 119, angl. res. s. 119.

80. Deväťdesiat rokov od smrti Martina Hattalu. – Kultúra slova, 27, 1993, s. 327 – 330.

81. Slavic Linguistic Atlas. – In: Ethnologia Slovaca et Slavica. 24 – 25, 1992 – 1993. Red. J. Podolák. Bratislava, Univerzita Komenského 1993, s. 327 – 333, slov. res. s. 333.

82. Slawischer onomastischer Atlas. Die Strukturtypen der slawischen Ortsnamen. Probeheft. – Österrei-chische Namenforschung, 21, 1993. 30 s.

83. Vyraženija vremennogo značenija v staroslovianskom složnom predloženii. – In: XI. medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Red. S. Mislovičová et al. Bratislava, Veda 1993, s. 145 – 146.

84. Nové vydanie historicko-etymologického slovníka maďarčiny. [Etymologisches Wörterbuch des Unga-rischen 1 – 2. Budapešt 1992.] – In: Jazykovedný časopis, 44, 1993, s. 76 – 78 (ref.).

85. Historický slovník slovenského jazyka. 2. zv. K – N. Red. M. Majtán. Bratislava 1992. – In: Slovenská reč, 58, 1993, s. 59 – 61 (rec.).

86. Dva pramene k dejinám predspisovnej slovenčiny. [l. Udvari, I.: A Mária Terézia-fele úrbérrendezés szlovák nyelvü dokumentumai – Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie Terézie. Nyíregyháza 1992. – 2. Udvari, I. v spolupráci s P. Takácsom: Szlovák nyelvü paraszti vallomások Mária Terézia korából. – Slovenské roľníckej fasie z doby Márie Terézie. Nyíregyháza 1992.] – In: Slovenská reč, 58, 1993,s. 252 – 255 (ref.; spoluau-tor Š. Švagrovský). – Ďalší ref. autorov o tých istých prácach: Tereziánska urbárska regulácia a predspisovná slo-venčina. – Verbum, 4, 1993, s. 119 – 121.

87. Pár slov o jari. – Nedeľná Pravda, 2, 1993, č. 13 (26. marca), s. 6.

88. Milan Majtán šesťdesiatročný. – Onomastický zpravodaj (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 24 – 25, 1993 – 1994, s. 185 – 186.

1994

89. Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 3. Reflexy ьr, ьl, ъr, ъl. Red. J. Basara. Warszawa, Instytut Języka Polskiego PAN 1994. 164 s. (spoluautor).

90. Die Kategorie der Zeit und der Eigenname. – Österrechische Namenforschung, 22 – 23, 1994 – 95, s. 107 – 111.

91. Gramatická kategória času ako vedomý prvok vo vývine poľštiny a slovenčiny. – In: Studia lingu-istica Polono-Slovaca. 4. Red. I. Ripka. Bratislava, Veda 1994, s. 35 – 41, poľ. res. s. 41.

92. Kvalitatívny aspekt gramatickej kategórie času. – Jazykovedný časopis, 45, 1994, s. 103 – 109, angl. res. s. 110.

93. Kategória času a vlastné meno. – In: Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. 11. slo-venská onomastická konferencia. Nitra 19. – 20. mája 1994. Zborník referátov. Red. E. Krošláková. Brati-slava – Nitra, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Vysoká škola pedagogická 1994, s. 33 – 37.

94. O pravopisnej koncepcii neschválených Pravidiel slovenského pravopisu z r. 1939. – Slovenská reč, 59, 1994, s. 98 – 103 (spoluautor Š. Švagrovský).

95. Hydronymia Slovenska a Hydronymia Europaea. – Slovenská reč, 59, 1994, s. 150 – 155.

96. Slovenská hydronymia. – In: Studia Academica Slovaca. 23. Prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1994, s. 276 – 283.

97. Jazykové poznatky Ladislava Bartolomeidesa. – Obzor Gemera – Malohontu, 25, 1994, č. 1, s. 20 – 23.

98. Český jazykový atlas. Zv. 1. Red. J. Balhar – P. Jančák. Praha 1992. – In: Slovenská reč, 59, 1994, s. 367 – 370 (ref.).

99. Pleskalová, J.: Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany 1992. – In: Slovenská reč, 59, 1994, s. 375 – 378 (ref.).

100. Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Zv. 3. – 4. Budapest 1993. – In: Jazykovedný časopis, 45, 1994, s. 71 (ref.).

101. Fügedi, E. – Gregor, F. – Király, P.: Atlas slovenských nárečí v Maďarsku. – Atlas der slowakischen Mundarten in Ungarn. Red. P. Király. Budapešť 1993. – In: Jazykovedný časopis, 4, 1994, s. 60 – 62 (rec.).

102. Sloveso kopnieť. – Nedeľná Pravda, 3, 1994, č. 9, s. 6. – Tamže: Staršie služobnícke názvy (č. 13, s. 6).

103. Životné jubileum Dr. Milana Majtána. – Slavica Slovaca, 29, 1994, s. 66 – 67 (k 60. narodeninám M. Majtána). – Ďalší autorov jubilejný článok pri tej istej príležitosti: Životné jubileum PhDr. Milana Majtána, CSc. – In: Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. 11. slovenská onomastická konferencia. Nitra 19. – 20. mája 1994. Zborník referátov. Red. E. Krošláková. Bratislava – Nitra, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Vysoká škola pedagogická 1994, s. 257 – 259.

1995

104. Dejiny lovinobanského evanjelického cirkevného zboru. 1. vyd. Lovinobaňa, Obecný úrad 1995. 66 s.

105. Charakteristika slovanských jazykov v Slovanskom národopise P. J. Šafárika. – In: Studia Aca-demica Slovaca. 24. Prednášky XXXI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Brati-slava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1995, s. 187 – 196.

106. Šafárikov Slovanský národopis – prameň jazykovedného poznania. – Slovenská reč, 60, 1995, s. 137 – 148.

107. Jazykovedná problematika v diele L. Bartolomeidesa. – Slovenská reč, 60, 1995, s. 80 – 87.

108. Hydrogeomorfológia a vlastné mená v turčianskom regióne. – In: VI. balneohistorická konferen-cia. Zborník konferenčných prednášok. Red. A. Rebro. Žilina. INGEO 1995, s. 82 – 88.

109. Šafárikov Slovanský národopis – prameň jazykovedného poznania. – Zápisník slovenského jazykoved-ca, 14, 1995, s. 34 – 35 (tézy prednášky konanej dňa 16. 5. 1995 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

110. Pribudli ďalšie kroniky. [1. Kronika medicíny. Bratislava 1994. – 2. Kronika 1993. Bratislava 1994.] – In: Kultúra slova, 29, 1995, s. 174 – 179 (posudok jazykovej stránky publikácií).

111. Štolc, J. Slovenská dialektológia. Bratislava 1994. – In: Slavica Slovaca, 30, 1995, s. 182 – 183 (ref.).

112. Dudášová-Kriššáková, J.: Goralské nárečia. Bratislava 1993. – In: Slavica Slovaca, 30, 1995, s. 76 – 78 (ref.).

113. Gregor, F.: A szlovák nyelv magyar elemeiból. Budapest 1993. – In: Slavica Slovaca, 30, 1995, s. 176 – 177 (ref.).

114. Ves – dedina – obec. – Nedeľná Pravda, 4, 1995, č. 21, s. 19.

115. Hydronomastická konferencia v Mogilanoch. – Slavica Slovaca, 30, 1995, s. 186 – 187 (správa o kon-ferencii konanej v dňoch 20. – 24. 9. 1994).

1996

116. Dejiny spisovnej slovenčiny. Študijná príručka a texty. 3. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského 1996. 116 s. (spoluautor R. Krajčovič).

117. Facultas Philosophica Universitatis Comenianae Bratislaviensis. 1921 – 1996. 1. vyd. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1996. 42 s.

118. Opyt ispoľzovanija EVM v obrabotke materialov OLA. – In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovanija. 1991 – 1993. Sbornik naukovych trudov. Red. S. B. Bernštejn. Moskva, Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova RAN 1996, s. 57 – 63.

119. Štruktúra časového vzťahu dvoch dejov v staroslovienčine. – In: Slovenčina v historickom kontex-te. Materiály z konferencie konanej v Nitre 16. – 17. mája 1996. Red. Ľ. Kralčák. Nitra, Vysoká škola peda-gogická 1996, s. 14 – 27.

120. Význam Šafárikovho „Slovanského národopisu“ pre dejiny jazykovedy. – In: Pavol Jozef Šafárik a slavistika. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z osláv 200. výročia narodenia P. J. Šafárika. Acata Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Literárnovedný zborník 12/ Jazykoved-ný zborník 13 / Historický zborník 5 (AFPh UŠ 79) 1996. Red. P. Petrus et al. Prešov – Martin, Filozofická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach – Matica slovenská v Martine 1996, s. 203 – 208, angl. res. s. 209.

121. Výberový opis ustaľovania substantívnych prípon genitívu singuláru v predspisovnom období. – Slovenská reč, 61, 1996, s. 266 – 270.

122. Lexikálne prvky tradičnej metrológie. – In: Studia Academica Slovaca. 25. Prednášky XXXII. let-ného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1996, s. 255 – 263.

123. Motivačné prvky tradičnej metrológie. – Slovenská reč, 61, 1996, s. 207 – 215.

124. Die Kategorie der Zeit und der Eigenname. – In: Österreichische Namenforschung, 22 – 23, 1994 – 95. Red. H.-D. Pohl. Klagenfurt, Institut für Sprachwissenschaft Universität Klagenfurt 1999, s. 107 – 112.

125. Hydronymia Ipľa. – Hydronimia Słowiańska. 2. Materialy z międzynarodowej konferencji hydro-nimicznej. Mogilany 20 – 24 IX. 1994. Red. K. Rymut. Kraków, Instytut języka Polskiego PAN 1996, s. 51 – 57.

126. Motivačné činitele niektorých turčianskych miestnych názvov. – Balneologický spravodajca. Balneological Bulletine. Balneohistorica Slovaca, č. 34, 1996, s. 81 – 87, nem. res. s. 87, angl. res. s. 88.

127. Vzťah apelatívum – urbanonymický objekt – urbanonymum a kategória času. – In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996). Red. P. Odaloš – M. Majtán. Banská Bystrica – Bratislava, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 1996, s. 20 – 28.

128. Vzťah apelatívum – urbanonymický objekt – urbanonymum a kategória času. – In: Informačný spravodaj medzinárodného vedeckého kolokvia Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Red. P. Oda-loš. Banská Bystrica, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1996, s. 28.

129. Krošláková, E. – Habovštiaková, K.: Základy slavistiky a staroslovienčina. Textová príručka. Nitra 1994. – In: Slavica Slovaca, 31, 1996, s. 186 – 188 (ref.).

130. Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 3. O – P (pochytka). Red. M. Majtán. Bratislava 1994. – In: Slovenská reč, 61, 1996, s. 250 – 253 (rec.).

131. Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 4. P – poihrať sa – P – pytľovať. Red. M. Majtán. Bratisla-va 1995. – In: Slovenská reč, 61, 1996, s. 309 313 (rec.).

132. Slovník slovenských nárečí. Zv. 1 A – K. Red. I. Ripka. Bratislava 1994. – In: Slovenská reč, 61, 1996, s. 111 – 118 (ref.).

133. Ďalšia zo série kroník. [Kronika Zeme. Bratislava 1995.] – In: Kultúra slova, 30, 1996, s. 111 – 115 (rec.).

134. Tereziánske urbárske priznania (fasie) Spišskej stolice a Zemplínskej stolice. (Na okraj vydania publi-kácie I. Udvariho: A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nyelvü kéziratos forrásai. Szepes és Zemplén vármegyék. Vasvári Pál Társaság füzetteil. 15. Nyíregyháza Besenyei Tanárképző Főiskola 1996. 223 s.) – In: Slovenská reč, 61, 1996, s. 243 – 246 (rec.; spoluautor Š. Švagrovský).

135. Aj v hovorených prejavoch spisovne. – Nedeľná Pravda – magazín, 5, 1996, č. 11, s. 19). – Tamže: Pamodaj šťastia (č. 12, s. 19).

136. Zasadnutie komisie pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov. – Slavica Slovaca, 31, 1996, s. 86 – 86 (správa o zasadnutí konanom 17. – 22. 9. 1996 vo Svätom Štefane, Macedónsko; spoluautorka A. Ferenčíková).

137. Medzinárodné kolokvium o starších a novších rakúsko-slovenských jazykových kontaktoch. – Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského, 43, 1996, č. 4, s. 9 (správa o konferencii konanej dňa 24. 10. 1996 v Bratislave).

1997

138. Kategória času v slovenskom jazyku. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 1997. 116 s.

Ref.: 1. Dudok, M.: Jazykový čas. Nový život (Nový Sad, Juhoslávia), 49, 1997, č. 5 – 6, s. 34 – 35. – 2. Horecký, J.: Jazykovedný časopis, 49, 1998, s. 100 – 102. – 3. Krošláková, E.: Slovenská reč, 63, 1998, s. 241 – 244. – 4. Lalíková, A.: Slavica Slovaca, 33, 1998, s. 78 – 79. – 5. Mieczkowska, H.: Morfologiczna kategoria czasu i aspektu w ujęciu konfrontatywnym. – Studia slawistyczne. Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 17. Z okazji XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Krakowie. Red. H. Mieczkowska – J. Kornhauser. Kraków 1998, s. 76. – 6. Kačala, J.: Slavica Slovaca, 34, 1999, s. 78 – 80.

139. Ustaľovanie genitívu singuláru v spisovnom období slovenčiny. – In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 45. Red. P. Žigo et al. Bratislava, Univerzita Komenského vo Vydava-teľstve UK 1997, s. 59 – 64.

140. Henrich Bartek a vývin slovenskej spisovnej normy v medzivojnovom období. – In: Studia Aca-demica Slovaca. 26. Prednášky XXXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1997, s. 180 – 188.

141. Gramatické typy slovenských ojkoným. (príspevok k Slovanskému onomastickému atlasu.) – Slo-venská reč, 62, 1997, s. 65 – 71.

142. Kategória času a staršia slovenská urbanonymia. – Slovenská reč, 62, 1997, s. 129 – 139.

143. Tradičné miery našich predkov. – Historická revue, 8, 1997, č. 10, s. 26.

144. Slovník historika. – Historická revue, 8, 1997, č. 10, s. 29 (pomenovania starších mier).

145. Kvalitatívny aspekt času vo vývine lexiky. – Jazykovedný zápisník, 16, 1997, s. 28 (tézy prednášky konanej 18. 11. 1997 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Nitre).

146. Blanár, V.: Teória vlastného mena. Bratislava 1996. – In: Slovenská reč, 62, 1997, s. 239 – 241 (ref.).

147. Bily, I. [Bilyová I.] Ortsnamenbuch des Mittelelbegebietes. Berlin 1996. – In: Slavica Slovaca, 32, 1997, s. 82 (ref.).

148. Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Zv. 5 – 6. Budapest 1995. – In: Jazykovedný časopis, 48, 1997, s. 64 – 66 (ref.).

149. Majtán, M.: Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava 1996. – In: Slovenská reč, 62, 1997, s. 179 – 181 (ref.).

150. Dudok, M.: Vývin slovakistiky. Štúdie z dejín jazykovednej slovakistiky v Juhoslávii – 18. – 19. storo-čie. Nový Sad (Juhoslávia) 1997. – In: Slovenská reč, 62, 1997, s. 359 – 361 (ref.).

151. Medzinárodné kolokvium o starších a novších rakúsko-slovenských jazykových kontaktoch. – Slavica Slovaca, 32, 1997, s. 184 – 185 (správa o kolokviu konanom 24. 10. 1996 v Bratislave).

152. O historickom kontexte vlastných mien na medzinárodnej úrovni. – Naša univerzita. Spravodaj Uni-verzity Komenského, 45, 1997/98, č. 4, s. 10 (správa o 13. slovenskej onomastickej konferencii konanej v dňoch 2. – 4. 10. 1997 v Modre-Piesku).

153. Prezentácia knihy Gemer a Malohont. – Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského, 45, 1997, č. 4, s. 12 (správa o prezentácii knihy Ľ. Garaja Gemer a Malohont, Bratislava 1997 konanej dňa 29. 10. 1997 v Bratislave).

154. Životné jubileum univerzálneho profesora Rudolfa Krajčoviča. – Slovenská reč, 62, 1997, s. 242 – 244 (k 70. narodeninám). – Ďalšie autorove jubilejné články pri tej istej príležitosti: Okrúhle životné jubileum univ. prof. Rudolfa Krajčoviča. – Jazykovedný časopis, 48, 1997, s. 67 – 68. – Univerzitnému profesorovi Rudolfovi Krajčovičovi. – In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 45. Red. P. Žigo et al. Bratislava, Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK 1997, s. 7 – 9. – Jubilujúci univerzitný profesor Rudolf Krajčovič. – Naša univerzi-ta. Spravodaj Univerzity Komenského, 43, 1996/97, č. 10, s. 14.

155. Na nedožitú osemdesiatpäťku Eugena Paulinyho. – In: Pocta Eugenovi Paulinymu. Katalóg výstavy. 11. – 23. december 1997. Zost. A. Perďochová. Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave 1997, s. 1 – 3.

1998

156. Kvalitatívny aspekt času vo vývine lexiky. – In: XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Red. J. Doruľa. Bratislava, Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabi-net SAV 1998, s. 151 – 167, angl. res. s. 151.

157. Prehľadná charakteristika tekovských, zvolenských, hontianskych a novohradských nárečí. – In: Studia Academica Slovaca. 27. Prednášky XXXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1998, s. 205 – 213.

158. Areálové vplyvy na nárečovú lexiku na slovensko-rakúskom pomedzí. – In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 49. Red. P. Žigo et al. Bratislava, Univerzita Komenského 1998, s. 51 – 58.

159. Gramatické typy slovenských ojkoným. – In: Najnowsze przemiany nazewnicze. Red. E. Jakus-Borkowá – K. Nowiková. Warszawa, Energeia 1998, s. 349 – 353.

160. Historický aspekt slovenských zložených ojkoným. – In: 13. slovenská onomastická konferencia. Modra-Piesok 2. – 4. októbra 1997. Zborník materiálov. Red. M. Majtán – P. Žigo. Bratislava, Esprima 1998, s. 49 – 54.

161. Kollárove úvahy nad falzom. – Historická revue, 9, 1998, č. 6, s. 26.

162. Úvod. – In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 49. Red. P. Žigo et al. Bratislava, Univerzita Komenského 1998, s. 5 – 6, nem. znenie s. 7 – 9.

163. A qualitative aspect of time in the development of lexicon. – In: XII. międzynarodowy kongres slawis-tów Kraków 27 VIII. – 2. IX. 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. Red. J. Rusek – J. Siatkowski – Z. Rusek. Warszawa, Energeia 1998, s. 244.

164. Ešte raz o mobiloch na prednáškach. – Naša univerzita, Spravodaj Univerzity Komenského, 44, 1997/98, č. 8, s. 13.

165. Pačaj, I.: Areaľnyje aspekty parnych slov v russkom jazyke. Nyírégyháza 1995. – In: Russian Linguis-tics, 22, 1998, s. 353 – 356 (rec.).

166. Sokolovský, L.: Stručné dejiny Malohontu do roku 1803. Martin 1997. – In: Historický časopis, 46, 1998, s. 321 – 323 (ref.).

167. Kniha z dejín jazykovednej slovakistiky v Juhoslávii. [Dudok, M.: Vývin slovakistiky. Štúdie z dejín jazykovednej slovakistiky v Juhoslávii – 18. a 19. storočie. Nový sad (Juhoslávia) 1997.] – In: Nový život, 50, 1998, s. 221 – 222 (rec.).

168. Knižné vydanie bibliografie FF UK. [Petrovičová, E. – Gondová, D.: Bibliografia. Publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 1996. Bratislava 1997.] – In: Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského, 44, 1997/98, s. 11 (ref.).

169. Vedecký pohľad na dejiny mäsiarstva a údenárstva. – Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komen-ského, 44, 1997/98, č. 6, s. 5 (správa o sympóziu o dejinách mäsiarstva a údenárstva konanom v dňoch 3. – 5. 12. 1997 v Rimavskej Sobote).

1999

170. Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského 1999. 188 s. (spoluautor R. Krajčovič).

171. Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Stimul – Centrum informa-tiky a vzdelávania Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 1999. 166 s. (spoluautori J. Dolník, E. Bajzí-ková, J. Mlacek, E. Tomajková).

Ref.: Žigová, Ľ.: Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského, 46, 1999/2000, č. 6, s. 6.

172. Semantisch-syntaktische Struktur der Sätze mit Temporaler Bedeutung. 1. vyd. Bratislava, Es-prima 1999. 58 s. (spoluautor R. Rehák).

173. Hydronymia povodia Ipľa. 1. vyd. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Filozo-fická fakulta Univerzity Komenského 1999 vo vydavateľstve Karprint 1999. 118 s. (spoluautor M. Majtán).

Ref.: 1. Krško, J.: Slovenská reč, 65, 2000, s. 96 – 98. – 2. Ondrejovič, S.: Nová monografia o povodí Ipľa a jeho prítokov od popredných vedcov. – Novohradské noviny, 10, 1999, č. 43, s. 1.

174. Kronika Slovenska. Časť 2. Slovensko v 20. storočí. 1. vyd. Bratislava, Fortuna Print a Adut Bratislava 1999. 608 s. (spoluautor).

175. Vývin slovenskej a chorvátskej lexiky na pozadí kvalitatívnych vlastností času. – In: Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy, ktorá sa uskutočnila 22. – 23. apríla 1999 v Bratislave. Red. E. Horák. Bratislava, T. R. I. Médium pre Združenie slovanskej vzájomnosti v Bratislave 1999, s. 100 – 108.

176. Kategorija vremeni i jejo otnošenije k poňatiju korreľacii. – In: Die grammatische Korrelationen Gra-LiS 1999. Red. B. Tošovič. Graz, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz 1999, s. 193 – 201.

177. Staršia mäsiarska slovná zásoba. – Slovenská reč, 64, 1999, s. 142 – 149.

178. O koncepcii neschválených Pravidiel slovenského pravopisu z roku 1939. – Nový život (Petrovec, Juhoslávia), 51, 1999, s. 107 – 112 (spoluautor Š. Švagrovský).

179. Kvalitatívne vlastnosti príčinných a účelových vedľajších viet v slovenských nárečiach. – In: Ná-rečia a národný jazyk. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24. – 26. septembra 1997). Red. A. Ferenčíková. Bratislava, Veda 1999, s. 53 – 60.

180. Rechnergestützte Verarbeitung der Strukturtypen der Slawischen Ortsnamen. – Österreichische Namenforschung, 27, 1999, s. 133 – 136.

181. Poznatky z porovnania slovenských a gruzínskych prísloví. – In: Pange lingua. Zborník na po-česť Viktora Krupu. Red. J. Genzor – S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1999, s. 77 – 85, angl. res. s. 86.

182. The development of the slovak and slovenian vocabulary and the qualitative aspect of time. – In: Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture. Obdobja 18. Mednarodni simpozij ob 80-letnici. Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana 9 – 11 december 1999. Povzetki predavanj Ljubljana 1999, s. 88.

183. Dobrý prehľad našich národných dejín. [Kronika Slovenska. 1. Od najstarších čias do konca 19. storo-čia. Bratislava 1998.] – In: Kultúra slova, 33, 1999, s. 103 – 106 (ref., aj poznámky k jazykovej stránke publikácie).

184. Šrámek, R.: Úvod do obecné onomastiky. Brno 1999. – In: Slovenská reč, 64, 1999, s. 228 – 231 (ref.).

185. Pleskalová, J.: Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno 1998. – In: Slovenská reč, 64, 1999, s. 34 – 35 (ref.).

186. Sičáková, Ľ.: Hydronymia slovenskej časti povodia Slanej. Prešov 1996. – In: Slovenská reč, 64, 1999, s. 35 – 37 (rec.).

187. Dve slavistické podujatia k jubileu univerzity. – Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského, 45, 1998/99, č. 10, s. 6 (správa o konferencii o slovensko-chorvátskych jazykových a literárnych vzťahoch konanej v dňoch 22. – 23. 4. 1999 v Bratislave a o dni rakúskej slavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského konanom 23. 4. 1999 v Bratislave).

188. Životné jubileum Jany Dvončovej. – Slavica Slovaca, 34, 1999, s. 76 – 77 (k 70. narodeninám J. Dvončovej).

2000

189. Na margo analógie v jazyku. – In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého. Red. K. Buzássyová. Bratislava, Veda 2000, s. 223 – 230.

190. Princíp analógie v slovenskom jazyku. – In: Južnoslovenski filolog. 56. Red. S. Remetić. Beograd, Srpska akademija nauka i umetnosti 2000, s. 421 – 428.

191. Hľadanie princípu relatívnosti I. – In: Princípy jazyka a textu. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 9. – 10. 3. 2000 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univer-zity Komenského. Zost. J. Dolník. Bratislava, Univerzita Komenského 2000, s. 16 – 27, angl. res. s. 28, lit. s. 28 – 29.

192. Vývin slovenskej a srbskej lexiky na pozadí kvalitatívnych vlastností času. – Zbornik Matice srp-ske za filologiju i lingvistiku, 43, 2000, s. 205 – 214.

193. Podiel mesta na formovaní kultúrnych predspisovných útvarov. – In: Mesto a jeho jazyk. Socio-lingusitica Slovaca 5. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 2000, s. 118 – 124.

194. Kačestvennyje svojstva pridatočnych predloženij pričiny i celi v slovackich dialektach. – In: Ob-ščeslavianskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovanija 1994 – 1996. Sbornik statej. Red. V. V. Ivanov. Moskva, Indrik 2000, s. 185 – 196.

195. Nárečie obce. – In: Volkovce 1275 – 2000. Monografia obce. Red. I. Mlynka. Bratislava, Kar-tprint 2000, s. 146 – 151.

196. Štúrova kodifikácia spisovnej slovenčiny vo svetle národnouvedomovacieho procesu. – In: Histo-rické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov. Zborník prác z medzinárodných vedeckých konferencií v Cieszyne a Bratislave organizovaných Slovensko-poľskou komisiou humanitných vied. Red. J. Hvišč. Bratislava, LUTEMA 2000, s. 53 – 66.

197. Postoj Jána Smreka ku kodifikácii spisovnej slovenčiny. – In: Zborník Filozofickej fakulty UK. Philologica. 41. Red. V. Mikula. Bratislava, Univerzita Komenského 2000, s. 10 – 118.

198. Koncepcie Pravidiel slovenského pravopisu v medzivojnovom období. – In: Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Zborník referátov a koreferátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko-české vzťahy a súvislosti, ktorá sa uskutočnila 26. – 27. októbra 2000 v Bratislave. Red. J. Hvišč. Bratislava, T. R. I. Médium 2000, s. 203 – 211.

199. Das onymische Objekt der Eigenname und die Kategorie der Zeit. – In: Österreichische Namen-forschung. 28. (1994-95.) Red. H.-D. Pohl. Klagenfurt, Institut für Sprachwissenschaft Universität Klagen-furt 2000, s. 121 – 126.

200. Slovenské zložené ojkonymá v Slovanskom onomastickom atlase. – In: Rozprawy Slawistyczne. 17. Red. S. Warchol. Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2000, s. 179 – 186.

201. Mesto a stará slovenčina. – Historická revue, 11, 2000, č. 4, s. 8 – 9.

202. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia! – In: Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Zborník referátov a koreferátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko-české vzťahy a súvislosti, ktorá sa uskutočnila 26. – 27. októbra 2000 v Bratislave. Red. J. Hvišč. Bratislava, T. R. I. Médium 2000, s. 10 (úvodný príhovor na konfe-rencii).

203. Principles of Analogy in the Development of Slavic Languages. – In :3th International Congress of Dia-lectologists and Geolinguistists. Abstract Book. Red. S. Warchol. Lublin, Maria Curie-Skłodowska University 2000, s. 17.

204. – F 1997 volsvь Kommentarij. Zasedanije Mednarodne komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA), Povzetki delovih gradiv. Strunjan 6 – 10 november 2000. Ljubljana, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramoša 2000, s. 29 (komentár k zväzku Slovanského jazykového atlasu – metatéza likvíd).

205. Dva zväzky Českého jazykového atlasu. [1. Český jazykový atlas. Zv. 2. Red. J. Balhar – P. Jančák. Praha 1997. – 2. Zv. 3. Red. J. Balhar. Praha 1999.] – In: Slovenská reč, 65, 2000, s. 165 – 168 (ref.).

206. Bibliografia Filozofickej fakulty UK za rok 1999. [Petrovičová, E.: Bibliografia ’99. Publikačná čin-nosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 1999. Bratislava 2000.] – In: Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského, 47, 2000/2001, č. 3, s. 10 (ref.).

207. Slavistické dni v Grazi. – Slavica Slovaca, 35, 2000, s. 89 – 90 (správa o podujatí konanom v dňoch 4. – 6. 11. 1999).

2001

208. Encyclopaedia Beliana. 2. Bel – Czy. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied – Veda 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6 (spoluautor).

209. Princíp relatívnosti vo vývine slovenčiny a slovinčiny. In: Philologica. 53. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Zost. M. Pančíková. Bratislava: Univerzita Komenského 2001, s. 141 – 150, slovin. res. s. 150. ISBN 80-223-1610-5.

210. Stopäťdesiat rokov od reformy štúrovskej slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca. 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FFUK 2001, s. 339 – 348. ISBN 80-88982-42-1.

211. Vývinové problémy štúrovskej spisovnej slovenčiny. In: Kontinuita romantizmu. Vývin – súvislosti – vzťahy. Ed. J. Hvišč. Bratislava: Lufema 2001, s. 9 – 38. ISBN 80-967991-8-5.

212. Der Einfluss des Arealkontaktes auf die niederösterreichischen und slowakischen Dialekte. In: Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, Jahrgang 26 – 27, (2000 – 2001). Red. H. D. Pohl. Klagenfurt: Institut für Sprachwissenschaft und Computerlinguistik 2001, s. 169 – 180.

213. Miesto analógie vo vývine slovenčiny. In: Eslavística Complutense. N°1. Red. Salustio Alvarado Socastro. Madrid: Facultad Filológia Univesitad Complutense 2001, s. 253 – 267.

214. Lexikálne prevzatia na slovensko-rakúskom pomedzí. In: Slavica Slovaca, 2001, roč. 36, č. 1, s. 3 – 12.

215. Atlas altsorbischen Ortsnamentypen. Heft 1. Stuttgart, Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 2000. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 4, s. 246 – 248 (rec.).

216. Nárečia a rodný jazyk. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24. – 26. septembra 1997). Ed. A. Ferenčíková. Bratislava, Veda 1999. 332. s. In: Jazykovedný časopis, 2001, roč. 52, č. 2, s. 144 – 148 (ref.).

217. Bibliografia Filozofickej fakulty UK za rok 2000 [Petrovičová, E.: Bibliografia 2000. Publikačná činosť pracovníkov Filozofickej fakulty UK za rok 2000. Bratislava, Stimul 2001.] In: Naša univerzita. Spravodaj univerzity Komenského, 2001, roč. 48, č. 4, s. 11 (ref.)

218. Kultúrna stredoslovenčina. In: História. Revue o dejinách spoločnosti, 2001, roč. 1, č. 2, s. 32 – 33. – Tamže: Kultúrna východoslovenčina (č. 3, s. 32 – 33).

219. Životné jubileum docenta Štefana Švagrovského. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 2, s. 124 – 126.

220. Osemdesiat rokov slovakistiky na Filozofickej fakulte UK. In: Studia Academica Slovaca. 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FFUK 2001, s. 479 – 514. ISBN 80-88982-42-1.

221. Osem desaťročí slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 3, s. 166 – 189.

2002

222.Dejiny spisovnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského 2002. 249 s. ISBN 80-223-1632-6 (spoluautor R. Krajčovič).

Ref.: 1. Múcsková, G.: Slavica Slovaca, 2002, roč. 37, č. 2, s. 167 – 169. – 2. Múcsková, G.: Vítame výskum dejín jazyka. In: Literárny týždenník, 2002, roč. 15, č. 45, s. 3. – 3. Dudok, M.: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 157 – 160. – 4. Dudok, M.: Komplexný pohľad na dejiny spisovnej slovenčiny. In: Nový život, 2003, roč. 55, s. 117 – 119. – 5. Ripka, I.: Nová práca o dejinách spisovnej slovenčiny. In: Jazykovedný časopis, 2003, roč. 54, č. 1 – 2, s. 99 – 101.

223. Konvergentné a divergentné tendencie vo vývine slovanských jazykov. In: BraSlav. 1. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14. – 15. novembra 2002. Zost. P. Žigo. Bratislava: Filozofická fakulta UK 2002, s. 34 – 42.

224. Otázky princípov stavby, vývinu a fungovania jazyka. In: Philosophica. 33. Filozofia v škole, filozofia v živote. Red. E. Farkašová. Bratislava: Univerzita Komenského 2002, s. 83 – 92. ISBN 80-223-1665-2.

225. Analógia a vývin slovenskej substantívnej deklinácie. In: Jazykovedný časopis, 2002, roč. 53, č. 1, s. 31 – 44.

226. Konvergentné a divergentné tendencie vo vývine slovenčiny a češtiny. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 1, s. 5 – 18, angl. abstrakt s. 5.

227. Ján Kollár v probléme spisovného jazyka Slovákov a ich liturgického jazyka. – In: Studia Academica Slovaca. 31. Prednášky XXXVIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2002, s. 263 – 279. ISBN 80-88982-59-6.

228. Vývin slovenskej a poľskej lexiky na pozadí kvalitatívnych vlastností času. In: Polsko-slowackie stosunki po roku 1918. Wroclaw, Polsko-slowacka komisja nauk humanistycznych 2002, s. 115 – 128. ISBN 83-88430-05-X (prednáška na konferencii Slovensko-poľské vzťahy po roku 1918 konanej v dňoch 27. – 30. 9. 1999 v Modre-Harmónii ).

229. Vývin slovenskej a slovinskej lexiky na pozadí kvalitatívnych vlastností času. In: Historizem v razskrivanju slovenskega jezika, literature in kulture. Obdobja 18. Metode i zvrsti. Red. A. Derganc. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi / tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 2002, s. 465 – 476. ISBN 961-237-016-8 (prednáška na medzinárodnom sympóziu konanom v dňoch 9. – 11. 12. 1999 v Ľubľane).

230. Austriazismen in westslowakischen Dialekten. In: Falsche Grenzen, wahre Hindernisse. Ein interdisziplinäres Friedensprojekt zum Thema „Interkulturelle Kommunikation“ mit der Slowakei. Edition Südwind. Wien: Mandelbaum Verlag 2002, s. 131 – 143. ISBN 3-85476-081-7.

231. Bratislava – Braslauespurch / Pressburg (Prešporok) / Pozsony. In: Öster¬reichische Namenforschung, Jahrgang 29, (2001), Heft 1 – 2. Red. H. D. Pohl. Klagenfurt: Institut für Sprachwissenschaft Universität Klagenfurt 2002, s. 219 – 223.

232. Orts-, Flur- und Bergnamen des gemischtsprachigen Gebiets Kärntens und der Slowakei: (genetische Interpretation der Parallelismen). In: Österreichische Namenforschung, Jahrgang 29, (2001), Heft 3. Red. H. D. Pohl. Klagenfurt: Institut für Sprachwissenschaft Universität Klagenfurt 2002, s. 87 – 98.

233. Úvod. In: BraSlav. 1. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14. – 15. novembra 2002. Zost. P. Žigo. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2002, s. 5.

234. Király, P.: A nyelvkeveredés. A magyarországh szláv nyelvjárások tanulságai. Nyíregyháza, Nyíregyházi Föiskola Ukrán és Ruszin 2001. 249 s. In: Jazykovedný časopis, 2002, roč. 53, č. 1, s. 59 – 61 (rec.).

235. Krško, J.: Terénne názvy z Muránskej doliny. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2001. 232 s. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 2, s. 102 – 104 (rec.).

236. Olivová-Nezbedová, L. – Malenínská, J.: Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazek. Praha, Academia 2000. 172 s. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 248 – 250 (rec.).

237. Nedožité deväťdesiatiny univerzitného profesora Eugena Paulinyho. In: Jazykovedný časopis, 2002, roč. 53, č. 2, s. 137 – 139.

238. Jubileum profesora Rudolfa Krajčoviča. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 305 – 307.

2003

239. Princípy jazyka. Bratislava: Stimul 2003. 138 s. ISBN 80-88982-62-6 (spoluautori J. Dolník a J. Mlacek).

240. Genetické paralelizmy slovenskej a južnoslovanskej toponymie. In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia Bratislava, 6. – 7. septembra 2002. Zborník referátov. Zost. P. Žigo – M. Majtán. 1. vyd. Bratislava: Veda 2003, s. 55 – 64. ISBN 80-224-0791-7.

241. Východisko explanácie vývinu súčasnej spisovnej slovenčiny. In: Philologica. 56. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Zodp. red. P. Žigo. Bratislava: Univerzita Komenského 2003, s. 9 – 20. ISBN 80-223-1813-2.

242. Princípy kodifikácie slovenskej substantívnej deklinácie. (Hľadanie princípu relatívnosti II). In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2003, s. 70 – 81, angl. res. s. 81. ISBN 80-224-0732-1.

243. Úvahy o znakoch slovenských a gruzínskych frazeotextém. In: Frazeologické štúdie. 3. K 13. kongresu slavistov v Ľubľane. Ed. J. Mlacek – P. Ďurčo. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2003, s. 240 – 248, angl. abstrakt s. 247. ISBN 80-8898-37-5.

244. Konvergentné a divergentné tendencie vo vývine slovanských jazykov (na pozadí slovenčiny). In: XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane. Príspevky slovenských slavistov. Ed. J. Doruľa. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV 2003, s. 111 – 121. ISBN 80-968971-2-8.

245. Stošesťdesiat rokov štúrovskej kodifikácie slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca. 32. Prednášky XXXIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2003, s. 10 – 20. ISBN 80-88982-14-6.

246. Pôvod názvov Bratislava – Braslavespurch / Preßburg (Prešporok) / Pozsony. In: Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu. Ed. P. Žeňuch. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2003, s. 104 – 108. ISBN 80-968971-0-1.

247. Semantičeskaja struktura pridatočnych predloženij vremeni v russkom literaturnom jazyke. In: Philologica. 57. Tradície a perspektívy rusistiky. (Paralelný rus. názov.) Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Zost. O. Kovačičová. Bratislava: Univerzita Komenského 2003, s. 105 – 114, slov. res. s. 114. ISBN 80-223-1808-6.

248. Issledovanije slovackich dialektov na teritorii Vengrii. In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Red. V. V. Ivanov. Moskva: Institut ruskogo jazyka im. V. V. Vinogradova RAN 2003, s. 178 – 179.

249. Vedľajšie vety príčiny a vedľajšie vety účelu v slovenských nárečiach. (Paralelný angl. názov.) In: Hrvatski dijalektološki zbornik. Kniga 12. Zagreb, HAZU 2003, s. 181-188 (9. vedecká konferencia o chorvátskych dialektoch, Zagreb 13. – 14. 1. 2000).

250. Konvergentné a divergentné tendencie vo vývine slovanských jazykov (na pozadí slovenčiny). – In: Zbornik povzetkov. 1. Jezikoslovje. Ljubljana, Mednarodni slavistični komite 2003, s. 230. ISBN 961-6358-80-4.

251. Dudášová-Kriššáková, J.: Kapitoly zo slavistiky. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2001. 186 s. In: Slavica Slovaca, 2003, roč. 38, č. 1, s. 74 –76 (rec.).

252. Rossica Bratislavensia. 1. Jazykovedný zborník Katedry ruského jazyka a literatúry. Bratislava: Univerzita Komenského 2002. 172 s. In: Slavica Slovaca, 2003, roč. 38, č. 2, s. 186 – 187 (rec.).

253. Deutsche Sprache in der Slowakei. [Deutsche Sprache in der Slowakei. Zost. A. Greule – J. Meier. Edition Praesens. Wien, Verlag für Literatur und Sprachwissenschaft 2003. 174 s. ]. In: Jazykovedný časopis, 2003, roč. 54, č. 1 – 2, s. 107 – 111 (rec.).

254. Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 5. R – Š (rab – švrkotať). Red. M. Majtán. Bratislava, Veda 2000. 692 s. In: Jazykovedný časopis, 2003, roč. 54, č. 1 – 2, s. 116 – 117 (rec.).

255. Kačala, J. – Krajčovič, R.: Náčrt dejín spisovnej slovenčiny. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 2001. 112 s. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 1, s. 42 – 44 (rec.).

256. Imrichová, M.: Logonymá v systéme slovenčiny. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove 2002. 144 s. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 2, s. 106 – 108 (rec.).

257. Český jazykový atlas. 4. zv. Praha, Academia 2002, 628 s.In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 154 – 156 (rec.).

258. Nad stránkami novej knihy Základy bulharčiny. Teória a prax. [Dobríková, M. – Vlčanová, M.: Základy bulharčiny. Teória a prax. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského 2002. 268 s.]. In: Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského, 2003, roč. 49, č. 9, s. 11 (rec.).

259. Na ceste k spisovnému slovenskému jazyku: Kultúrna západoslovenčina. In: História. Revue o dejinách spoločnosti, 2003, roč. 3, č. 1, s. 40 – 41.

2004

260. Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. 2. opr. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského 2004. 188 s. ISBN 80-223-1948-1 (spoluautor R. Krajčovič).

261. Austriacizmy v nárečiach západného Slovenska. In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Red. V. V. Ivanov. Moskva: Institut ruskogo jazyka im. V. V. Vinogradova RAN 2004, s. 117 – 156. ISBN 5-88744-48-1.

262. Slovenský juh v stredoveku. In: Stanislav, J.: Slovenský juh v stredoveku 2. 2. vyd. (v LIC 1.). Bratislava: Literárne informačné centrum 2004, s. 519 – 523. ISBN 80-88878-89-6. S.

263. Stopäťdesiat rokov od reformy spisovnej slovenčiny. In: Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. Festschrift für Karl Gutschmidt zum 65. Geburtstag. Hrsg. V. Lehmann, L. Udolph. München: Otto Sagner 2004, s. 419 – 424. ISBN 3-87690-808-6.

264. Vzťah etnicity a kodifikácií spisovnej slovenčiny v medzivojnovom období. In: BraSlav. 2. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 13. a 14. novembra 2003. Ed. P. Žigo – Ľ. Matejko. Bratislava: Kartprint 2004, s. 153 – 157. ISBN 80-88870-39-9.

265. Ján Stanislav – priekopník slovenskej univerzitnej slavistiky. In: Studia Academica Slovaca. 33. Prednášky XL. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Mlacek – M. Vojtech. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2004, s. 299 – 307. ISBN 80-88982-82-0.

266. Dejiny slovenského jazyka. In: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Bratislava: Academic Electronic Press 2004, s. 73 – 112. ISBN 80-88880-56-4 (vyšlo aj na CD ROM-e).

267. Od deskripcie k explanácii v slovakistike. In: Aktuální slovakistika. Brněnské texty k slovakistice. 7. Brno: Masarykova univerzita 2004, s. 205 – 212. ISBN 80-210-3592-7 (materiály z česko-slovenského slovakistického seminára Aktuální slovakistika konaného dňa 3. 12. 2004 v Brne).

268. Jazyk slovenských veršov od Petra Benického. (M. Majtánovi k životnému jubileu). In: Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 4, s. 203 – 209.

269. Geograficko-historická charakteristika. In: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Bratislava: Academic Electronic Press 2004, s. 13 – 15. ISBN 80-88880-56-4 (vyšlo aj na CD ROM-e).

270. Falińska, B.: Leksyka dotycząca hodowli na mapach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego. Tom 1. Substantiva. Białostockie Studia Językoznawcze. Białystok 2001. 263 s. – Tom 2. Verba i adiectiva. Białystok 2001. 219 s. In: Kontakty. 3. Red. J. Hvišč. Bratislava: Lufema 2004, s. 64 – 66. ISBN 80-89058-19-1 (rec.).

271. Falińska, B.: Leksyka dotycząca hodowli na mapach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego. Tom 1. Substantiva. Białostockie Studia Językoznawcze. Białystok 2001. 263 s. – Tom 2. Verba i adiectiva. Białystok 2001. 219 s. In: Kontakty. 3. Red. M. Pułaski. Wrocław: Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego 2004, s. 65 – 67. ISBN 83-88430-28-9 (rec.).

272. Vendina, T. I.: Srednevekovyj čelovek v zerkale staroslavianskogo jazyka. Moskva, Izdateľstvo Indrik 2002. 336 s. In: Slavica Slovaca, 2004, roč. 39, č. 2, s. 172 – 174 (rec.).

273. Životné jubileum Milana Majtána. In: Jazykovedný časopis, 2004, roč. 55, č. 1, s. 63 – 65.

2005

274. Od prirodzenosti v jazyku k zovšeobecňovaniu. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zost. J. Dolník. Bratislava: Univerzita Komenského 2005, s. 19 – 28. ISBN 80-223-2023-4.

275. Vývinové tendencie slovenskej substantívnej deklinácie. In: Jazykové kategórie v teórii a praxi. Zborník statí. Red. J. Kačala. Bratislava: Univerzita Komenského 2005, s. 53 – 68, angl. res. s. 68. ISBN 80-223-2044-7.

276. Jazyková analýza Slovenských veršov Petra Benického. In: Slovenský literárny barok. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického. Ed. Z. Kákošová – M. Vojtech. Bratislava: Univerzita Komenského 2005, s. 64 – 70. ISBN 80-223-2016-1.

277. Účasť slovenskej dialektológie na Slovanskom jazykovom atlase – perspektívy počítačovej podpory projektu. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 1 – 2, s. 3 – 15.

278. Štúrova kodifikácia spisovnej slovenčiny a jej reforma. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 5, s. 265 – 275.

279. Prameň sebavedomia. [Stanislav, J.: Slovenský juh v stredoveku. 2. 2. vyd. (v LIC 1. vyd.). Bratislava, Literárne informačné centrum 2004. 533 s.] In: Literárny (dvoj)týždenník, 2005, roč. 18, č. 11 – 12, s. 12 (rec.).

280. Krajčovič, R.: Slovenčina a slovanské jazyky. 2. Fonologický vývin. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského 2003. 168 s. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 1 – 2, s. 75 – 78 (rec.).

281. Krajčovič, R.: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Bratislava, Literárne informačné centrum 2005. 232 s. In: 1. Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 6, s. 365 – 367 (rec.). – 2. Knižná revue, 2005, roč. 15, č. 24 (rec.). – 3. Spravodajca [Literárneho informačného centra], 2005, roč. 3, č. 2, s. V (rec.).

282. Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Böhmen, Mähren und der Slowakei. Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft. 12. Hrsg. H. Bokova. Wien: Edition Praesens 2004. 246 s. In: Jazykovedný časopis, 2005, roč. 56, č. 2, s. 149 – 153 (rec.).

283. Siatkowski, J.: Studia nad wpływami obcymi w ogólnosłowiańskim atlasie językowym. Warszawa, Uniwersytet Warszawski 2004. 178 s. In: Slavica Slovaca, 2005, roč. 40, č. 1, s. 86 – 87 (rec.).

284. Ján Stanislav – priekopník slovenskej univerzitnej slavistiky. In: BraSlav. 3. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. a 19. novembra 2004. Ed. P. Žigo. Bratislava: Kartprint 2005, s. 7 – 11. ISBN 80-88870-52-6.

Prekladateľská činnosť

Spisy Pavla Jozefa Šafárika. 4. Slovanský národopis. 1. vyd. Košice, vydavateľstvo Oriens Košice pre Uni-verzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1995. 232 s.

Ref.: Pallay, J.: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 42, 1996, s. 315.

Edičná činnosť

Fándly, J.: O úhoroch aj včelách. Slovenský včelár. Bratislava, Vydavateľstvo Príroda 1990. 190 s. (editor).

Pauliny, E.: Vývin slovenskej deklinácie. Rukopis upravil a doplnil P. Žigo. Bratislava, Veda 1990. 270 s.

Redakčná činnosť

Ruštinár, 21 (34), 1986 (lektor slovenských textov), 22 (35), 1987 (člen red. rady).

Lovinobaňa. Bratislava, Agrokomplex 1987 (zostavovateľ).

Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára. Modra-Piesky 8. – 10. októbra 1986. Bratislava, Univerzita Komenského 1988. 184 s. (zodpovedný redaktor a člen red. rady).

Kultúra slova, 23, 1989 – 27, 1993 (člen red. rady).

Kronika ľudstva. Bratislava, Fortuna Print 19992. 1248 s. – 2. vyd. 1993. – 3. vyd. 1994. – 4. vyd. 1995, 1242 s. (jazykový redaktor).

Kronika techniky. Bratislava, Fortuna Print 1993. 656 s. – 2. vyd. 1994 (jazykový redaktor).

Monumenty. 213 prírodných, historických a technických pamätihodností sveta. Bratislava, Fortuna Print 1993. 456 s. (jazykový redaktor).

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 41. Venované XI. slavistickému kongre-su. Bratislava, Univerzita Komenského 1993. 200 s. (zodpovedný redaktor).

Facultas Philosophica Universitatis Comenianae Bratislaviensis 1921 – 1996. Bratislava, Stimul – Cen-trum informatiky a vzdelávania FF UK 1996. 40 s. (hlavný zostavovateľ).

Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského, 43, 1996/97, č. 9 – 10 – 44, 1997/98, č. 1 – 4 (člen red. rady).

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 45. Bratislava, Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK 1997. 296 s. (zodpovedný redaktor).

13. slovenská onomastická konferencia. Modra-Piesok 2. – 4. októbra 1997. Zborník materiálov. Bratisla-va, Esprima 1998. 198 s. (redaktor s M. Majtánom).

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 49. Bratislava, Univerzita Komenského 1998. 84 s. (zodpovedný redaktor).

Jazykovedný časopis, 51, 2000 (člen red. rady).

Tvorba Adama Mickiewicza v medziliterárnom kontexte. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2000 (redaktor, spoluredaktor B. Suchoń-Chmiel).

Jazykovedný časopis, 2001, roč. 52 – 2005, roč. 56 (člen red. rady).

Slovenská reč, 2005, roč. 70 (člen red. rady).

BraSlav. 1. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14. – 15. novembra 2002. Bratislava: Filozofická fakulta UK 2002. 296 s. (zostavovateľ).

Philologica. 56. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského 2003. 172 s. ISBN 80-223-1813-2 (zodpovedný redaktor a predseda red. rady).

Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia Bratislava 6. – 7. septembra 2002. Zborník referátov. 1. vyd. Bratislava: Veda 2003. 340 s. ISBN 80-224-0791-7 (zostavovateľ, spoluzostavovateľ M. Majtán).

BraSlav. 2. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 13. a 14. novembra 2003. Bratislava: Kartprint 2004. 324 s. ISBN 80-88870-39-9 (editor, spolueditor Ľ. Matejko).

Slovacicum: kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Bratislava: Academic Electronic Press 2004. 354 s. ISBN 80-88880-56-4 (editor).

Ref.: 1. Dudok, M.: Kontakty. 4. Red. J. Hvišč. Bratislava: Lufema 2005, s. 79 – 82. ISBN 80-89058-20-5. – 2. Dudok, M.: Kontakty. 4. Red. J. Goszczyńska. Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, s. 86 – 88. ISBN 83-919814-7-9.– 3. Mračníková, R.: Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského, 2004, roč. 50, č. 2, s. 14.

BraSlav. 3. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. a 19. novembra 2004. Bratislava: Kartprint 2005. 158 s. ISBN 80-88870-52-6 (editor).

Literatúra

Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenská reč 1, 1932/1933 - 50, 1985. Bratislava, Veda 1986 (príl. čas. Slovenská reč, 51, 1986), s. 54, 115 (záznam prác P. Žigu uverejnených v r. 1980-1985 v Slovenskej reči).

Žigo, Pavol. - In: Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík s kolektívom autorov. Bratislava, Obzor 1993, s. 500 (heslo).

Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenská reč 51, 1986 - 60, 1995. - Slovenská reč, 60, 1995, s. 359, 363, 377-378 (záznam prác P. Žiga uverejnených v r. 1986-1995 v Slovenskej reči).

Žigo, Pavol. - In: Mihály, F.: Osobnosti Novohradu. Kto je kto. Lučenec, Mestský úrad Lučenec vo vydava-teľstve Pelikán 1995, s. 122-123 (heslo).

Pavol Žigo. – In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakis-tov a slavistov (1976 – 1985). Bratislava, Veda 1997, s. 633 – 635 (súpis prác P. Žiga za roky 1977 – 1985).

Pavol Žigo. – In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakis-tov a slavistov (1986 – 1995). Bratislava, Veda 1998, s. 671 – 677 (bibliografia P. Žiga za rok 1973, doplnok k bibliografii za roky 1977 – 1985, súpis prác za roky 1986 – 1995).

Pavol Žigo. In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003, s. 339 – 343. ISBN 80-224-0719-4 (súpis prác P. Žiga za roky 1996 – 2000).

Dobríková, M.: Profesor Pavol Žigo navărši petdeset godini. In: Sãpostavitelno ezikoznanie, 2004, roč. 29, č. 3, s. 177 – 179.

JÚĽŠ SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava, tel. +421/2/54 43 17 61-2, fax +421/2/54 43 17 56,
e-mail: info @ juls.savba.sk. Posledná zmena: 2006-11-16