Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére

(XX. slovenská onomastická konferencia)

Banská Bystrica 26. – 28. 6. 2017

Konferenčné tematické okruhy

1. Onomastická metodológia a terminológia

2. Spoločenské fungovanie proprií

3. Interdisciplinárne aspekty onomastických výskumov

fotogaléria

pokyny pre autorov vo formáte PDF


Prihlášky prijímame najneskôr do 28. 2. 2017 na e-mailovej adrese XX.slov.onom.konferencia@gmail.com – kontaktná osoba Alexandra Chomová.

prihláška vo formáte PDF

program konferencie vo formáte XLS

3. cirkulár vo formáte PDF

mapa vo formáte PDF vo formáte PDF

Konferenčný poplatok 85.- € (pre doktorandov 70.- €) je určený na vydanie konferenčného zborníka. Poplatok sa uhrádza prostredníctvom bezhotovostného platobného styku.

Ubytovanie, stravovanie a cestovné si hradia účastníci konferencie. Informácie o ubytovacích a stravovacích možnostiach, resp. o spôsobe uhradenia konferenčného poplatku, pošleme účastníkom s prijatým príspevkom v ďalšom obežníku.


Na stretnutie s Vami v Banskej Bystrici sa tešia organizátori konferencie

doc. Mgr. Jaromír Krško

PhD. prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Organizátori si vyhradzujú právo zvážiť ne/prijatie príspevku.