Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006. 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4 (kolektív autorov: Ľ. Balážová, K. Buzássyová, M. Čierna, B. Holičová, N. Janočková, A. (Adriana) Oravcová, A. (Anna) Oravcová, M. Petrufová, E. Porubská, A. Šebestová, A.Šufliarska, M. Zamborová).

sssj_ag.png

  • Základný výkladový vedecký opis slovnej zásoby súčasnej slovenčiny vo všetkých sférach komunikácie. Dielo je späté s rozsiahlou klasickou pramennou základňou a s materiálom Slovenského národného korpusu. V slovníku sa spracúva slovná zásoba súčasnej slovenčiny v širokom reprezentatívnom výbere a ilustruje sa výstižnými výkladmi lexikálnych jednotiek, gramatickými údajmi doplnenými o funkčné a štylistické rozvrstvenie slovnej zásoby a príkladmi z oblasti frazeológie. Na príprave tohto diela sa využívajú najmodernejšie elektronické postupy slovníkového spracovania jazyka. V prvom zväzku používateľ nájde informácie o 30 293 heslových slovách, v druhom zväzku o 25 418 heslových slovách: výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov, a mnoho ďalších užitočných údajov. Tretí zväzok sa pripravuje.