PARSEME. Parsovanie a viacslovné výrazy. Zefektívnenie lingvistického a počítačového spracovania jazyka

PARSEME. Parsing and Multi-word Expressions. Towards Linguistic Precision and Computational Efficiency in NLP

2013 – 2017

Zodpovedná riešiteľka: Mária Šimková

Partnerské krajiny: Francúzsko

Program: COST

Anotácia: Akcia PARSEME je interdisciplinárny vedecký projekt zameraný na viacslovné výrazy a parsovanie. Výskum a počítačové spracovanie v tomto programe zahŕňa 29 jazykov a 6 dialektov z 10 jazykových skupín. Porovnávajú sa rôzne analyzátory a metódy (pravdepodobnostné a hybridné analyzátory, strojový preklad, závislostná gramatika, generatívna gramatika, funkčná gramatika a pod.) s cieľom nájsť taký spôsob spracovania viacslovných výrazov a parsovania, ktorý by bol aplikovateľný v rôznych jazykoch. Analýza problematiky je rozdelená do 4 pracovných skupín, členovia sa stretávajú na vedeckých podujatiach, krátkodobých vedeckých misiách, seminároch a školeniach. Veľká pozornosť sa venuje podpore začínajúcich výskumných pracovníkov.