Kodifikačná komisia

 • PhDr. Klára Buzássyová, CSc. (vedúca)

 • PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD.

 • Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.
 • PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.

 • PhDr. Ľubor Králik, CSc.

 • PhDr. Sibyla Mislovičová

 • prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.

 • PhDr. Mária Šimková, Ph.D.


Slovenská onomastická komisia

Predseda:

 • Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Tajomníčka:

 • Mgr. Iveta Valentová, PhD.

Členovia:

 • PaedDr. Ján Bauko, PhD.

 • Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
 • PhDr. Milan Majtán, DrSc.

 • Doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD.
 • PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

 • Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.


Atestačná komisia

Predseda:

prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.

Tajomníčka:

Mgr. Katarína Balleková, PhD.

Členovia:

PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.

PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Externí členovia:

prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc.

prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.