Globalizačné a domestikačné procesy v slovanských jazykoch na začiatku 21. storočia

Globalisation and domestication processes in Slavic languages at the beginning of the 21. century

2016 – 2018

Koordinátor projektu: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Zodpovedná riešiteľka: Jana Wachtarczyková

Spoluriešitelia z SAV: Júlia Behýlová

Partnerské krajiny: Poľsko

Program: Medziakademická dohoda (MAD)

Spoluriešitelia mimo SAV: Zofia Rudnik-Karwat, Paweł Kowalski, Jakub Banasiak

Anotácia: Projekt nadväzuje na predchádzajúce výskumné programy kontinuálne zachytávajúce dynamické zmeny predovšetkým v lexike slovanských jazykov. Po sústredení na jazykové inovácie a špecifiká v slovnej zásobe slovanských jazykov sa tento projekt zameriava na nový fenomén globalizácie, ktorý sa v národných spoločenstvách výrazne prejavuje už nielen v ekonomike, ale aj v jazyku a v komunikácii. Všetky slovanské jazyky sa musia vyrovnávať s veľkým tlakom angličtiny, s prílevom cudzích slov, termínov, ale aj nových globálnych štýlov komunikácie, tzv. formátov v médiách. Globalizuje sa komunikácia na sociálnych sieťach, globalizuje sa veda – globalizujú sa štandardy vedeckých výstupov a globalizačné tendencie sa prejavujú aj v bibliografii. Zámerom projektu je zistiť a opísať: kde a ako sa globalizácia prejavuje v jednotlivých slovanských jazykoch (predovšetkým však v slovenčine a v poľštine); akými postupmi a akými prostriedkami sa globalizačné tendencie vnášajú do jazyka; kde a akým spôsobom prebieha jazyková domestikácia (preberanie, udomácňovanie cudzích výrazových prostriedkov a vytváranie domácich alternatív k cudzorodým javom); ako prebieha spoločenská domestikácia globalizačných javov (udomácňovanie nových komunikačných štýlov, žánrov, mediálnych formátov, vedeckých a bibliografických štandardov); aká je úloha domácich štandardov, noriem a kodifikačných pravidiel národných jazykoch vo vzťahu ku globalizácii a k inováciám, ktoré prináša.