Zborník VARIA IV

Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra - Piesok 30. 11. - 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková - P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV - Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995. 121 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (5.9 MB).

Zborník rozdelený po dvojstránkach.

Späť na zoznam zborníkov.