Zborník VARIA III

Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra - Piesok 2. - 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková - P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV - Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994. 124 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (5.9 MB).

Zborník rozdelený po dvojstránkach.

Späť na zoznam zborníkov.