Zborník VARIA XXI

Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Ed. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015. 690 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (1,6 MB).

Zborník abstraktov vo formáte PDF (1 MB).

Späť na zoznam zborníkov.