Zborník VARIA II

Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra - Piesok 26. - 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková - P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV - Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993. 116 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (18 MB).

Zborník rozdelený po dvojstránkach.

Späť na zoznam zborníkov.